toelichting gemeenteraad van 22 oktober 2014

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22
OKTOBER 2014 OM 20 UUR.
OPENBARE ZITTING
O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting – goedkeuring.
O 2 Retributiereglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen – aanpassing –
besluit.
Omdat de kostprijs voor de verwerking van het restafval al geruime tijd niet meer in verhouding is met de
verkoopprijs van de huisvuilzakken hebben alle gemeenten binnen het werkingsgebied van Verko unaniem
beslist om vanaf 1 januari 2015 de prijs voor een zak met een inhoud van 60 liter te verhogen naar 1,75 euro.
Voor een afvalzak met een inhoud van 30 liter betaal je vanaf volgend jaar 0,90 euro.
De gemeente Hamme was hierin geen vragende partij.
O 3 Retributiereglement kinderbegraafplaatsen - leveren en plaatsen van vlinders in de vlinderboom
en naamplaatjes op urnenpaddestoel – besluit.
De verfraaiing van de kinderbegraafplaats houdt voornamelijk het plaatsen van een urnenpaddestoel (voor
kinderen – 12 jaar) en een vlinderboom (voor foetussen) in. De witte “stippen” van de urnenpaddestoelen zijn
de nissen waarin een asurn kan geplaatst worden. Op deze “stippen” kunnen, naar analogie met de zerkjes in
het urnenveld, naamplaatjes bevestigd worden door het gemeentebestuur. Deze naamplaatjes zullen een
ronde vorm hebben. Wij stellen voor om voor deze naamplaatjes dezelfde retributie aan te rekenen dan voor
deze in het urnenveld (de kostprijs is ook dezelfde), namelijk 20 €. In de vlinderboom kunnen vlinders
bevestigd worden ter nagedachtenis van een levenloos geboren kind dat de wettelijke grens van
levensvatbaarheid nog niet heeft bereikt (foetus). Deze vlinders kunnen aangekocht worden bij, en
aangebracht worden door het gemeentebestuur. Wij stellen voor om een retributie aan te rekenen van 120 €
voor het leveren en plaatsen van een vlinder (kostprijs bedraagt 130 €) in de vlinderboom.
O 4 Gemeenteboekhouding – meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 2 – vaststelling – besluit.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de tweede meerjarenplanaanpassing vast te stellen.
Wijzigingen (MJPA2) t.o.v. het vorige meerjarenplan (MJPA1)
1)Financiële wijzigingen in de planningsperiode 2014-2019:
Investeringsbudget stijgt met 90.000 euro
2)Technische wijzigingen in de planningsperiode 2014-2019:
1) Uitgaven en ontvangsten met betrekking tot de financiële schulden (MAR 171/4 en MAR 421/4)
mogen enkel voorkomen in relatie tot beleidsveld 0040. Aan de rekening 173 werd voor de jaren
2015-2019 een ontvangst gekoppeld aan beleidsveld 0030.
2) De ontvangsten uit de vlottende activa (MAR 751) mogen enkel voorkomen in relatie tot
beleidsveld 0030. Aan de rekening 751 werd een beleidsveld 0111 en beleidsveld 0020 gekoppeld.
3) Er werd gebudgetteerd op MAR 22*-7 Vaste Activa in aanbouw (conversie van de
overeenstemmende rekening in NGB 731-60 Werken in uitvoering): ABB (Toezicht) laat geen
budgetteringen toe onder 22x-7; daarom werden alle rekeningen verplaatst naar AR22*-0 in ALLE
jaren van de planningsperiode.
4) Verwijdering ontvangsten en uitgaven voor jaar 2020.
O 5 Gemeenteboekhouding – budget 2014 – wijziging 3 – vaststelling – besluit.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het budget 2014 na budgetwijziging 3 vast te stellen.
Het resultaat op kasbasis na budgetwijziging 3/2014 wordt als volgt vastgesteld:
Exploitatiebudget (B-A): 2.935.185,00 (B) -15.746,00 (A) = 2.919.439,00 euro
Investeringsbudget (B-A): -4.865.918,00 (B) -58.825,00 (A) = -4.924.743,00 euro
I.
II.
III.
Het budgettair resultaat van het boekjaar: -4.658.263,00 -74.571,00 -4.732.834,00 euro
Het gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar: 17.453.343,00 euro
Het gecumuleerd budgettair resultaat: 12.720.509,00 euro
Resultaat op kasbasis: 5.995.080,00 -74.571,00 5.920.509,00 euro.
O 6 Intergem – overname aandelen n.a.v. exit Electrabel nv – besluit.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om binnen het dossier exit Electrabel uit Intergem:
1) Akkoord te gaan tot aanvaarding van de overname aandelen A2 van Electrabel nv binnen de
opdrachthoudende vereniging Intergem
2) Akkoord te gaan om opdracht te geven aan de werkmaatschappij Eandis cvba om op 29 december
2014 de bedragen ter betaling van de overnameprijs over te maken aan Electrabel nv
O 7 Intergem – bijkomende kapitaalverhoging in het kader van optimalisatie aandelenbezit n.a.v.
exit Electrabel nv – besluit.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om naar aanleiding van het dossier exit Electrabel nv uit Intergem
een bijkomende kapitaalverhoging goed te keuren in het kader van optimalisatie aandelenbezit.
O 8 Fingem – nieuwe borgstelling thesauriebewijzenprogramma – besluit.
Fingem bevestigt de goedkeuring van een nieuw thesauriebewijzenprogramma ten belope van 75 miljoen
EUR bij Belfius Bank NV, die het bestaande programma bij BNP Paribas Fortis vervangt.
Aan de gemeente wordt gevraagd om zich hoofdelijk borg te stellen ten aanzien van de houders van
thesauriebewijzen.
Hamme stelt zich als gemeente-vennoot van Fingem borg voor zijn aandeel, nl. 1,66400 %. Dit percentage
komt overeen met een maximaal te waarborgen bedrag van 1.248.000,00 EUR in hoofdsom, te verhogen met
intresten, kosten en bijhorigheden.
In het kader van het thesauriebewijzenprogramma beschikte Fingem bij BNP Paribas Fortis tevens over een
vaste kredietfaciliteit van 50 miljoen EUR. Oorspronkelijk was hiervoor geen reserveringscommissie vereist,
sinds kort wordt een reserveringscommissie van 100 basispunten (1%) gevraagd, waardoor Fingem zich
verplicht zag deze kredietfaciliteit stop te zetten.
Een borgstelling wordt in de boekhouding ingeschreven onder de klasse 0. Ze heeft geen invloed op de
schuldratio. Enkel bij een effectieve opname van een krediet via het thesauriebewijzenprogramma van
Fingem, dat los staat van de eigen financieringsbehoeften van Fingem, zoals bijvoorbeeld een krediet voor de
investeringen van de gemeente zelf of voor de financiering van A aandelen van Intergem, zal de gemeente de
openstaande schuld moeten vermelden op de balans.
Fingem kan via Belfius Bank op een aantrekkelijke manier gebruik maken van haar
thesauriebewijzenprogramma en kan dus een kostenbesparing voor haar deelnemers realiseren.
O 9 Besturen van de eredienst – aanpassing meerjarenplannen 2014-2019 – goedkeuring – besluit.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aangepaste meerjarenplannen 2014-2019 van de Kerkfabrieken
O.L.Vrouw Hulp der Christenen Zogge, Sint-Anna, Sint-Martinus en Sint-Pieter, ressorterend onder het
Centraal Kerkbestuur Hamme, aangevende volgende gemeentelijke bijdragen in de exploitatie en de
investeringen, goed te keuren:
kerkfabriek
O.L.Vrouw Hulp
der Christenen
Exploitatie
Investeringen
Sint-Anna
Exploitatie
Investeringen
Sint-Martinus
Exploitatie
Investeringen
Sint-Pieter
Exploitatie
Investeringen
2014
2015
2016
2017
2018
2019
28 791,00
60 000,00
29 223,00
29 661,00
30 096,00
30 538,00
75 000,00
30 986,00
11 560,00
0,00
11 727,00
0,00
11 909,00
0,00
12 088,00
0,00
12 269,00
0,00
12 453,00
0,00
23 877,00
218 000,00
24 235,00
24 599,00
24 968,00
25 342,00
25 722,00
39 761,00
40 358,00
40 963,00
41 577,00
42 201,00
10 000,00
42 834,00
5 000,00
De aangepaste meerjarenplannen 2014-2019 van deze kerkfabrieken kaderen binnen de afspraken gemaakt
tussen het Centraal Kerkbestuur Hamme en het gemeentebestuur Hamme en de gemeentelijke exploitatie-en
investeringstoelagen stemmen overeen met de bedragen opgenomen in het gemeentebudget.
O 10 Besturen van de eredienst – budget 2014 – wijzigingen – aktename.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akte te nemen van de budgetwijzigingen 2014 van de kerkbesturen
O.L.Vrouw Hulp der Christenen Zogge, Sint-Anna, Sint-Martinus en Sint-Pieter, aangevende volgende
gemeentelijke bijdragen in de exploitatie en de investeringen:
Bestuur
Exploitatie:
Investeringen:
O.L.Vrouw Hulp der Christenen
Zogge
Sint-Anna
Sint-Martinus
Sint-Pieter
28 791,00 euro
60 000,00 euro
11 560,00 euro
23 877,00 euro
39 761,00 euro
0,00 euro
218 000,00 euro
0,00 euro
O 11 Samenwerkingsovereenkomst Waterwegen en Zeekanaal voor verschillende projecten –
goedkeuring – besluit.
Door Waterwegen en Zeekanaal werd een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst opgemaakt met de
gemeente Hamme. De samenwerkingsovereenkomst betreft een engagementsverklaring van beide partijen
om volgende projecten vorm te geven in uitvoering van de totaalvisie van Waterwegen & Zeekanaal op
Durme en Schelde:
-de uitvoering van het geactualiseerd Sigmaplan: het bouwen van een ringdijk en de inrichting van
gecontroleerd overstromingsgebied aan den Bunt, het bouwen van een uitwateringsconstructie t.h.v.
Baasrode;
-de site Mirabrug: toeristisch – recreatieve invulling van het vrije gedeelte van het brugwachtershuis en de
omliggende terreinen;
-de ontwikkeling van het Kaaiplein;
-jaagpad Mirabrug-Waasmunster: het veiliger en aantrekkelijker maken voor wandelaars en fietsers van de
verbinding tussen Mirabrug en Waasmunster;
-jachthaven Driegoten: nieuwe infrastructuur voor de yachtclub, mogelijkheden onderzoeken voor het
ontvangen van passagiersvaart ter hoogte van Driegoten;
-veerdiensten: drukken van de exploitatiekosten van de veerdiensten.
O 12 Samenwerkingsovereenkomst tussen Hulpverleningszone Oost en de gemeenten die behoren tot
deze Hulpverleningszone: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele –
goedkeuring – besluit.
Op basis van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (B.S. 31 juli 2007 en wijzigingen van
deze wet) en op basis van de uitvoeringsbesluiten moet de Operationele Prezone Oost in de periode tussen 1
januari 2015 en 1 januari 2016 de overstap maken naar de Hulpverleningszone Oost.
Met het oog op een vlotte overgang en een goede samenwerking en in toepassing van de wetgeving in
verband met de Hulpverleningszones is het aangewezen dat een samenwerkingsovereenkomst wordt
afgesloten tussen Hulpverleningszone Oost en de gemeenten die behoren tot deze Hulpverleningszone.
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de prezoneraad van Prezone Oost
– begin 2015 te bekrachtigen door de zoneraad van de Hulpverleningszone Oost en aan de gemeenteraden
van de gemeenten die behoren tot deze Hulpverleningszone.
O 13 EVA vzw Ondernemend Hamme – algemene vergadering 29 oktober 2014 – goedkeuring
agenda – besluit
Zoals voorzien in het Gemeentedecreet, dient de vertegenwoordiger van de gemeenteraad in de algemene
vergadering van de vzw Ondernemend Hamme te handelen “overeenkomstig de instructies van de
gemeenteraad” (art. 246 Gemeentedecreet). Dit heeft als implicatie dat de gemeenteraad de agendapunten
van de vzw eerst moet bespreken en zich al dan niet akkoord verklaren met de voorgestelde beslissingen.
Op de agenda van de algemene vergadering van woensdag 29 oktober 2014 staan de volgende agendapunten:
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Definitieve benoeming raad van bestuur
Benoeming leden dagelijks bestuur
Werkjaar 2015
Goedkeuring begroting 2015
Varia
O 14 EVA Toerisme Hamme vzw – Algemene Vergadering 4 november 2014 – goedkeuring agenda,
begroting 2015 & prijslijst activiteiten – besluit.
Als gevolg van de nieuwe regelgeving zoals voorzien in het Gemeentedecreet, dient de vertegenwoordiger
van de gemeenteraad in de algemene vergadering van de vzw Toerisme Hamme te handelen ‘overeenkomstig
de instructies van de gemeenteraad’ (art. 246 Gemeentedecreet). Dit heeft als implicatie dat de agenda eerst
moet besproken zijn tijdens de gemeenteraad.
Agenda:
de goedkeuring van verslag van 14-05-2014;
de goedkeuring van de begroting 2015;
de goedkeuring van de prijslijst activiteiten Toerisme Hamme;
de overige agendapunten zijn informatief of puur van praktische aard en behoeven geen bespreking door de
gemeenteraad.
O 15 Ontslag lid GECORO – vervanging – besluit.
Een afvaardiging van iedere politieke fractie zetelend in de gemeenteraad wordt uitgenodigd op de
bijeenkomsten van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Dhr. Patrick Sillis
zetelde in de GECORO als afgevaardigde van Groen. Met een schrijven van 24 september 2014 dient dhr.
Patrick Sillis zijn ontslag in. Er dient aldus een vervanger te worden aangeduid. Door Groen wordt mevr.
Hilde Carens voorgesteld als vervanger van dhr. Patrick Sillis in de GECORO.
O 16 Spoortwee – algemene vergadering – vervanging mandaat – goedkeuring – besluit.
De afgevaardigde vanwege N-VA in de Algemene Vergadering van Spoor 2 is niet meer woonachtig in
Hamme. Daarom wordt voorzien in de volgende vervanging: in de plaats van mevrouw Berlinde Brackelaire
komt thans mevrouw Marie-Christine De Smedt.
O 17 Verkeersraad – vervanging mandaat – goedkeuring – besluit.
De afgevaardigde vanwege N-VA in de verkeersraad is niet meer woonachtig in Hamme. Daarom wordt
voorzien in de volgende vervanging: in de plaats van mevrouw Berlinde Brackelaire komt thans de heer
Robby Van der Stock.
O 18 De Zonnige Woonst – bevestiging bestuursmandaten – besluit.
De voorbije maanden ontvingen meerdere van de bestuurders van de Zonnige woonst brieven vanwege het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) met betrekking tot een aansluiting en
de daarbij horende sociale bijdragen. De brieven herinneren hen aan een bespreking in de Belgische Senaat in
zitting d.d. 2 juli 2013 met betrekking tot een Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5bis van het koninklijk
besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.
Het wetsvoorstel ertoe sterkt de geest van de wet te verduidelijken daar waar de RSVZ een andere, strikte
interpretatie erop nahoudt. Vandaar dat de indiener in het koninklijk besluit nr. 38 wenst te benadrukken dat
bestuurders, die vanuit een democratisch orgaan aangesteld worden, ongeacht of ze nu volledig stemrecht dan
wel raadgevende stem hebben, wel degelijk onder de toepassing van dit artikel 5bis vallen;
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de bestuursmandaten zoals ze laatst werden goedgekeurd door de
algemene vergadering van de SHM De Zonnige Woonst op datum van 2 juni ll. integraal te bevestigen.
O 19 Gemeentelijke brandweer – vacant verklaring adjudanten via bevordering – besluit.
Op vraag van dhr. bevelhebber worden 2 functies van adjudant bij de gemeentelijke brandweer vacant
verklaard.
In te vullen bij wijze van bevordering.
O 20 Intergemeentelijke samenwerking – Blijdorp – Algemene Vergadering 9 december 2014 –
goedkeuring agenda met statutenwijziging en bevestiging vertegenwoordiger – besluit.
Naar aanleiding van de algemene vergadering van Blijdorp op 9 december 2014, wordt de agenda voor deze
vergadering voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeentelijke vertegenwoordiger wordt bevestigd tot het
einde van de legislatuur.
Vertegenwoordiger: Koen Mettepenningen
O 21 Intergemeentelijke samenwerking – Intergem – Buitengewone Algemene Vergadering 11
december 2014.
Naar aanleiding van de Buitengewone Algemene Vergadering van Intergem op 11 december 2014 wordt de
agenda van deze vergadering voorgelegd aan de gemeenteraad en dient de gemeentelijke vertegenwoordiger
te worden bevestigd. Vanuit Intergem wordt geadviseerd om de vertegenwoordigers aan te duiden tot het
einde van de legislatuur.
Vertegenwoordiger: Etienne De Prijcker, plaatsvervanger Luk De Mey
O 22 Intergemeentelijke samenwerking – VERKO – Bijzondere Algemene Vergadering 15 december
2014 – bevestiging vertegenwoordigers en goedkeuring agenda – besluit.
Naar aanleiding van de Bijzondere Algemene Vergadering van VERKO op 15 december 2014 wordt de
agenda van deze vergadering voorgelegd aan de gemeenteraad en dienen de gemeentelijke
vertegenwoordigers te worden bevestigd tot het einde van de legislatuur en hun stemgedrag te worden
bepaald.
Vertegenwoordigers:
Nadine De Clercq (plaatsvervanger Koen Mettepenningen)
Koen Mettepenningen (plaatsvervanger Nadine De Clercq)
Marleen Van Goethem (plaatsvervanger Paul Verschelden)
Henri Peelman (plaatsvervanger Frans Van Gaeveren)
O 23 Intergemeentelijke samenwerking – DDS – Bijzondere Algemene Vergadering van 15 december
2014 – bevestiging vertegenwoordigers en goedkeuring agenda – besluit.
Naar aanleiding van de Bijzondere Algemene Vergadering van DDS op 15 december 2014 wordt de agenda
van deze vergadering voorgelegd aan de gemeenteraad en dienen de gemeentelijke vertegenwoordigers te
worden bevestigd tot het einde van de legislatuur en hun stemgedrag te worden bepaald.
Vertegenwoordigers:
Etienne De Prijcker (plaatsvervanger Ann Verschelden)
Ann Verschelden (plaatsvervanger Etienne De Prijcker)
Marleen Van Goethem (plaatsvervanger Paul Verschelden)
Henri Peelman (plaatsvervanger Tom Waterschoot)
O 24 Intergemeentelijke samenwerking –Westlede – goedkeuring agenda en bevestiging
vertegenwoordigers - algemene vergadering 2 december 2014 – besluit.
Naar aanleiding van de Algemene Vergadering van intercommunale Westlede op 2 december 2014 wordt de
agenda van deze vergadering voorgelegd aan de gemeenteraad en dient de gemeentelijke vertegenwoordiger
te worden bevestigd tot het einde van de legislatuur.
Vertegenwoordiger: Luk De Mey
O 25 Huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen – goedkeuring – besluit.
Om een correct beheer van de begraafplaatsen te kunnen waarborgen en naar aanleiding van de verfraaiing
van de kinderbegraafplaats, zijn er een aantal aanpassingen en/of wijzigingen aan het huishoudelijk
reglement op de begraafplaats noodzakelijk. Het huidige reglement werd volledig nagekeken en her en der
herschreven om de bepalingen zo duidelijk mogelijk te omschrijven en aan te passen aan de manier waarop
sommige bepalingen van het reglement reeds worden toegepast.
De huidige versie (het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen van 18 december 2013) werd als
bijlage gevoegd. De aanpassingen en wijzigingen zijn duidelijk in het rood weergegeven.
O 26 Zwaarveld – kosteloze overname infrastructuur – inlijving openbaar domein – besluit.
Samen met het gemeentebestuur heeft Intercommunale Maatschappij DDS cv, Bevrijdingslaan 201, 9200
Dendermonde jaren geleden het industrieterrein Zwaarveld aangelegd en ook uitgebreid. De wegenis en zijn
infrastructuur werden nooit overgedragen. DDS wil dit nu officialiseren. De gemeente dient de
wegeninfrastructuur van deze verkaveling kosteloos over te nemen met het oog op de inlijving in het
openbaar domein.
Het ontwerp van de administratieve akte voor deze kosteloze overname van de infrastructuur van deze
verkaveling dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
O 27 Politiereglement op het verkeer – intrekking – besluit.
Het gemeentelijk politiereglement op het verkeer m.b.t. gemeentewegen wordt aangevuld. Het betreft:
-
Instellen van één autoparkeerplaats voorbehouden voor minder-validen tegenover de woning
Nieuwelaan 46 . De maatregel wordt aangeduid d.m.v. het verkeersbord E9a met pictogram.
-
Instellen van parkeerverbod ten behoeve van de manoeuvreerruimte voor groot verkeer van en naar
het bedrijf Bootdijkstraat 23a en dit aan het begin van de zijstraat naast Bootdijkstraat 25. De
maatregel wordt aangeduid met de borden E1 met de onderborden Xa en Xb.
-
Instellen van verplicht parkeren op de berm naast de rijbaan en dit in de zijstraat naar Bootdijkstraat
23a. De maatregel wordt aangeduid d.m.v. het verkeersbord E9e.
Alle voorgaande aanvullende politiereglementen op het verkeer met betrekking tot bovenvermelde
maatregelen op de vermelde locatie worden ingetrokken.
O 28 Politiereglement op het verkeer – aanvulling – besluit.
Het gemeentelijk politiereglement op het verkeer m.b.t. gemeentewegen wordt aangevuld. Het betreft:
Het voorzien van vier oversteekplaatsen voor voetgangers en dit op het kruispunt
Tweebruggenplein/Kapellestraat/Drapstraat. De oversteekplaats wordt geschilderd cfr. hdfst. III. art. 18.3
markeringen van oversteekplaatsen voor voetgangers (M.S. 11-10-1976 houdende de minimum afmetingen
en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens).
De gemeenteraad dient deze aanvulling vast te stellen.
O 29 Politiereglement op het verkeer – intrekking – besluit.
Het gemeentelijk politiereglement op het verkeer m.b.t. gemeentewegen wordt ingetrokken. Het betreft:
- Intrekking en opheffen van de verkeersmaatregelen ten behoeve van de schoolomgeving SintRenilde en dit ter hoogte van het kruispunt Hooirt/Sint -Renildestraat/Beekstraat. De signalisatie
betreffende de aanduiding van de schoolomgeving met de borden A23, F4a en F4b worden
verwijderd . De maximale toegelaten snelheid bedraagt 50km/u.
De gemeenteraad dient deze intrekking vast te stellen.