diverse themasessies

Nationaal Douanecongres 2014
9 oktober, Ahoy Rotterdam
Programma
9:30 – 10:00
Ontvangst en koffie
10:00 – 10:05
Welkomstwoord door dagvoorzitter Mr. Brigit (B.C.M.) Gijsbers,
Directeur Maritieme Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
10:05 – 10:20
Formele opening door de directeur Handhaving Douane Nederland –
mr. B.S. Wiersema
10:20 – 11:00
Plenaire ochtendsessie 1 / De Handhavingsvisie van Douane Nederland
'Grensverleggend': de stip op de horizon van Douane Nederland voor
toezicht op steeds groeiende goederenstromen.
Mr. F. (Frank) Heijmann, Hoofd Handelsrelaties van de Nederlandse
Douane
11:00 – 11:25
Plenaire ochtendsessie 2 / TTIP. Wat u moet weten over het
handelsakkoord EU - VS
Hoewel het nog wel enkele jaren zal duren voordat er een
vrijhandelsverdrag is tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten,
is niet minder van belang dat u er van op de hoogte bent. Daarom zal
Cécile Kleve, Senior beleidsmedewerker Handelspolitiek bij het
Ministerie van Buitenlandse Zaken, in deze themasessie toelichten wat
de doelstelling van het Transatlantic Trade & Investment Partnerschip
www.evo.nl/evenementen
(TTIP) is, wat de stand van zaken is en hoe de weg er uit ziet naar de
daadwerkelijke toepassing van het verdrag. Daarom wil zij ook graag
horen hoe bedrijven er over denken en zal zij toelichten hoe het
ministerie het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld
informeert en consulteert over de onderhandelingen.
I.J.C. Kleve, Senior Trade Policy Advisor, Ministerie van Buitenlandse
Zaken
11:25 –12:00
Koffiepauze
12:00 –13:00
Themasessies
13:00 –14:00
Lunchpauze
14:00 – 14:25
Plenaire middagsessie1 /"De douanedienstverlening in 2020"
Waar gaan we naartoe en waar moeten we naartoe willen?
Dhr. D. Willems, beleidsadviseur Douane bij de FENEX en TLN
14:25 –15:10
Plenaire middagsessie 2 / "AEO & Compliance: hoe denkt u dat het moet
gaan worden?"
Interactieve sessie waarbij diverse sprekers 3 minuten tijd krijgen om
hun zienswijze te geven over hoe toezicht inhet licht van de ontwikkelen
van AEO over 5 jaar moet uitzien. Daarbij hoeven de sprekers zich niet
te laten beperken door wettelijke mogelijjheden en onmogelijkheden,
maar aangeven wat hen reëel lijkt.
Diverse sprekers
15.10 – 15:30
Koffiepauze
15:30 – 16:30
Themasessies
16:30 – 17.15
Inspirerende afsluiting door marketing-goeroe Jos Burgers
Jos Burgers is een van de meest gevraagde managementsprekers in
Nederland en een succesvolle auteur van boeken over marketing. In
deze inspirerende afsluiting houdt hij de deelnemers van het Nationaal
Douanecongres een spiegel voor en laat hij een ieder anders naar hun
werk en hun dagelijkse praktijk kijken. Humor is daarbij een belangrijk
wapen, evenals het gebruik van praktijkvoorbeelden.
Drs. J.A.H. (Jos) Burgers RM
17.15 – 18:30
Netwerkborrel
www.evo.nl/evenementen
Themasessies
Themasessie: "Afgifte van preferentiële oorsprongsverklaringen (bij uitvoer)"
door: M. v.d. Weide, Kamer van Koophandel
Het lijkt zo eenvoudig; een klant vraagt u om even een leveranciersverklaring te vullen. Geen
probleem toch? Wat kan het voor kwaad en uw klant is weer geholpen. U bezit een vergunning
Toegelaten exporteur, prima oplossing, snel en efficiënt en u heeft er weinig werk mee.
Themasessie: Mijn Douanedienstverlener
Nieuwe product-markt combinaties in de douanedienstverlening.
door: Hans Maessen, Maco Customs Service
De branche van douanedienstverleners is al vele jaren in haar structuur niet veranderd en
traditioneel sterk gesegmenteerd. Zo zijn er douane-expediteurs die aangiften maken,
softwareleveranciers die softwarepakketten aanbieden en consultants die adviseren. Met de
veranderingen zoals AGS en het UCC, maar ook de ontwikkelingen en mogelijkheden op het
gebied van het gebruik van IT, krijgt de douanepraktijk steeds meer mogelijkheden om
vereenvoudigingen, kostenbesparingen en nieuwe douaneconcepten toe te passen. De
opdrachtgever moet in de huidige marktstructuur zelf relevante dienstverleners bij elkaar
brengen om zijn specifieke douanesituatie adequaat op te lossen. In hoeverre kunnen
aanbieders hun douanediensten beter afstemmen op de vraag?
Themasessie: AGS in de praktijk
door:naam spreker volgt
In deze themasessie wordt aan de hand van een aantal stellingen de werking van AGS
besproken, maar vooral ook de implementatie van AGS binnen het bedrijfsleven. Wat gaat nu
goed en wat moet of kan bij de Douane en het bedrijfsleven nog beter? Stellingen die aan bod
komen zijn onder meer: - AGS beantwoordt aan de verwachtingen van alle partijen - Het
bedrijfsleven is inmiddels klaar voor het gebruik van AGS - De kwaliteit van de aangiften is beter
geworden - De kwaliteit van de organisatie van de aangever/medewerker/samenwerking
aangever en opdrachtgever is verbeterd.
Themasessie: Tariefschorsingen, een effectieve manier voor een douanerecht van nul
door: Miranda Andriessen, Ministerie van Economische Zaken
De Europese Unie beschermt de Europese markt door invoerrechten te heffen op bepaalde
goederen van buiten de EU. Wat als de goederen niet of nauwelijks in de EU worden
geproduceerd of geleverd? Dan is het mogelijk om een tariefschorsing aan te vragen. De
goederen mogen dan zonder betaling van invoerrechten worden ingevoerd in de EU. In deze
workshop wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de
tariefschorsing en de aanvraag ervan.
Themasessie: AEO nu echt in-control. Dé manier om een digitaal en werkend controlframework op te zetten
door: Customs Knowledge - Inception
De tijd van proberen en binnenkort beginnen is voorbij! De monitoring van de AEO-status is een
vereiste en wordt door de Douane gecontroleerd. Om hier professioneel en zinvol invulling aan
te geven is het van groot belang om een werkend control-framework op te zetten, dat ook
wordt ondersteund met een werkende tool.
www.evo.nl/evenementen
Themasessie: De resultaten uit het project "Promenade"
door: Han Bosch (Douane) en Gerwin Zomer (TNO)
In 2014 is onder Topsector Logistiek een project genaamd PROMENADE uitgevoerd dat invulling
geeft aan de innovatie roadmap Trade Compliance en Border Management (voorheen 'actielijn
douane'). Onder leiding van TNO is samengewerkt door de koepels (FENEDEX, FENEX, EVO en
ACN), de Douane en 15 AEO gecertificeerde bedrijven om het Nederlandse bedrijfsleven te
helpen met beheer, onderhoud en doorontwikkeling van AEO.
Themasessie: Jurisprudentie van het afgelopen congresjaar
Bart Boersma, Customs Knowledge
Ook dit jaar mag het natuurlijk niet ontbreken; de terugblik op de relevante en interessante
jurisprudentie van het afgelopen congresjaar. Bart zal op zijn geheel "eigen" wijze een kleur van
onderwerpen en uitspraken en vonnissen behandelen van de rechtbanken en gerechtshoven,
maar ook van de Hoge Raad en het Hof van Justitie.
Themasessie: De oorsprongregels (criteria) nader toegelicht (expert-sessie)
Geert Koevoets, Customs Knowledge
In deze themasessie (expert-sessie) worden de oorsprongregels uitgediept. Aan de hand van een
aantal voorbeelden worden de hoofdcriteria besproken, zoals de toereikende bewerkingen,
ontoereikende bewerking en gelegenheidsbewerking. Ook komt de officieuze, maar belangrijke
'list of rules' aan bod.
Themasessie: Classificatie - een diepgaande toelichting in een aantal onderwerpen (expertsessie)
door: Bram van Breukelen
Tijdens deze themasessie besteedt Bram aandacht aan een aantal interessante ontwikkelingen
in de jurisprudentie. We stellen vast dat de bestemming die de goederen uiteindelijk krijgen een
steeds belangrijker indelingscriterium te zien is.Ook zien we dat de manier waarop artikelen
worden gepresenteerd (bijvoorbeeld in brochures, in reclamefolders, op internet, enz.) een
steeds grotere invloed krijgen op de uiteindelijke indeling en de beslissing van de inspecteur en
rechters hierop.
Omdat het een expertsessie is, wordt van deelnemers verwacht dat zij enige basiskennis van
classificatie hebben.
Themasessie: Export Compliance
Controlelijsten, Sanctiemaatregelen en Vergunningaanvragen; Hoe ga ik hier als exporteur
mee om?
door: R. du Bois, Global Export Compliance Leader - Du Pont de Nemours
Bedrijven die strategische goederen exporteren of doorvoeren, moeten voldoen aan strenge
voorwaarden. Bovendien wordt de export naar sommige landen beperkt door sancties, die ook
niet-strategische goederen en diensten viseren. De wetgevingen, controlelijsten en
vergunningsaanvraag vormen een complex geheel, terwijl de consequenties van het niet
voldoen aan de regelgeving verregaand kunnen zijn.
www.evo.nl/evenementen