Masterclass Gedrag 1

20-1-2014
Even voorstellen
Masterclass Gedrag
21 januari 2013
Kees van Overveld
Theoretische verantwoording
Mogelijkheden GG
• Achtergrondinformatie over voorkomen en
aanpakken van gedragsproblemen
• Planningsdocument GG
Preventiemodel uitgangspunt
•
•
•
•
•
•
Preventietheorie
Passend onderwijs
Handelingsgericht werken
Opbrengstgericht werken
Gedragstheorieën
PBS
Schoolondersteuningsprofiel
Tertiaire preventie
Enkele leerlingen (3-5%)
Extra ondersteuning
Secundaire preventie
Kwetsbare leerlingen (7-10%)
Basisondersteuning
Primaire preventie
winst
te behalen!
BasisVeel
voor
alle
leerlingen
Basisondersteuning
1
20-1-2014
Invullen van het GG
• Leraar + IB (of gedragsspecialist)
• P1: basis; 4-6 x per jaar; i.i.g. zomerherfstvakantie (groepsvorming!)
• P2/P3: eerst check (zie volgende dia)
daarna korte cyclus doorlopen
Planmatige cyclus
> informatie verzamelen
> plannen
> uitvoeren
> evalueren
Voor alle duidelijkheid: ook dit
is opbrengstgericht werken
www.groepsplanversneller.nl
www.keesvanoverveld.nl
www.demo.groepsplanonline.nl
2
20-1-2014
De leraar
Analyse 2000 werkstukken
•
•
•
•
•
•
•
Wat heb je nodig om …
Ondersteuningsbehoefte
•
•
•
•
•
•
•
•
Basis:
Groepsvorming, HGW en SEL
Groepsvolgend
Probleem is van leerling
Analyse vluchtig of niet
Algemeenheden
Moeite met externaliserend gedrag
Kennis normale ontwikkeling
Korte gedragsaanpak
Eigen emoties
1e reactie: meer handen, geld, middelen
Observeren / video-opname
Feedback op les
Kritische vragen
Reflectie
Intervisie
Voordoen/nadoen
Kennis/professionalisering
Fasen groepsvorming
Groepssturend
3
20-1-2014
SEL
• Aandacht voor 5 SEL-competenties
* ik: besef van jezelf, zelfmanagement
* jij: besef van de ander, relatie hanteren
* wij: keuzes maken
• Methodisch of niet?
Check P2
Meten op groepsniveau
•
•
•
•
•
•
Observeren
Sociogram
Leerlingvolgsysteem
Testen
Vragenlijstonderzoek
Kindinterview
Check P2-P3
Interventies niveau 2
• Licht
• Kortdurend
• Maximaal succes
4
20-1-2014
De leraar op P2
P2
• Omgaan met verstoringen
• Belonen en/of straffen?
• Time-out of zelfcontrole?
1) Interventies : voor de leerling
2) Strategie voor de leraar
P3
Inclusie of
exclusie?
Is er nog een 4e laag?
Extra ondersteuning
P3 of IHP?
Bijlage?
Basisondersteuning
Basisondersteuning
Hulpmiddelen
Uitgebreide gedragsfunctieanalyse
Download: www.keesvanoverveld.nl
5
20-1-2014
Ouders
• P1: algemene ouderbetrokkenheid
- groepsplan uitleggen op ouderavond
- informatie vanuit lvs SEO
• P2/3: intensieve ouderbetrokkenheid
- individueel gespreksarrangement
- informatieverstrekking door ouders
- medewerking interventies
6