Heeft u vragen of klachten?

Heeft u vragen of klachten?
Heeft u vragen of klachten over uw behandeling of over hoe u bejegend bent binnen de instelling?
Er zijn verschillende mogelijkheden om een vraag te stellen of een klacht in te dienen:
1. u kunt de klacht rechtstreeks bespreken met uw hulpverlener of met de manager van het zorgteam
2. u kunt een mail of brief sturen of een melding doen via onze website
3. u kunt de hulp inroepen van de onafhankelijke vertrouwenspersoon
4. u kunt uw klacht indienen bij de klachtencommissie
Rechtstreeks bespreken
Het is vaak het beste om te proberen uw vraag of klacht te bespreken met degene die het betreft. Als u het niet eens
bent met de behandeling, praat u dan eerst met uw hulpverlener. Misschien kunt u samen tot een oplossing komen. In
plaats van uw hulpverlener kunt u ook de manager van het zorgteam aanspreken.
Mail of brief of melding
U kunt uw vraag of klacht ook uitleggen in een mail of brief, of een melding via onze website doen. Geef goed aan hoe
u bereikbaar bent en wat u verwacht. En ook of u ondersteuning wenst van de vertrouwenspersoon. U krijgt zo
spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 3 weken) bericht over de wijze van afhandeling van uw melding.
Onafhankelijke vertrouwenspersoon
U kunt gebruik maken van een onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon van de Stichting PVP. Deze kan u
informeren over uw rechten en u advies geven over uw situatie. Ook kan de pvp u begeleiden bij het afhandelen van
uw vragen of klachten binnen de instelling en/of u ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de
klachtencommissie.
Klachtencommissie
Als u dat wenst, of als een klacht niet tot een oplossing leidt, kunt u - of degene tegen wie de klacht gericht is - ervoor
kiezen de klacht voor te leggen aan de klachtencommissie. De klachtencommissie heeft een onafhankelijke voorzitter
en past het principe van hoor- en wederhoor toe in haar oordeelsvorming. De vertrouwenspersoon kan u eventueel
helpen bij een gang naar de klachtencommissie.
Wat is verder goed om te weten?
• U kunt ook iemand anders vragen (familie, bekende) namens u een klacht in te dienen. Mocht u gebruik willen
maken van de diensten van de vertrouwenspersoon, dan zal zij altijd wel rechtstreeks met u contact opnemen.
• Als u vragen of klachten heeft over een door u ontvangen factuur of overzicht van de zorgverzekeraar dan kunt u
zich het beste wenden tot de financiële administratie (033 4603541).
• Als u een klacht eerst bij ons hebt ingediend en u er samen met de instelling niet uitkomt, kunt u de klacht
vervolgens voorleggen aan de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg.
Adressen en telefoonnummers
Per mail, brief of website een klacht indienen:
Ondersteuning door vertrouwenspersoon:
www.riaggamersfoort.nl (kijk onder Over ons)
Klachtfunctionaris
[email protected]
Postbus 513
3800 AM Amersfoort
mevr. Elsa Grin
Stichting PVP
www.pvp.nl
[email protected]
06 50244018
Helpdesk
0900 4448888
Schriftelijk gericht aan de Klachtencommissie:
Secretaris Klachtencommissie
Postbus 513
3800 AM Amersfoort
De Geschillencommissie GGz:
www.degeschillencommissie.nl
Riagg Amersfoort & Omstreken│Heeft u vragen of klachten?
1/1