Vragen n - Bestuurlijke informatie gemeente Haarlem

Concernstaf
Concerncontrol
Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem
Aan raadsleden en schaduwraadsleden
Datum
Contactpersoon
Doorkiesnummer
E-mail
Bijlage(n)
Onderwerp
28 november 2014
A.M. de Groot / L.J. Goudsmit
023-5113044/3052
[email protected]
4
Aanbieding antwoorden op raadsvragen Programmabegroting 2015-2019
Geachte dames en heren,
Hierbij bied ik u de ambtelijke antwoorden aan op de schriftelijke raadsvragen die uw raad heeft
gesteld over de Programmabegroting 2015-2019.
U treft tevens twee bijlagen en een addendum aan:
1. Bijlage Rapport van de cie. Depla Vernieuwing van de begroting en verantwoording van
gemeenten (behoort bij vraag PvdA10)
2. Bijlage brief provincie Noord Holland d.d. 1 juli 2014 Oordeel financiële positie 2014
(behoort bij vraag SP27)
3. Addendum paragraaf verbonden partijen. Bij controle is gebleken dat twee BV's en één CV
ten onrechte niet zijn vermeld in de paragraaf verbonden partijen van de Programmabegroting
2015-2019. Het gaat om de volgende vennootschappen:
 gemeente Haarlem Commandite BV, voorheen houder aandelen crematorium
Haarlem. Deze BV wordt naar verwachting ultimo 2014 geliquideerd.
 Schalkstad Beheer BV
 Schalkstad CV
De desbetreffende informatie treft u aan in bijlagen 3a en 3b.
In een enkel geval dat vragen niet aan het criterium ‘technisch’ voldoen, maar politiek van aard zijn,
zijn die niet door de ambtelijke organisatie beantwoord. Uiteraard kunt u deze vragen wel aan het
college van B&W stellen bij de bestuurlijke behandeling van de begroting.
De vragen en antwoorden maken onderdeel uit van de behandeling van de begroting in de raad van 3
tot en met 6 november 2014.
Met vriendelijke groet,
M.A. Jonker
Concerncontroller