Download hier - Gemeente Dentergem

Vergadering gemeentelijke Culturele Raad
Raad van Bestuur
Zitting dd. 12 juni 2014
Aanwezig
Heemkundige kring: Ludwig Vankeirsbilck
KVLV Wakken & Markegem: Frieda Neirynck
POB: Eric Vaernewijck
KVLV Dentergem: Isabelle Verkinderen
Vzw Sociale Dierenhulp: Jolanda Kause
Cultuurfunctionaris: Heleen Vullers (secretaris)
Schepen van cultuur: Bart De Keukeleire
1.
Evaluatie erfgoeddag 2014
Goed
Erfgoeddag 2014 is over het algemeen goed verlopen.
De aanwezigen hebben genoten van een mooie fietstocht en van de boeiende uitleg
van de experts.
De deelnemers vonden de brochure een meerwaarde. De meesten gaven aan de
brochure te zullen bijhouden om later nog eens in te lezen.
Aandachtspunten
De timing werd niet gerespecteerd door alle experts. Daardoor moesten deelnemers
zich wel erg haasten om op tijd op de volgende locatie te geraken.
In het vooropgestelde tijdsbestek waren vier locaties niet haalbaar. Ofwel moet er meer
tijd worden voorzien, ofwel moet er een stoplocatie minder worden voorzien.
Op de nationale affiche van Erfgoeddag stond er te weinig informatie. Enkel de duif en
de datum stonden er op waardoor geïnteresseerden niet genoeg informatie kregen.
Verenigingen worden beter persoonlijk aangesproken of bezocht tijdens een activiteit
om promotie te maken voor de activiteiten rond Erfgoeddag.
Niet alle dorpsbewoners wisten van de activiteit rond Erfgoeddag. De
promotiecampagne moet dus vroeger starten en de promotie moet via de verschillende
kanalen herhaald worden (vb. 2 keer in ’t Vlinderke i.p.v. 1 keer).
Misschien is het beter om op elke locatie een drankje/versnapering aan te bieden.
Voor het ophalen van de drankjes/versnaperingen is een kaart handiger dan de kleine
bonnetjes. Of de bonnetjes moeten in verschillende kleuren zijn.
2.
Erfgoeddag 2015
Op zondag 26 april 2015 vindt de volgende Erfgoeddag plaats.
Het thema van Erfgoeddag 2015 is “Erf!”
In deze editie besteden we speciaal aandacht aan een specifieke component van het
woord ‘erfgoed’: erven. Wat is de relatie tussen erven, erfenis en erfgoed? Wat zijn de
overeenkomsten en verschillen tussen erven en erfgoed? Hoe belangrijk waren
erfenissen voor de samenstelling van collecties in onze musea, bibliotheken en
archieven? Van welk erfgoed zijn onze kinderen en kleinkinderen erfgenamen en hoe
gaat dat dan? Hoe en waarom kunnen particuliere erfstukken erfgoed worden en,
omgekeerd, waarom kan publiek erfgoed doorgaans geen particuliere erfenis worden?
Gemeentelijke Culturele Raad – Raad van Bestuur – 12/06/2014
1
Wat is het verschil tussen een notaris, een archivaris en een conservator? En waarom
is dit anders voor onroerend erfgoed dan voor roerend erfgoed? En waarom ook weer
anders voor immaterieel erfgoed? Is er een systeem in te ontdekken? Welke rol spelen
testamenten (en hoe zien die er eigenlijk uit) door de eeuwen heen? Hoe verhoudt
erven zich ten opzichte van ‘transmissie’ of ‘overdracht’? Wie erft de collecties in
publieke verzamelingen? Erven wij en onze nakomelingen vooral verantwoordelijkheid
(erfgoed-zorgplicht)? Kan men via testamenten de erfgoedsector of –werking steunen?
Hoe is de relatie tussen collectief erven en individuele erfenissen? Beschouwen staten,
gemeenten of organisaties zich als erfgenamen van voorgangers, van instellingen, van
groepen mensen? Kan je erfenissen weigeren en wat gebeurt er dan? Kan de staat
ingrijpen als geërfde objecten het land dreigen te verlaten? Waar eindigt erven en waar
begint erfgoedbeleid? Moet je er eeuwig zorg voor dragen, als ontvanger en doorgever
van erfenissen?
Kortom: wat kan de ‘erf’ in ‘erfgoed’ zoal betekenen?
(http://www.faronet.be/erfgoeddag/2014-2015 )
3.
Culturele uitstap 2014
Datum: zaterdag 13 september 2013
Het programma staat vast en de folder is af.
Promotie
• Verenigingen mailen
• Verenigingen aanschrijven
• Deelnemers vorige edities aanschrijven
• Infokrant gemeente
• ’t Vlinderke juni en augustus
• Facebook
• Website
• Affiche A3
• Flyers A5
4.
Week van de smaak 2014
Van 13 tot 23 november 2014 vindt de “Week van de smaak” plaats.
In Dentergem breiden we de periode uit van 11 tot 23 november.
Op dinsdag 11 november vindt er in de oude pastorie te Wakken een tentoonstelling
plaats van de Heemkundige Kring van Wakken over WOI. Er wordt onder andere
aandacht besteed aan het eten tijdens de oorlog. Tijdens die activiteit wordt de hulp
van de cultuurraad gevraagd.
Op 23 juni is er een vergadering over die tentoonstelling waar Ludwig naartoe gaat.
Dan pas zal duidelijk zijn waarover de tentoonstelling concreet zal gaan en of er plaats
is voor de verenigingen van de cultuurraad om zich mee aan het project te hechten.
Meer informatie volgt later van Ludwig.
Tijdens de periode van 11 tot 23 november 2014 is het de bedoeling dat zo veel
mogelijk verenigingen activiteiten organiseren rond “Week van de Smaak”. De
activiteiten moeten wel worden opengesteld voor het grote publiek. De cultuurraad
maakt een brochure waarin alle activiteiten worden opgenomen en zorgt voor de
promotie.
Er wordt ook aan de horecazaken van de gemeente gevraagd of zij speciale acties
organiseren rond “Week van de Smaak” die de cultuurraad mee mag opnemen in de
brochure.
Er kan ook een culinaire wandeling worden georganiseerd waarbij tussen verschillende
handelaars wordt gestapt. Bij de verschillende handelaars kunnen de deelnemers
lekkers proeven en een uniek kijkje achter de schermen nemen. Heleen neemt contact
op met Unizo om te horen of zij iets in het idee zien.
Gemeentelijke Culturele Raad – Raad van Bestuur – 12/06/2014
2
Heleen laat via mail en brief reeds weten aan de verenigingen wat het idee is zodat ze
het mee kunnen opnemen in de kalender.
5.
Subsidiereglement
Het subsidiereglement zou worden besproken. Dat wordt echter uitgesteld naar volgend
werkjaar. Op gemeentelijk niveau moeten er eerst nog een aantal andere reglementen
worden verduidelijkt.
Gemeentelijke Culturele Raad – Raad van Bestuur – 12/06/2014
3