CI/14/53c - Nederlandse Zorgautoriteit

Aan de besturen van:
−
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
−
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter
bevordering der Pharmacie (KNMP)
−
Associatie van Ketenapotheken (ASKA)
−
Nederlandse Apothekers Coöperatie (Napco)
−
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
−
Nederlandse Vereniging voor Poliklinische Farmacie (NvPF)
−
Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF)
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
Postbus 3017
3502 GA Utrecht
030 296 81 11
030 296 82 96
E [email protected]
I www.nza.nl
T
F
Behandeld door
Telefoonnummer
E-mailadres
Kenmerk
IROS/djon/EZK
0900 7707070
[email protected]
CI/14/53c
0101661/0142665
Onderwerp
Datum
Facultatieve prestatie farmaceutische zorg
24 oktober 2014
Geachte heer, mevrouw,
Met deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u
over de vaststelling van de prestatiebeschrijvingbeschikking ‘facultatieve
prestatie farmaceutische zorg’ per 24 oktober 2014. Wij vragen u deze
informatie te delen met uw achterban.
De NZa kan een prestatiebeschrijving vaststellen voor farmaceutische
zorg die afwijkt van de prestatiebeschrijvingen vermeld in de
prestatiebeschrijvingbeschikking voor farmaceutische zorg (TB/CU-506802), indien ten minste één zorgaanbieder en ten minste één
ziektekostenverzekeraar gezamenlijk daarom verzoeken. CZ en Alphega
apotheek heeft ons verzocht een prestatiebeschrijving vast te stellen
voor therapietrouwverbetering bij patiënten met astma of COPD. De NZa
heeft de aanvraag beoordeeld op basis van de aanvraagprocedure
beschreven in artikel 16 van de beleidsregel BR/CU-5102. De facultatieve
prestatie aanvraag voldoet aan de vereisten van de aanvraagprocedure
in de beleidsregel en daarom keurt de NZa de prestatie aanvraag goed.
U kunt de prestatiebeschrijvingbeschikking ‘facultatieve prestatie
farmaceutische zorg’ (TB/CU-7108-01) vinden op onze website:
www.nza.nl, onder de categorie wet- en regelgeving.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze circulaire, dan kunt u deze
per e-mail sturen naar [email protected] of contact opnemen via bovenstaand
telefoonnummer.
Kenmerk
CI/14/53c
0101661/0142665
Pagina
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit
drs. J.C.E. Kursten
unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens
2 van 2