Agenda gemeenteraad

Agenda gemeenteraad
secretariaat
T 056 62 12 21
F 056 62 12 23
[email protected]
«Aanspr» «Voornaam» «Naam»
«Titel»
«Straat»
«Postnr» «Stad»
Waregem
24 oktober 2014
De burgemeester-voorzitter verzoekt de gemeenteraad van de stad Waregem voor de eerste maal in zitting
te vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op:
dinsdag 04 november 2014 om 19.00 uur
Het proces-verbaal van de vorige zitting ligt ter inzage in de raadzaal, één uur voor de zitting.
Agenda:
Openbare zitting
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
mededelingen
Gaselwest: buitengewone algemene vergadering van 10 december 2014: goedkeuren agenda en
statutenwijzigingen
Figga: buitengewone algemene vergadering van 10 december 2014: goedkeuren agenda en
statutenwijziging
Figga: buitengewone algemene vergadering van 10 december 2014: aanduiden vertegenwoordigers
Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 11 december 2014: goedkeuren agenda
Leiedal: buitengewone algemene vergadering van 11 december 2014 en toekomstige algemene
vergaderingen in de legislatuur 2013-2018: aanduiden vertegenwoordigers
Psilon: buitengewone algemene vergadering van 11 december 2014: goedkeuren agenda
Psilon: buitengewone algemene vergadering van 11 december 2014 en alle toekomstige algemene
vergaderingen in de legislatuur 2013-2018: aanduiden vertegenwoordigers
Imog: buitengewone algemene vergadering van 16 december 2014: goedkeuren agenda
Imog: buitengewone algemene vergadering van 16 december 2014 en toekomstige algemene
vergaderingen in legislatuur 2013-2018: aanduiden vertegenwoordigers
WVI: buitengewone algemene vergadering van 17 december 2014: goedkeuren agenda en vaststellen
mandaat vertegenwoordigers
Cipal: algemene vergadering op 12 december 2014: goedkeuren agenda en vaststellen mandaat
vertegenwoordigers
W.I.V.: buitengewone algemene vergadering van 16 december 2014: goedkeuren agenda
W.I.V.: buitengewone algemene vergadering van 16 december 2014: aanduiden vertegenwoordigers
verlenen advies tot het in gebruik stellen van een ANPR-voertuig (Automatic Numberplate Recognition)
Stedelijk personeel: goedkeuren wijziging rechtspositieregeling - de maaltijdcheques (artikel 344)
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Stedelijk brandweerpersoneel: kennis nemen en bekrachtigen van de processen-verbaal van de
aanwervingsproef voor de functie van brandweerman-vrijwilliger, vaststellen van de wervingsreserve
en vacant verklaren betrekkingen stagiairs-vrijwilliger
Gaselwest - goedkeuren overname aandelen
Gaselwest - goedkeuren princiepsbeslissing bijkomende kapitaalverhoging i.k.v. optimalisatie
aandelenbezit
goedkeuren budgetwijziging 2014 OCMW Waregem
kennis nemen budgetwijziging 2014 diverse kerkfabrieken Waregem
goedkeuren terugbetaling lening door Bedrijvencentrum Waregem en herroepen hypothecaire
volmacht
vaststellen budgetwijziging 2 stad Waregem dienstjaar 2014 en bijlagen + aanpassen financiële nota
van het meerjarenplan 2014-2019
onroerende goederen: goedkeuren overdracht huurovereenkomst voor de huisvesting van het
Vredegerecht door het stadsbestuur afgesloten met WAGSO naar Regie der Gebouwen
onroerende goederen: goedkeuren aankoop woning Anzegemseweg 10, 8790 Waregem
stadhuis, interne verhuis: goedkeuren ontwerp + vaststellen wijze van gunnen
goedkeuren overdracht met financiële tussenkomst aan de stad Waregem van de gewestweg N357
Holstraat en Franklin Rooseveltlaan
leveren en plaatsen nieuwe omheining rond voetbalvelden Racing Waregem: goedkeuren ontwerp en
vaststellen wijze van gunnen
goedkeuren plaatsen nieuwe verlichting langs ontsluitingsweg Ziekenhuis Waregem + verplaatsen
verlichtingskegel
goedkeuren aanvullend verkeersreglement wegverkeer blijvend karakter: invoeren van een stilstaan en
parkeerverbod in de Nieuwstraat ter hoogte van huisnummer 127
goedkeuren wegentracé verkaveling Feys-Viaene
goedkeuren wegentracé bouwaanvraag VENECO² NV
stedelijk sportcentrum De Treffer, zwembad, renovatie kleedruimte: goedkeuren ontwerp +
vaststellen wijze van gunnen
vragen
goedkeuren verslag vorige zitting
Geheime zitting
36.
37.
Stedelijk brandweerpersoneel: aanvraag eervol ontslag vrijwillige brandweer
Stedelijk brandweerpersoneel: aanstellen in de functie van stagiairs-vrijwilliger
(get.) Guido De Langhe
Secretaris
(get.) Kurt Vanryckeghem
Voorzitter-Burgemeester