レ゚n奈ag倚ラユ ホ⊿ヤ

Õ×ߘgaޓnßÚ
ݎg”“nÀg ԙ‡Î
a ÓÁm g’ “±œ ’hÀ ÕhÏÚ àÞg“Ä Ð~† ’Ž aÒg×^ àÎ ÐÚ Ü¡¼ ÜÀ ÑaÒg׊ àjh}
aҎ×m ݓÞgŽ hÛÓ^ baҎ×nÒ Üßnœ ’gŽ Üm àÊÖ bhÚ Ý”g֒Ž Üm Ü`‹ÞÖf àÞh^aӁ Ö hڒg×ގ Üm àÞh^ aӁ ÕgŽ“Ä“˜ áhÚ Ý“ÞgŽ aҎ×nÒ Žhޔ ”×ÓÚ
wÎh‹¤ Üm ÆҒ ág ܝߜ aҎ×m ݓÞgŽ ª½¸ hÚ Ý“ÞgŽ bÐÚ Ð ÂΎ“Î bÐÚ w°h˜ á ܇¹ bÐÚ aߜ’׊ baҎ×nÒ Ž“Ä hÚ Ý“ÞgŽ
ݓÞgŽ wÎh‹¤ Üm b“^ ÔhÒ à`† phn†
ÝhŃßÚ Ü “Ä ю“À àÎ Íhߊ ÜÒ ÑŽ“À àÎ “Á¸ Ñg Ü`¸“Ä ÐÒ ÂÓß° wq ”g ÔÎ bhÚ Ý“ÞgŽ àÞg“ Üm aҎ“À àÎ ÝhÅÒ x“߆ hm ÜÏÚ à`¼Ö_
aҎhޔ àËߊ ݓÞgŽ ’h©¼g ÜÀ g’ àŝßÏÚ ÍgØט ÔÞg aÎf àΠюhÞ aÞhœ ÑaßÏÛ¹Ò g’ Õhœ•ÞhÏ^ ÜÀ ÜÒ×Ä ÕhÏÚ aÒ ²Ï} ÐÞg“m ֎ ÔÞg ÕhßÎ
hÎ ÜÀŽ“À àÏÒ “Á¸ Ž’gaÒ h} “Åގ Ö Ž×œ àÎ Ýhߘ ݓÞgŽ à Ám Žhޔ “Äg Õׁ Žhޔ àËߊ w¹Ä àΠܝßÏÚ ÕhÞaҔ ÐÒhŠ wÞhÛÒ àmhÞ
“Ú Ö aÒל àÎ “^Žhޔ hړ©¼ ÐߝÁm “^ Âޒhm g’ hÚ ªŠ “Äg Ð`¹Ä àÎÖ ÑaÞaӊ àÎ ÔÎ Ö w¹Ä àÎ wœgŽ ’Öhm ܁ Õf ÐÞg ܃m àËߊ
Ž×œ ÔhÒ àËߊ “Äg ªŠ Ð`™ÒgŽ àÎ Õׁ Ð`œgaÒ ’Öhm wÞhÛÒ àm Üm ÐÓڐ ’Ž ÐÚ ÕhΔ Õf ’Ž hÎg “^Žhޔ hÚ ªŠ “^ Âޒhm ܁
_ w™ßÒ “Åގ
_
wmhÙ aÓ`™Ú hÚ Üm“½° aڎ àÏÒ ÕhÒ g’ áŽa° „ßÚ w°h˜ Ž×œ àÎ Ž’ ѓ˜ á×^ ”g ág ݓÞgŽ ÜÀ ÐÓÀ àÎ ÝhÅÒ w°h˜ á ݓÞgŽ Üm
hÞ wÞhÛÒ àm Ý×nÒg ’Ž žÞhÚ Ç“m Žga±^ ÜÀ wŠ’Ž ÂÞ ”g á“Þס^ ÌzÎ ÐÓÀ àÏÒ Ãg’Žg g’ àÒhΔ „ßÚ ÔÎ àÊÖ aÓ`™Ú Žga°g baÓ`™Ú
aÒל àΠ̆ ݒhϜ ’Ž Žga°g Èh† Ž×œ àΠ̆ ŽÖ’ àΠ֓¸ bŽ×œ àΠׇΠ×^ ág“m Õf Žhޔ àËߊ ÐÞ×Åm aœhm “`Ûm aÞhœ
ÝhÅÒ Ö “Ûœ Üm ֒ á ݓ~Óq wq Ð`™Þg àÎ ÐҔ àÎ Ña¼ ݓÞgŽ ÂÞ á×^ aÓÀ ̆ ÐÞg“m g’ Žga°g ÑhÏ^ Ü`™Òg×^ ÜÀ w˜g àĒ•m Ža°
aÞaqhÒ phۜ ÜÒ hÎg bphۜ ÂÞ ÌzÎ w°“˜ hm a±m aÒ֒ àΠ֓¸ hړmg ’Ž ÝhÄ ÝhÄ aÓ¡¼’ àÎ á“mg ág×Ú á×^ hÚ Ý“ÞgŽ ÐÓÀ àÎ
ÔßΔ Üm Õhœ áhÚ à¥±m aÓ`™ßÒ ’ר ÔÞg hÚ Ý“ÞgŽ á ÜÏÚ aÒ֒ àΠ֓¸ a±m Ö ÔßΔ á֒ h^ aÓÁ àΠݓ©¼ ÂÞ ÌzÎ Ž×œ àÎ
aÓÓÀ àÎ „q „q ’hÅÒg aÓ`™Þg àÎ àÞhÏÓÚg’ á×Ëmh^ ÂÞ à`† hÞ wŠ’Ž ÕhÏ`Šh˜ áaÓËm ÂÞ ’hÓÀ a±m Ö aÓn™ àÎ ÐÚ Üm baӘ’ àÏÒ
aÒל àÎ Ž’ Ÿ“˜ á×^ ”g Ö aÓÓÀ àÎ ÜËφ “¹Ò Ôޓ^ Âގ•Ò Üm a±m Ö aÓҔ àÎ ÜÛ½Û¼Ö aÒל àΠǒ•m Ñg’f Ñg’f a±m
_
Ž“Γßq ÕhÏÚ Ñg ÜÞh™ÏÚ ÐÚ ˆn ”Ö“Îg ÑaßӜ “Åގ “¹Ò aӁ ”g ÐÚ Õf ”g a±m aÒg Ü`À g’ “¹Ò ÂÞ Ý“ÞgŽ aӁ w¹Ä àÎ àÁÞ ”Ö“ÞŽ
á֒ wœg‘Ä g’ ž`˜Ž a±m Ž“À Ñɘ ÔÎ Üm hÚ ÜËq Ýg’ á×^ ’hm ÔßÊÖg ág“m hÞ×Ä w˜g àÎhÒ áaφg aÒg ÝaÎf ݔh^ ÜÀ Ÿ“`ŠŽ Ö
hÚ ÜËq á֒ aœ ݓÞgŽ a±m aÒg Ü`ÁÒ hÚ Ý“ÞgŽ hÎg aÒg Ü`À hÚ Ý“ÞgŽ hm bw™ßÒ hÚ Ý“ÞgŽ Ž×Š ’hÀbàÓÀ àÏÒ ’Öhm ÜÀ×^ w¹ÄÖ Ñg ÜÒhœ
_ÑaÞ֎ žÊhnҎ ÔßÞhq w¸’ Ö aß`Ë´
ÌzÎ ÐÚ hÚ Ý“ÞgŽ ю“À àÎ Íhߊ ÐÚ aÞhœ hÞ ÑŽ” àÎ ›a† ª½¸ bю×m ÝaßÓÒ à`† ю×m Ýaގ g’ ݓÞgŽ Üm юf ÌÞan^ ÜÀŽ×m ÍÖg’hm_
ÜÞ“Ä w¹Ä àÎ “±œ wœgŽ ÜÀ ю×m ݎ’Öf “ßÄ Ñhm á ÜnÊ á֒ g’ Õhœ àÁÞ ÑŽ” àÎ Ña¼ ÜÀ Ñhm wq á֒ Õׁ aÓ`™Ú hÚ ÑŽf
ݓÞgŽ ÐÒgŽ àΠ܁ “Äg ÑaÒg׊ àÎ g’ ž©Š hÞ Ö ÑaßӜ àÎ ÕaÒg׊ ²¼×Î g’ žÞga ŸhÀŽ×m Žhޔ œg Ÿ“±œ á×^ àÊÖ Ž“À àÏÒ
Ž×m ݎh`™Þg ܁×À ª˜Ö Ñaߘ’ ÜÀ ܁×À á×^ ÑaÞ֎ Ÿg àq w¸’ Õ֓ßm ÕhÏ`Šh˜ p’Ž ”g ݓÞgŽ bÜÒ báaφg aÓÞ×Ä àÏÒ “±œ hÚ
w¸’ Ö w¸“Ä Ÿg ÜÞ“Ä àÁÞ aҎ×m Ýaœ ²Ï} Ÿ’ÖŽ ю“Î á ÜÏÚ Ž” àÎ h} ’Ž bw¸’ àÏÒ àÞh} àÊÖ aߊ“ àÎ w°“˜ hm Ö
“˜ wq aÒaœ ²Ï} Ÿ“˜ wq Ñg’f Ñg’f ÜÏÚ a±m Ž×m á“mg ܝßÏÚ ÌzÎ g×Ú hÎg aÎf àÏÒ Žhm b܁×À á ÜÒhßÎ bŽh`™Þg “^ ט Õf
Ž×e enÒ ÔkÏ©Î ÜÀ ÔÞg hÞ aߝÀ àÎ wÊh~Š ’hÅÒg aҎ“m ’Ö” Üm ’hÅÒg ÐÚ g’ “¹Ò ÂÞ Ö Ýg“Àg hm g’ á“¹Ò aӁ Ž×m Ü`¸“Ä Ÿg ÜÞ“Ä ÜÀ ÕhÏÚ
“˜ á×^ ”g Ö Ž“À Âߘ g’ ŸŽ×Š baޓq baßÛ} w¸’ ÕhÒf wϘ Üm bݓÞgŽ ÕhÏÚ báaφgaߘ“^ àÏÒ ÜÀ ÐÓkÏ©Î aߘ“^ àÏÒ àÊÖ
Ü­‡Ê ÂÞ Ž×m ݎ“m Õhœ xhÎ baҎ×m ݎh`™Þg ܁×À ª˜Ö ’ר ÕhÏÚ hÚ ÕfŽ×nÒ áaφg aœ wÀh˜ h} ÜÏÚ a±m aœ Ž’ hÚ Õf á ÜÏÚ
w¸“Ä àÎ Õh} ÐÒ֒Ž ÐÀ ÐÀ ÜÀ à`†Ö hm Ñg’f a±m ю×nÒ Ý“ÞgŽ Üßnœ ÜÒ bю“À ÝhÅÒ ÐÞhÚ w˜Ž Üm aÒg ݎ” ͔ ÔÎ Üm aÓÁÒ ÑŽ“À ÕhÏÄ
bÜÒ žÅҒ bŽ×m Õ×ޕÞ×Ë^ ¸“m Üßnœ bŽ×nÒ ÐÚ Ý“ÞgŽ Ž×nÒ áaφg àÊÖ Ž×m Ýaßmg׊ ÔßΔ á֒ áaφg ю“À ÝhÅÒ g’ ѓ˜ wq
ÌzÎ Ž×m ÝaߜhrÒ ÐÚ ”g Õam àÊÖ aҎ×m Ýaœ ga} ÐÚ ”g ݓÞgŽ w¸g“¬ Üm Ÿg ÜÏÚbžÞhÚ Ð žÓڎ bžÒam ág•}g ÜÒ ÐÚ žËÁœ
_“^a±m àËߊ bÑaßÏÛ¸ Bga±m g’ Ž×m ݎ“Î ÜÀ ÔÞg Ž×m ݎ“Î Õhmhߊ ª˜Ö baœhm ݎ“m žmg׊ ÜÀ Ýaœ ÑhÏ^ ͔hq ÂÞ
_
›h™†g Ð`™Þg àÎ žÞ֓m֒ à`¼Ö g’ ÜÓÞf à`† ÐÏÛ¸ àÏÒ „ßÚ ÑgaÀ „ßÚ ”g „ßÚ ÜÀ ÐÚ hÚ ÜÎhҔ֒ Ö Õ×ޕÞ×Ë^ b„ßÚ ÜÀ w°h˜
ÐÚ hm hڒg×ގ á ÜÏÚ á ÜË h¸ Ýaœ ݔgaÒg ÐÚ bݎ“À “ßßµ^ hڒg×ގ Žh±mg aÏÀ ’Ž hÞ w˜g ÜÓÞf ÔÞg ю“À œ “Šf ’hm ÔÞg ÐÓÀ àÏÒ
w™ßÒ •ß „ßÚ Üßnœ ÜÀ ЭÓÎ hÒ Ž×}×Î hÛÓ^ h} ÔÞg aÒg ݎh`™Þg ÜË h¸ ÂÞ hm ÐÚ ÌzÎ ÜÏÚ bÐmg׊ ¿h^g bÜÒhŠ •rœf bÑhφ w˜g “mg“m
w¼Ö àËߊ ÕׁbÜÒ ÐÞhÚhq aÓ`™Ú bÐÓÀ àÎ ÝhÅÒ ÜÀ ÐÞhÚ w˜Ž Üm ÜÀ w˜g ÔÞg aڎ àÎ ÕhÏÞg Ö x’a¼ ÔÎ Üm ÜÀ á•ß hÛÓ^ ÐÓÎ
ÐÓßnÒ Ý“ÞgŽ ђgaÒ àÒgaӁ aßÎg ÜÀ ’a¼ ÕhÏÚ ÐÓßnm g’ à™À ÜÀ ђgaÒ àÒgaӁ aßÎg Ðҕm Õ֓ßm ÜÀ ÜÒhŠ ”g Ü`¸“ÅÒ á•ß Üm ÐÞhq w˜g
ܝßÏÚ ÌzÎ àÊÖ bwœgŽ ÐÚ ’×Ò bŽ×m ÐÚ ÔœÖ’ bŽ×m aߜ’׊ bŽ×nÒ »×™Š Ž×m ݎ“m žmg׊ ÕhϘf ª˜Ö aߜ’׊ ”Ö“Îg
_Ž×nÒ wÞhÛÒ àm àÊÖ Ž×m Žhޔ àËߊ Ž×nÒ wÞhÛÒ àm
Õf à`¼Ö Üß½m ÐÒhÏÄ Üm ђgaÒ g’ Üß½m á ݓ‹™Î áhÚ Ü¹ß©Ê á ÜË ×† Ñ֓m ֓¸ á•ß á×^ ѓßÄ àÎ ÐßÏ¡^ Ž×œ àÎ ÐÀ ÜÀ аh¹^’g_
Ð`™ßÒ o´g’ ÕgaӁ ÐÚ ÔÎ ž`˜g’ ÜÒ hÞ aÓÞhßm ÔßÞhq É
B g ÜÀ ÔÞg hÞ aÓÓÀ’hÀ ܁ aÒaߘ’ ÔßÞhq à`¼Ö ÜÀ aғßÄ àÎ ÐßÏ¡^ aӘ’ àÎ Èhm
wq á×^ Ü`nÊg ÐÓÀ ÜÞ“Ä àÏÀ aœ ÐÚ “Äg Ö ÐÒg׋m “±œ bÐҕm x“ ÕhÏ^’hqf Õf Ñhm oÊ Ö Ð¡¼“m bђ׋m •ßÊ g×Ú á֒ Ðڎ àÎ ˆß}“^
g’ Õaœ ̆ Ö Ô`¸’ ֓¸ Žga±`˜g É
B g hÚ Ý“ÞgŽ á Üß½m »ÉŠ “m ÐÓÀ àÎ ›h™†g ÝhÄ ÐҔ àÎ x“ Õf á֒ ª½¸ Ñ֒ àÏÒ Ö“¸ Ñhm
aÞhœ áae e œ Žg•ßΎf Üßnœ BÉ g aÞhœ w™ßÒ Ñ×˱ΠàÓÀ”Ö“m ݒhm֎ ÌÁœ ܁ Üm Ö h~À ”g Bga±m ÜÀ ÔÞg áל àΠ̆ à`¼Ö ђgaÒ
aÒל àΠ̆ ÜÀ àÞhÚ Ý“ÞgŽ w¹Ä àÎ àÁÞ ”Ö“ÞŽ aÒg Ü`œgaÒ á•ßÎf wß½¸×Î Õaœ ̆ Ö Ô`¸’ ֓¸ ÜÀ aҎ×m àÞhÚ Ý“ÞgŽ ÍÖg hÚ ÑŽf
áhړ©¼ ÜÀ w˜g ÔÞg ђgŽ ÌÎhÀ Žh½`°g Õf Üm ÜÀ á•ß hÛÓ^ hÎg Íhߊ ÐÚ aÞhœ hÞ ÐÓÀ àÎ “Á¸ ÜÀ ÔÞg hÞ Ð½œh° ÜÀ ÔÎ àÊÖ aÒg Ýaœ ¾œh°
_Žhޔ Ö Ã”hÒ baҎhޔ àËߊ hÛÓ^ baÓ`™ßÒ wÞhÛÒ àm Üß½m »ÉŠ “m ÔÎ