InnovationLab - MySchoolsNetwork

InnovationLab.nhl.nl
Educatie in de vitale regio Noord Nederland
De ambitie van de NHL/HvdT is om in de regio Noord Nederland kennis en innovatiepartner te
zijn. Voor NHL/HvdT en specifiek het instituut educatie betekent dit het leveren van een bijdrage
aan:
● Het verhogen van de kwaliteit van onderwijs in de regio vanuit onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid
● Het delen van kennis en ervaring
● Het in co-creatie samen leren en ontwerpen
● Het verbinden van onderzoek , praktijk en opleiding
● Het inspelen op de actuele situatie van Noord Nederland (krimp, vitaliseren van de regio,
arbeidsmarktveranderingen e.d.) door samen met werkveld, gemeenten en provincies
vorm te geven aan een nieuwe educatieve structuur, waarbij onderzoek en nieuwe
onderwijsconcepten een grote rol spelen. (Eduport)
●
Het samenwerken met alle partijen in de keten van onderwijs en opvoeding, zoals
basisonderwijs, vo, MBO, kinderopvang, voorschoolse educatie
​
Wat kunnen wij betekenen:
1. We zijn in staat met inzet van moderne technologie een versnelling te geven aan het
proces van versterken van de regio door:
a. Tools (MySchoolsNetwork) in te zetten om kennis te ontsluiten, goede
voorbeelden met elkaar te verbinden, nieuwe vormen van leren van elkaar toe te
passen
b. Partijen in de keten met elkaar te verbinden en nieuwe coalities te vormen
c. In te spelen op nieuwe onderwijsconcepten (voorbeeld Sevenwolden, Clc
Oudeschoot)
2. Verder professionaliseren van zittend onderwijspersoneel in de regio
3. Versterken van onderzoek naar de praktijk met als doel het verbeteren van de praktijk
4. Afstemmen van vraag en aanbod: dit betekent dat je kwalitatief beter opleidt als je de
praktijk de opleiding binnen haalt (fysiek en virtueel) ,plaats- en tijd onafhankelijk.
Voor de student en verder professionaliseren van werkveld betekent dit:
1. Maatwerk
2. Flexibilisering
3. Uitdagende authentieke opdrachten
4. Organiseren van een betere match tussen kwaliteit /talenten van student en werkveld
Voor NHL - IEC betekent dit innovatie door:
1. sterke verbinding met het werkveld en bundelen van expertise
2. het inzetten en incorporeren van actuele technologie
3. HERONTWERP van curriculum
Virtueel workspaces platform waar de drie partijen
● NHL Hogeschool/Hogeschool van de toekomst
● Student
● Noordelijk werkveld
samen kunnen ontwikkelen, leren en co-creëren.
Deze verbinding heeft betrekking op professionalisering van student, NHL/HvdT en werkveld.
Het is een platform waar een praktijkplein vorm krijgt, waar het werkveld, studenten en docenten
elkaar ontmoeten en samen kennis en ervaring delen en nieuwe kennis en producten creëren.
Al deze partijen kunnen een profiel aanmaken en zo een community opzetten rondom een
bepaald thema. Op die manier kan co-creatie en uitwisseling plaats vinden.
De student kan op dit platform:
● deelnemen aan workspaces met experts uit het werkveld en de NHL/HvdT en
medestudenten.
● kennis delen en creëren samen met experts uit de praktijk.
● experts uit de beroepspraktijk ontmoeten.
De NHL/HvdT kan:
● deelnemen aan workspaces met experts uit het werkveld en studenten en medewerkers
NHL/HvdT.
● kennis genereren, actualiseren door uitwisseling met externen
● zich profileren op onderzoeksgebied
● de student faciliteren in het verbinden, verbreden, verdiepen, profileren en excelleren in zijn
studieloopbaan
De externen kunnen:
● deelnemen aan workspaces met studenten en medewerkers NHL/HvdT.
● professionaliseren met NHL/HvdT
● zich profileren op hun expertisegebied
● behoeften etaleren aan NHL en studenten op het gebied van stages en praktijkopdrachten
Toepassingen in de onderwijspraktijk van de lerarenopleidingen:
● Praktijkplein​
: Het is een marktplaats waar vraag en aanbod (werkplekleren, authentieke
opdrachten, leerbedrijven) bij elkaar komen. Het is een plaats waar de beroepspraktijk en
de studenten zich kunnen etaleren en profileren.
● Vakdidactisch netwerk:​
Is een netwerk en workspace waarin zowel de begeleiding van
studenten als uitwisseling, actualisering en ontwikkeling van producten tussen
beroepspraktijk en NHL/HvdT plaatsvindt.
● Portfolio​
: Het is een dynamisch portfolio waar profilering en excellentie zichtbaar wordt
en meegenomen wordt door de afgestudeerden in hun verdere loopbaan in het kader van
een leven lang leren.