FUWA-VO Voorbeeldfunctie

Beleidsmedewerker/projectleider
FUWA-VO Voorbeeldfunctie
1. Functie-informatie
Codering
Functienaam
Salarisschaal
Indelingsniveau
Werkterrein
Activiteiten
Kenmerkscores
Somscore
Versie
Status
20100206
Beleidsmedewerker/projectleider
11
Vb
Algemeen ondersteunend -> Beleid
Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren
44343 43334 43 43
49
2010.1.62
BN
2. Context
De werkzaamheden worden verricht direct onder de (Centrale) Directie van een (doorgaans) grote
onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De instelling kan zowel categoraal zijn als een smalle of
brede scholengemeenschap.
De beleidsmedewerker/projectleider ontwikkelt beleid op het betreffende beleidsterrein en leidt projecten.
Het door de beleidsmedewerker/projectleider behartigde beleidsterrein kan bestaan uit een aantal
deelgebieden.
3. Werkzaamheden
1. Beleidsontwikkeling op het betreffende beleidsterrein.
* verricht onderzoek naar onderwijskundige, maatschappelijke ontwikkelingen en signaleert relevante
ontwikkelingen en tendensen;
* formuleert alternatieven voor noodzakelijke maatregelen ter bijstelling van het beleid (o.a. onderwijs,
personeel, financiën en huisvesting) en stelt adviezen/rapportages op;
* stelt adviesnota's en beleidsvoorstellen op en draagt zorg voor een operationele vertaling van
geformuleerde doelstellingen;
* beoordeelt beleidsvoornemens en stelt preadviezen op ten behoeve van overlegsituaties van de directie;
* voert vooroverleg voor het verkrijgen van nadere informatie dan wel het inventariseren en afstemmen
van standpunten;
* adviseert de algemeen directeur bij het overleg met externe instanties;
* bereidt de beantwoording van vragen van medezeggenschapsorganen voor.
2. Projectleiding.
* inventariseert en analyseert onderwijskundige, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het
betreffende beleidsterrein en evalueert knelpunten bij de beleidsuitvoering en van de effectiviteit van de
beleidsmaatregelen;
* formuleert de projectopdracht, stelt het projectplan en de projectorganisatie op;
* draagt zorg voor de uitwerking van de planning in een gedetailleerd uitvoeringsplan, voor de aanpak en
de te verwachten resultaten (inclusief het maken van de begroting);
* treedt op als projectleider, stuurt (deel)projectleiders aan, draagt zorg voor de vakinhoudelijke,
organisatorische en financiële coördinatie en de inhuur van extern personeel en externe diensten;
* bewaakt en realiseert, binnen de vastgestelde duur het project, de kwaliteit, tijdigheid, bruikbaarheid en
budget;
* onderhoudt interne en externe contacten, onderhandelt met vertegenwoordigers van doelgroepen,
FUWA-VO 2010.1.62
VBS
Beleidsmedewerker/projectleider
FUWA-VO Voorbeeldfunctie
branches, overheden en adviesbureaus;
* draagt zorg voor de in- en externe communicatie c.q. verantwoording met betrekking tot de
verschillende fasen van het project;
* levert het eindproduct op;
* evalueert afgeronde projecten en rapporteert daarover.
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
-Beslist over/bij: het formuleren van alternatieven voor noodzakelijke maatregelen ter bijstelling van het
beleid en bij het formuleren van de projectopdracht en het opstellen van het projectplan.
-Kader: relevante wet- en regelgeving en specifieke beleidslijnen.
-Verantwoording: aan de (Centrale) Directie over de bruikbaarheid van het ontwikkelde beleid en over de
projectleiding.
5. Kennis en vaardigheden
- brede theoretische kennis van het totale beleidsterrein van de directie en van relevante aanverwante
beleidsterreinen;
- inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;
- vaardigheid in het bereiken van afstemming over het opstellen van adviesnota's en beleidsvoorstellen;
- vaardigheid in het opzetten, begeleiden en uitvoeren van projecten;
- vaardigheid in het opstellen van adviezen en rapportages.
6. Contacten
- met het centrale en decentrale management over de onderlinge raakvlakken van de beleidsterreinen om
te adviseren en te komen tot afstemming bij de beleidsontwikkeling;
- met directeuren over de uitvoering van het beleid om tot afstemming te komen over de
beleidsontwikkeling, adviezen te geven en projectresultaten te bespreken.
FUWA-VO 2010.1.62
VBS