Verslag deelraad erfgoed 24 september 2014

DIRECTIE CULTUUR STAD LEUVEN
professor van overstraetenplein 1, 3000 Leuven
VERSLAG DEELRAAD ERFGOED
Datum:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Verslaggever:
24 september 2014
Emile van Binnebeke (ondervoorzitter), Chantal Bisschop (CAG), Jan Caluwaerts
(Familiekunde Leuven), Gerda Ceulenaere (HistarUZ), Ria Christens (Annuntiaten
Heverlee), Rebecca Gysen (Erfgoedcel), Ivo Hermans (Koerier van Navarra),
Peter Heyrman (KADOC), Robrecht Janssen (HK Vlierbeek), Patrik Jaspers
(Damiaan Vandaag), Pauline Jocqué (MATRIX), Klaas Jaap van der Meijden
(Resonant), Swa Michiels (Verbond der Jaartallen), Luc Rombouts (Campanae),
Jo Symons (Vrienden Heverleebos en Meerdaalwoud), Stefan Van Lani (Vrienden
Parkabdij), Tiny T’Seyen (Erfgoedcel)
Rob Belemans (voorzitter), Marika Ceunen (Stadsarchief), Peter Carpreau (M),
Gustaaf Janssens (SALSA!), Paul Reekmans en Ramon Kenis (Leuvens Historisch
Genootschap), Cor Vanistendael (Dans’ant), Eddy Put (Rijksarchief), Liliane
Lamey (Academie voor het Leuvens dialect)
Klaas Jaap van der Meijden
Agenda:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Goedkeuring verslag
Familiekunde Vlaanderen – regio Leuven
Erfgoeddag 2015 (aandacht voor gezinsaanbod)
Terugblik op vormingsactiviteit bezoek 100 jaar Radio
Voorstellen vormingsactiviteit(en) 2015
Cultuurkoepel
Adviesraden (M en 30CC)
Varia
1. Goedkeuring verslag
De deelraad keurt de verslagen van de vergaderingen van 22 mei en 4 februari goed.
2. Familiekunde Vlaanderen – regio Leuven
Jan Caluwaerts stelt de Leuvense afdeling van Familiekunde Vlaanderen voor, tevoren gekend als
VVF. In essentie gaat het om familiegeschiedenis maar ook de raakpunten met bijv. archeologie en
heemkunde. Familiekunde Vlaanderen is een nationale organisatie met nationaal bestuur en daarnaast
zijn er 4 provinciale afdelingen, waaronder Leuven. Beide organisaties hebben een tijdschrift. Er zijn
activiteiten zoals lezingen en cursussen, maar er worden ook grote projecten gelanceerd; zoals
“Volkstellingen 1702” waarbij de volkstellingen van heel Vlaanderen getranscribeerd en ontsloten
worden door een 30-tal vrijwilligers. 20 jaar geleden werden de parochieregisters van Leuven
geïndexeerd. Familiekunde Leuven heeft zo’n 200 leden.
Website: http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/
De kandidatuur om lid te worden wordt aanvaard door de deelraad.
3. Erfgoeddag 2015 (aandachtspunt gezinsaanbod)
De Erfgoedcel vindt het zinvol om nadrukkelijker na te denken over een degelijk gezinsaanbod voor
Erfgoeddag 2015. Vzw Mooss is gevraagd om deelnemende organisaties te begeleiden. Met Mooss
worden voorbereidende sessies georganiseerd, van een opstartende algemene begeleiding naar heel
specifiek op maat per organisatie. In november zou er gestart worden en er wordt gerekend op een
drietal sessies. Het doel is dat gezinsactiviteiten al volgend jaar zichtbaar zijn in de lokale brochure.
De ervaringen die tijdens dit traject worden opgedaan, zijn belangrijk en de idee is dat deze
doorgegeven worden aan volgende deelnemers voor Erfgoeddag 2016.
Ter info. In Brugge zal men een traject opzetten met scholen en een kunstenaar. In Leuven is de
samenwerking met scholen rond Erfgoeddag al eerder geprobeerd, maar probleem blijft dat scholen
niet op zondag naar de Erfgoeddag komen.Vandaar dat we het voor Leuven belangrijker vinden om
gezinnen te betrekken.
Op 7 oktober vindt in OPEK een inspiratiedag rond het thema van Erfgoeddag plaats, van 14u tot
16u30. Leden van de deelraad met interesse worden verwacht in de tweede helft van oktober zich aan
te melden.
Tegen 1 december 2014 moeten alle activiteiten ingeschreven zijn via
www.erfgoeddag.be/inschrijving.
4. Terugblik vormingsactiviteit bezoek 100 jaar Radio
Het Radiohuis wordt beschouwd als een verrijking voor het Leuvens erfgoedlandschap, vernieuwend
en toekomstgericht.
De aanwezigen bij de uitstap van 23 juni hebben enkele bedenkingen bij het Radiohuis. Het aanbod
van de tentoonstelling is moeilijk toegankelijk. Het publiek wordt losgelaten en verkent op eigen
houtje (of ook niet) alle aspecten van het radioleven in Vlaanderen. De filmpjes van de verschillende
modules storen elkaar soms vanwege het geluidsvolume. Nadelen zijn voorts dat de tentoonstelling
niet gratis toegankelijk is en alleen op afspraak en wellicht niet zal deelnemen aan de activiteiten zoals
de Erfgoeddag.
Er wordt opgemerkt dat het Radiohuis nog in opbouw is en dat er al aanpassingen gebeurden naar de
toegankelijkheid voor groepen.
Luc Rombouts vindt dat een introductie voor groepen wenselijk is en ook een betere aandacht voor het
begeleiden en verklaren van aspecten van de tentoonstelling.
Peter Heyrman vindt het idee van een jaarlijkse uitstap of vormende activiteit met de deelraad erfgoed
positief.
5. Voorstellen vormingsactiviteit(en) 2015
Er wordt de leden van de deelraad gevraagd of zij ideeën hebben betreffende een vormende activiteit
voor de deelraad in 2015. Suggesties mogen aan de Erfgoedcel overgemaakt worden.
6. Cultuurkoepel
In de Cultuurkoepel werd gevraagd te peilen naar het cultuuraanbod in de deelgemeenten.
Hoe wordt dat door de bewoners ervaren en hoe wordt dat door organisaties ingevuld?
In de deelraad Erfgoed is een vrij groot aantal leden actief in de deelgemeenten. Een aantal
organisaties werken specifiek rond erfgoed dat zich in een deelgemeente bevindt, zoals HK Vlierbeek,
Vrienden van Parkabdij, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud en Annuntiaten Heverlee. Deze
organisaties zetten zelf projecten op rond het eigen erfgoed en het erfgoed in de streek, maar
participeren ook aan landelijke projecten zoals Erfgoeddag en Open Monumentendag.
Daarnaast zijn er een aantal organisaties binnen de deelraad Erfgoed die ook activiteiten ontplooien in
de deelgemeenten, omdat ze een meer landelijke werking hebben (zoals CAG) of om de
deelgemeenten te betrekken in het erfgoedbeleid van de stad (Erfgoedcel met o.a. Straathistories en
Carrousel). Rebecca merkt op dat het soms noodzakelijk is om projecten te koppelen aan bestaande
grotere evenementen binnen de deelgemeente.
Luc Rombouts meldt dat de Campanae Lovanienses de deelgemeenten wel heeft aangeschreven voor
deelname aan het paasluiden, maar dat daar niet altijd terug wordt over gecommuniceerd, ook al wordt
er deelgenomen.
Vraag Ivo Hermans rond muzikale repetitieruimte in Leuven: eventueel plaats in het Huis van de
Polyfonie in Heverlee? Of Abdij keizersberg of kapel HistarUZ kunnen mogelijke pistes zijn.
Belangrijk voor muzikale ruimtes zijn de omgevingsfactoren: geluidshinder, akoestiek, …
7. Adviesraden (M en 30CC)
Emile van Binnebeke is aanvaard als afgevaardigde voor de Adviesraad van M. Er was een oproep
gedaan voor (vrouwelijke) kandidaten binnen de deelraad. Ria Christens, Pauline Jocqué en Emile van
Binnebeke waren kandidaat. Emile meldt dat er al enkele vergadergingen plaatsvonden en dat de
werking van de Adviesraad verder wordt afgebakend. De directeur wil graag expliciet advies bij de
museumwerking in haar totaliteit. Bij een voorzittersverkiezing werd Emile voorgedragen en aanvaard
door de Adviesraad.
De Algemene Vergadering van 30CC vindt plaats op 2 december.
8. Varia
Luc Rombouts vertelt over het UNESCO-dossier rond beiaardcultuur en meldt dat het Belgisch
dossier op 25 november in Parijs op tafel ligt en er een beslissing zal worden genomen. Rob Belemans
en hijzelf zullen daarbij vanuit het Carillon Heritage Comittee aanwezig zijn.
Gerda Ceulenaere geeft mee dat op 16 oktober in HistArUZ een lezing over Vesalius georganiseerd
wordt. Prof. Bob van Hee spreekt.
Stefan van Lani meldt dat op 12 oktober de gerestaureerde bibliotheekruimte van Parkabdij
opengesteld wordt voor het publiek en dat een bijzondere boekencatalogus wordt voorgesteld. Op 19
oktober is er Parkabdij op zondag, een open dag voor de hele site voor het overschouwen van het
restauratiedossier.
Volgende vergadering 20 november 2014 in de Romaanse Poort.