08c Briefbegroting GGD 2015

Zaanstreek-Waterland
Aan de gemeenteraden van de gemeenschappelijke
regeling GGD Zaanstreek-Waterland
Uw brief d.d.:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: Dir-2014-000783
Afdeling: Bedrijfsvoer¡ng
Behandeld door: Drs. J. Riensema
Telefoon/Mobiel nr.: 075 -65L9292
E-mail : [email protected]
Datum: 15 mei 2014
Onderwerp: Begroting 2015
Geachte Gemeenteraad,
Conform aftikel 26 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland ontvangt u
de programmabegroting 2015 van GGD Zaanstreek-Waterland. Met de programmabegroting worden
kaders gesteld bij de uitvoering van activiteiten in 2015 en de daaruoor beschikbare middelen, Tevens
is het meerjarenperspectief 2016-2018 opgenomen.
I meijl. is de programmabegroting 2015 voorlopig vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De
bijdrage per gemeente is vermeld op bladzijde B van de programmabegroting.
Op
Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over de programmabegroting 2015 schriftelijk
ter kennis te brengen van het Dagelijks Bestuur van GGD Zaanstreek-Waterland. De begroting 2015
wordt ter vaststelling geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van 25 september 2014. Om uw
zienswijze tijdig aan te kunnen bieden aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland
dient uw zienswijze uiterlijk op 18 september 2014 bij de GGD onWangen te zijn,
Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland,
¿)¿t
C.M.M. Noom
Voorzitter van het Dagelijks Bestuur
drs, J.P, Detering
Secretaris van het Dagelüks Bestuur
c.c. leden van het Algemeen Bestuur en leden ambtelijk overleg
Hoofdvestiging
Vurehout 2, 1507 EC Zaandam
Postadres: Postbus 2056, 1500 CB Zaandam
Telefoon: 09OO - 254 54 54
.l
Fax: 075 - 616 30 6
Website: www.ggdzwnl
E-mail: [email protected]
KvK: 343 70893