Bestuursminor

Bestuursminor
Kenmerken
Bouwstenen
Daarom is de 20 EC bestuursminor
ontwikkeld: een onderwijsprogramma,
uitsluitend toegankelijk voor studenten
die een bestuursjaar doen.
Deze minor wil de bestuurlijke,
organisatorische, leidinggevende en
strategische competenties versterken.
Dat gebeurt door het aanbieden van
vakken, maar ook door het ontwikkelen
van een bestuurs-community, waarin
studenten grondig en kritisch (leren)
nadenken over hun eigen ontwikkeling,
vaardigheden, houding en motivatie.
Wat deze minor bijzonder maakt is dat hij niet is
samengeperst in één semester, maar is uitgerekt
over twee semesters. Deze minor begint half
september en loopt tot het einde van het
studiejaar. Daardoor is de onderwijslast gespreid.
Bovendien zijn de onderwijsmomenten zo
gekozen dat die zo min mogelijk interfereren met
het full-time bestuurswerk. In praktische zin
betekent het dat de contactmomenten in
beginsel plaatsvinden op een vaste dag, van het
eind van de middag tot en met het begin van de
avond.
Wat deze minor bovendien bijzonder maakt is de
ontwikkeling van een bestuurs-community.
Studenten met zéér uiteenlopende
achtergronden ontdekken dat ze allemaal te
maken krijgen met dezelfde uitdagingen. De
beste manier van leren is van elkaar; bèta meets
gamma. In de bestuursminor komen de drie O’s
(ontwerpen, onderzoeken en organiseren) in
praktische zin bij elkaar in discussie, kritische
interactie en vooral; zelfreflectie.
Beleid
Inspiratiebron
Governance
jun
mei
apr
mrt
feb
jan
dec
nov
Besturen en studeren is lastig te combineren,
maar beslist te doen als voldoende rekening
wordt gehouden met de specifieke situatie van
student/bestuurders. Hier is gekozen voor een
extensieve studievorm, waarbij echter hoge eisen
worden gesteld aan eigen inzet en
zelfwerkzaamheid.
okt
De dynamiek en vitaliteit van de
universiteitsgemeenschap staat en valt
bij studentactivisme. Maar de prijs die
moet worden betaald is hoog, want
Iedere student voelt de hete adem van
de overheid die studenten in de
hoogste versnelling door hun studie wil
jagen.
sep
De bestuursminor bestaat uit vijf bouwstenen:
Context
Personal
Development
De eerste drie onderdelen vertonen nog de
meeste overeenkomst met de klassieke hoor- en
werkcolleges, al zijn ze wel zoveel mogelijk
toegesneden op de concrete praktijk van de
student/bestuurder. Deze drie onderdelen
worden achter elkaar aangeboden.
De laatste twee onderdelen lopen parallel aan
de eerste drie en deze zijn onderling meer
verweven. Bij de onderdelen inspiratiebronnen en
personal-development gaat het om het kritisch
onderzoeken van de eigen motieven en ambities
en het versterken van het zelfsturend vermogen.
Beleid - Dit onderdeel gaat in op de vraag, wat
is eigenlijk beleid? Hoe, wanneer en waarom is
beleid politiek en wetenschappelijk relevant en
interessant geworden? Is ieder probleem dat we
tegenkomen een beleidsprobleem en om wat
voor soort problemen gaat het eigenlijk? En hoe
is dit allemaal van belang voor de
bestuurspraktijk?
In de cursus wordt een begrippenkader
aangereikt waarmee bestuurlijke uitdagingen en
verschijnselen kunnen worden geanalyseerd.
Studenten leren om te gaan met het
spanningsveld tussen de afstandelijke,
analytische, technische ontwerpbenadering en
de meer betrokken, politiek geladen context,
waarin besluiten worden genomen.
motiveert; ze zijn wie ze zijn en doen wat ze doen.
In dit onderdeel gaan studenten op zoek naar
hun inspiratiebronnen. Wie of wat inspireert hen,
wat houdt die inspiratie in en waarom is juist deze
bron voor jou van belang? Door de inspiratiebron
kritisch te onderzoeken, ontdekt de student zijn
eigen motieven en ambities.
Governance - In het onderdeel beleid staan
eerste stap gezet in de richting van personal
development. In dit onderdeel onderzoekt de
student de eigen mogelijkheden, vaardigheden
en talenten. Hij onderzoekt zijn eigen
spelrepertoire en geeft richting aan volgende
stappen van zijn eigen ontwikkeling.
problemen centraal, maar in governance gaat
het meer om het besturen als zodanig. De
rolverdeling tussen bestuurders, het balanceren
tussen de eigen doelstrevingen en de eisen die
de vereniging stelt, veranderingen in beweging
zetten, zonder het contact met de achterban te
verliezen. Besturen is immers het zoeken naar een
evenwichtspunt tussen de waan van de dag en
de ambities van morgen.
Context - Een van de problemen van
bestuurlijke gremia is dat het moeilijk is om over
de schutting van de eigen organisatie heen, het
gedrag van andere actoren in het beleidsspel te
begrijpen en te duiden. Maar bestuurders
bevinden zich niet op een eiland; ze staan
midden in een veelkleurige, gelaagde
maatschappelijk context. De logica van de
eigen rationaliteit levert vaak blinde vlekken op
voor wat andere actoren motiveert, wat hun
handelen normeert. In het vak besturen in
context leert de student hoe cultuur het
perspectief stuurt. Het spelen met perspectieven
blijk dan verrassende nieuw inzichten te
onthullen.
Inspiratiebron - Doorgaans hebben mensen
geen scherp omlijnd beeld van wat hen drijft en
Personal Development - Daarmee is de
De cursusachtige onderdelen hebben hun eigen
literatuur van boeken en artikelen, maar ook in
deze beide onderdelen wordt verwacht dat
studenten hun eigen academische literatuur
vinden en gebruiken.
De bestuursminor vraagt een serieuze
tijdsinvestering, maar vooral een betrokken,
actieve houding.
Informatie
Dr. Herman Oosterwijk, coördinator
Ravelijn 4339
T: 0534894381
E: [email protected]
Voor algemene informatie over minors
www.utwente.nlmajorminor/