Edith Hooge - Infinite Financieel B.V.

Besturing van autonomie
Over de mythe van
bestuurbare onderwijsorganisaties
INFINITE LUSTRUMCONFERENTIE 27 MAART 2014
PROF. DR. EDITH HOOGE
Drie ontwikkelingen
• Optimalisering
• Eis van risico-beheersing
• Groeiende zorgen over legitimiteit van onderwijsbesturen
2
Class schedule: 1st Bell: introduction to the
standaridized test. 2nd Bell, preparation for the
standardized test. 3rd Bell, standardized test answers...
‘
We have considered every potential risk,
except the risk of avoiding all risks.
‘
All in favor?
‘
Spanningsveld
Laag vertrouwen
Hooggespannen verwachtingen
6
Uitweg uit het spanningsveld?
O ja, wat mensen doen
en hun interactie, daar
heb je niet zomaar grip
op!
O ja, we besturen
onderwijs!
7
O ja,
financiële
sturing
niet op
zichzelf!
Besturen van onderwijs
•
•
•
•
meervoudig in doelbereiking;
meervormig;
sociale interactie;
iteratie van betekenis geven,
interpreteren en leren.
• co-creatie van leerlingen en hun
ouders, leraren, andere professionals
en direct leidinggevenden
8
Pedagogische
opdracht
Persoons
-vorming
‘
Kwalificatie
Maatschappelijke
opdracht
Socialisatie
Functies en opdrachten
van onderwijs
Besturen van onderwijs als ‘balancing act’
Verschillende oriëntaties:
- Onderwijsinhoudelijk: goed onderwijs, doeleinden,
opbrengsten, toegevoegde waarde, gezien opgave
leerlingpopulatie en omgeving;
- Professioneel: goede mensen, juiste plek,
professionalisering, lerende organisatie;
- Bedrijfseconomisch: vermogenspositie (verplichtingen,
buffer), bestendigheid toekomst (risico’s), financiële situatie
koppelen aan ambities/beleid;
- Maatschappelijk: eisen en verwachtingen van ouders,
community, stakeholders, overheid;
- Overheid: rechtmatigheid, publiek belang, compliance
Besturen van
onderwijs:
integraliteit
Huisvesting
Financiën
Identiteit
Risico’s
Professionalisering
HRM
Onderwijskwaliteit
11
Grip?
Onderzoek afgelopen decennium laat zien:
Bestuurlijke processen zijn van invloed
op onderwijskwaliteit en opbrengsten, maar..
INDIRECT – GELAAGD - MEERVOUDIG
Structuur- Cultuur- Leiderschap
12
?
Besturen
en
managen
13
Organisatie
structuur,
cultuur en
leiderschap
Capaciteiten
onderwijspersoneel
en staf
Procesgang
/ opbrengsten
onderwijs/
beroepsvorming
Primaire risico’s: onderwijskwaliteit
14
Voldoende
bestuurlijk
handelen
Onvoldoende
bestuurlijk
handelen
Voldoende
kwaliteit(szorg)
Geen risico
Matig risico
Onvoldoende
kwaliteit(szorg)
Risico
Groot risico
Secundaire risico’s:
financieel/mensen/middelen
Financieel:
krimp, groot vermogen
Personeel:
vergrijzing,part-timers, opleidingsniveau
Middelen:
gebouwen, ict-infrastructuur
15
Risicomanagement als
geruststellingsmachine?
http://www.youtube.com/watch?v=lrCOIRGpeeM
http://www.youtube.com/watch?v=B0aPgJPDyTQ
Risicomanagement als
geruststellingsmachine?
•
•
•
•
•
•
17
Verkokerde aanpak
Eenzijdig informatiegebruik
Kloppen de data?
‘Data-literacy’ zorgpunt
Scenario’s, ‘what if’, handelingsrepertoire
Rol intern toezicht
Leren
en
feedback
18
Informatie als grondstof
hard & zacht
Abstracte gestandaardiseerde systeeminformatie:
meetbaar
Marap, leerlingvolg- en kwaliteitszorgsystemen,
risicomanagement, P&C-cyclus, excell-sheets financiën,
zelfevaluaties…
Professionele, pragmatische en ervaringsgerichte
informatie: moeilijk meetbaar
Van (groepen) personen binnen en buiten de organisatie,
impliciet & stickey, ‘achter bureau vandaan’, ‘diep in de
organisatie’.
19
Sturen van autonomie?
Onderwijsbestuur moet vanwege de beperkingen
nauw aansluiten bij:
het vermogen tot zelfbestuur en zelforganisatie
van diegenen die bestuurd worden;
de kennis, inzichten, ervaring,
motivatie en toewijding van diegenen die het onderwijs
dagelijks ‘maken’.
Sturen van autonomie?
Beperk overmaat regelgeving en incentives
Uniformerend
‘Crowding out’
Ruimte geven
& verantwoording vragen
& toerusten (capacity-building)
Dank voor uw aandacht!
[email protected]
TWITTER: @EDITHHOOGE