Mr uitslag enquete schooltijden

PCB De @rk
Middenhof 210
1354 EV Almere
tel: 036 – 5310289
email: [email protected]
website: www.ark-almere.nl
Almere, 15 mei 2014
Beste ouders/verzorgers,
Recent heeft de MR de onderzoeksresultaten van de enquête ‘andere schooltijden’
besproken. De ouders van de groepen 1 tot en met 6 waren verzocht een vragenlijst in te
vullen, waarin zij hun voorkeur voor het behouden van de huidige schooltijden dan wel een
vorm van continurooster konden opgeven.
Op 13 mei heeft de MR de onderzoeksresultaten besproken. Onderstaand vindt u de
onderzoeksresultaten op hoofdlijn:





Een minderheid (41%) van de ouders heeft gereageerd;
De response op de vragenlijst was in de onderbouw groter dan in de bovenbouw;
23% van de ouders is voor enige vorm van een continurooster, 77% is niet tegen dan
wel voor bestaande rooster dan wel heeft geen response gegeven;
Een aantal ouders heeft gesteld dat indien er voor de tussenschoolse opvang betaald
moet worden, voor hen een continurooster geen optie is;
De wens om op de woensdag de schooltijden voor de onderbouw (11.30 uur) en
bovenbouw (12.30 uur) gelijk te trekken, is sterk naar voren gekomen.
Op basis van de response en uitkomsten van het onderzoek heeft de MR besloten dat de
huidige schooltijden niet aangepast zullen worden. Het aantal ouders dat zich voor andere
schooltijden heeft uitgesproken, is onvoldoende om een zo’n grote fundamentele aanpassing
door te voeren.
Door enkele ouders is bezwaar gemaakt tegen een betaalde vorm van tussenschoolse
opvang. De invoering van een continurooster vereist echter een voorziening voor het eten
met de leerlingen. Het team van de @rk heeft in de aanloop van het onderzoek naar ‘andere
schooltijden’ ook haar mening gegeven waarbij als wens is genoemd dat het eten met de
kinderen niet door de school georganiseerd en ingevuld hoeft te worden. Hierdoor vindt een
dusdanige verschuiving plaats van taken dat zij van mening zijn dat dit niet ten goede komt
aan de onderwijskwaliteit die zij willen bieden. Voor- en naschoolse opvang mag enkel
uitgevoerd worden door een professionele (gecertificeerde) opvang die kwaliteit en
continuïteit biedt en in overeenstemming is met het pedagogisch klimaat van de school. Een
tussenschoolse opvang zou aan dezelfde eisen dienen te voldoen. Indien bijvoorbeeld de
ouders het eten zelf op vrijwillige basis zouden gaan organiseren, zou dit met name ten laste
komen van de niet-werkende ouders. Ook zou er sprake zijn van een zekere sociale
verwachting met betrekking tot ouders die op De Ark hun kinderen plaatsen. In praktijk is dit
niet gewenst en zal dit model ook qua continuïteit moeilijk haalbaar zijn. Hierdoor is betaalde
tussenschoolse opvang het enige alternatief.
Eén van de onderzoeksresultaten is de wens om de schooltijden op woensdag gelijk te
trekken. Deze zijn nu 11.30 uur voor de onderbouw en 12.30 uur voor de bovenbouw. Vanuit
de MR is de directie verzocht om te onderzoeken of het mogelijk is om een gelijke eindtijd
van 12.00 uur voor zowel de onderbouw als de bovenbouw in te voeren. De directie staat
Uitslag enquête andere schooltijden
niet onwelwillend tegenover dit verzoek, maar dient voorafgaand aan instemming de impact
te bepalen en dispensatie te vragen bij de onderwijsinspectie. De directie zal het verzoek
doorrekenen en teruggeven aan de MR wat hiervan de consequenties zullen zijn ten aanzien
van extra vrije dagen voor de kinderen in de onderbouw. In de eerste MR vergadering van
het nieuwe schooljaar zullen wij als MR hierover een besluit nemen.
Mocht u nog vragen/opmerkingen hierover hebben, dan kunt u mailen naar de voorzitter van
de MR, Dannis Noom: [email protected] of bellen naar Hugo Floor 06-5532 5010
(oudergeleding MR).
Uitslag enquête andere schooltijden