Inschrijfformulier Payroll

INSCHRIJFFORMULIER
MEDEWERKER
Martho Flexwerk Payroll
Adresgegevens
AchternaamVoorletters
Roepnaam
Geslacht Straat Huisnummer
Postcode
OM
Woonplaats
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
Administratieve gegevens
Geb. datum
Nationaliteit
Sofinummer
ID-bewijs
O Gemeentelijke ID-kaart
O Paspoort
ID-nummer
Geldig tot
IBAN/Giro
Naam bank
Tenaamstelling rekening
Burgerlijke staat
Loonheffingskorting mag worden toegepast indien niet nog een andere opdrachtgever
of uitkeringsinstantie waarvan je inkomsten ontvangt, loonheffingskorting toepast.
Toepassing loonheffingskorting?
O Ja
O Nee Vanaf
Heb je korter dan een jaar geleden deelgenomen aan een pensioenregeling uit de payroll
CAO en/of de CAO voor uitzendkrachten?
MARTHO.nl
Martho Flexwerk BV
Penning 4a
8305 BH Emmeloord
T 0527 - 20 22 91
F 0527 - 20 27 23
E [email protected]
O Ja
O Nee Tot
OV
Gegevens opdrachtgever
Bedrijfsnaam
Plaats
Contactpersoon
Aanvangsdatum
Arbeidsgegevens
Ben je uitkeringsgerechtigd voor: ⃝ O WAO ⃝
O WW ⃝
O Anders
Ben je student of scholier? ⃝
Was je reeds eerder werkzaam bij je huidige opdrachtgever? O Ja ⃝ O Nee
Indien ja, hoeveel arbeidsovereenkomsten heb je gehad?
Van Tot
Van Tot Van Tot
Van Tot
Documenten checklist
O
Kopie van je geldige identiteitsbewijs (Paspoort of ID-kaart)
(bij ID-kaart: voor en achterzijde)
⃝
O
Curriculum Vitae (CV)
⃝
O
Bewijs van inschrijving onderwijsinstelling
(indien je student of scholier bent)
⃝
Kopie arbeidsovereenkomsten en kopie laatste loonstrook
O
(indien je reeds eerder voor de opdrachtgever hebt gewerkt)
voor Akkoord
Medewerker verklaart dat de in de formulier verstrekte informatie juist is. Medewerker verklaart voorts dat bijgesloten
kopie ID-bewijs de zijne is en deze ter inzage is verstrekt aan opdrachtgever. Mocht de door de medewerker verstrekte
informatie niet juist zijn (of onvolledig), kan hij geen aanspraak maken op rechten die mogelijk voortvloeien uit opvolgend werkgeverschap.
Datum
Naam
Handtekening