Er is op dit bestek een verbeteringsbericht2 dat hier te

Seine-Schelde
Document
MAN_PROC_b1373-wijzigend bericht141126
Onderwerp
Versie
Globale Studie – wijzigend bericht
1
26-11-2014
Hieronder zijn aanpassingen en/of aanpassingen aan teksten uit het bijzonder bestek
opgenomen als volgt:
aanvulling
schrapping
I. ALGEMENE BEPALINGEN
1.2. Voorwerp en classificatie van de opdracht
4 Ter beschikking stellen van personeel
(…)
De uitvoeringstermijn voor deel 4 is vastgelegd op 12 kalendermaanden.
De start van deel 2 wordt voorzien gelijktijdig met deze van deel 1 van de opdracht.
III. BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN
III.2 ACTUALISATIE EN VERFIJNING BESTAANDE STUDIES LEIE-AS
2.2. Beschikbare informatie
Voor deel 1 van de opdracht
(…)
 Grootschalige opmeting van
Leie (Grensleie en Leie tot Deinze - anno 2012)
Afleidingskanaal van de Leie (tussen Deinze en Schipdonk – anno 2004)
Kanaal Gent-Oostende (werkversie – anno 2005)
… In pdf in aanbestedingsfase, in DWG-formaat na toewijzing van de opdracht.
In de digitale DWG-bestanden die aan de gekozen contractant zullen worden bezorgd
zijn opgenomen:
de bathymetrie als 3D-contourlijnen
de topografie als 2D-tekening
Daarnaast is voor de opmeting van de Leie beschikbaar :
- mbt. de bathymetrie: een puntenbestand (1m en 0.5m grid)
- voor de droge metingen: een file met meetpunten.
(…)
MAN_PROC_b1373-wijzigend bericht141126
Pagina 1 van 4
2.3. Opnemen van de opdracht
2.3.3 Ontwerpen
Ontwerp
(…)
 De opmaak van uitvoeringsplans en –studies (lassen, berekening bouten, verfijning
wapeningsplan,…) behoort niet tot het voorwerp van de opdrachten “ontwerp” zoals
opgenomen in dit bijzonder bestek.
DEEL 1: SEINE-SCHELDE OP DE LEIEAS: ACTUALISATIE EN VERFIJNING

3.
Opmaak en beheer nutsleidingenplan en grondenregister
(…)
- de opstelling van een op maat van het project gesneden grondenregister
(kadastrale gegevens, eigendomstructuur, planologische bestemming,
beheersstatus,…) van alle gronden langsheen de Leie die rechtstreeks
geïmpacteerd zullen worden door de implementatie van het project. Minimaal
wordt op beide oevers van de Leie een strook van 20m vanaf de toekomstige
waterlijn volledig in kaart gebracht.
Wanneer blijkt dat voor (bepaalde) benodigde gegevens dient te worden
betaald, dan bezorgt de contractant hiervan zodra als mogelijk een lijst aan
W&Z die zelf de gegevens zal aanvragen.
D1.2 NAUTISCHE SCREENING LEIE-AS
Beschrijving
(…)
Als input voor een nautische modellering dient de dienstverlener aan het WL aan te leveren:
(…)
 bundel met relevante delen van alle bruggen en de onderwaterverdediging van deze
bouwwerken die in het traject gelegen zijn. Dit kunnen ook ingescande tekeningen
zijn. Deze plannen stellen het WL in staat om de bruggen correct in 3D op te bouwen
en ze te positioneren met betrekking tot de noodzakelijke doorvaarthoogte.
 Het Waterbouwkundig Laboratorium staat zelf in voor het verzamelen van
andere elementen (stromingsvelden, zichtlijnen,…) die nodig zijn voor de
opmaak van het model.
D1.3.4
STABILITEIT VAN BESTAANDE INFRASTRUCTUREN
(…)
Teneinde de inschrijver toe te laten zich een beeld te vormen van de omvang van de
toedracht van dit aandachtspunt in zijn studiewerk, is de inventaris van kades, oevers, sifons
en uitstromen zoals beschikbaar bij de opdrachtgever is gevoegd als bijlages 1 tem. 3 bij dit
bijzonder bestek.
Voor een beeld van de bestaande toestand wordt verder ook verwezen naar de ter
beschikking gestelde studie (inventaris) en de overzichtsplannen zoals in 2011 opgemaakt
door de opdrachtgever.
MAN_PROC_b1373-wijzigend bericht141126
Pagina 2 van 4
De opdrachthouder ontvangt na het opnemen van de studie van de opdrachtgever alle
beschikbare ontwerpplannen van deze bestaande harde infrastructuren.
De contractant dient ervan uit te gaan dat voor een groot deel van deze constructies de
uitgangspunten van het ontwerp, en in het bijzonder de rekennota, niet terug te vinden
zijn.
DEEL 4: TER BESCHIKKING STELLEN VAN PERSONEEL
D4.1 ALGEMEENHEDEN
2. Personeel voorgedragen door de opdrachtgever

2.1 Selectie en verloning
(…)
De personeelsdienst en/of sociaal secretariaat van de dienstverlener zal tijdens
deze onderhandelingen door de aanbestedende overheid bevraagd worden
teneinde loonberekeningen door te voeren (netto- versus brutoverloning).
Resultaten worden verwacht binnen een termijn van 2 werkdagen, op straffe van
de “enige boete”.

2.2 Contractering
Met de door de opdrachtgever voorgedragen kandidaat voor de functie dient een
bediendenovereenkomst opgesteld:
 tussen de weerhouden kandidaat en de contractant
 rekening houdend met een proefperiode,
 ermee rekening houdend dat de aanbestedende overheid niet verplicht is
deze personeelsleden voor de gehele uitvoeringsperiode van dit bestek in
dienst te houden.

2.3 Vertaling in inventaris en offerte


De inschrijver dient in de samenvattende meetstaat een verschillende
toeslagcoëfficiënt op te geven voor de bediendenovereenkomst dewelke hij op
dit brutoloon wenst toe te passen.
De inschrijver dient op het moment dat de opdrachtgever het wenselijk
acht personeel met een specifiek profiel via de contractant een contract
aan te bieden, een toeslagcoëfficiënt op te geven dewelke hij op het
brutoloon (cfr. 2.1) wenst toe te passen voor de bediendenovereenkomst.
De toeslagberekening moet worden toegelicht.
Voorbeeld: een toeslag van 65% geeft een toeslagcoëfficiënt van 1,65
In deze toeslag dient minstens begrepen te zijn:
 algemene onkosten en winst van de dienstverlener
(…)

De inschrijver dient bij inschrijving een omstandige nota te voegen waarin
deze toeslagberekening wordt verduidelijkt. Verwijzend naar het KB
8/1/1996 (art 110) wordt de aandacht erop gevestigd dat, indien deze nota
enig voorbehoud inhoudt of bestanddelen bevat die onmogelijk met de
werkelijkheid overeenstemmen, dit kan leiden tot onregelmatigheid van de
offerte.
MAN_PROC_b1373-wijzigend bericht141126
Pagina 3 van 4
D4.2 WERFINGENIEUR
Beschrijving
De contractant voorziet in het ter beschikking stellen van 2 werfingenieurs zoals opgenomen
in de inventaris.
Concreet zullen deze 2 mensen gedurende een aaneengesloten periode van 12 maand
fulltime ter beschikking van de opdrachtgever worden gesteld.
(…)
D4.3 ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
Beschrijving
W&Z wenst via de contractant een zelf gekozen administratief medewerker een contract aan
te bieden.
Concreet zal deze persoon gedurende een aaneengesloten periode van 12 maand
fulltime ter beschikking van de opdrachtgever worden gesteld.
(…)
W&Z wenst, zoals reeds gesteld, een welbepaald persoon aan deze functie invulling te laten
geven. Naast de elementen die daarop van toepassing zijn uit D1.4, gelden daarbij:
(…)
 De inschrijver dient in zijn offerte de toeslagcoëfficiënt op te geven dewelke hij op
het opgegeven brutoloon wenst toe te passen voor de bediendenovereenkomst die
voor het profiel van administratief medewerker. De toeslagberekening moet
eveneens in de offerte toegelicht te worden.
MAN_PROC_b1373-wijzigend bericht141126
Pagina 4 van 4