Memorie van toelichting

GEMEENTEBESTUUR KUURNE
MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 15 mei 2014
============================================================
VOORSTEL VAN BESLISSINGEN
Openbare zitting
1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad
De gemeenteraad keurt het verslag van de vorige gemeenteraad goed.
2. Buurthuis 't Senter - goedkeuren verkoop
Bij de oprichting van het buurthuis ’t Senter werd de kostprijs van het gebouw verdeeld op
basis van de bevolkingscijfers die gelden (alsdan van toepassing waren) voor de parochie:
23,21% voor Kuurne, 19,95% voor Lendelede en 56,84% voor Kortrijk.
De verkoopprijs van het gebouw werd geschat op 630.000 EUR.
De belangrijkste bepalingen van het ontwerp van akte kunnen als volgt worden samengevat:
- de gemeenten verkopen het door hen opgerichte gebouw aan de VZW Katholiek
Basisonderwijs Heule tegen een globale prijs van 630.000 EUR (schattingsprijs), 23,21%
(146.223 EUR) van de koopprijs komt aan de gemeente Kuurne toe. De kerkfabriek
verkoopt de onderliggende grond aan de VZW tegen een prijs van 186.354 EUR;
- de erfpachtakte van 2006 komt uiteraard te vervallen door de vereniging in één hand (de
VZW Katholiek Basisonderwijs Heule wordt eigenaar van grond en gebouw, geen gesplitste
eigendomssituatie meer);
- De VZW Katholiek Basisonderwijs Heule verbindt er zich toe het aangekochte gebouw
steeds als een goed huisvader te onderhouden, zodat de bestaande buurtwerking er op
behoorlijke wijze kan verdergezet worden;
- bij eventuele latere verkoop van het goed verkrijgen de drie gemeenten een voorkeurrecht
tot aankoop (extra waarborg voor de continuïteit van de buurtwerking).
De gemeenteraad keurt de verkoop van het buurthuis ’t Senter goed.
3. Buurthuis 't Senter - goedkeuren gebruiksovereenkomst
Het is altijd al de bedoeling geweest om de polyvalente zaal op termijn te verkopen aan de
Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Katrien, mits de nodige waarborgen voor een verdere
ongestoorde buurthuiswerking. In de gebruiksovereenkomst wordt opgenomen dat de
gemeente Kuurne een eenmalige vergoeding moet betalen voor het verdere (gedeeld) gebruik
als buurthuis. Deze vergoeding bedraagt voor Kuurne 43.866,90 EUR.
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de gebruiksovereenkomst.
4. Huurovereenkomst voor het plaatsen van een basisstation van Proximus Belgacom Mobile in
de Kerk St.-Michiel - goedkeuren bijvoegsel "1"
De gemeenteraad keurde op 28 maart 2006 de gebruiksovereenkomst voor het plaatsen van
een basisstation van Proximus Belgacom Mobile in de kerk St.-Michiel goed. Deze werd
afgesloten voor 9 opeenvolgende jaren. Deze termijn verloopt binnenkort.
______________________________________________________________________________________________________
Memorie van toelichting – gemeenteraad 15 mei 2014
1
De gemeenteraad gaat akkoord met het bijvoegsel aan de huurovereenkomst van Belgacom
NV met als onderwerp “plaatsen van een basisstation van Proximus Belgacom Mobile in de
Kerk St.-Michiel”. Daarbij wordt de huurovereenkomst met 9 jaar verlengd.
5. Engagementsverklaring ter uitvoering van het Masterplan voor het Provinciaal
Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (Campus POV) – goedkeuring
De opleidingen voor de veiligheidsdiensten zijn in volle ontwikkeling en de uitbouw van een
hedendaags, kwaliteitsvol en praktijkgericht opleidingsaanbod in West-Vlaanderen is hierin
cruciaal. Het aanbod moet deels centraal en deels decentraal worden georganiseerd.
Voor de centrale provinciale basisopleidingsinfrastructuur en de gespecialiseerde
praktijkinfrastructuur werd gekozen om dit — omwille van de schaalvoordelen - bovenlokaal te
organiseren in het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) te Zedelgem.
Hiervoor werd een onderbouwd masterplan ontwikkeld, dat voorziet in de renovatie en
uitbouw van de basisopleidingsinfrastructuur en specifieke oefeninfrastructuur voor de politie-,
brandweer- en ambulancierschool.
Het provinciebestuur voorziet voor deze infrastructurele uitbouw een aanzienlijke financiële
inbreng, namelijk de aankoop van de site (en uitbreidingsgronden) en een fundamentele
bijdrage van circa 15 miljoen EUR (over 2 legislaturen) in de renovatie en infrastructurele
uitbouw van het POV. Hierdoor wordt de financiële last van dit infrastructuurproject quasi
volledig ten laste genomen door het provinciebestuur.
De provincie West-Vlaanderen vraagt om ter verantwoording en onderbouwing van haar
financiële inbreng in de infrastructuur van het POV een engagement te verkrijgen van de
gemeenten om effectief de uit te bouwen infrastructuur te benutten voor opleiding van hun
veiligheidsdiensten.
De gemeenteraad keurt de engagementsverklaring ter uitvoering van het Masterplan voor het
Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (Campus POV), goed.
6. Gemeentelijk reglement inzake het uitgeven en verkopen van cadeaubonnen - goedkeuren
aanpassing
De gemeenteraad keurt de aanpassing aan artikel 4.3 van het gemeentelijk reglement inzake
het uitgeven en verkopen van cadeaubonnen goed. Daarbij wordt de termijn voor het
indienen van de bonnen door de handelaars, dat op dit ogenblik 1 jaar + 3 maanden
bedraagt, verlengd met 3 maanden.
7. Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk, de gemeente Kuurne en de
intercommunale Leiedal betreffende het plaatsen van signalisatie-infrastructuur op het
bedrijventerrein Kortrijk Noord - goedkeuring
De Intercommunale Leiedal heeft reeds in 2005 een concept uitgewerkt van nieuwe
bewegwijzering waarbij er werd geopteerd voor een numeriek systeem (havennummering)
omwille van de duidelijkheid, herkenbaarheid, leesbaarheid (ook voor niet-Nederlandstaligen)
en de beperkte onderhoudsvereisten (zowel technisch als inhoudelijk).
De totale kostprijs voor de realisatie van het project wordt geraamd op 62.720,35 EUR incl.
BTW. Er is 10.000 EUR subsidie in het kader van het “Programma Innovatieve Acties
Vlaanderen-project” . Bijgevolg rest nog 52.720,35 EUR. Door het hanteren van een
verdeelsleutel tussen de gemeente Kuurne en de stad Kortrijk, komt dit neer 29.249,25 EUR
voor de gemeente Kuurne.
De nodige kredieten zijn voorzien in het budget 2014 op artikel 020000/2250000/BESTUUR/CBS/600/IE-3.
______________________________________________________________________________________________________
Memorie van toelichting – gemeenteraad 15 mei 2014
2
De raad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de Intercommunale Leiedal, stad
Kortrijk en de gemeente Kuurne.
8. Samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur Kuurne en het Braderiecomité vzw
- goedkeuring
Het gemeentebestuur maakt tegen eind 2015 een nieuw subsidiereglement op voor
evenementen, dit ter vervanging van de huidige samenwerkingsovereenkomsten. In
afwachting van dit reglement moeten de bestaande samenwerkingsovereenkomsten met
minstens 2 jaar worden verlengd om rechtszekerheid te bieden aan die organisaties m.b.t. de
ondersteuning van hun evenementen.
De samenwerkingsovereenkomst met het Braderiecomité vzw wordt geactualiseerd en
verlengd tot eind 2015.
9. Samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur Kuurne en het Gemeentelijk
Feestcomité vzw - goedkeuring
Het gemeentebestuur maakt tegen eind 2015 een nieuw subsidiereglement op voor
evenementen, dit ter vervanging van de huidige samenwerkingsovereenkomsten. In
afwachting van dit reglement moeten de bestaande samenwerkingsovereenkomsten met
minstens 2 jaar worden verlengd om rechtszekerheid te bieden aan die organisaties m.b.t. de
ondersteuning van hun evenementen.
De samenwerkingsovereenkomst met het Gemeentelijk Feestcomité vzw wordt geactualiseerd
en verlengd tot eind 2016.
10. Samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur Kuurne en p'LatseDoen vzw goedkeuring
Het gemeentebestuur maakt tegen eind 2015 een nieuw subsidiereglement op voor
evenementen, dit ter vervanging van de huidige samenwerkingsovereenkomsten. In
afwachting van dit reglement moeten de bestaande samenwerkingsovereenkomsten met
minstens 2 jaar worden verlengd om rechtszekerheid te bieden aan die organisaties m.b.t. de
ondersteuning van hun evenementen.
De samenwerkingsovereenkomst met p’LatseDoen vzw wordt geactualiseerd en verlengd tot
eind 2015.
11. Samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur Kuurne en de vereniging
Kinderfoor - goedkeuring
Het gemeentebestuur maakt tegen eind 2015 een nieuw subsidiereglement op voor
evenementen, dit ter vervanging van de huidige samenwerkingsovereenkomsten. In
afwachting van dit reglement moeten de bestaande samenwerkingsovereenkomsten met
minstens 2 jaar worden verlengd om rechtszekerheid te bieden aan die organisaties m.b.t. de
ondersteuning van hun evenementen.
De samenwerkingsovereenkomst met de Kinderfoor wordt geactualiseerd en verlengd tot eind
2015.
______________________________________________________________________________________________________
Memorie van toelichting – gemeenteraad 15 mei 2014
3
12. Samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur Kuurne en het ArtMarkt Comité –
goedkeuring
De samenwerkingsovereenkomst met ArtMarkt liep ten einde in 2013. Artmarkt leverde
inspanningen om zich als evenement te handhaven door variatie aan te brengen in het
programma, door samenwerking met andere organisaties aan te gaan en door een originele
promotie te voeren. Daarom is het aan te bevelen om opnieuw een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met ArtMarkt om de organisatie van ArtMarkt binnen het
grondgebied van de gemeente Kuurne blijvend mogelijk te maken en te verbeteren.
Het gemeentebestuur maakt tegen eind 2015 een nieuw subsidiereglement op voor
evenementen, dit ter vervanging van de huidige samenwerkingsovereenkomsten. In
afwachting daarvan wordt de samenwerkingsovereenkomst met ArtMarkt verlengd tot eind
2015.
13. Voetpadbeleid 2014-2019 - aktename
Het voetpadbeleid 2014-2019 werd uitgestippeld aan de hand van de implementatie van het
“Vademecum voetgangersvoorzieningen”, uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Wegen en Verkeer,
Afdeling Verkeerskunde. Er werd tevens een case-study opgemaakt, met name van de
Hoevewijk. Het document werd toegelicht op de vergadering van de verkeerscommissie van 2
april 2014 en kreeg een positief advies.
De raad neemt akte van het voetpadbeleid 2014-2019.
14. Ontwerp RUP 5.1 Krekel – definitieve vaststelling
Het ontwerp van het RUP 5-1 “Krekel” werd door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld op
19 september 2013. Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 21 oktober 2013 tot
en met 19 december 2013. Zowel de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen als de
gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar brachten een gunstig advies uit dat ontvangen
werd tijdens de periode van het openbaar onderzoek op het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan.
Op de sluiting van het openbaar onderzoek op 19 december 2013 werd vastgesteld dat er 5
schriftelijke bezwaren of opmerkingen werden ingediend. Alle bezwaarschriften en adviezen
worden naar vorm en termijn ontvankelijk verklaard.
De gemeenteraad maakt het advies van de GECORO van 11 februari 2014 inzake de
ingediende bezwaren tot het zijne.
Het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Krekel” wordt definitief
vastgesteld.
Het dossier wordt overgemaakt aan de bevoegde planologische ambtenaar.
15. Infrastructuurwerken in de uitbreiding van het bedrijventerrein Kortrijk Noord:
- goedkeuren wegenistracé en dwarsprofielen
- goedkeuren raming
- goedkeuren bestek
In het goedgekeurde Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de afbakening van het
regionaalstedelijk gebied Kortrijk, hierna kortweg ‘GRUP’ genoemd, werd de bestemming van
het gebied bedrijventerrein Kortrijk Noord bepaald als “gemengd bedrijventerrein”. Het
plangebied van de uitbreiding heeft een oppervlakte van ongeveer 25 ha en bestaat voor het
______________________________________________________________________________________________________
Memorie van toelichting – gemeenteraad 15 mei 2014
4
grootste deel uit gemengd regionaal bedrijventerrein (ongeveer 22ha) en voor een klein deel
uit een lokaal bedrijventerrein (ongeveer 3ha).
Het GRUP legde verschillende bindende inrichtingsprincipes vast :
- Een bufferzone aangeduid aan de kant van het landbouwgebied. Voor de inrichting van
deze zone werden enkele basisprincipes in het GRUP vastgelegd.
- De (bestaande) bedrijven gelegen in het verlengde van de Stokerijstraat dienen te
ontsluiten langs de nieuw aan te leggen wegenis in het plangebied.
- De percelen van het lokaal bedrijventerrein kunnen ontsloten worden via de SintKatriensteenweg. De ontsluiting van het gemengd regionaal bedrijventerrein dient te
gebeuren via de bestaande Pieter Verhaeghestraat EN via een nieuw aan te leggen
ontsluiting vanaf de Noordlaan. Beide ontsluitingen zijn aangeduid in het GRUP.
De ontwikkeling van het gemengd regionaal bedrijventerrein uitbreiding Kortrijk Noord zal
gefaseerd gebeuren, namelijk een eerste fase met een ontsluiting enkel langs de Pieter
Verhaeghestraat en een tweede fase na afloop van de onteigeningsprocedure.
Het wegenistracé, de dwarsprofielen en lengteprofielen met inbegrip van het volledige
afwateringssysteem, bestek en raming in de uitbreiding van het bedrijventerrein Kortrijk
Noord worden goedgekeurd.
Alle wegenis, inclusief riolering en nutsvoorzieningen zullen na voorlopige overname van alle
werken overgedragen worden op het gemeentelijk patrimonium door tussenkomst van het
comité tot aankoop te Kortrijk.
16. “(Her)aanleg van voet- en fietspaden op diverse plaatsen - dienstjaar 2014 - vaststellen
voorwaarden en wijze van gunnen
De voetpaden in de Kouterstraat zijn in slechte staat en moeten worden hersteld.
De aangelegde fietspaden vergund in de VK Vlasschuur en VK Katteplein moeten worden
doorgetrokken tot aan de wegenis in het nabijgelegen openbaar domein, geen onderdeel van
de respectievelijke verkavelingen.
De gemeenteraad keurt het bijzonder bestek met nr. TD/CB/2014/413 en de raming voor de
opdracht “(Her)aanleg van voet- en fietspaden op diverse plaatsen - dienstjaar 2014” goed,
opgesteld door Gemeente Kuurne. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in
het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 61.870,00 EUR + 12.992,70 EUR (21% btw) =
74.862,70 EUR.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2014, op budgetcode
AP-46/0200-00/2240007/IE-9.
17. Herinrichting Gemeentehuis – tijdelijke voorzieningen (containers) – vaststellen voorwaarden
en wijze van gunnen
Tijdens de renovatiewerken in het gemeentehuis moeten een aantal diensten tijdelijk het
gemeentehuis verlaten. Het bestuur wenst tijdens de renovatiewerken de dienstverlening
naar de burger toe zo goed mogelijk te handhaven. Uit technische / praktische overwegingen
moet de tijdelijke huisvesting zo dicht mogelijk bij het gemeentehuis worden voorzien.
Slechts een gedeelte van de diensten kan in het eigen patrimonium worden ondergebracht.
Daarom werd de keuze gemaakt een aantal diensten tijdelijk onder te brengen in een
containergebouw.
______________________________________________________________________________________________________
Memorie van toelichting – gemeenteraad 15 mei 2014
5
Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. TD/MD/2014/393 en de raming
voor de opdracht “Herinrichting Gemeentehuis - Tijdelijke voorzieningen (Containers)”,
opgesteld door de Technische dienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 25.800,00 EUR + 5.418,00 EUR (21% btw) =
31.218,00 EUR.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2014, op budgetcode
0119-01/2210107/IE-7 (ACT-42).
18. Intercommunale Gaselwest - goedkeuren agenda voor de Algemene Vergadering van 20 juni
2014
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering tevens
jaarvergadering van de intercommunale vereniging Gaselwest van 20 juni 2014:
1. Verslagen van de raad van bestuur, van het college van commissarissen en van de
commissaris-IBR over het boekjaar 2013
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013 (balans,
resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale
bestuurscomités, de commissarissen en de commissaris-IBR met betrekking tot het
boekjaar 2013
4. Hernieuwing aanwijzing distributienetbeheerder elektriciteit door VREG
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen.
De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering
tevens jaarvergadering van de intercommunale vereniging Gaselwest op 20 juni 2014,
worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de
gemeenteraad van heden inzake voormelde artikelen.
19. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem - Bissegem – goedkeuren agenda en
vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van 20 mei 2014
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan onderstaande agendapunten van de
algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem
van 20 mei 2014:
1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het
dienstjaar 2013;
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2013;
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering;
4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris;
5. Varia.
De gemeenteraad zal de in zitting van heden aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn
plaatsvervanger opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in
onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene
vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem van 20 mei
2014, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
______________________________________________________________________________________________________
Memorie van toelichting – gemeenteraad 15 mei 2014
6
20. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem - Bissegem – aanduiden van een
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering
van 20 mei 2014.
Er wordt een vertegenwoordiger en een plaatsvervanging vertegenwoordiger van de
gemeente Kuurne aangeduid om deel te nemen aan de algemene vergadering van de WestVlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem op 20 mei 2014.
21. Psilon - Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen
– goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 19 juni 2014
- goedkeuren statutenwijziging
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de Algemene
Vergadering van Psilon - Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in ZuidWest-Vlaanderen op 19 juni 2014:
1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2013;
a. Verslag van de raad van bestuur;
b. Verslag van de commissaris;
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2013;
3. Kwijting van bestuurders en commissaris;
4. Vervanging drie bestuurders, namens de gemeenten Spiere-Helkijn, Poperinge en Kortrijk;
5. Vernieuwing mandaat commissaris;
6. Wijziging statuten.
Het ontwerp van wijzigingen aan de statuten van Psilon - Intergemeentelijke Vereniging voor
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen, zoals ter kennis gebracht aan de
gemeenteraad, wordt goedgekeurd.
De gemeenteraad zal de in zitting van heden aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn
plaatsvervanger opdragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in
onderhavig raadsbesluit en als dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de Algemene
Vergadering van Psilon - Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in ZuidWest-Vlaanderen op 19 juni 2014, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te
keuren.
22. Psilon - Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de
algemene en buitengewone algemene vergadering
Er wordt een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de
gemeente Kuurne aangeduid in de algemene en buitengewone algemene vergadering van
Psilon - Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen.
23. FIGGA - goedkeuren agenda en vaststellen van het mandaat van vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 20 juni 2014
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan volgende agendapunten van de algemene
vergadering van FIGGA op 20 juni 2014:
1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering;
2. Jaarrekening 2013;
3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering;
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris;
5. Statutaire benoemingen en mededelingen (mandaat commissaris).
______________________________________________________________________________________________________
Memorie van toelichting – gemeenteraad 15 mei 2014
7
De gemeenteraad zal de aangeduide vertegenwoordiger en/of zijn plaatsvervanger opdragen
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig raadsbesluit en als
dusdanig de op de agenda geplaatste punten van de algemene vergadering van FIGGA op 20
juni 2014, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.
24. FIGGA – aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van 20 juni 2014
De gemeenteraad duidt een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente aan voor de algemene vergadering van FIGGA die plaats heeft op 20 juni
2014.
Het verleend vertegenwoordigingsmandaat kan steeds door de gemeenteraad worden
ingetrokken en neemt van rechtswege een einde wanneer de vertegenwoordiger of de
plaatsvervangend vertegenwoordiger de hoedanigheid van gemeenteraadslid verliezen en dit
uiterlijk op de datum van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, volgend op de
vernieuwing van de gemeenteraad.
25. Toekennen onkostenvergoeding via vastleggen van een forfait voor mobiele telefoonkosten
aan directies gemeentelijk onderwijs - goedkeuring
De gemeenteraad stemt in om met ingang van 1 april 2014 een onkostenvergoeding van 35
euro per maand toe te staan via het vastleggen van een forfait aan de directies van het
gemeentelijk onderwijs ter vergoeding van de mobiele telefoonkosten gemaakt voor
professioneel gebruik.
De onkostenvergoedingen van de directeurs van het gemeentelijk onderwijs zullen per
semester (juni en december) worden uitbetaald.
Elke meerkost dient te worden gestaafd als deze vergoeding voor professioneel gebruik de
kosten van het professioneel gebruik niet dekt.
Met de directeurs zal een nieuwe GSM-policy worden opgemaakt met de afspraken bij het
aangaan van een eigen abonnement voor professionele gesprekken en bij het eventuele
gebruik, schade en verlies van de mobiele telefoon.
Besloten zitting
26. Gemeentelijke vrijwillige brandweer - uitstel leeftijdsgrens pensionering - goedkeuring
De gemeenteraad gaat akkoord om de leeftijdsgrens waarop het ambt van luitenant bij de
gemeentelijke brandweer van de heer Dominicus Labat eindigt, uit te stellen met één jaar.
______________________________________________________________________________________________________
Memorie van toelichting – gemeenteraad 15 mei 2014
8