kenmerk: 15120 onderwerp

Voorstel aan burgemeester en wethouders
Zaaknummer 15120
Onderwerp:
Ontwikkelingsspoor voor een duurzaam aanbod voor Hulp bij het Huishouden
Samenvatting/korte toelichting:
Hulp bij het huishouden (HH) maakt momenteel al onderdeel uit van de Wmo-taken van de gemeente. De
kortingen die van rijkswege worden toegepast op het sociaal domein laten de HH niet ongemoeid. Vanaf 2015
wordt de Wmo macro-uitkering voor huishoudelijke hulp gekort met 40%. Door de omvang van de korting is het
onvermijdelijk om ons te heroriënteren op het huidige HH-aanbod. We willen immers voor de langere termijn een
duurzaam HH-aanbod in stand houden dat aansluit bij de mogelijkheden en de behoefte van de cliënten. De
bijgevoegde notitie beschrijft een gefaseerde aanpak. Te starten met een overgangsperiode van twee jaar (20152016). De in de notitie beschreven toekomstige aanpak van HH is in samenspraak met de huidige aanbieders tot
stand gekomen. Op onderdelen is nog nader overleg gewenst. Al vanaf 2013 zijn zij in een drietal bijeenkomsten
betrokken. Daarbij is te werk gegaan aan de hand van de volgende uitgangspunten:
• De keuze voor een nieuwe aanpak wordt primair afgezet tegen de consequenties voor de cliënt.
• Het is een expliciet doel om de negatieve consequenties voor de werkgelegenheid bij de aanbieders te beperken
of te faseren.
• Er wordt gestreefd naar een 3D-brede aanpak vanuit het principe van de integrale uitvraag bij de cliënt en een
integrale uitvoering door verbindingen met bijvoorbeeld participatie, begeleiding, e.a.
• Het beschikbare budget (na toepassing van de taakstelling) is leidend bij het bepalen van de keuzes.
De huidige contracten met de aanbieders van HH lopen af per 1 januari 2015. De in deze notitie voorgestelde
aanpak betreft een voorstel voor een overgangsperiode van twee jaar (2015-2016) en een vooruitblik op een
aanpak voor de periode die daarop volgt. Het is de inzet om gedurende de overgangsperiode door een samenspel
van aanbieders van HH, spelers uit de 0e-lijn en gemeentelijk (participatie-)beleid een haalbaar alternatief aanbod
van HH te ontwikkelen.
Financiële consequenties en wijze van dekking, incl. begrotingspost:
De financiering van het budget HH komt uit de (met 40% gekorte) Wmo-decentralisatie-uitkering (inclusief de
compensatie voor het zgn. AWBZ-effect langer thuis wonen), de inkomsten uit de eigen bijdragen en de incidentele
compensatie vanuit het Zorgakkoord (april 2014) voor passende ondersteuning thuis.
De lagere WMO-decentralisatie-uitkering leidt in dit voorstel tot een versobering van de dienstverlening
Huishoudelijk Hulp. Het bruto budget voor huishoudelijke hulp daalt onder invloed van verschillende effecten,
waaronder de 40% taakstelling, naar € 7.995.000 in 2015. In 2016 is het budget naar verwachting € 7.925.000. Op
basis van de gewijzigde uitgangspunten is er, voor contractperiode 2015-2016 sprake van een tekort op het budget
HH in 2015 ( -€ 382.000) en een overschot in 2016 (€ 875.000). Deze effecten betrekken we bij de
meerjarenbeleidsvisie.
Vanaf 2017 moet het effect, afhankelijk van de te kiezen ontwikkelrichting voor HH, nader worden bepaald.
Besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde beleidswijziging van de Hulp bij het huishouden (HH) voor de jaren 2015 en
2016;
2. de jaren 2015 en 2016 te beschouwen en te gebruiken als overgangsperiode naar een nieuwe vorm van
dienstverlening;
3. hulp bij het huishouden type 1 te benoemen als schoonmaakondersteuning en de omvang hiervan gedurende
de overgangsperiode te beperken tot maximaal 2 uur per huishouden gedurende 46 weken per jaar;
4. voor hulp bij het huishouden type 2 uit te gaan van gemiddeld 1,5 uur per huishouden gedurende 46 weken per
jaar (in aanvulling op de 2 uur HH1 voor deze groep cliënten, totaal 3,5 uur);
5. in te stemmen met het verkennen van de beschreven ontwikkelrichting voor Huishoudelijk Hulp vanaf
2017;
6. de WMO Adviesraad om advies te vragen;
7. het overgelegde raadsvoorstel en conceptraadsbesluit aangepast vast te stellen;
8. de Agendacommissie te verzoeken het raadsvoorstel en conceptraadsbesluit ter vaststelling voor te
leggen aan de gemeenteraad.
Aldus besloten d.d. 03-06-2014