Naam minor die je wi

Verzoekformulier minor uit de Fontys-catalogus
Naam:
Instituut/opleiding
Studentnummer:
Datum ingevuld:
Naam minor die je wilt volgen: Minor Innovatief beroepsonderwijs
Overleg met studieloopbaanbegeleider heeft plaatsgevonden met (niet verplicht om het advies te overleggen)
Datum:
Naam studieloopbaanbegeleider
Toelichting:
Je kunt op verschillende manieren te werk gaan. Je kunt uitgaan van je eigen belangstelling, het kan ook zijn dat je
al een goed beeld hebt van je toekomstige beroep en hoe je jezelf daarin wilt profileren. Bij elke minor zijn
voorbeelden opgenomen om je een idee te geven welke mogelijkheden er binnen een minor zijn.
Het verzoekformulier moet je- volledig ingevuld- indienen bij de examencommissie. Geef antwoorden op de gestelde
vragen op basis van je persoonlijk competentieprofiel. Over je minorkeuze dien je te overleggen met je SLB-er. Het
advies van de SLB’ er mag je bij dit verzoekformulier voegen.
1. Wat wil je in de minor gaan leren?
Denk bij het beantwoorden van de vraag aan:
- Kijk in het minordossier wat je kunt leren.
- In de catalogus staan de doelen van de
minor, leersituaties en behandelde
onderwerpen omschreven. Betrek deze in je
beschrijving.
- Maak aannemelijk dat de onderwijsactiviteiten een aanvulling vormen op de
overige onderwijsactiviteiten die je gaat
volgen.
2. Hoe kan je dat wat je wilt leren gaan gebruiken binnen de context van je toekomstig beroep?
Denk bij het beantwoorden van de vraag aan:
- In het competentieprofiel van je eigen
opleiding zijn kritische beroepssituaties
gegeven. Beroepsituaties geven de
beroepscontext aan waarbinnen je gaat
functioneren. Ze zijn kenmerkend voor het
beroep waarvoor je wordt opgeleid.
- Je kunt ook vanuit je eigen beroepsbeeld een
andere beroepssituatie schetsen.
- Suggestie: Denk ook eens aan je eigen
kansen op de arbeidsmarkt.
1
3. Welk bewijs wil je gaan verzamelen?
Denk bij het beantwoorden van de vraag aan:
- Door middel van het werken aan
beroepsproducten (-of diensten), kun je
bewijs verzamelen waarmee je je
competentieontwikkeling kunt aantonen. Je
kunt in een minor werken aan producten (of
–diensten) voor de eigen beroepspraktijk
maar ook op het snijvlak van de eigen en
omringende beroepspraktijken.
- Er zijn overigens ook andere mogelijkheden
om bewijs te verzamelen b.v. het resultaat
van een beoordelingsgesprek met je
opdrachtgever over hoe je iets hebt
aangepakt.
- NB. Vaak stippel je met een begeleider in de
minor je definitieve leerroute uit (en dus ook
welke bewijsstukken je gaat verzamelen).
Mocht dit erg afwijken van je oorspronkelijke
plan, neem dan contact op met de SLB-er van
je bacheloropleiding.
4. Aan welke competenties kan de minor bijdragen?
Denk bij het beantwoorden van de vraag aan:
- In het competentieprofiel van je eigen
bacheloropleiding zijn de competenties
opgenomen, die je aan het einde van de
studie moet hebben ontwikkeld. Geef aan aan
welke competenties de minor kan bijdragen.
- Denk er wel aan dat de minor bijdraagt aan
nog te ontwikkelen competenties.
In te vullen door de voorzitter examencommissie:
Datum:
Naam voorzitter examencommissie
Besluit
Motivering
Datum:
Handtekening
Alleen indien het verzoek wordt afgewezen:
Als je het niet eens bent met dit besluit kun je:
- binnen drie werkweken na datum van dit besluit een gemotiveerd verzoek tot herziening indienen bij de
examencommissie of
- binnen vier kalenderweken na datum van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij het College van
beroep voor de examens, postbus 347, 5600 AH Eindhoven. Bij dit beroepschrift dien je een kopie van dit
besluit te voegen.
2