17de Bodemsaneringsdag - IE-net

17de Bodemsaneringsdag
25 september 2014, Ingenieurshuis Antwerpen
Expertgroep Milieu
17E BODEMSANERINGSDAG
25 september 2014
Ingenieurshuis, Antwerpen
Sanering en
herontwikkeling
van historisch
verontreinigde sites
met aandacht voor
industrieel erfgoed
OPZET
WETENSCHAPPELIJKE COÖRDINATOREN
Onze maatschappij staat niet stil en is de voorbije
decennia aan vele veranderingen blootgesteld. Een
belangrijke factor in deze evolutie is hoe de mens omgaat
met zijn omgeving en zijn wijzigende behoeften.
Door een toenemende behoefte aan woongebied zijn
vele steden in de loop der jaren uitgebreid waardoor de
omliggende industriële activiteiten stelselmatig werden
omsloten. De industrieën zijn vervolgens verdwenen,
verhuisd of aangepast aan hun gewijzigde omgeving.
Maar, ze hebben een erfenis achtergelaten.
Johan Gemoets
Mattias Verbeeck
Jan Verbraeken
Enerzijds hebben deze industriële activiteiten vaak geleid
tot een bodemverontreiniging. Soms met bijzondere en
complexe componenten, vaak moeilijk toegankelijk in de
stedelijke omgeving. Anderzijds is er een culturele erfenis:
gebouwen met een historische waarde, industriële
constructies die getuigen van het verleden, …
Deze studiedag geeft een breder inzicht in het proces om
complexe terreinen terug in de omgeving te integreren.
Naast de voor de hand liggende ‘bodemverontreiniging’,
zal ook aandacht gegeven worden aan de waarde van ons
erfgoed, andere aspecten bij een herontwikkeling, alsook
eventuele regionale verschillen in de aanpak van
dergelijke terreinen.
Enkele cases zullen aantonen hoe theorie en realiteit van
elkaar verschillen en welke compromissen er vaak
moeten genomen worden.
Diederik Schowanek, Voorzitter Expertgroep Milieu
DOELGROEP
Deze bodemsaneringsdag richt zicht tot studiebureaus,
bodemsaneringsdeskundigen, aannemers,
probleembezitters, steden en gemeenten, overheid,
projectontwikkelaars, architecten, …
OPROEP NIEUWE LEDEN
Bent u KVIV of VIK lid met interesse voor het
thema ‘Milieu’, en wenst u deel te nemen
aan de werking van de ie-net expertgroep
Milieu? Neem dan vrijblijvend contact op
met Christine Mortelmans, coördinator.
PROGRAMMA
DATUM
08u30: Verwelkoming van de deelnemers met koffie
12u00: Warme lunch
25 SEPTEMBER 2014
09u00: Inleiding
13u30: Niet genormeerde verontreinigingen op
terreinen van voormalige gasfabrieken
Johan Gemoets, VITO
PLAATS
09u10: Sanering van gasfabrieksterreinen - stand
van zaken en ervaringen
Vincent Kindt, OVAM
09u40: Approche Wallonne pour le
redéveloppement des sites industriels
nn, Direction Générale opérationnelle Aménagement du territoire, logement,
Patrimoine et Energie
10u10: Aanpak van verontreinigd erfgoed
nn, Spaques
14u00: From brown to bright
nn, Re-Vive
14u30: Tondelier; Synergie tussen duurzame
ontwikkeling, sanering en respect voor het
industrieel erfgoed
Inge Verest, Tondelier
15u00: Pauze
10u40: Pauze
15u20: Herontwikkeling gasfabriek Lier
Johan Geeroms, PSR Brown Field Developers
11u00: Convenant Eandis groep met OVAM voor
sanering gasfabrieken - stand van zaken
Jurgen De Permentier, Eandis
15u50: Ervaringen uit de praktijk:
bodemverontreiniging en erfenissen uit
het verleden
Pieter Schrooten, ERM
11u30: Industrieel erfgoed. Gevaarlijk erfgoed.
Adriaan Linters, historicus, voorzitter Vlaamse
Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA),
algemeen secretaris European Federation of
Associations of Industrial and Technical Heritage
(E-FAITH)
Ingenieurshuis
Desguinlei 214
2018 Antwerpen
INSCHRIJVINGEN
Bij voorkeur vóór 18 september 2014 online via de
website www.ie-net.be/bodemsanering2014
DEELNEMINGSBIJDRAGEN
€ 320 euro niet leden
€ 240 voor persoonlijke leden ie-net (KVIV – VIK)
€ 240 voor bedrijfsleden ie-net
€ 185 voor leden onderwijs – overheid – 65+
€ 25 voor studenten (zonderlunch)
telkens te verhogen met 21% BTW
Deze bijdrage geeft recht op de hand-outs van de
voordrachten, koffie en verfrissingen en lunch.
16u20: Blue Gate Antwerp - een geslaagde
brownfieldontwikkeling
Guido Muelenaar en Maarten Bettens, Blue Gate
Antwerp
Er worden geen bevestigingen gestuurd.
Vervanging van de aangemelde persoon is mogelijk.
16u50: Drankje ter afsluiting en netwerking
ie-net vzw
17u50: Einde
Ingenieurshuis
Christine Mortelmans, coördinator
tel : 03-260 08 63
[email protected]
ORGANISATIE EN INLICHTINGEN
Expertgroep Milieu
meer recente info en inschrijven:
www.ie-net.be/bodemsanering2014
A C T IeErs per
17DE BODEMSANERINGSDAG
nem
it
2 deel
ctivite
an 1 a g!
a
f
j
i
r
d
be
kortin
= 10 %
Duurzaam saneren
Is de hype duurzaam?
Inschrijven25 september 2014
F NU IN
SCHRIJ
bij voorkeur via www.ie-net.be en de directe link
OF eventueel door dit formulier: • terug te sturen naar ie-net vzw - Desguinlei 214 - 2018 Antwerpen 1
• terug te faxen naar 03 216 06 89
Inschrijven
bij voorkeur via www.ie-net.be en de directe link
OF eventueel door dit formulier: • terug te sturen naar ie-net vzw - Desguinlei 214 - 2018 Antwerpen 1
• terug te faxen naar 03 216 06 89
DUURZAAM SANEREN
Expertgroep Milieu
Is de hype duurzaam?
❏ € 320 voor niet-leden
❏ € 240 voor persoonlijke leden ie-net (KVIV-VIK)
❏ € 240 voor bedrijfsleden ie-net
❏ € 185 voor leden onderwijs - overheid - 65+
17E BODEMSANERINGSDAG
25 september 2014
❏ € 25 voor studenten
Ingenieurshuis, Antwerpen
Sanering en
herontwikkeling
van historisch
verontreinigde sites
met aandacht voor
industrieel erfgoed
telkens te verhogen met 21% BTW
Een korting van 10% op de totale bijdrage wordt toegekend vanaf een inschrijvingspakket van 2 deelnemers of meer van éénzelfde
bedrijf/instantie. (Gelieve een kopie te maken van dit inschrijvingsformulier voor een bijkomende deelnemer)
Gelieve dit formulier duidelijk ingevuld (in drukletters a.u.b.) en ondertekend terug te sturen.
NAAM: MEVR./DHR.
ADRES:
VOORNAAM:
PRIVÉ-ADRES: STRAAT:
POSTNR.:
TEL.:
NR.:
GEMEENTE:
BUS:
STRAAT:
NR.:
POSTNR.:
GEMEENTE:
TEL.:
FAX:
BUS:
BTW NR.:
E-MAIL:
FACTUUR OPMAKEN OP NAAM VAN:
BEDRIJF / INSTELLING
PRIVÉ-ADRES
BEDRIJF: NAAM:
AFDELING:
DATUM
HANDTEKENING
FUNCTIE IN BEDRIJF:
13ASCVBODEM
Uw adresgegevens worden door ie-net vzw in een bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en programma’s; overeenkomstig de wet van 8/12/1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u recht op inzage, correctie of schrapping van de door ie-net bewaarde informatie.
De deelnemingsbijdrage is betaalbaar na ontvangst van de ie-net-factuur. Alle aangegeven bedragen zijn telkens te verhogen met 21% BTW. Annuleren
gebeurt steeds schriftelijk. Bij annulering tot uiterlijk 1 week voor aanvang is 25% van de totale deelnemingsbijdrage verschuldigd. Bij latere annulering
wordt het volledig bedrag in rekening gebracht. Vervanging van de aangemelde persoon is altijd mogelijk. Er worden geen bevestigingen gestuurd.