Zienswijze - Gemeente Helmond

GGD BZO
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 810
5700 AV Helmond
Maatschappelijke Ontwikkeling en Dienstverlening
Helmond, 2 juli 2014
Ons kenmerk: 1499002850
Doorkiesnr.: 0492 - 587082
Onderwerp: Zienswijze begroting GGD BZO 2015
Uw kenmerk: n.v.t.
Uw brief d.d.: April 2014
Geacht bestuur,
Naar aanleiding van de ontvangen conceptprogrammabegroting van de GGD Brabant-Zuidoost voor het jaar
2015 dienen wij hierbij onze zienswijze in.
In onze vergadering van 1 juli 2014 is dit voorstel besproken. Wij verzoeken het Algemeen Bestuur om de
conceptprogrammabegroting van de GGD Brabant-Zuidoost 2015 vast te stellen.
Zoals ook bij de begroting voor 2014 het geval was, achten wij het van belang dat de GGD Brabant-Zuidoost
aandacht houdt voor het versterken van het weerstandsvermogen. Een en ander kan voor een deel bereikt
worden door de afbouw van de organisatie in lijn te laten verlopen met de afbouw van de contracttaken,
waarvan melding wordt gemaakt in de begroting.
Daarnaast hechten wij er waarde aan om te constateren dat, in de paragraaf waar de GGD de risico’s voor
2015 benoemt, er geen melding gemaakt wordt van de waarborgsom die in het voorstel met betrekking tot
de verkoop van de Callenburgh wel genoemd worden. Wij verzoeken de GGD BZO om in navolgende jaren
dit risico expliciet te benoemen in de begroting.
Tot slot voorzien wij dat alle gemeenten in de regio Zuidoost Brabant voor 2015 en verdere jaren worden
geconfronteerd met aanzienlijke bezuinigingen. Daarom is het niet uit te sluiten dat bij de vaststelling van de
gemeentelijke programmabegroting 2015 ook uw bestuur wordt verzocht om bij te dragen aan deze
aanvullende bezuinigingen. Wij maken op dit punt een duidelijk voorbehoud.
Hoogachtend,
de gemeenteraad van Helmond
de voorzitter
mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel
de griffier
mr. J.P.T.M. Jaspers
Weg op den Heuvel 35/tel. 14 0492/fax: 0492-587400
Correspondentieadres: Postbus 950/5700 AZ Helmond / www.helmond.nl
e-mail: [email protected] / Bankrelatie: IBANnummer NL05 RABO 0112 5675 92
Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u inzage en eventueel verbetering
vragen van over u opgenomen gegevens in de registraties
*1499002850*