Click to add title - Pensioenfederatie

De waarde van een verplicht en collectief
pensioen
Paul de Beer
Congres Pensioenfederatie,
6 november 2014
Jeroen Dijsselbloem
Minister van Financiën
10 November 2014
2
Merel van Vroonhoven
Voorzitter AFM
10 November 2014
3
Marike Stellinga
Journalist NRC Handelsblad
10 November 2014
4
Sywert van Lienden
Voorzitter G500
10 November 2014
5
Ruim 50% van de Nederlandse bevolking
10 November 2014
6
Keuzevrijheid in het pensioenstelsel
• Laat mensen zelf hun pensioenfonds kiezen
• Standaard economische theorie:
• Keuzevrijheid komt tegemoet aan heterogene
voorkeuren
• … en stimuleert concurrentie tussen pensioenfondsen
• … resulterend in betere prijs/kwaliteit-verhouding (hoger
rendement, lagere uitvoeringskosten)
• Maar werkt het zo in de praktijk?
• Gedragseconomie: mensen zijn beperkt rationeel
10 November 2014
7
Alternatief 1: zelf kiezen voor een
pensioenfonds, maar regeling blijft gelijk
Veronderstellingen:
• Acceptatieplicht
• Waardeoverdracht evenredig met opgebouwd vermogen
• Doorsneepremie blijft gehandhaafd per fonds
• Werkgeverspremie blijft gelijk
• Premiekorting of extra indexatie bij goed presterend
fonds
10 November 2014
8
Veronderstelling: rationeel gedrag
• Deelnemer kiest voor pensioenfonds met gunstigste
kosten/batenverhouding
• Hangt af van:
– Beleggingsresultaten
– Uitvoeringskosten
– Samenstelling deelnemersbestand
10 November 2014
9
Rationele keuzes
10 November 2014
10
Rationele keuzes
10 November 2014
11
Veronderstelling: niet-rationeel gedrag
•
•
•
•
Meeste deelnemers kiezen niet (actief)
Actieve kiezers kiezen deels niet-rationeel
Geen prikkel voor pensioenfonds om beter te presteren
Fondsen richten zich sterker op korte termijn rendement
10 November 2014
12
Tussenconclusie
• Rationeel gedrag:
– Grote turbulentie
– ‘Oudere’ pensioenfondsen worden insolvabel
– Stabiliteit pensioenstelsel in gevaar
• Niet-rationeel gedrag:
– Pensioenfondsen presteren niet beter, maar richten
zich op korte termijn rendement
– Actieve kiezers veelal niet beter af
10 November 2014
13
Alternatieven
• Doorsneepremie afschaffen:
– Solidariteit van jong met oud verdwijnt
– € 100 mld. compensatie nodig (CPB)
• DB vervangen door DC
– Verzekering van beleggingsrisico verdwijnt
• Keuzevrijheid voor pensioenfonds én pensioenregeling:
– Iedereen kiest eigen pensioenregeling
– De facto einde van collectief pensioenstelsel
10 November 2014
14
Waarom roep om keuzevrijheid?
1. Heterogene preferenties
2. Onvrede over prestaties
pensioenfondsen
Alternatief: ‘voice’ in plaats van ‘exit’
• Ad 1: individuele keuzemogelijkheden
binnen regeling
• Ad 2: gezamenlijke invloed deelnemers
op pensioenregeling en pensioenfonds
10 November 2014
15
Meer individuele keuzemogelijkheden binnen regeling
• Naast bestaande keuzemogelijkheden …
– Pensioenleeftijd, deeltijdpensioen,
nabestaandenpensioen, hooglaagpensioen
• … ook variabele pensioenopbouw mogelijk maken
– Bv. tussen 1,4% en 1,875% per jaar (25% van
pensioenopbouw)
10 November 2014
16
Middenleeftijdsgroepen oververtegenwoordigd
onder vakbondsleden
Leden vakbeweging
Werknemers en gepensioneerden
Jonger dan
25 jaar
4%
65 jaar en
ouder
17%
45 tot 65
jaar
51%
10 November 2014
25 tot 45
jaar
28%
Jonger dan
25 jaar
7%
65 jaar en
ouder
33%
25 tot 45
jaar
32%
45 tot 65
jaar
28%
17
Gezamenlijke invloed op pensioenregeling en
beleid pensioenfonds
• Onvoldoende vertrouwen in sociale partners en
pensioenfondsbestuur
• Geef deelnemers instemmingsbevoegdheid met
(wijzigingen in) pensioenregeling en beleid van
pensioenbestuur
• Evenwichtige vertegenwoordiging alle geledingen
(actieve deelnemers, gepensioneerden, slapers) en
besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid
10 November 2014
18
Conclusie
• Roep om keuzevrijheid komt voort uit gebrek aan
vertrouwen
• Maar keuzevrijheid zal vertrouwen niet terug brengen
• Herstel vertrouwen door deelnemers individueel en
collectief meer zeggenschap te geven over hun pensioen
• En behoud de voordelen van een collectief en verplicht
pensioenstelsel
10 November 2014
19