Faslnameh 22.indd

Z°¿ {Z]M …Z^Ÿ ¾ÌŒ¿ Ä̋Zu Ĭ˜À» ֟Z¼fmY ևZÀ‹ \̇M
Ö¸¼Ÿ ÕZÅZ°ÅY ÄWYY Á
1
Öv·Z |¼v» €f¯{
{Y ÖmZu |¼v» €f¯{
3
½ZË|¼v» ºÌÅY€]Y
88/12/12
89/1/17
2
:d§ZË{ xËZe
:‰€Ë~a xËZe
Ã|Ì°q
{‹ Ö» ÄfyZÀ‹ ,ַ¯ Á ¾ÌŒ¿ Ö¯Âm Õĸv» ½YÂÀŸ Ä] Äf‹~³ Y Z°¿ €Æ‹ €Ë~a \̇M Á ¾ÌŒ¿ Ä̋Zu Ĭ˜À»
Á Ö´Àŀ§ €¬§ ¶»Z//‹ ĸ¼m Y ÉYÃ|Ë|Ÿ cÔ°//Œ» ÕYY{ cZ¿Z°»Y {Â^¼¯ Á ÖËZ̧Y€¤m dÌ «Â» ™Zv· Ä//] Á
hŸZ] į |‹Z]Ê» ÄËÁ Ö] ÕZŁZ‡ Á dyZ‡ Á ֟Z¼fmY Á Õ{€§ d‹Y|Æ] ¦ “ , ÕZ°Ì] Á {ZÌfŸY , Öf‹Y|Æ]
Ĭ˜À» ֟Z¼fmY ևZÀ‹ \̇M և€] ŠÅÁ„a ¾ËY Y ¥|Å Y~· .{€Ì³ Y€« Ö¿Y€v] –ËY€‹ { Ĭ˜À» ¾ËY Ze Ã|‹
Á Ö]ZË ÄÀÌ» Â¿ Y ֨̏Âe ,ŠÅÁ„a ¾ËY ‰Á .|‹Z]Ö» Ö¸¼Ÿ ÕZÅZ°ÅY ÄWYY Á Z°¿ {Z]M…Z^Ÿ ¾ÌŒ¿ Ä̋Zu
{Y| e ,µÁY ÄËÁ µY‡ ÕY€] ŠÅÁ„a ¾ËY Ŀ¼¿ . |Å{ Ö» ¶Ì°Œe Z°¿ ½Zf‡€Æ‹ ½ZÀ¯Z‡ Ä̸¯ Y ½M ÕZ»M Ä »Zm
Á ¹ZÆq µY‡ ÕY€] Á Ä^ˆ¯ Á ½Y|¿Á€Æ‹ ,ÃZ´Œ¿Y{ ½Z´fy»M Š¿Y{,¾Ì·ÂXˆ» ¶»Z‹ ¦¸fz» ZŒ«Y Y €¨¿ 600
Ä] cZŸÔ—Y ÕÁM {€³ Y‚]Y. |¿Y Ã|‹ [Zzf¿Y Ã{Z‡ Ö§{Ze ¶°‹ Ä] {Z]M …Z^Ÿ Ĭ˜À» Ö·ZÅY Y €¨¿ 100 ºnÀa
ÕY€mY Z] ½M Z^fŸY Á ½Zzf» Á ½Z‡ZÀ‹Z¯ €œ¿ Z] ½M ÖËYÁ Á Ã{Â] Ä^uZ» Á Ä»ZÀŒ‡€a ,ÕY Ä¿Zz]Zf¯ ÃÂ̋
Y ZÅ Ã{Y{ ¶Ì¸ve Á Ä˂ne ÕY€] Á |»M d//‡|] ȅ82 wZ^¿Á€¯ ÕZ¨·M \ˀ“ ªË€— Y €¨¿ 30 ÕÁ Ä] Ö//ŒËZ»M
Ä] d^ˆ¿ Z°¿ ¹{€» ‰€´¿ į d‡Y ¾ËY€´¿ZÌ] lËZf¿ .d‡Y Ã|‹ Ã{Z¨f‡Y (X 2) ֗Z^Àf‡Y Á ֨̏Âe Z»M ‰Á
Á Ã{Â] ¾ÌËZa t˜‡ { Ĭ˜À» Öf‹Y|Æ] cÔÌƈe Á cZ¿Z°»Y ™Zv· Y Á Ã{Â^¿ \‡ZÀ» {Z]M …Z^Ÿ Ĭ˜À» ¾ÌÀ¯Z//‡
€ÌiZe ֟Z¼fmY ¶»YŸ ZÀ¼“ Á |‹Z]Ê» ÓZ] Ö¸°·Y cZ]Á€Œ» Á |z» {Y» ¥€» ,Ĭ˜À» ½M dÌ ¼m d^ˆ¿ Ä]
ÕZ°Ì] Á Äf‹Y{ ֟Z¼fmY ÕZÅ \̇M €´Ë{ Y¿Y Á Ö¸°·Y cZ]Á€//Œ» Á |z» {Y» ¥€» dÌ “Á €] Õ{Zˁ
.{Y{ Y€« {Z]M …Z^Ÿ ĸv» ¾ÌÀ¯Z‡ ÖËY \̇M dË·ÁY ¾Ë€eÓZ] { cZ¿Z°»Y {Â^¼¯ Á
Ö¸¼Ÿ ÕZÅZ°ÅY ,{Z]M …Z^Ÿ ,֟Z¼fmY ևZÀ‹ \̇M :ZŠÃYÁ |̸¯
Email:[email protected]
Email:[email protected]
Email:[email protected]
ÉZ‡ |uYÁ ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ Ö¼¸Ÿ dXÌŠ”ŸÁ ZË{Zf‡Y.1
Z°¿ |uYÁ ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ Ö¼¸Ÿ dXÌŠ”Ÿ.2
Z°¿ |uYÁ ֻԇY {YM ÃZ´Œ¿Y{ Ö¼¸Ÿ dXÌŠ”Ÿ .3
Ä»|¬»
µ€fÀ¯ ªË€—Y į |ÀfˆÅ ֟Z¼fmY ¹Zœ¿ ®Ë €ZÀŸ ¾Ë€e Ö//‡Z‡Y Y 1֟Z¼fmY ÕZÆ//‹Y
\¯€» Ö¿Z//ˆ¿Y Ä »Zm ¾ÌÀr¼Å .|Ì//Œ¯ Ö·Z e Ä] ZË Á µYÁ Ä] Y Ä »Zm ½YÂe Ö» ZÆ¿M dËY|Å Á
124
Y €Ë‚³Z¿ Õ{Zf«Y Á ֟Z¼fmY ,Ö¿YÁ ,Ö¼ˆm ,Հ˜§ cZ̔f¬» €] ZÀ] į d‡Y ÖËZÆ¿Z//ˆ¿Y Y
֟Z¼fmY dÌÀ»Y cZ ·Z˜» Ä»ZÀ¸§
ÉZÅZf§ { Ê¿Z//ˆ°Ë Á dÅZ^//‹ ʟ¿ Á ¾ËY Y .|Àf//ˆÅ {Ây ½ZŸÂÀ¼Å Z] •Z^eY ÕY€« €]
ʟZ¼fmY ¹Zœf¿Y Á ÉZf§ ÉZÅ´·Y Y ½YÂe Ê» Á Ã{Â] Ã|ÅZ//Œ» ¶]Z« Ä »Zm ÉZ”ŸY ʟZ¼fmY
ÉZÆfÌ «Â» Á –ËY€‹ Y Êy€] { d‡Y ¾°¼» Ä »Zm {Y€§Y Y ®Ë €Å ,µZu ¾ËY Z] .d¨³ ¾z‡
Ž¬¿ Y ¾Ì¿Y« ZË Á ¥€Ÿ , ¹Â//‡ Á [Y{M Á Ã{€°¿ dËZŸ Y ZÅZnÀÅ Á ZÆ//‹Y ,ʟZ¼fmY
,©ZqZ« ,{ZÌfŸY €Ìœ¿) 2ʟZ¼fmY ÉZÆ^Ì//‡M Á cZ§Y€v¿Y Ze |¿Y{ Ê //‡ ½Z//‡ZÀ‹ Ä »Zm .|ÀËZ¼¿
¾ÌÌ^e Á ¦ÌÂe Y (... Á Ê·Z» ºËY€m ,ʌ¯{Ây ,d«€//‡ ,s€m Á [€“ ,¶f« ,ɀ³ É|°e
½ZŒ¿ ½Z‡ZÀ‹ Ä »Zm cZ ·Z˜» . |ÀÀ¯ Žz//Œ» Y ZÆ¿M ɀ̴ŒÌa Á ½Z»{ ÉZÅ ÃÂÌ//‹ Á Ã{¼¿
,|¿Y~³ €ÌiZe ºËY€m [Z°eY Á ZÅZnÀÅ ’¬¿ { Ê¿YÁ Á Êf//ˆË ¶»YŸ Äq€³ į |Å{ Ê»
cÔ°Œ» Á ZÆ¿Y€v] ,dÌ ¼m žË€‡ |‹ .{Y{ ՀfŒÌ] €ÌiZe ,{» ¾ËY { ʟZ¼fmY ¶»YŸ Z»Y
,ÊÀ̌¿ €Æ‹ žË€‡ |‹ ,¥Z°‹ ,ÖÀ̌¿ ÄÌ//‹Zu ,c€mZÆ» ,Ê ¼m •Z^eY ¶ËZ//‡Á , É{Zf«Y
tÌv µZ¬f¿Y { ʋÂ»M ºfˆÌ‡ Ê¿YÂeZ¿ ,ʳ{Y¿Zy ÉZÅ Ê´fzÌ//ˆ³ ºÅ Y Á ZÅ Ê¿Z»Z//ˆ]Z¿
Y ʼ//‡ €Ì£ Á ʼ//‡ ʟZ¼fmY cZœ¿ ¦ “ , ʟZ¼fmY ÉZÅZnÀÅ Á ZÅ ‰Y €//i» Á
½YÂÀŸ Ä] ÖÀÌ//Œ¿ ÄÌ//‹Zu .{{€³ Ê» [Â//ˆv» ʟZ¼fmY cZ§Y€v¿Y [Z°eY ¶»YŸ ¾Ë€f¼Æ»
,½ZÀ¯Z‡ €ËZ//‡ Y Ê´Àŀ§ Á Ê¿Z°» ÊËY|m ÊÀ Ë ,{Ây ʸY ʳ„ËÁ Z] ֟Z¼fmY Ã|Ë|a ®Ë
,¾¨¸e ,Z³ ,©€] ,[M €//̜¿) ɀÆ//‹ ÄÌ·ÁY cZ»|y Y ÉY{Ây€] ¹|Ÿ ½Âr¼Å Ê//ËZÅ|»ZÌa
ÊÅZ§ ,Ê//‹Â»M ,Êf//‹Y|Æ] cÔÌÆ//ˆe Á cZ¿Z°»Y Y ʳ ÀÆ] Ê] ( .... Á Ä·Z] ÉÁM ž¼m
Y ÊÆmÂe Ê] Á ½|‹ Äf§€³ Ã|Ë{Z¿ ‚Ì¿ Á (... Á Y€//ˆ´Àŀ§ ,ÃZ´‹Z] , Ä//‡|» ,ÃZ´¿Z»{ €Ìœ¿)
Ê´¼Å į {Y{ µZ^¿{ Ä] Y Ä »Zm ½Y|¿Á€Æ‹ €ËZ‡ Á ʟZ¼fmY Á ʇŻ ½YZ¯|¿Y d‡{ ɇ
½ZÀ̌¿ Ä̋Zu ÉÂ//‡ Y ʟZ¼fmY ºËY€m Á cZ§Y€v¿Y |Ë|//Œe ZË Á Á€] Z//‡ ÄÀÌ» |À¿YÂe Ê»
.|¿{€³
1- social values
2- social disorders
Ä·Pˆ» ½ZÌ]
125
¹Z¿ Ä] É{€§ 1349 µZ//‡ { ʸv» ½ZÅZ³M cYZƛY Ä] ZÀ] .|À§Á€ » (€´À¸q ,€´ÀÅM ,Êf]€£)
Ö¸¼Ÿ ÕZÅZ°ÅY ÄWYY Á Z°¿ {Z]M …Z^Ÿ ¾ÌŒ¿ Ä̋Zu Ĭ˜À» ֟Z¼fmY ևZÀ‹ \̇M
ʯÂm Ä] |¿Y{ d¿Â°//‡ Z°¿ €Æ‹ ©€‹ { į Z°¿ €Æ‹ {Z]M …Z^Ÿ ĸv» ½ZÀÌ//Œ¿ ÄÌ//‹Zu
½M Y Á {¼¿ ZÀ] Y ĸv» ¾ËY ,Ê˸]M €^¯Y kZu Y ¾Ì» ÉY|ˀy Z] (€//Ë~b·{) €´ÀÅM …Z//^Ÿ
®Ë ½YÂÀŸ Ä] , ĸv» ¾ËY ½ZÀ¯Z//‡ .|¿{€¯ o¯ ĸv» ¾ËY Ä] ,¥Y€—Y Õ ZŠʯÂm €ËZ//‡ †a
.|À//‹Z] Ê» {Ây Zy ²Àŀ§ Ã{€y ÉYY{ ,½Y|¿Z» Ê»Â] ²//Àŀ§ ¾Ì] { ʻ« d//̸«Y
¶Ì·{ Ä] į |¿Y Ã{Â//] |ÀÅ Â//Œ¯ ½ZÀ¯Z//‡ Y ZŠʯÂm , ÊzËZe ­Y|» Á {ZÀ//‡Y Z^fŸY Ä]
Ä] (Ê¿Z°‹Y ÃZ//‹{Za) ³ ¹Y€Æ] –//‡Âe ɀ´ÀÅM Á ʳ|À¿YÂy ,ʳ|¿Y¿ { ½Z//ŒËZÆÌËZ¿YÂe
²Àŀ§ Y Äq €³ ,½Y€ËY { ½Z//‹”u Ê¿Ó— ½Z» c|» { ZŠʯÂm .|//¿Y Ã|»M ½Y€//ËY
ZÌ//ˆ] ½Z//‹ ʻ« ²Àŀ§ Ã{€y š¨u { |//‡ Ê» €œ¿ Ä] Z»Y ,|Àf§€Ë~a €ÌiPe ½Y€ËY ʻ¼Ÿ
Á [Y{M ÂÀÅ ,½Y€ËY { ½Z//‹”u Y ZÆ¿€« d//‹~³ Y | ] į ÉY Ŀ³ Ä] ,|¿Y Ã{Â] É|m
{Y ,\Å~» ,½Z] ,½ZÌ»Â] Z] Ę]Y Â¿ €Ìœ¿ ÊËZÅ ÄÀÌ» { {Ây Zy ʳ|¿ ®^‡ Á ¹Â‡
€´Ë{ cZ^Ÿ Ä] ,|À‹Z] Ê» |̬» Á |À^ËZa É{Zˁ {Á|u Ze ... Á ©Ô— ,ÉY{Y‚Ÿ ,ʇÁ€Ÿ ,|·Á Á
Äf§€Ë~a ½Y€ËY Ä »Zm ¾f» { ÃZ³ pÌÅ ,Ê//»Â« d̸«Y ®Ë ½YÂÀŸ Ä] ZŠʯÂm d¨³ ½YÂe Ê//»
d À |‹ Z] .|¿Y ÄfˆË Ê» Ê¿Y€ËY Ä »Zm Ê´Àŀ§ Á ʰ˂̧ ÄÌ//‹Zu { ÃY¼ŠÁ |¿Y Ã|//Œ¿
½Z°»Y ʻԇY [Ô¬¿Y Y | ] ÉZÆ·Z//‡ { ʻ¼Ÿ ž»Zn» { ʳ|¿Y¿ žÀ» ‚Ì¿ Á ÉÁM ¾§ Á
ÉZÅ|»ZÌa .d§ZË ŠÅZ¯ c|‹ Ä] ʳ|¿Y¿ Á ʗY€y ɀ´ÀÅM ¶£ZŒ» { ZŠʯÂm µZ¤f‹Y
t˜‡ ½{Â] ¾ÌËZa ½Âr¼Å ÊeÔ°Œ» Á ¶ËZˆ» ,½Z]‚Ì» Ä »Zm { ʻ« ÃÁ€³ ¾ËY ‰€Ë~a ¹|Ÿ
{ ZÆ¿M ɀ̳Z¯ Ä] { Ê»Â] ½ZËZ»€§Z¯ \//‡ZÀ»Z¿ ‰€´¿ Á ʸ¤‹ ÉZÆeZÆ» ½Y|¬§ ,{YÂ//‡
Š¿Y{ Á cZÆ» Á Žze ¹|Ÿ ,\Ìe€e ¾Ë|] .d//‡Y Ã{Â] ʏy Êfu Á Êf·Á{ ¶£Z//Œ»
L‡ ®Ë Y Ê·Z» €¬§ Á ʧZ¯ Á d]Zi |»M{ ¾f‹Y|¿ Á ÉZ°Ì] ÄnÌf¿ { Á µZ¤f//‹Y ÉY€] ¹Ó
cZ¬u …Z//ˆuY |//‹ Á ½Z¿M Ê´Àŀ§ ÉYÁ‚¿Y Á ÄÌ//‹Zu Ä] Ä »Zm ¾f» Y ½|//‹ Ã|¿Y ‚Ì¿ Á
Ä] Ôf]Y dÆm Y É|ŸZ//ˆ» ÉZÅ ÄÀÌ» ,€´Ë{ ÉÂ//‡ Y ½Z¿M { Ê^//ˆ¿ dÌ»Á€v» {ZnËY ‚Ì¿ Á
€Ìœ¿ ÊeZ§Y€v¿Y Â̋ Á Á€] ,Á ¾ËY Y .|¿Y Ã{ÁM ºÅY€§ ʟZ¼fmY cZ§Y€v¿Y Á ZÆ^Ì//‡M Y¿Y
Á [€“ ,ʈÀm cZ§Y€v¿Y ,d«€//‡ ,ʸ°·Y cZ]Á€//Œ» Á |z» {Y» ‰Á€§ Á |ˀy Á {ZÌfŸY
ĈËZ¬» { ʳ|¿ Y Ê·Â^« ¶]Z« t˜‡ Ä] Ê]ZÌf‡{ dÆm { É{ZŸ ɀ»Y ... Á cY€//‹ ,s€m
ʳ|¿ cÔ°//Œ» Y ÊËZÅ Á d«Â» Ê//‹Â»Y€§ {Ây ÉY€] ÊÅY ‚Ì¿ Á É{Z//Ÿ ½Y|¿Á€Æ//‹ Z]
0Z§€ ª—ZÀ» ¾ËY { ¹€m Â̋ ÉZÅ|»ZÌa Á ZiM Z ‹ į d‡Y ÊÆË|] .{{€³ Ê» [Â//ˆv»
cZ^iY ºœ¿ { Ä//¯ |//‹ |ÅYÂy Ä »Zm {ZuM Ê»Z¼e €Ì³ ¾»Y{ Á Ã|//Œ¿ {Á|v» ª—ZÀ» ¾ËY Ä//]
,į d//‡Y ½M Y ʯZu ÊeZ»|¬» ÉZÅ Ê//‡€] . {¼¿ |ÅYÂy É|m ʸ¸y Ä »Zm Ê//ŸZ¼fmY
L‡ ÉYY{ ½Z¿M Y |{ 75 0Z^ˀ¬e į É— Ä] - |ÀÅ{Ê» ¶Ì°//Œe Y ½ZÌ¿Y|¿ Á ¾Ì»€n» Y
ŠÌa Á ¾ÌÌ^e Á ¶Ì¸ve ,¦ÌÂe Á ÊËZ‡ZÀ‹ œÀ» Ä] €“Zu ªÌ¬ve ,ž«YÁ { .|À‹Z] Ê» Ĭ]Z//‡
ÄËYY µZ^¿|] Á {€Ì³ Ê» c Z°¿ {Z]M …Z^Ÿ ĸv» { Ê//ŸZ¼fmY cZ§Y€v¿Y µ€fÀ¯ Á ɀ//̳
¾ËY Z] ÖÅ|¿Z»Z‡Á dˀË|» dÆm ɀÆ//‹ ½ÓÂXˆ» Á ½YY~³ d//‡Ż ÉY€] ʸ¼Ÿ ÉZ°ÅY
֟Z¼fmY ÕZÅ \Ì//‡M Ze ,|¿{| { ¾Ì¬¬v» ‚Ì¿ ŠÅÁ„a ¾ËY {.|//‹Z] Ê» ʟZ¼fmY ¶” »
Á ÕY~³ d//‡Ż dÆm Ö¸¼Ÿ ÕZÅZ°ÅY Á Ã{Y{ Y€« Ö//‡€] {» Y {Z]M …Z^Ÿ Ä//¬˜À»
:|À‹Z] Ö» €Ë cÓY‡ և€] µZ^¿{ Ä] œÀ» ¾ËY Ä] .|ÀÅ{ ÄWYY ՂË Ä»Z¿€]
.d‡Y Ŀ´q {Z]M …Z^Ÿ ĸv» ½ZÀ¯Z‡ Ä] d^ˆ¿ Z°¿ ¹{€» ‰€´¿ Â¿ -1
,Êf‹Y|Æ] cÔÌƈe Á cZ¿Z°»Y Y ÉY{Ây€] ™Zv· Ä] {Z]M …Z^Ÿ ĸv» ½ZÀ¯Z‡ dÌ “Á -2
.d‡Y Ŀ´q Ê^Å~» Á Ê´Àŀ§,Êvˀ¨e,ʋÂ»M
{ ʟZ¼fmY ÉZÅ \̇M €´Ë{ Y¿Y Á ʸ°·Y cZ]Á€//Œ» , |z» {Y» ¥€» dÌ “Á -3
.d‡Y Ŀ´q {Z]M …Z^Ÿ ĸv» ½ZÀ¯Z‡ ½ZÌ»
ÉZÅ \̇M €´Ë{ Y¿Y Á ʸ°·Y cZ]Á€Œ» ,|z» {Y» ¥€» €] €i» ʟZ¼fmY ¶»YŸ -4
.|À»Y|¯ {Z]M …Z^Ÿ ĸv» ½ZÀ¯Z‡ ½ZÌ» { ʟZ¼fmY
.|À»Y|¯ {Z]M …Z^Ÿ ĸv» ½ZÀ¯Z‡ ÊËY \̇M ‚Ì¿ Á cÔ°Œ» Ä] •Â]€» ÉZÅ dË·ÁY -5
.{¼¿ ÄWYY ½YÂe Ê» {Âm» dÌ “Á sԏY dÆm ʸ¼Ÿ ÉZÅ{€^ÅY Äq -6
ŠÅÁ„a ‰Á
ÄWYY Á {Z]M …Z^Ÿ Ĭ˜À» ֟Z¼fmY Ö//‡ZÀ‹ \Ì//‡M {|{ ©Â§ ªÌ¬ve į ¾ËY Ä] ÄmÂe
6 Z]
{» ªÌ¬ve ‰Á ¾ËY€]ZÀ] ,|‹Z]Ê» ՂË Ä»Z¿€] Á ÕY~³ d‡Ż dÆm Ö¸¼Ÿ ÕZÅZ°ÅY
½Zf‡€Æ‹ ½ZÀ¯Z‡ Ä̸¯ ŠÅÁ„a ¾ËY ÕZ»M Ä »Zm.|‹Z]Ê» 2Ê]ZËÄÀÌ» Â¿ Y 1ʨ̏Âe ,Ã{Z¨f‡Y
1- Descriptive
2- Survey
֟Z¼fmY dÌÀ»Y cZ ·Z˜» Ä»ZÀ¸§
ÊËÓZ] |{ Z»Y ,{‹ Ê» ¶»Z‹ Y Z°¿ €Æ‹ ½ZÀ¯Z‡ Y ʯ|¿Y |{ {Z]M …Z^Ÿ Ĭ˜À» Äq€³
126
€¨¿ 600 {Y| e Ä] µÁY ÄËÁ µYÂ//‡ ÕY€] ŠÅÁ„a ¾ËY Ŀ¼¿ .|À//‹Z] Ö» {Z]M …Z^Ÿ Ĭ˜À» Á Z°¿
Á |¿Y Ã{Â] Ä^ˆ¯ Á ½Y|¿Á€Æ//‹ ,ÃZ´Œ¿Y{ ½Z´fy»M Š¿Y{,¾Ì·ÂX//ˆ» ¶»Z‹ ¦¸fz» Z//Œ« YY
Ö¸¼Ÿ ÕZÅZ°ÅY ÄWYY Á Z°¿ {Z]M …Z^Ÿ ¾ÌŒ¿ Ä̋Zu Ĭ˜À» ֟Z¼fmY ևZÀ‹ \̇M
127
Y ºnÀa Á ¹ZÆq µYÂ//‡ ÕY€] Á {Âm» ­Y|» Á {ZÀ//‡Y Y ¹Â//‡ Á ¹Á{ ÄËÁ µYÂ//‡ ÕY€]
ÕÁM{€³ Y‚]Y .|¿Y Ã|//‹ [Zzf¿Y Ã{Z//‡ Ö§{Ze ¶°//‹ Ä] {Z]M …Z^Ÿ Ĭ˜À» Ö·ZÅY €¨¿ 100
µY‡ Ã{‚̇ ,֐z‹ ÕZÆ̳„ËÁ Šz] Ä//‡ Y į ÄfyZ‡ ª¬v» Ä»ZÀ//Œ‡€a ¶»Z//‹ cZŸÔ—Y
Õ|À] dË·ÁY dÆm µY‡ ®Ë Á ֟Z¼fmY ÕZÅ \̇M Y¿Y ÖËZ//‡ZÀ‹ dÆm ÕY ÄÀ˂³ZÆq
Y Ã{Z¨f‡Y dÆm Ä^uZ» c] †b‡.d‡Y Ã|‹ Ã{Z¨f‡Y Ĭ˜À» ÖËY \Ì//‡M Á cÔ°Œ»
ÕZÅ{€^ÅY ÄWYY ÕY€] Ä^ˆ¯ Á ½Y|¿Á€Æ‹ ,ÃZ´//Œ¿Y{ ½Z´fy»M Š¿Y{ ,¾Ì·ÂX//ˆ» cY€œ¿ ʬ¿
Ã|‹ Ã{Z¨f‡Y €»Y ¾Ìzf» Á ½Z‡ZÀ‹Z¯ €œ¿ Y Ä»ZÀŒ‡€a ÖËYÁ .d//‡Y Ã|‹ Ã{Z¨f‡Y Ö¸¼Ÿ
wZ^¿Á€¯ ÕZ¨·M \ˀ“ ªË€— Y €¨¿ 30 ÕÁ Ä//] Ö//ŒËZ»M ÕY€mY Z] ‚Ì¿ ŠÅÁ„a ¾ËY Z^fŸYÁ
֗Z^Àf‡Y Á ֨̏Âe Z»M Y ZÅ Ã{Y{ ¶Ì¸ve Á Ä˂ne ÕY€] ŠÅÁ„a ¾ËY { .|»M d‡{ Ä] ./82
.d‡Y Ã|‹ Ã{Z¨f‡Y (X2)
ŠÅÁ„a ÕZÅ Äf§ZË
…Z^Ÿ ĸv» ½ZÀ¯Z‡ Ä] d^ˆ¿ Z°¿ ¹{€» ‰€´¿ Â¿ :®Ë ÃZ¼/‹ ÄËÁ µYR/‡
.d‡Y Ŀ´q {Z]M
P
Z°¿ ¹{€» ‰€´¿
¦Ë{
0/97
|z» {Y» Šza
1
0/95
Ĭ˜À» Ä] ʨÀ» ‰€´¿
2
0/85
½Y{Zf » Á ½YZ°§Ôy ÃZ´ÅZÀa Á Ê»Â] €Ì£ {Y€§Y {{€e ¶v»
3
0/80
Ä«Á€ˆ» µY»Y |ˀy Á d«€‡
4
0/80
ɁZ‡€Æ‹ d‡{Z¿ |¿Á Á \‡ZÀ»Z¿ Z‡ Á dyZ‡
5
0/75
ʸ̐ve Á ʋÂ»M cZ¿Z°»Y {Â^¼¯
6
0/75
LZŒv§ Á Ê«ÔyY cÔ°Œ»
7
0/70
ÊÀË{ Á Ê^Å~» {Z¬fŸY ¦ “
8
0/70
ÊËZ”« Á Ê»Zœf¿Y ÉZÅ ÃZ´f‡{ ÄmÂe Á cZœ¿ ¹|Ÿ
9
0/60
\‡ZÀ» ¶¤‹ ¾f‹Y|¿
10
{ ʟZ¼fmY cԔ » Y ®Ë €Å {ÂmÁ Ä] d^//ˆ¿ Z°¿ ¹{€» ª§YÂe |{ ,©Â§ µÁ|m {
977 µ{Z » ½Z³|ÀÅ{ x‡Za €j¯Y ZÀ^» ¾ËY €] .d//‡Y Ã|‹ Ã{ÁM ,{Z]M …Z^Ÿ ĸv» ½ZÀ¯Z//‡ ¾Ì]
.{Y{ kYÁ ĸv» ¾ËY ½ZÀ¯Z‡ ¾Ì] { |z» {Y» Šza į |ÀÀ¯ Ê» €°§ — ¾ËY ,|{
֟Z¼fmY dÌÀ»Y cZ ·Z˜» Ä»ZÀ¸§
®Ë ÃZ¼‹ ÄËÁ µYR‡ Ä] •Â]€» (1) ÃZ¼‹ µÁ|m
128
ÕY{Ây€] ™Zv· Ä] {Z]M …Z^Ÿ ĸv» ½ZÀ¯Z‡ dÌ “Á :Á{ ÃZ¼‹ ÄËÁ µYR‡
Ŀ´q Ö^Å~» Á Ö´Àŀ§ ,Övˀ¨e ,Ö/‹Â»M ,Öf/‹Y|Æ] cÔÌÆ/ˆe,cZ¿Z°»Y Y
.d‡Y
Ö¸¼Ÿ ÕZÅZ°ÅY ÄWYY Á Z°¿ {Z]M …Z^Ÿ ¾ÌŒ¿ Ä̋Zu Ĭ˜À» ֟Z¼fmY ևZÀ‹ \̇M
129
Á{ ÃZ¼‹ ÄËÁ µYR‡ Ä] •Â]€» (2) ÃZ¼‹ µÁ|m
{Y| e
Ê^Å~» Á Ê´Àŀ§ ,Êvˀ¨e ,ʋÂ»M Êf‹Y|Æ] cZ¿Z°»Y
¦Ë{
{» 1
ZËZ°e -|nˆ»
1
ÊËY|f]Y
(½Zf‡€Ì]{-ÊËZ¼ÀÅY-ÊËY|f]Y)ć|»
2
-
ʋÁ( ¾·Z‡) ¾·Z‡
3
{» 1
d‹Y|Æ] ‚¯€»
4
{» 1
ÊfˆË‚Æ] ‚¯€»
5
-
Ä¿ZyÁY{
6
-
­Za
7
-
Êfˆa cZ»|y ÉZÅ †ËÁ€‡
8
Ã{Â] ¹Á€v» ¦¸fz» {Z ]Y { cZ¿Z°»Y ¶«Y|u Y Ĭ˜À» ¾ËY į d‡Y ½M €´¿ZÌ] ©Â§ µÁ|m
.{Y{ Y€« ½M { cZ¿Z°»Y ¾Ë€f¼¯‚Ì¿ ½M{ÂmÁ c { ‚Ì¿ {Y» Y ֔ ] { Á
Y¿Y Á Ö¸°·Y cZ]Á€Œ» ,|z» {Y» ¥€» dÌ “Á :ć ÃZ¼‹ ÄËÁ µYR‡
.d‡Y Ŀ´q {Z]M …Z^Ÿ ĸv» ½ZÀ¯Z‡ ½ZÌ» { ֟Z¼fmY ÕZÅ \̇M €´Ë{
ć ÃZ¼‹ ÄËÁ µYR‡ Ä] •Â]€» (3) ÃZ¼‹ µÁ|m
{Y| e
€´Ë{ Y¿Y Á ʸ°·Y cZ]Á€Œ» ,|z» {Y» ¥€»
ÃZ¼‹
30
(Ã|‹ ‰Y‚³)dÌeZbÅ Ä] Ôf^» ½YZ¼Ì]
1
13
(Ã|‹ ‰Y‚³)|ËY Ä] Ôf^» ½YZ¼Ì]
2
%50Y ŠÌ]
|z» {Y» Ä] {Zf » {Y€§Y
3
%50Y ŠÌ]
ʸ°·Y cZ]Á€Œ» Ã|ÀÀ¯ ¥€» {Y€§Y
4
133
|z» {Y» Y¿Y Ê˂m Á ʸ¯ Ã|À‹Á€§
5
17
{€» Y{ Ä»ZÀ‡ZÀ‹ ʸY ½Z³|À‹Á€§
6
7
½ Y{ Ä»ZÀ‡ZÀ‹ ʸY ½Z³|À‹Á€§
7
900
Ĭ]Z‡ L‡ ÉYY{ dÌ ¼m {Y| e
8
|z» {Y» Ã|ÀÀ¯ ¥€» Á |ËY Á dÌeZbÅ Ä] Ôf^» dÌ ¼m į |Å{ Ö» ½Z//Œ¿ ©Â§ µÁ|m
{ ¾¯Z‡ dÌ ¼m d^ˆ¿ Ä] |z» {Y» ÖW‚m Á Ö¸¯ Ã|À‹Á€§ ˜À̼ŠÁ Ö¸°·Y cZ]Á€Œ» Á
.d‡Y ÓZ] Z̈] Ĭ˜À» ½M
ĸv» ½ZÀ¯Z/‡ ½ZÌ» { ֟Z¼fmY ÕZ/Å \Ì/‡M €´Ë{ Y¿Y Á Ö¸°·Y cZ]Á€/Œ»
.|À»Y|¯ {Z]M …Z^Ÿ
ʟZ¼fmY ÉZÅ \̇M Y¿Y €] ¶»YŸ €ÌiPe ½Y‚Ì» { {Y€§Y ª§YÂe ʇ€] (4) ÃZ¼‹ µÁ|m
Y|¬»
µZ¼fuY
½Â»M
t˜‡
ÊÀ »
ÉY{
d^ˆ¿
½Â»M
0/000
0/05
0/5
0/000
0/05
0/5
0/685
0/05
0/5
0/000
0/05
0/5
0/000
0/05
0/5
0/002
0/05
0/5
0/032
0/05
0/5
0/000
0/05
0/5
0/184
0/05
0/5
0/025
0/05
0/5
0/000
0/05
0/223
0/05
0/014
0/05
d^ˆ¿
Ã|ÅZŒ»
Ã|‹
ÃÁ€³
0/29
0/71
0/32
0/68
0/53
0/47
0/21
0/79
0/19
0/81
0/66
0/34
0/61
0/39
0/19
0/81
0/43
0/57
0/62
0/38
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
0/5
0/23
0/77
1
2
ÊÆmÂe Ê]
Á ¾Ì·ÂXˆ»
’Ì ^e
0/5
0/43
0/57
1
2
ʨ—ZŸ €¬§
0/5
0/37
0/63
1
2
Z] ÊËYÂÀ¼Å ¹|Ÿ
¹|Ÿ Á ÃÁ€³
ZŒ«Y Y ‰€Ë~a
Ä »Zm €´Ë{
¶»ZŸ
ʳ|¿ –Ìv»
d¿Â°‡ ¶v»
¶v» ½Zf‡Á{
É{Zf«Y ¶°Œ»
cZ¿Z°»Y {Â^¼¯
½Y|¿€§ {Y| e
º¯ Á É{Y‡ Ê]
É{Y‡
ÉZ°Ì]
{ZÌfŸY
©Ô—
֟Z¼fmY dÌÀ»Y cZ ·Z˜» Ä»ZÀ¸§
,|z» {YÂ/» ¥€» €] €/iR» ֟Z¼fmY ¶/»YŸ:ZÆq ÃZ¼/‹ Ä/ËÁ µYR/‡
130
½Y‚Ì» ÉÁ €] {Y€§Y į {‹ Ê» •Z^Àf//‡Y ©Â§ µÁ|m { ½Â»M µZ¼fuY €Ë{Z¬» Ä//ˆËZ¬» Z]
t˜‡ Y €fŒÌ] ,€›ZÀf» µZ¼fuY Y|¬» Y€Ë ,|¿Y|¿ ª§YÂe ʨ—ZŸ €¬§ Á {ZÌfŸY ,¶v» ½Zf‡Á{ €ÌiPe
Ö¸¼Ÿ ÕZÅZ°ÅY ÄWYY Á Z°¿ {Z]M …Z^Ÿ ¾ÌŒ¿ Ä̋Zu Ĭ˜À» ֟Z¼fmY ևZÀ‹ \̇M
131
Ä]ZŒ» €œ¿,ºÅ Z] ¶»YŸ €ËZ‡ €ÌiPe ½Y‚Ì» { ½Z³|ÀÅ{ x‡Za €j¯Y Ö·Á .d‡Y 0/05 ÕY{ ÖÀ »
ÕZÅ \̇M Y¿Y Á Ö¸°·Y cZ]Á€//Œ» ,{Y» ¥€» { \Ìe€e Ä] €Ë ¶»YŸ |¿|¬f » Á |¿Y{
:|¿Y{ {Zˁ Ö¸Ìy Á {Zˁ €ÌiPe ֟Z¼fmY
’Ì ^eÁ ¾Ì·ÂX//ˆ» ÖÆmÂe Ö] -4Õ{Zf«Y ¶°//Œ» -33 cZ¿Z°»Y {Â//^¼¯ -2 ÕZ°//Ì] -1
€´Ë{ Z//Œ«Y Y ‰€Ë~a ¹|Ÿ Á ÃÁ€³ Z] ÖËYÂÀ¼Å ¹|Ÿ -77 d¿Â°//‡ ¶v»-6 Ö³|¿ –Ìv»-5
Y¿Y Á Ö¸°·Y cZ]Á€//Œ» ,{Y» ¥€» { \//Ìe€e Ä] €Ë ¶»YŸ |//¿|¬f » ¾//ÌÀr¼Å.Ä »Zm
Õ{Y‡ Ö] -33 ©Ô— -2 ½Y|¿€§ {Y| e -1 :|¿Y{ º¯ Ö¸Ìy Á º¯ €ÌiPe ֟Z¼fmY ÕZÅ \̇M
.Õ{Y‡ º¯ Á
ÖËY \Ì/‡M Á cÔ°/Œ» Ä] •Â]€» ÕZÅ dË·ÁY :lÀa ÃZ¼/‹ ÄËÁ µYR/‡
.|À»Y|¯ {Z]M …Z^Ÿ ĸv» ¾ÌÀ¯Z‡
{Z]M …Z^Ÿ ĸv» ½ZÀ¯Z‡ ÊËY \̇M Á cÔ°Œ» É|À] dË·ÁY ½{Â] €iR»(5) ÃZ¼‹ µÁ|m
Y|¬»
µZ¼fuY
½Â»M
t˜‡
ÊÀ »
ÉY{
Y|¬»
Á{ Êy
Ê¿Y€v]
Äm{
É{YM
Êy Y|¬»
½Â»M Á{
dË·ÁY
0/000
0/05
9/487
4
92/330
1
0/000
0/05
14/067
7
96/402
2
0/000
0/05
14/067
7
65/062
3
0/000
0/05
14/067
7
81/887
4
0/000
0/05
14/067
7
72/814
5
0/000
0/05
14/067
7
58/959
6
0/000
0/05
9/487
4
25/629
7
0/000
0/05
12/591
6
105/278
8
Êy€] į {Â//‹ Ê» •Z^Àf//‡Y ©Â§ µÁ|m { ½Â»M µZ¼fuY Á Á{ Ö//y €Ë{Z¬» Ä//ˆËZ¬» Z]
¾ËY ž§ d//‡Y €fÆ] ¾Ì·ÂX//ˆ» Á |¿Y{Ây€] ɀf//ŒÌ] d̼ÅY Y {Z]M …Z^Ÿ ĸv» cÔ°//Œ»
Y€« ɀe ¾ÌËZa dË·ÁY { į ÊeÔ°Œ» †b//‡ .|ÀÅ|] Y€« »Y dÌvmY { Y cÔ°//Œ»
½Z³|ÀÅ{ x‡Za ÉZÅ dË·ÁY ¾Ì´¿ZÌ» ĈËZ¬» Z] ºÌÅYÂz] Är¿ZÀq Z»Y .|ÀÀ¯ ¶§ Á ¶u Y |¿Y{
ÉYY{ į ʸ»ZŸ Á ºfŒÅ dË·ÁY { ,d‡Y dË·ÁY ¾Ì´¿ZÌ» ¾Ë€f//ŒÌ] ÉYY{ į ʸ»ZŸ ,ºÌÀ¯
½YÂe Ê» €Ë µÁ|//m { .{Y{ Y€//« µÁY dË·ÁY { ,|//‹Z] Ê» dË·ÁY ¾//Ì´¿ZÌ» ¾//ˀf¼¯
:{€¯ Ã|ÅZŒ» Y {Y€§Y ÉZÅ É|À] dË·ÁY ¾Ì´¿ZÌ» Á É{ZÆÀŒÌa ÉZÅ dË·ÁY
{Z]M …Z^Ÿ ĸv» ½ZÀ¯Z‡ ÊËY \̇MÁ cÔ°Œ» É|À] dË·ÁY (6) ÃZ¼‹ µÁ|m
{Y€§Y ÉZÅ É|À] dË·ÁY ¾Ì´¿ZÌ»
¶»ZŸ
dË·ÁY
1/90
ÉZ°Ì]
1
2/25
cZ¿Z°»Y {Â^¼¯
2
2/86
É{Zf«Y cÔ°Œ»
3
4/14
{ZÌfŸY
4
5/30
ʨ—ZŸ €¬§
5
6/22
É{Y‡ Ê]
6
6/64
©Ô—
7
6/70
Ê«ÔyY Á ʈÀm ¥Y€v¿Y
8
Հ̳ ÄnÌf¿
.d‡Y Ŀ´q {Z]M …Z^Ÿ ĸv» ¾ÌÀ¯Z‡ Ä] d^ˆ¿ Z°¿ ¹{€» ‰€´¿ -1
d‡Y ¾ËY {Z]M …Z^Ÿ ½ZÀ¯Z‡ Ä] d^ˆ¿ Z°¿ ¹{€» ‰€´¿ į {Y{ ½ZŒ¿ ,Ã|»M ¶¼ ] Ö//‡€] Z]
Ö»Â] €Ì£ {Y€§Y {{€//e ¶v» 0Z»Â¼Ÿ Á {Y{ ZÌ//ˆ] kYÁ Ĭ˜À» ¾ËY { |z» {Y» Šza ,Ä//¯
Ö«ÔyY cÔ°Œ» Á .|¿Y|¿ Ĭ˜À» ½M €] Õ|m cZœ¿ ÖËZ”« Á Ö»Zœf¿Y ÕZÆÅZ´f//‡{ Á Ã{Â]
,d‡Y Ã{Â] Ĭ˜À» ¾ËY Z] ÕZÅ ŽyZ‹ Y ÕZ°Ì] Á \‡ZÀ» ¶¤‹ ¾f‹Y|¿ Á cZ¿Z°»Y {Â^¼¯Á
.{Y{ Ö¿YÂz¼Å Œ¯ kZy Öfu Á ZŀƋ €´Ë{ ¾ÌŒ¿ Ä̋Zu ª—ZÀ» Z] ŠÅÁ„a ¾ËY ÄnÌf¿
,Öf‹Y|Æ] cÔÌƈe Á cZ¿Z°»Y Y ÕY{Ây€] ™Zv· Ä] {Z]M …Z^Ÿ ĸv» ½ZÀ¯Z‡ dÌ “Á -2
¾ËY į d‡Y ½M ÕZ˳ ŠÅÁ„a ¾ËY .d//‡Y Ŀ´q Ö^Å~» Á Ö´Àŀ§,Övˀ¨e ,Ö//‹Â»M
,֋Á ¾·Z‡,­Za ¶»Z//‹ cZ¿Z°»Y ¾Ë€f¼¯ ½M dÌ ¼m {Y| e Á d //‡Á Ä] ÄmÂe Z] Ĭ˜À»
Á Ã{Â] cZ¿Z°»Y ¶//«Y|u Ã|ÀÅ{ ½Z//Œ¿ į Ã{Â] Ö¿Z»{ Á Öf//‹Y|Æ] ÕZÅ ®ÌÀ̸¯ Á Ä//‡|»
€fŒÌ] cZ¿Z°»Y ¾f§€³ €œ¿ { Á Ĭ˜À» ½M dˬe |ËZ//‹ .{€Ì³ Y€« ¾Ì·ÂX//ˆ» ÄmÂe {» |ËZ]
֟Z¼fmY dÌÀ»Y cZ ·Z˜» Ä»ZÀ¸§
É|À] dË·ÁY ,Ĭ˜À» ½ZÀ¯Z//‡ ÊËY \Ì//‡M Á cÔ°//Œ» Á€] { ¶»ZŸ €Å ɀË~a€ÌiPe ÉY€]
132
€´Ë{ ÕZŀƋ ¾ÌŒ¿ ÄÌ//‹Zu ª—ZÀ» Z] ŠÅÁ„a ¾ËY |]ZË ŠÅZ¯ Ĭ˜À» ֟Z¼fmY ÕZÅ \Ì//‡M
.{Y{ Ö¿YÂz¼Å
Ö¸¼Ÿ ÕZÅZ°ÅY ÄWYY Á Z°¿ {Z]M …Z^Ÿ ¾ÌŒ¿ Ä̋Zu Ĭ˜À» ֟Z¼fmY ևZÀ‹ \̇M
133
{ ֟Z¼fmY ÕZÆ^Ì//‡M €´Ë{ Y¿Y Á Ö¸°·Y cZ]Á€//Œ» Á |z» {Y» ¥€» dÌ “Á -3
­Y|» Á {ZÀ‡Y Á Ã|»M ¶¼ ] ÕZÆÌ//‡€] Ä] ÄmÂe Z] .d‡Y Ŀ´q {Z]M …Z^Ÿ ½ZÀ¯Z//‡ ½ZÌ»
(€¨¿13) |ËY Á (€¨¿30) dÌeZbÅ |À¿Z» Y{€Ì³YÁ ÕZÆËZ¼Ì] Ä] ½ZËÔf^» į {Y{ ½ZŒ¿ Ã|//‹ d^i
Ã{Â] Ö¸°·Y cZ]Á€Œ» Ã|ÀÀ¯ ¥€» Á |z» {Y» Ä] {Zf » |{50 Y ŠÌ] Á Ã|//‹ ‰Y‚³
Ã|ÀÅ{ ½ZŒ¿ į |ÀfˆÅ(€¨¿123) Y ŠÌ] ,|¿Y Ã|‹ ÖËZ‡ZÀ‹ |z» {Y» ‰Á€§ { į Õ{Y€§Y Á
¾ËY ‰€fˆ³ { Ö^Å~» Á ÖÀË{ {Z¬fŸY ½{Â] ¾ÌËZa Á d‹Y|Æ] dËZŸ ¹|Ÿ ¶Ì·{ Ä] į d‡Y ½M
ŠËY€³ |z» {Y» ‰Á€§ Ä] ÕZ°Ì] Á ¾ÌËZa |»M{ ¶//Ì·{ Ä]˜À̼ŠÁ ,Ã{Â] €i» Z//ÆËZ¼Ì]
.|¿Y Ã{€¯ Y|Ìa
֟Z¼fmY ÕZÆ^̇M €´Ë{ Y¿Y Á Ö¸°·Y cZ]Á€//Œ» ,|z» {Y»€] €i» ֟Z¼fmY ¶»YŸ -4
¾Ë€f¼Æ» Y ÕZ°Ì] į {Y{ ½ZŒ¿ ŠÅÁ„a ÕZÅ Äf§ZË .|À»Y|¯{Z]M …Z^Ÿ ĸv» ½ZÀ¯Z‡ ½ZÌ» {
d‡Y ֟Z¼fmY ÕZÆ^̇M €ËZ‡ Á Ö¸°·Y cZ]Á€Œ» ,|z» {Y» ¥€»€] €i» ֟Z¼fmY ¶»YŸ
–Ìv» Á ¾Ì·ÂXˆ» ÖÆmÂeÊ] ,Õ{Zf«Y ¶°Œ» ,cZ¿Z°»Y {Â^¼¯ |À¿Z» Ö¸WZ//ˆ» Ä] ½YÂe Ö» Z»Y
.{{€³ ©Â§ {Y» Ä] ÄËÁ ÄmÂe Ö¸ § –ËY€‹ Y d§ ½Á€] dÆm |ËZ] į {€¯ ÃZ‹Y Ö³|¿
.|À»Y|¯ {Z]M …Z^Ÿ ĸv» ½ZÀ¯Z‡ ÖËY \̇M ‚Ì¿ Á cÔ°Œ» Ä] •Â]€» ÕZÅ dË·ÁY -5
{Â^¼¯,ÕZ°Ì] \//Ìe€e Ä//] į {Y{ ½Z//Œ¿ ,Ĭ˜À» cÔ°//Œ» Õ|À] d//Ë·ÁY Ä] Ä//mÂe Z//]
©Ô— Á ֈÀm ¥Y€v¿Y Á ©Ô—,Õ{Y‡ Ö],Ö¨—ZŸ€¬§,{ZÌfŸY ,Õ{Zf«Y cÔ°//Œ»,cZ¿Z°»Y
Á ¹{€» ,¾Ì·Âˆ» ÕZ°¼Å Z] ¹Ó cY|ÌƼe |ËZ] į Ã{€¯ {YÁ Ĭ˜À» €] Y \ÌÌ//‡M ¾Ë€f//ŒÌ]
.{{€³ }ZzeY ©Â§ cÔ°Œ» ž§ dÆm Ĭ˜À» ½M ½ZÀ¯Z‡
.{¼¿ ÄWYY ½YÂe Ö» {Âm» dÌ “Á sԏY dÆm Ö¸¼Ÿ ÕZÅ{€^ÅY Äq -6
Ĭ˜À» Ä] ¾Ì·ÂXˆ» ÄËÁ ÄmÂe •
ÄËÁ Ö] Z‡ Á dyZ‡ Y Հ̳¸m •
–]€Ë} ÕZÆÅZ´f‡{ Á ¾Ì·ÂXˆ» dËZ¼u Z] µZÀ» ՁZ‡Z] Á \ˀze •
{ZÌfŸY ­€e Հ̴ŒÌa ‚¯€» {ZnËY Á ÕZ¯{|» Á ÃÁZŒ» ‚¯Y€» †Ì‡Pe •
½Z¯{¯ ÕY€] ÕZ^mY ‰Á€a Á ‰Â»MM •
|ËY Á dÌeZbÅ|À¿Z» Öf‹Y|Æ] ¶WZˆ» Ä] d^ˆ¿ ½Z¿YÂm Á ½Z¿YÂm¿ Ä] ‰Â»MM •
ÖÀË{ Á Ö´Àŀ§ ,֋Â»M ,Öf‹Y|Æ] Õ ZÅ ÄÀÌ» { Ã{Y¿Zy ‰Â»MM •
Z] …Y|» †Ì//‡Pe ,Ö//‹Á ¶ËZ//‡Á Z] ÃY€¼Å Övˀ¨e ­Za ,Ö//‹Á ¾¯Z»Y {ZnËYY •
Ձ»M{Y‡ d”Æ¿ ‚¯€» Á \‡ZÀ» ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y
Ĭ˜À» { ÖeZ¤Ì¸^e Á Ö´Àŀ§ ÕZÅZ¯ ¹Zn¿Y •
¹Ó ÕZÆeZÆ» |«Z§ {Y€§Y ÖeZÆ» ‰Â»M ÕZÆÅZ³Z¯ dÆm ÖËZÅ †°¿Z¯ ÄÌÆe •
Ö»Â] €Ì£ {Y€§Y ”u Y Ĭ˜À» ՁZˆ¯Zaa •
Ĭ˜À» Ä] …ZÀ‹Z¿ {Y€§Y {{€eY Հ̳¸m •
...Õ¯ ¹Z¿ Ä] {Z]M …Z^Ÿ ¹Z¿ €Ì̤e •
֟Z¼fmY dÌÀ»Y cZ ·Z˜» Ä»ZÀ¸§
Ä¿Zz]Zf¯ Á Ö´Àŀ§ ž¼fn» ՁY|¿Y ÃY •
134
ž]ZÀ»
,ÕZ°Å‚] Á d¿ÂŒy €»Y { Ä ·Z˜» »Z» Äf̼¯ ‰Y‚³,d¿Â//Œy Ä] ÖËZÅ x//‡Za.(1387) ¾·M, ḑ€a .Š¿Y{ lÀ³ cYZŒf¿Y , ½Y€Æe , ÖÀˆv» ֔e€» ļm€e
135
.½ÓYÁZ‡ cYZŒf¿Y,½Y€Æe,ÕZf§ ¹Â¸Ÿ { ŠÅÁ„a ÕZÅ ‰Á .(1383)½Z”»,Ã{Y ¾ˆu .¿ ÕYÁM cYZŒf¿Y,(cZ§Y€v¿Y ևZÀ‹ Ä »Zm)֟Z¼fmY ևZÀ‹ \̇M.(1386 )×Y dËY|Å,Ã{Âf‡ ĸn» ,ՀÆ//‹ dÌÀ»Y ¾Ì»Ze { ZÅYÂ//‹ ÖÀ˂§M Š//¬¿ . ºËY€m ~//³ { €Æ//‹ .(1381)|Ì //‡ Հ̨//‡ .41 ÃZ¼‹ ,¹ZÆq µZ‡ ,ZÅ ÕY{€Æ‹
ևZÀ‹Z¯ Ä»Z¿ ½ZËZa ,±‚] ÕZŀƋ { ÖÀ̌¿ Ä̋Zu ÖfÌÀ»Y -ևŻ cZ ^e .(1381) ®»Ż ,Ö¿Z¼Ì¸‡ . ½Y€Æe ÃZ´Œ¿Y{ ,|‹Y
.ÖÅZ´Œ¿Y{ {ZÆm cYZŒf¿Y ,ZŀƋ ֟Z¼fmY Ճ·¯Y .(1382)¾Ìˆu,ÖË°‹ (֟Z¼fmY cZ§Y€v¿Y Ö//‡ZÀ‹ Ä »Zm)֟Z¼fmY Ö//‡ZÀ‹ \Ì//‡M .(1378) ×Y d¼u ,Ö¿Zf//‡Á€‡ ªË| .d¼‡ cYZŒf¿Y
.9 ÃZ¼‹ ,ՀƋ dˀË|» Ä»ZÀ¸§ ,ՀƋ Z§{ ¶]Z« ÕZ”§{ZnËY.(1381) ×Y \Ì^u Ö¿Zy€ÅZ— .‚Ë€^e ÃZ´Œ¿Y{ cYZŒf¿Y ,ևZÀ‹ €Æ‹ Á Z̧Y€¤m .(1385) Ä·Y|Ë,|ˀ§ {Zŀ§ ļm€e ,Ö//¿Z°» Á ֟Z¼fmY |ÀËY‚§ €//] Ö//‹€´¿ ՀÆ//‹ ÕZ”§ ÖuY€— .(1379) Ö¸Ÿ ,Âa Ö¿|» .ՀƋ ՂË Ä»Z¿€] Á ‰Y{€a d¯€‹ ,½Y€Æe ,ÖËZ”e€»
cÓZ¬» cÓ¼n» ,֟Z¼fmY dÌÀ»Y |Ë|Æe Á ÖÀÌ//Œ¿ ÄÌ//‹Zu ‰€f//ˆ³ €ÌiZe.(1381)Õ{ZÅ ,ÖÀÌ//ˆu €Ì» .­Â·Z‡ cYZŒf¿Y ,Ö·Z¼‹ ½Z‡Y€y ½Zf‡Y Ö»Zœf¿Y ÖÅ|¿Z»€§,Ä »Zm,d¯ZŒ» ,dÌÀ»Y Ö¸»ZÀ¼Ì‡
. 38 ÃZ¼‹, ¹ZÆq µZ‡, ZÅ ÕY{€Æ‹ ĸn»,¾»Y €Æ‹ Õ‡ Ä].(1381)ÂÀÌ» ,Õ‡» ļ—Z§ ļm€e ,Z//Æ¿M Z] ĸ]Z¬» ÕZÅ ‰Á Á Z//Å ŠËY€³ ՀÆ//‹ ºËY€m.(1380) ZË|¿YÂ] ,‚//»Â³ Á|//¿Z¿€Å .Ö´Àŀ§ ÕZÅ ŠÅÁ„a €f§{ ,½Y€Æe,½ZÌq ÃÂÌ»
Z“ |¼uY Á Ö¿Z¼¸‡ |¼v» ļm€e ,ՀƋ ՂË Ä»Z¿€] ÕZÀ^» €] Õ|»M { .(1376) Ö¯.Öm ,Z°‡Y€ÌÅ .º¸ » dÌ]€e ÖÅZ´Œ¿Y{ {ZÆm cYZŒf¿Y Ö´Àŀ§ ‚¯€» ,{€§ Ö¿Z°Ë
- Fleissner, D.Heinzelmann,F., (1996). Crime prevention Through Environmental Design and Community Policing ,,
- Knox;paul, (urban social geography, Longman scientific&technical, new
york,
-Taylor, Ralpk B., (1997). Crime and samall – Scale Pcale: what we know,
what we………,,
-Taylor, Ralpk B.Harrell,Adele V. (1996). physical Environment and Crime ,,
-Walmsly Td.Jy (1993) man scientific & technical, new york (urban living,
long)
136
֟Z¼fmY dÌÀ»Y cZ ·Z˜» Ä»ZÀ¸§
ÕY ĸÌ^« Á ֻ« ,Ö ¼m Äf‡{ ÕZƟY‚¿ Z] ֟Z¼fmY Ö´Àŀ§ ¶»YŸ Ę]Y Ä ·Z˜»
½Z³{€· ½Zf‡€Æ‹ {
1
ÉY¸¯ ÊWZ“ ×Y¿
ÊÀˀv] |Ìn»
2
88/11/15
89/9/22
:d§ZË{ xËZe
:‰€Ë~a xËZe
Ã|Ì°q
½Zf‡€Æ‹{ ÉY ĸÌ^« Á ʻ« ,Ê ¼m Äf‡{ ÉZƟY‚¿ Z] ʟZ¼fmY Ê´Àŀ§ ¶»YŸ Ę]Y Ä ·Z˜»» ŠÅÁ„a ¾ËY Y ¥|Å
,Ê ¼m •Z^eY ¶ËZ‡Á Y Ã{Z¨f‡Y ½Y‚Ì» ,ÊfyZÀ‹ dÌ ¼m ¶»YŸ :¶»Z‹ ʟZ¼fmY Ê´Àŀ§ ¶»YŸ .d‡Y Ã{Â] «½Z³{€·
Á ʟZ¼fmY µ€fÀ¯, ʟZ¼fmY ¹Znˆ¿Y ,ɀ´‹Zy€a ,ZÅ d̻« ,ÊËY€³ ¹Â« ,(ʻ¿M) ÉZnÀÅ Ê] ,Ê^//ˆ¿ dÌ»Á€v»
ʨ̏Âe ŠÅÁ„a ‰Á .|‹ ʇ€] Ä̓€§ 10\·Z«{ ÉY ĸÌ^« Á ʻ« ,Ê ¼m ÉZƟY‚¿ Z] É{Zf«Y ʟZ¼fmY ÃZ´ËZa
.{Y{ ¶Ì°Œe Y €¨¿ 1164366 ½Z³{€· ½Zf//‡€Æ‹ µZ//‡ 155 ÉÓZ] ½Z¿ Á ½Y{€» Ä̸¯ ÉZ»M Ä »ZmÁ Ê´f//ˆ^¼Å Â¿Y
ÉY€] .|‹ [Zzf¿Y €¨¿ 4144 {Y| e Ä] ÉZ»M Ä »Zm ½ZÌ»Y ÉY Ä̼Ƈ ʧ{Ze ɀ̳ Ŀ¼¿ ‰Á Z] Ä ·Z˜» {» Ŀ¼¿
Ã{Z¨f‡Y wZ^¿Á€¯ ÉZ¨·M \ˀ“ …Z‡Y€] ȅ 966 ÊËZËZa Z] ÄfyZ//‡ ª¬v» Ä»ZÀ//Œ‡€a Y ŠÅÁ„a ÉZÅ Ã{Y{ ÉÁM ž¼m
®e t ) ʗZ^Àf‡Y Z»M Á (Y{¼¿ Á |{ ,Ê¿YÁY€§ ,¾Ì´¿ZÌ») ʨ̏Âe Z»M ÃÂ̋ Y ŠÅÁ„a ÉZ»M ¶Ì¸ve { .|‹
Ã{Z¨f‡Y (Ĩ‹ ½Â»M Á Ä¿Z³|Àq ½Â̇€³ ,ÉY Äf‹ Á{ ,¾»€Ìb‡Y ,½Â‡€Ìa Ê´fˆ^¼Å \ˀ“ , †¿ZËYÁ ¶Ì¸ve ,À̤f»
«Ê^ˆ¿ dÌ»Á€v»» Á «ÉZnÀÅ Ê]» , «ÊËY€³ ¹Â«» ,« ɀ´//‹Zy€a» ÉZŀ̤f» : į {Y{ ½ZŒ¿ Ã|»M d‡|] lËZf¿ .|//‹
,«¾‡» , «É{Zf«Y ʟZ¼fmY ÃZ´ËZa» , « ʟZ¼fmY ¹Znˆ¿Y» , «ÊŸZ¼fmY µ€fÀ¯» ÉZŀ̤f» Á d^j» ÉY{ZÀ » Ę]Y ÉYY{
|«Z§ «Ê ¼m •Z^eY ¶ËZ‡Á Y Ã{Z¨f‡Y ½Y‚Ì»» Á «¶ÅZe» ÉZŀ̤f» Á …° » Y{ZÀ » Ę]Y ÉYY{ «cÔ̐ve» «d̈Àm»
Á cÁZ¨f» ½Z¿ Á ½Y{€» ¾Ì]{ Y‚¿ Ä] ŠËY€³ Á |¿Y Ã{Â] ÉY ĸÌ^« Á ʻ« ,Ê ¼m ÉZƟY‚¿ Ä] ŠËY€³ Z] Y{ZÀ » Ę]Y
¹Y«Y ¾Ì]{ ÉY ĸÌ^« Á ʻ« , Ê ¼m ÉZƟY‚¿ Ä] ŠËY€³ ½Y‚Ì» ¾ÌÀr¼Å Á Äf‹Y{ Ê ¼m Y‚¿ Ä] ɀfŒÌ] ŠËY€³ ½Y{€»
.d‡Y Ã{Â] cÁZ¨f» ÉZ»M Ä »Zm ¦¸fz»
, Ê^ˆ¿ dÌ»Á€v» ,ʟZ¼fmY µ€fÀ¯ ,(ʻ¿M) ÉZnÀÅ Ê] ,ÊËY€³ ¹Â« , ɀ´//‹Zy€a ,Ê ¼m Y‚¿:ZŠÃYÁ |̸¯
.½Z³{€·½Zf‡€Æ‹
Email:[email protected]
Email:[email protected]
Ê´Àŀ§ »Y dˀË|» Äf‹ |‹Y ʇZÀ‹Z¯.1
ʋÂ»M ɂËÄ»Z¿€] |‹Y ʇZÀ‹Z¯.2