Verslag deelraad erfgoed 22 mei 2014

DIRECTIE CULTUUR STAD LEUVEN
professor van overstraetenplein 1, 3000 Leuven
VERSLAG DEELRAAD ERFGOED
Datum:
Aanwezig:
Verontschuldigd:
Verslaggever:
22 mei 2014
Rob Belemans (voorzitter), Chantal Bisschop (CAG), Emile van Binnebeke
(ondervoorzitter), Gerda Ceulenaere (HistArUZ), Ria Christens (Annuntiaten
Heverlee), Magda Guelinckx (Annuntiaten Heverlee), Rebecca Gysen
(Erfgoedcel), Peter Heyrman (KADOC), Robrecht Janssen (HK Vlierbeek), Staf
Janssens (SALSA!), Jan Klinckaert (CRKC), Klaas Jaap van der Meijden
(Resonant), Swa Michiels (Koninklijk Verbond der Jaartallen), Roger Quintens
(Scoutsmuseum), Tiny T’Seyen (Erfgoedcel), Stefan Van Lani (Parkabdij), Hilde
Van Nieuwerburgh (Gidsenbond), Maarten Vincke (Annuntiaten Heverlee)
Cor Van Istendael (Dans’ant vzw), Eddy Put (Rijksarchief), Rob Belemans
(voorzitter), Marika Ceunen (Stadsarchief), Patrick Jaspers (Damiaan Vandaag),
Ivo Hermans (De Koerier van Navarra), Pauline Jocqué (MATRIX), Jo Symons
(Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud), Luc Rombouts (Campanae
Lovanienses)
Klaas Jaap van der Meijden
Agenda:
1) Toelichting en depotbezoek Cultureel Erfgoed Annuntiaten Heverlee
2) Mogelijkheden ivm structurele samenwerking en projectwerking Cultureel Erfgoed
Annuntiaten Heverlee
3) Evaluatie Erfgoeddag 2014
4) Korte stand van zaken Boekensteun
5) Terugkoppeling Adviesraad 30CC
6) Varia
1. Toelichting en depotbezoek Cultureel Erfgoed Annuntiaten Heverlee
Na een kleine introductie en kennismaking met de medewerkers worden de leden rondgeleid in de
verschillende depotruimtes van Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee.
2. Mogelijkheden i.v.m. structurele samenwerking en projectwerking Cultureel Erfgoed
Annuntiaten Heverlee
Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee is erkend als culturele archiefinstelling met een regionale
werking. De instelling wil de werking via samenwerking continueren en versterken en zet in op vier
punten, zowel structureel als projectmatig:
- Hoe bewaar je in situ? De instelling vormt een praktijkvoorbeeld
- Omgang met onderwijserfgoed? De instelling heeft ruime ervaring
- Vrijwilligerswerking. Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee draait hoofdzakelijk met behulp
van vele vrijwilligers en zet dan ook in op het verder ontwikkelen en delen van die expertise.
- Erfgoededucatie (speerpunt van de publiekswerking)
De projectwerking heeft drie concrete projecten op stapel voor 2014-2015:
- Erfweg: recreatief ontsluiten van een regio, met aandacht voor lokale geschiedenis en
participatie. In samenwerking met Leuvense Gidsenbond, Erfoedkamer Bertem, Heemkundige
kring Oud-Heverlee, WSP en dienst Toerisme Vlaams-Brabant
-
Het leven verteld: vrijwilligersproject met mondelinge geschiedenis, een samengaan van
erfgoed en zorg. In samenwerking met Woon- en zorgcentrum annuntiaten Heverlee en
Sociale Hogeschool KHLeuven
Projectdag WO I: een participatief project rond het thema binnen een schoolomgeving, in
samenwerking met eerste graad secundair onderwijs HHH, dep. Lerarenopleiding KHLeuven.
3. Evaluatie Erfgoeddag 2014
Tiny heeft al wat cijfers. Goede opkomst: er waren iets meer dan 7000 bezoekers voor Leuven (zijn
geen unieke bezoekers) met de grootste bezoekersaantallen voor het Stadhuis, de gegidste
wandelingen, de Sint-Pieterskerk en de Centrale Bibliotheek. Deze grote bezoekersaantallen gelden
niet voor elke locatie/activiteit, maar vaak gaat het wel om een geïnteresseerd en enthousiast publiek.
Een enquête werd enerzijds bezorgd aan de participerende leden, de gegevens daaruit worden nog
verder verzameld en verwerkt. Tiny vraagt via een rondje van de tafel naar meer indrukken. De twee
belangrijkste drijfveren om te participeren vormen het aanspreken van een nieuw publiek en eigen
organisatie meer naar buiten te brengen.
Ook was er dit jaar een beknopte publieksenquête achteraan in de brochure en online. Beperkte
inzendingen (40-tal), dus in die zin niet representatief te noemen. Maar hieruit kwamen volgende
punten naar voren. Deze respondenten kwamen hoofdzakelijk alleen of in gezin naar de Erfgoeddag,
zijn 40’ers en 50’ers, komen vooral uit Leuven en de regio, bezoeken meer dan 1 activiteit (we hebben
in Leuven het voordeel dat vele activiteiten op wandelafstand van elkaar liggen).
De oplage van de programmabrochure (5000 ex.) bleek ok. Er wordt getwijfeld aan de
meerwaarde/nood van vermelding van de naburige gemeenten achteraan in de brochure. Slechts 3 van
de 6 gemeenten kwamen hun bestelde boekjes ophalen.
Het bereik van jongeren op Erfgoeddag is moeilijk en wordt niet zo goed geschat. Via de
samenwerking met CJP blijft de betrokkenheid van de 30 participerende jongeren beperkt. Er wordt
gedacht om voor de volgende edities meer te focussen op jonge gezinnen.
Centrale communicatie verloopt via erfgoedcel, ook online via website en facebook + dit jaar
instagram. Resultaat van dit laatste was beperkt, werd ook amper opgepikt door CJPjongeren.
Communicatie via facebook,website en nieuwsbrief werkte goed. Vooral aanbodsgerichte en
promotionele communicatie. We kunnen bekijken of er voor volgende editie bvb. ook niet een
inhoudelijke reportage zou kunnen gemaakt worden bvb. in samenwerking met ROB.
Emile vraagt naar het gebruik van Facebook: dalen de volgers na Erfgoeddag? Tiny geeft aan dat voor
facebook van belang is om wekelijks minimum 3 posts te plaatsen, anders daalt je ranking bij
facebook, ben je minder zichtbaar en haken wellicht mensen af. De erfgoedcel blijft facebook actief
verder gebruiken, ook los van Erfgoeddag.
4. Korte stand van zaken Boekensteun
Damiaancentrum:
Tot die namiddag stond de teller op 91% en waren er 39 dagen om tot 100% te geraken. Een eerste
overleg rond de muziek voor het concert in 2015 vindt plaats op 27 juni. Ook werd er reeds overleg
gepleegd rond de mogelijkheden van een musicologisch thesisonderzoek.
Erfgoedbibliotheek Vlaanderen wil verder gaan met het project: er komt een online toolbox om info
uit te wisselen en er wordt nog verder afgetoetst met FARO en Boudewijnstichting. De voorbije en
huidige projecteigenaars zijn allemaal tevreden, ook al haalden ze niet allemaal het vooropgestelde
quotum. De verdere toekomstplannen zond Boekensteun of crowdfunding in het algemeen zullen op
de deelraad verder worden besproken.
P.S. Ondertussen is de actie van Damiaan Vandaag afgerond; het project haalde maar liefst 137%
5. Terugkoppeling Adviesraad 30CC
Klaas Jaap meldt dat er voorlopig weinig valt te vertellen, een eerste bijeenkomst vond plaats waarbij
nog vooral werd kennisgemaakt.
6. Varia
François Michiels: zaterdag 31/5 om 14u: Reuzenstoet, Fiere Margriet wordt gedoopt (14u45), volgens
hem bloeit het Jaartallenleven, mede dankzij UNESCO.
Emile meldt voor Campanae dat er 3/7 om 15u een colloquium rond klokken en WO I wordt gehouden
(The Broken Bells of Flanders), in juni volgt de persvoorstelling van het beiaardbier, in M.
Peter Heyrman vraagt naar een overzicht van lopende erfgoedprojecten en –plannen van de stad.
Rebecca belooft dit te agenderen.
Stefan Van Lani kondigt een volgende Parkabdij op zondag aan voor 19 oktober. Dit om het
restauratieproject van de site beter bekend te maken aan Leuvenaars.
Roger Quintens meldt dat er op 25 oktober de 23ste Europese verzamelaars- en ruilbeurs wordt
georganiseerd in Redingenhof.
Rebecca bevestigt de datum voor het bezoek aan het Radiomuseum: 23 juni om 17u (ca. 2u)
Tiny meldt dat Gerda Ceulenaere het binnen de deelraad nog eens wou hebben over diversiteit en
Emile geeft mee dat binnen de Cultuurkoepel ook al werd gesproken over samenwerking met
deelgemeenten, te agenderen door de verschillende deelraden.
Op 23 juni worden de twee data voor september en november vastgelegd.