1e concept werkplan bestuurdersvereniging PO Bespreekdocument

1e concept werkplan bestuurdersvereniging PO
Bespreekdocument ALV BvPO 05-06-2014
BOUWSTENEN WERKPLAN BESTUURDERSVERENIGING PO 2014-2020
Amsterdam, 25 mei 2014
BOUWSTEEN 1 MISSIE EN VISIE
De Bestuurdersvereniging heeft haar doelstellingen neergelegd in de statuten en staan op de site.
In missietermen betekent het dat de missie bestaat uit
De ontwikkeling van het beroep van bestuurder in het po en (v)so, alsook
de behartiging van de collectieve belangen van de leden van de vereniging door het bepleiten van die
belangen bij relevante stakeholders en het regelen van een CAO met oog voor het maatschappelijk
belang van het door onze organisaties geboden onderwijs.
De visie is dat de leden ervoor staan om vanuit grote betrokkenheid, professionaliteit en integriteit hun
functie uit te oefenen.
De vraag is natuurlijk of dit de meest sexy formuleringen zijn.
BOUWSTEEN 2 HET FENOMEEN BESTUURDER
Met de invoering van de Code Goed Bestuur in 2010 is de functie van bestuurder prominent in beeld
gekomen. Maar nog altijd is er veel onduidelijkheid. Bestuur, vrijwilligersbestuur, statutair bestuurder,
directeur-bestuurder, bovenschools directeur, bestuurder/schoolleider, schoolleider. Een veelheid van
begrippen die in zeer uiteenlopende contexten voor komen.
En wat wordt bestuurd in het po kent qua omvang en samenstelling een enorme verscheidenheid. Van
eenpit dorpsschool tot wel 60 scholen, met vo, kinderopvang, MBO of zelfs HBO.
Tot nu toe is zelfs niet bekend hoeveel statutair bestuurders het po besturen.
Waar ooit de bovenmeester het symbool van voorbeeld, wijsheid en integriteit was, kwam de
bestuurder in een beeldvorming terecht die niet altijd als positief geduid kan worden. Ook gepaard
gaand met volstrekt overschatte beelden qua beloning en reflexen als de roep om een eed of belofte
te laten afleggen. Ongetwijfeld een tijdsbeeld waarin de bestuurder van een organisatie die primair
(speciaal) onderwijs verzorgt niet anders kan doen dan met toewijding naar eer en geweten te zorgen
voor goede onderwijskwaliteit, goed personeelsbeleid, goede bedrijfsvoering, goede huisvesting en
goede verantwoording.
De commissie Meurs heeft vorig jaar in het verslag " Professionalisering van besturen in het primair
onderwijs " een krachtige impuls gegeven aan de verdere verduidelijking van het begrippenkader met
betrekking tot de besturing en van de functie van bestuurder. Van de 25 geconsulteerden zijn zeven
bestuurder. Vier van de zeven geconsulteerde bestuurders zijn bestuurslid van onze vereniging,
hetgeen onze betrokkenheid onderstreept.
De bestuurlijke taak, het bestuurlijk vermogen en de bestuurlijke opgave als drieluik voor de verdere
ontwikkeling van de functie en beoordeling van het functioneren heeft dan ook een plaats gekregen in
het onderhandelaarsakkoord voor de bestuurders CAO 2014 (art. 6).
Daarnaast zal onze vereniging actief betrokken zijn bij de verdere aanpak van de professionalisering
die de PO-raad gaat faciliteren.
Het werkplan zal als belangrijk deel moeten uitwerken met welke activiteiten wij als bestuurders
verenigd in de Bestuurdersvereniging po vorm willen geven aan de professionalisering en welke
facilitering daarbij is gewenst.
BOUWSTEEN 3 FUNCTIE PROFIELEN VOOR BESTUURDERS
In de context van de vorige bouwsteen valt te denken aan het bieden van modelfunctieprofielen,
managementstatuten en andere documenten die het functioneren van de bestuurder betreffen. Niet te
vergeten de arbeidsovereenkomst. Als activiteit in het werkplan gaat het om het verzamelen, toetsen
en becommentariëren. En toegankelijk maken.
BOUWSTEEN 4 OPZET (VIRTUELE) NETWERKEN
Het betreft hier het organiseren van actief contact regionaal en landelijk. Tussen (potentiële) leden, op
thema of met stakeholders. We moeten elkaar beter leren vinden. Veel zaken komt een bestuurder
voor het eerst tegen terwijl collega's daar al ervaring mee hebben.
BOUWSTEEN 5 BESTUURSLEDEN EN COMMISSIES
Het huidige bestuur telt 7 leden.
De voorzitter wordt door de alv gekozen. Er is een rooster van aftreden. In 2015 zal ik aftreden om
doorstroming in het bestuur te bevorderen.
De samenstelling van het bestuur is regionaal redelijk goed. Maar in het komende jaar zou het goed
zijn om meer differentiatie te zien. Er zijn toch wel bestuurders van rond de 40 jaar ipv rond de 40
dienstjaren!! En de streekklanken, culturele diversiteit en sexe cq geaardheid mogen ook echt wel een
goede afspiegeling van de bestuurders in Nederland zijn.
Om dit te bevorderen zien we graag collega's of worden wij graag gewezen op collega's die mee gaan
draaien met het bestuur dan wel een commissie helpen opzetten om aan één van de bouwstenen te
werken. En dat wordt dan vast het mooie gebouw dat wij ons wensen!