Kritische reflectie: lokale besturen en Vlaamse

Kritische reflectie: lokale besturen en Vlaamse overheid in dialoog
Dhr. Mark Suykens (directeur VVSG)
Dhr. Fons Leroy (voorzitter MOVI)
Dhr. Filip De Rynck (UGent)
Personeelsgegevens
Controle is goed, vertrouwen is beter.
• Met controle wordt verwezen naar de talloze
rapporteringsverplichtingen (bv. doorgeven van
maandelijkse staten)
• Beter zou zijn om de diensten vertrouwen te geven en
dan ex-post-controles te voorzien, op regelmatige basis
steekproefsgewijs
of
bij
(veronderstelde)
ongerijmdheden.
Eenmalige subsidies
Zijn eenmalige subsidies een goed instrument? Kent het panel
alternatieven (impulsfonds)?
Recurrente subsidies
Er is een zo groot mogelijke afstemming nodig tussen lokale
(BBC) budgettaire logica en de Vlaamse budgettaire logica
Naarmate je minder centraliseert, zijn minder
interbestuurlijke processen nodig.
Datatoelevering huisvesting / wonen
Leegstandsregister
• Schaf het af of doe het goed. Zet niet andermans werkpaarden
in om zelf met de winst te gaan lopen.
• Vraag niet wat je al kan weten.
Gegevens over doelgroepen
Naast een milieu-impactanalyse, een RIA, duurzaamheidstoets
en een Joker moet een IT-toets ingevoerd worden voor
nieuwe regelgeving. Afstemming moet gebeuren voor nieuwe
regelgeving en niet erna.
Datatoelevering milieu
Breng in kaart wat er allemaal bevraagd wordt en waarvoor
het dient.
Perceel gebonden informatie
Gemeenten leveren gegevens aan, maar worden nadien niet
langer beschouwd als eigenaar. Dus gemeenten moeten
mede-eigenaar zijn van privacygevoelige gegevens, want die
gegevens zijn nodig voor de interne werking.
Eens
doorgegeven aan de Vlaamse Overheid worden die voor de
gemeenten onbruikbaar omdat zij dan de definitie
‘privacygevoelig’ krijgen.
Inspectie / verificatie
Onafhankelijke controle en inspectie is van belang voor
kwaliteit van de dienstverlening. Dit mag geen controle om de
controle zijn, maar moet meerwaarde bieden. Dit gebeurt niet
alleen door het opvragen van zaken; ook ondersteuning d.m.v.
benchmarking, best practices en coaching + vertrouwen
geven aan de gecontroleerde zijn van belang.
Gegevens over gemeentelijke instellingen
• Capaciteitsplanning onderwijs
Lokaal bestuur heeft regierol maar in praktijk lege doos omdat je de
instrumenten niet krijgt om te regisseren vb. toegang tot agiondatabank of adresgegevens leerlingen (‘mijn onderwijs’)
• Algemeen
Spanningsveld tussen autonomie van de lokale besturen en het
kunnen aanbieden/opleggen (met mogelijkheid tot modulariteit
i.f.v.
differentiatie
gemeenten)
van
gemeenschappelijke
datasystemen door de Vlaamse overheid
Plannen
“We hebben veel decreten, kaders, digitale platformen en soms
ook standaarden: veel boeiende initiatieven tot samenwerking
en veel goede wil, MAAR wie gaat al die systemen vullen,
zeker als je weet dat de meerwaarde voor lokale besturen er
pas is na veel investeringen van hun kant.”