K A L E N D E R KIND OP MAANDAG

Schoolstraat 25
7442 AJ Nijverdal
0548-615313
www.talentrijkpcoh.nl
[email protected]
Jaargang
: 02
Nummer
: 13
Datum
:21-02-2014
KALENDER
Ma. 24 feb. t/m 28 feb.
voorjaarsvak.
Wo. 26 feb. Basketbaltoernooi
Ma. 3 mrt. Weer naar school en
luizencontrole.
Wo. 5 mrt. Studiedag team alle lln.
vrij.
Wo. 12 mrt. Biddag
Do. 13 mrt. Afsluiting IPC project.
Tentoonstelling 17 tot 19 uur.
Ma. 17 mrt. Start IPC project 4.
Wo. 19 mrt. Studiedag team, alle
lln vrij.
Ma. 24 mrt. 8.30 u. koffieochtend
Wo. 26 mrt. flessenactie
KIND OP MAANDAG
WEEK 10 Moet je horen!
Jezus zegt steeds weer tegen de
omstanders dat ze niet verder
moeten vertellen wat ze gezien
hebben. Maar dat doen ze wel,
want over zoiets kun je gewoon je
mond niet houden. Zo verspreidt
het nieuws over Jezus zich nog
weer verder: “Moet je horen!”
WEEK 11 Een wonderlijke weg
Deze week begint de
veertigdagentijd, de tijd voor
Pasen. We zien hoe Jezus op weg
gaat naar Jeruzalem. Hij weet dat
hij daar zal sterven. Hij vertelt de
leerlingen wat er gaat komen: dood
en … leven!
VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers,
Andere tijden, andere schooltijden? Geldt dat ook voor Talentrijk?
Redenen voor andere schooltijden
Waarom zouden we overwegen om over te stappen op andere
schooltijden? Kort gezegd gaat het erom meer rust en regelmaat te
brengen in de dagindeling van kinderen, ouders en leerkrachten.
Argumenten die in de vakbladen voor andere schooltijden gebruikt
worden zijn:
De wereld is veranderd
In vergelijking met 100 jaar geleden, is er veel veranderd in Nederland.
Toen was er nog een agrarische samenleving, waarin kinderen
’s ochtends moesten helpen met melken en tussen de
middag thuis warm eten kregen. De lange zomervakantie was ook nodig
omdat kinderen in die periode moesten helpen met het hooien.
Inmiddels is de wereld veranderd. De meeste gezinnen
eten ’s middags niet meer warm. Veel moeders zijn buitenshuis gaan
werken. Wel plannen zij hun werk bij voorkeur zó, dat ze op de vrije
woensdagmiddag zelf hun kinderen kunnen opvangen.
Pedagogisch voordeel
Vanuit pedagogisch oogpunt is het beter als een kind niet steeds hoeft
om te schakelen. In de huidige tijd zijn er dagen dat een kind eerst naar
de voorschoolse opvang gaat, dan naar school,
vervolgens naar de overblijf, weer naar school en daarna naar de
naschoolse opvang. Dat zijn soms ook allemaal verschillende locaties
met verschillende gezichten. Het leidt tot veel onrust in de schooldag
van een kind.
Rust in het programma
Een school die een continurooster aanbiedt, brengt al veel rust in het
programma. Voor de tussen schoolse opvang hoeft niets meer geregeld
te worden en álle kinderen eten ’s middags op
school – zonder uitzondering. Nog rustiger wordt de dagindeling met
een vijf-gelijke-dagenmodel.
Door de kortere pauzes raken kinderen minder uit het leerritme, ze
worden minder afgeleid. Daarbij is de spanningsboog van jonge
kinderen wel een apart aandachtspunt.
1
Effectieve leertijd
De ervaring leert dat een rustiger schooldag, ingericht volgens een van de nieuwe modellen effectiever is. Dat komt
omdat kinderen meer geconcentreerd werken. Door de kortere middagpauze blijven kinderen in het schoolritme. De
leerstof kan gelijkelijk over de schooldagen verdeeld worden. Vaak gaan de leerresultaten omhoog.
Rust voor de leerkrachten
In de praktijk blijken andere schooltijden ook vaak voor leerkrachten meer rust in hun werkdagen te brengen. Ze zijn
eerder klaar met hun klas en hebben daardoor meer tijd voor hun niet lesgebonden taken. Er hoeft minder werk mee
naar huis. Daar komt bij dat de kinderen meer geconcentreerd werken. Doordat de lunchpauze korter is en door
professionals wordt begeleid, zijn er minder incidenten op het schoolplein die aan het begin van de middag opgelost
moeten worden. Bijna alle leerkrachten herkennen dit.
In de afgelopen jaren hebben we regelmatig met elkaar van gedachten gewisseld over dit onderwerp.
Tijdens het fusieproces hebben we afgesproken dat we in de aanloop naar de nieuwe school dit onderwerp
weer op de agenda zouden zetten. In de laatste nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we vanuit de
werkgroep ‘schooltijden’ dit proces aansturen.
Op donderdagavond 6 maart a.s. van 20.00 uur tot 21.30 uur organiseren wij op school een ouderavond
over ‘Andere tijden, andere schooltijden’.
Het doel van deze avond is om u als ouder(s) te informeren over de verschillende mogelijkheden van
‘andere’ schooltijden op onze school, in de toekomst. Naast het doel informeren, willen we deze avond
met elkaar in kleine groepen spreken over de voordelen en de nadelen van deze verschillende opties voor
onze leerlingen, voor u als ouder en voor ons als school. In de week na de ouderavond krijgt u allemaal een
enquêteformulier waarop u uw keuze kenbaar kunt maken. De commissie zal op basis van de uitkomsten
van de enquête een advies geven aan de directie en de MR. Deze zal dan een besluit nemen over de
schooltijden op onze school.
Komt u deze ouderavond ook? We hopen u deze avond op school te ontmoeten.
Namens het team wens ik u en jullie allen een heel fijne voorjaarsvakantie.
Herald Schepers.
SCHOOLZAKEN
Meester Fred de Vries
In de hal van school hebben we een kaars aangestoken voor meester Fred en zijn gezin. In deze moeilijke tijd bidden
we God om troost en kracht voor hem en zijn naasten.
Verdrietig bericht
Op zondag 16 februari jl. is op 90- jarige leeftijd mevrouw Akse – Borkent overleden.
Zij was de moeder van Juf Alina, wij condoleren juf Alina en haar familie met het verlies van hun moeder en oma en
wensen hen heel veel sterkte !
Terugkeer juf Gerda in groep 5
We zijn blij u te mogen melden dat juf Gerda na de voorjaarsvakantie terug zal keren in groep 5. In de afgelopen
weken heeft ze op therapeutische wijze gewerkt aan haar herstel. Naast het geven van lessen, inlezen in de
behoefte van de leerlingen heeft ze in de afgelopen week individuele gesprekken gevoerd met de leerlingen uit haar
groep. Na de voorjaarsvakantie zal ze op maandag en dinsdag (en een woensdag in de twee weken) weer voor de
groep staan. Juf Chantal staat woensdag (een maal in de twee weken), donderdag en vrijdag voor de groep.
2
Extra peutergroep peuterspeelzaal
Met ingang van maandag 3 maart a.s. zal er op maandagmiddag en donderdagmorgen een derde
peuterspeelzaalgroep starten op onze school. We wensen de kinderen en de leidsters veel succes toe op onze
school.
Regionale voorleeswedstrijd
Dinsdag 4 maart zal Lynn Joor onze school gaan vertegenwoordigen op
de regionale voorleeswedstrijd in Olst.
Wij wensen Lynn heel veel succes!!!
Basketbal
In de vakantie zal Talentrijk ook meedoen aan het school basketbal toernooi.
Heel veel succes en zet ‘m op!!!
Tevredenheidonderzoeken: ouders (bijna 70%), leerlingen en team
In de afgelopen weken zijn er drie tevredenheidonderzoeken afgenomen op onze school. Bijna 70% van de ouders
hebben meegedaan aan dit tevredenheidonderzoek. Alle leerlingen van de groepen 5 t/m groep 8 hebben
meegedaan en alle teamleden hebben de vragen van het onderzoek ingevuld. Een mooi resultaat. Het is nu even
wachten op de uitkomsten. Zodra we de uitkomsten hebben ontvangen zullen we deze in de medezeggenschapsraad
bespreken en daarna aan u kenbaar maken.
We willen alle ouders, leerlingen en teamleden die meegedaan hebben aan het onderzoek bedanken voor jullie
deelname. Mede door jullie medewerking kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs verder verhogen.
Verkeersbrigadiers
Het lukt ons op dit moment niet om de verkeerssituaties bij het Hertenkamp en bij Wibbelink te bemensen met
verkeersbrigadiers. Steeds meer brigadiers zeggen af en dit betekent dat er momenten zijn dat er geen of
onvoldoende verkeersbrigadiers staan.
U zult het met ons eens zijn dat de verkeersveiligheid van en naar school een verantwoordelijkheid is van u als
ouder(s)/verzorger(s).
Na de vakantie gaat er nog een keer een oproep met de leerlingen mee om nieuwe verkeersbrigadiers te werven.
Mocht dit niet leiden tot extra verkeersbrigadiers, dan zullen we helaas andere maatregelen moeten treffen.
Heeft u een beetje tijd? Help onze leerlingen dan om veilig van en naar school te gaan! Kleine moeite, groot plezier!
Bedankje!!!!!
De school is weer prachtig schoon gemaakt door een grote groep ouders.
Schoonmakers, BEDANKT!
3
Oproep
Al vele jaren is binnen de Stichting „Ieder kind telt” de heer Henk van Amerongen bezig met het maken van decors
en rekwisieten voor de musicals die op school worden uitgevoerd. De scholen hebben hier heel veel gemak van
omdat in de loop van de jaren van veel verschillende musicals decors zijn opgeslagen zodat de scholen gebruik
kunnen maken van deze decors bij de uitvoering van de kerst- of afscheidsmusicals. Deze spullen zijn opgeslagen op
de zolder van De Es in Hellendoorn.
De heer van Amerongen die inmiddels 78 jaar is, heeft te kennen gegeven dat het tijd wordt dat iemand het stokje
van hem overneemt. Wij zouden graag zien dat het werk dat Henk van Amerongen en de heer Schouten in de loop
van de jaren hebben gemaakt niet verloren gaat maar
ook in de toekomst voor de scholen bewaard blijft.
De heer van Amerongen wil zolang hij nog kan mee
werken aan het schilderen van decors maar het zou
fijn zijn dat degenen die het stokje van hem
overnemen dit ook leuk vinden om te doen.
Daarom zijn we op zoek naar mensen die bereid zijn
om het beheer van deze decors en rekwisieten over te
nemen. De heer van Amerongen heeft al een begin
gemaakt met het inventariseren van de decors. Er zijn foto’s van gemaakt en het is de bedoeling dat deze foto’s in
een databank komen te staan zodat de scholen weten van welke musicals er al decors en rekwisieten zijn.
Lijkt het u leuk om samen met anderen de decors van onze scholen te beheren en nieuwe decors te schilderen dan
roepen wij u op om u aan te melden bij de directeur van de school. Kent u iemand die schilderen leuk vindt en mee
wil werken, wijs hem of haar op deze oproep.
Wilt u meer weten, neem dan gerust contact op met de heer van Amerongen (0548-654338)
of stuur een mail naar: [email protected]
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Schoolfonds – Klassenuitje (Schoolreis)
Enige weken geleden ontving u via uw kind een brief met het verzoek om voor uw
kind(eren) de kosten voor het Schoolfonds, € 17,50 en het Klassenuitje (Schoolreis)
€ 25,00 te voldoen. Graag brengen wij dit verzoek nog weer even onder de aandacht,
er moeten nog héél veel betalingen binnenkomen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Onze jarigen in Maart
Wij feliciteren hen alvast en wensen iedereen een heel fijne verjaardag!
04-03 Rachel Offenga
07-03 Zoë Schippers
08-03 Evy Heuver
09-03 Merle Valk
09-03 Sander Knol
13-03 Jeremy Herzberg
18-03 Aimee van den Heuvel
20-03 Zara Heuver
22-03 Mayra Joor
27-03 Noah Schuurhuis
28-03 Jay Wolbers
31-03 Lynn Mengerink
4
Tenniswedstrijd
Wij hebben we bericht gekregen dat de Tenniswedstrijden, die jaarlijks voor de scholen worden georganiseerd, dit
jaar niet door zullen gaan!
NIEUWS UIT DE BUURT
KINDERBINGO DE PRINSESSEWIJK
Vanavond, vrijdag 21 februari organiseert de Prinsessewijk een
KINDERBINGO in wijkgebouw Ons Erf, er zijn leuke prijzen te
winnen, meedoen kost € 2,50, ouders, opa’s, oma’s enz. mogen voor hetzelfde
geld ook meespelen. Het begint om 19 uur en duurt tot ongeveer 21 uur, en
voor iedereen is er wat te drinken en wat lekkers dit zit bij de prijs
inbegrepen……
HET TEAM VAN TALENTRIJK
WENST U EEN HEEL FIJNE
VOORJAARSVAKANTIE!
5