MEDEZEGGENSCHAPSRAAD B.S. Pater Eymard Stevensbeek

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
B.S. Pater Eymard Stevensbeek
Beste ouders,
De Medezeggenschapsraad is een bij wet ingesteld zelfstandig orgaan voor inspraak bij een instelling of organisatie, in dit
geval de Pater Eymardschool. De MR is een adviserend orgaan met wettelijke bevoegdheden. De Medezeggenschapsraad
behartigt de belangen van de ouders, leerkrachten en leerlingen van de school. Daarom is het zo belangrijk dat u op de
hoogte bent van de zaken/onderwerpen waar de MR zich mee bezig houdt.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, of dringende zaken die u graag met ons wilt bespreken dan kunt u altijd met
één van ons contact opnemen:

Ger Draaisma
vice-voorzitter
te bereiken via school (0485-382270)

Henriëtte Broerse
penningmeester
te bereiken via school (0485-382270)

Mia Pouwels
notulist
0485-384838 of 06-10524672

Tanja van Sambeek
voorzitter
0485-521939 of 06-51776505
De ontwikkelingen vanuit de overheid t.a.v. de krimp zijn helaas nog steeds niet helder. Wel is inmiddels duidelijk dat de
toeslag voor kleine scholen voorlopig behouden blijft. Dat is van de ene kant een geruststelling, echter de leerlingenkrimp
blijft een feit en zet zich door. Wat automatisch inhoudt dat de school minder geld van de overheid krijgt. De school krijgt
namelijk per leerling een bedrag, waar alles van moet worden gedaan. Daar komt bij dat met ingang van 1 januari 2015 de
school ook zelf zorg moet dragen voor het buitenonderhoud van het schoolgebouw. Tot nu toe was de gemeente hiervoor
verantwoordelijk. U kunt zich voorstellen: rustig achterover leunen en afwachten is er NIET bij!
Dat betekent dat de werkgroep ‘voortbestaan van onze school’ de afgelopen maanden actief is geweest. Na de bijeenkomst
op 3 juni 2013, waarbij we met een aantal ouders hebben gediscussieerd over de toekomst van onze school en ook de
toekomst van ons dorp, zijn er een aantal actiepunten benoemd waar de werkgroep mee aan de slag is gegaan. Het betreft
de volgende actiepunten: oriënterend gesprek plannen met Metameer, promotie van het dorp, lokale politiek activeren,
contact zoeken met andere kleine scholen, kleine kernen, bij ontwikkelingen informeren zoals afgesproken
Hoe de ontwikkelingen zijn, rondom deze actiepunten zal via een verslag vanuit deze werkgroep binnenkort met u gedeeld
worden.
Een andere belangrijk onderwerp waar we als MR samen met u allen aan hebben gewerkt, zijn de nieuwe schooltijden.
Na een gedegen voorbereiding door het team, 2 goed bezochte ouderavonden, heeft de ouderpeiling plaatsgevonden. Met
een duidelijke uitslag, op alle drie de locaties (meer dan 70% voor andere schooltijden), zijn daarbij door de 3 MR-en de
nieuwe schooltijden aangenomen. Deze aanpak was zeker ook een bijzonder traject voor de 3 WEB-scholen en de drie WEB
MR-en. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de praktische invulling hiervan, zodat na de zomervakantie met het ‘5
gelijke dagen model’ kan worden gestart.
Naast de nieuwe schooltijden, zal er nog meer gaan veranderen op de Pater Eymard school. We zullen afscheid gaan nemen
van juf Elly en juf Rieky. Beide juffen hebben meer dan 40 jaar gewerkt bij ons op school/stichting Peelraam. Dat heeft
automatisch gevolgen voor de teamsamenstelling. Gecombineerd met minder leerlingen. Kortom: een hele uitdaging, waar
de directie ons, en u als ouder, meer over zal gaan informeren, zodra er meer duidelijkheid over is. De MR heeft bij de
directie het belang aangegeven van een goede, zelfstandige leerkracht voor de Pater Eymard school.
Ons bereiken soms via derden geluiden over wat er allemaal gaande is. Er zijn vragen of er worden kritische opmerkingen
geplaatst over zaken die momenteel spelen. Dat begrijpen wij. En wij willen u dan ook met klem vragen, contact met ons, of
met de directie (directeur of locatieleider)op te nemen. Zo voorkomt u dat er allerlei verhalen de ronde doen die veel
onduidelijkheid geven, die de onzekerheid alleen maar meer stimuleren. Als u met ons contact opneemt, zijn wij wellicht in
de gelegenheid om e.e.a. toe te lichten, of om vragen op te lossen, of gewoon om een luisterend oor te bieden, zodat we
uw kant van het verhaal mee kunnen nemen in een volgende vergadering. Tenslotte zijn wij er als MR voor en namens u!
Maak daar gebruik van!
Dus wellicht tot snel!
Namens de MR-ouderleden Pater Eymardschool:
Mia Pouwels
0485-384838
Tanja van Sambeek
0485-521939