20141023 Dagorde GR oktober toelichting

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014
OPENBARE VERGADERING
FINANCIËN
1.
Aanpassing van het retributiereglement voor het gemeentelijk onderwijs - schooljaar
2014-2015.
Aan artikel 7. §1. van het gemeenteraadsbesluit van 28 augustus 2014 betreffende het
retributiereglement voor het gemeentelijk onderwijs – schooljaar 2014-2015 wordt
volgende bepaling toegevoegd:
“Voor de huur van muziekinstrumenten wordt volgende retributie vastgesteld: 50 euro
per instrument en per schooljaar. Voor volgende instrumenten wordt een bijkomend
bedrag gevraagd voor onderhoud:
- Gitaar: in het begin van elk schooljaar wordt, ten koste van de huurder en in overleg
met de leerkracht, een set nieuwe snaren geplaatst aan kostprijs;
- Viool / altviool: op het einde van de huur betaalt de huurder een nieuwe set snaren
via het secretariaat van de academie aan kostprijs;
- Cello: voor het onderhoud van snaren en boog betaalt de huurder jaarlijks een
bijkomend bedrag van € 35.”
De gecoördineerde versie van het retributiereglement voor het gemeentelijk onderwijs
– schooljaar 2014-2015 goedkeuren.
2.
Toekenning van een toelage voor privé-investeringen in het kader van bescherming
tegen wateroverlast omwille van hevige waterval.
Het gemeentebestuur wenst, onder bepaalde voorwaarden, inwoners financieel te
ondersteunen die regelmatig het slachtoffer zijn van wateroverlast omwille van hevige
waterval.
ALGEMENE ZAKEN
3.
Goedkeuring van het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Buggenhout.
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 juni 2014
waarbij de samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd met de provincie
Oost-Vlaanderen i.v.m. de informatieveiligheidsconsulent.
De nota “Informatiebeveiligingsbeleid Gemeente Buggenhout” opgemaakt door de
veiligheidsconsulent goedkeuren.
4.
Organisatie van een gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking.
Het gemeentebestuur wil zich op regelmatige en systematische wijze laten adviseren
over het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking door een adviesraad.
De gemeenteraad dient de nadere voorwaarden vast te stellen voor de
representativiteit van deze raad en bepaalt de samenstelling, de werkwijze en de
procedures.
De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) erkennen als
gemeentelijke adviesraad en de statuten goedkeuren.
5.
Goedkeuring van de agenda van de algemene vergadering van Blijdorp III.
De algemene vergadering gaat door op dinsdag 9 december 2014 om 18u30 in de
lokalen van Blijdorp vzw, Baleunisstraat 70-72 te 9200 Dendermonde.
De gemeenteraad heeft in zitting van 28 februari 2013 raadslid Liesbeth Moortgat
aangeduid als lasthebber voor de algemene vergadering van Blijdorp III.
6.
Goedkeuring van de agenda en aanduiding en mandatering van de gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van DDS.
De buitengewone algemene vergadering gaat door op maandag 15 december 2014
om 20u00 in de kantoren van de maatschappelijke zetel, Bevrijdingslaan 201 te
9200 Dendermonde.
De gemeenteraad heeft in zitting van 28 februari 2013 raadsleden Jan Stevens en
Jean-Pierre Willems aangeduid als lasthebbers voor de buitengewone algemene
vergadering van DDS.
7.
Kennisname van de brief van DDS betreffende de stopzetting van de werking van het
FRGE.
DDS meldt in zijn brief van 30 september 2014 dat de raad van bestuur van DDS beslist
heeft om de werking van het FRGE (voorlopig) stop te zetten.
8.
Goedkeuring van de agenda en aanduiding en mandatering van de gemeentelijke
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Verko.
De buitengewone algemene vergadering gaat door op maandag 15 december 2014
om 18u00 in de kantoren van de Intercommunale DDS, Bevrijdingslaan 201 te
9200 Dendermonde.
De gemeenteraad heeft in zitting van 28 februari 2013 raadsleden Jan Stevens en
Jean-Pierre Willems aangeduid als lasthebbers voor de buitengewone algemene
vergaderingen van Verko.
9.
Borgstelling Fingem.
De gemeenteraad verklaart zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te
stellen ten aanzien van de houders van thesauriebewijzen uitgegeven onder het
Thesauriebewijzenprogramma (verder “de Houders”) voor de betaling van alle
schuldvorderingen in hoofdsom, interesten - inbegrepen de verwijlsinteresten - en alle
andere kosten en bijhorigheden, welke de Houders zouden hebben ten opzichte van
de Emittent uit hoofde van het Thesauriebewijzenprogramma.
Deze borgstelling is beperkt tot 0,93200 % van 75.000.000 euro, en ligt in lijn met de
aandelenparticipatie van de gemeente in de Emittent.
Dit percentage komt overeen met een maximaal te waarborgen bedrag van
699.000,00 euro in hoofdsom, te verhogen met interesten, kosten en bijhorigheden.
GRONDGEBIEDZAKEN
10.
Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst met de Aquafin NV en de TMVW
cvba (Farys) voor de realisatie van het project "aansluiting Hoogweg Zeveneikenstraat".
Het is nodig dat de TMVW gelijktijdig rioleringswerken uitvoert in de Hoogweg tussen de
Zeveneikenstraat en de grens met Malderen, in de Zeveneikenstraat en
Grote Kouterbaan.
Het is aangewezen dat de gemeente Buggenhout gelijktijdig instaat voor de
herinrichting van het wegprofiel op het tracé Lijneveldstraat – Hoogweg inclusief het
kruispunt met de Vierbunderstraat en Veldstraat en in de Zeveneikenstraat.
In het algemeen belang dient de opdracht te worden samengevoegd.
De samenwerkingsovereenkomst met de Aquafin NV en de TMVW cvba (Farys) voor de
combinatie prioritaire werken en niet-prioritaire werken Aquafin project 22.935 te
Opdorp en het addendum bij de overeenkomst van 26 maart 2014 omtrent de studie
van het Aquafin project 22.935 goedkeuren.
BRANDWEER
11.
Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen Hulpverleningszone Oost en
de gemeenten die behoren tot deze hulpverleningszone en goedkeuring van de
gemeentelijke dotaties aan de Hulpverleningszone.
De samenwerkingsovereenkomst tussen Hulpverleningszone Oost en de gemeenten die
behoren tot deze hulpverleningszone goedkeuren.
De gemeentelijke dotaties aan de Hulpverleningszone, zoals hieronder vermeld,
goedkeuren:
detail
dotatie 2015
exploitatie
investeringen
Berlare
€ 268.489,03
€ 235.048,67
€ 33.440,36
Buggenhout
€ 306.318,65
€ 267.217,07
€ 39.101,58
Dendermonde
€ 1.364.629,45
€ 1.250.181,08
€ 114.448,37
Hamme
€ 370.728,57
€ 318.394,07
€ 52.334,50
Lebbeke
€ 397.489,82
€ 353.852,42
€ 43.637,40
Lokeren
€ 769.199,45
€ 669.322,09
€ 99.877,36
Zele
€ 612.752,71
€ 561.484,84
€ 51.267,87
€ 4.089.607,68
€ 3.655.500,24
€ 434.107,44
TOTAAL
Op last
B. BIESEMANS
secretaris
J.-P. WILLEMS
voorzitter