Eindelijk... hef is zo ver:

i,l-ffifir*-í
Eindelijk...
hefiszo ver:
Er komt een vertegenwoordigervan de
gepensioneerden
in het bestuurvan ons
Pensioenfonds
Detai Ihandel!
KieseenV.G.Dkandidaatin het bestuurPensioenfondsDetailhandel
Metde invoeringvande nieuwe'Wet
versterking
bestuurpensioenfondsen'
iselk pensioenfonds
verplichteenbestuurszetel
beschikbaar
te stellenvooreen
pensioengerechtigde
of eenvertegenwoordiger
vanhen.Metdezebestuurlijke
vertegenwoordiging krijgengepensioneerden
besIissingsrechtoverde
uitvoeringvande pensioenregelingen.
Kandidaten
NamensdeVGD(Vereniging
vanGepensioneerden
hebben
uit de Detailhandel)
tweezeerdeskundigeen ervarenledenzichkandidaatgesteld.Zij stellenzich
graagaanu voor.
Laat u horen!
fn maart2O14ontvangtu eenstembiljetmet verkiezingskrant
van het
Pensioenfonds
Detailhandel.
van
Vulop het stembiljetdeVGD-kandidaat
uw keuzein en stuurhet op.
a
a a t
I
t
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a t
a o a a a t
a t
t
a a a a a a a e aa
a a a aa
a a af
a ca
; Let op:
I U kunt slechtsop één persoonstemmen,andersis uw stem ongeldigl
l
aaao
aoaaa
aa
aaata
a aataf
a.
f
l.a
a.
raaa.
ar.,a
a oraa
aa
ar
a attaoo
Heeftu vragen?Neemtu contactop met onzevoorzitterJohnBogers:
tel.06-5252581
5 of e-mail:[email protected]
aaaa
a a
3
I
Marinusde Mooij
#%%,
T
oot"idins
Ervaring
Nevenfuncties
Arnoldvan Dantzich
ffiËr
':
tst
,fr,trF-.,,
b*
r'fo/l
O plei d i n g
HBS-ALorentzLyceumHaarlem,bedrijfseconomieUvA,reserve
1e luitenantKoninklijkeLuchtmacht,NivraRegisteraccountant,
Ervaring
Stafmedewerker
Meelfabriek de Sleutels,hoofd adm inistratie
MenebaRotterdam,algemeendi recteur Hus-Lensvelt
Bakkerijen,
concern-directeur Adm i n istratieKBB,directeur Maxis,d i recteur
Praxis,
KBB-projecten
o.a.interim-directeurPrénatal,
KBB-vastgoed,
ris
commissa
KeurBouwmaterialen
Haarlem.
Nevenfuncties
Bestuurslid
VGD,lid Deelnemersraad
enVerantwoordingsorgaan
Pensioenfonds
Detailhandel.
I
I
I
i
I
i
?
I
I
n axÉtd* ffietai*}tend*$
Vere rti g i *?g ts*ï{?*i*penxi* 1"**ersi*
.
de Kommert3 6419GA Heerlen
. e-mail:[email protected]
internet:www.v-g-d.nl