Interne Cultuurcoördinator

Pabo NHL Hogeschool Leeuwarden
Naam minor : Interne Cultuurcoördinator
Aantal ECTS : niet bekend
Studiejaar
:4
Contact
: Hetty Hartogsveld ([email protected])
Anja Morsink-de Jong ([email protected])
DOELGROEP
De student heeft een sterke affiniteit met kunst- en cultuur en wil zijn persoonlijk meesterschap
profileren. Voorwaarde is dat alle studiepunten van de basisbekwaamheid en de studiepunten
behorende bij de kennisbasis van minor 1 moeten zijn behaald. Studenten beschikken over voldoende
aantoonbare kennis en vaardigheden betreffende onderzoek op HBO-niveau.
DOELSTELLING
Studenten worden in deze minor opgeleid tot ICC'er (Interne Cultuurcoördinator).
INHOUD MINOR
De student kiest uit de SBL competenties en de vakspecifieke competenties Cultuurcoördinator vier
indicatoren waarop hij beoordeeld wil worden. De student maakt een zelfanalyse en formuleert
resultaatgerichte en meetbare doelstellingen.
De student doet onderzoek naar de invulling van cultuureducatie op een basisschool. Hiertoe voert de
student een nulmeting uit en formuleerteen heldere probleemanalyse. de onderzoeksinstrumenten
zijn: interview, enquête en inventarisatie. De conclusies worden besproken in het schoolteam.
Daarnaast maakt de student een concept voor een cultuureducatieplan waarin de volgende aspecten
aan bod komen: visieontwikkeling, doelstellingen, leerlijn cultuureducatie, culturele omgeving, taken
en bevoegdheden van het personeel, budget, meerjarenplan, jaarplanning. De student voert
zelfstandig of in samenwerking met een collega een gedeelte van het cultuureducatieplan uit.
Ook vindt in deze minor persoonlijke verdieping plaats binnen één van de kunstdisciplines. De minor
wordt afgesloten met een toets in de vorm van een presentatie.