document - Cargonaut

Informatieblad | Juli 2013
Vragen en antwoorden over
AGS2
DO 354 - 1Z*2FD
Dit informatieblad bevat antwoorden op vragen over AGS2 die zijn gesteld tijdens de landelijke roadshows in mei 2013.
De vragen in dit informatieblad zijn onderverdeeld in:
1. Vragen over het aangifteproces
2.Vragen inzake het beleid van Douane
3.Vragen over de werking van AGS
4.Vragen met betrekking tot verzoeken
5.Vragen met betrekking tot DTV
6.Vragen over implementatie
1. Vragen over het aangifteproces
1.1 Verwacht de Douane meer verzoeken om teruggaaf etc. doordat
aangiften geautomatiseerd worden afgehandeld?
Binnen AGS worden termijnen bewaakt waarop een aangever zorg
moet dragen voor het aanleveren van (aanvullende) informatie.
Wordt de (aanvullende) informatie niet of onvolledig aangeleverd
en is de termijn voor aanlevering verstreken? Dan zal AGS met de op
dat moment beschikbare informatie de aangifte afhandelen.
De Douane informeert aangevers over de resterende tijd om
(aanvullende) informatie te verstrekken.
Met deze maatregelen verwacht Douane het aantal verzoeken om
teruggaaf en bezwaarschriften te minimaliseren.
1.2 Worden aangiften waarop een voorlopige ‘Anti Dumping Heffing’
van toepassing is door AGS berekend?
Ja, die wordt door AGS berekend.
1.3 Is het voor een aangever mogelijk om bescheiden of documenten
direct of op verzoek van de Douane bij een aangifte te uploaden?
Op dit moment beschikt AGS nog niet over deze faciliteit. Er wordt
wel onderzocht om het uploaden van documenten in de toekomst
mogelijk te maken.
1.4 Wanneer bijvoorbeeld Fysiek Toezicht een controle heeft uitgevoerd, kunnen de uitkomsten dan sneller worden verwerkt door AGS
dan in het verleden door DSI?
Bij de invoering van AGS worden de uitkomsten van een Fysieke
Controle - net als op dit moment - in DSI handmatig verwerkt.
Hiermee zal geen tijdswinst worden geboekt. Wel is de verdere
afhandeling van de aangifte geautomatiseerd. Dit zal mogelijk een
tijdswinst opleveren.
1.11 Verandert de manier van aanleveren van bescheiden bij een
controle?
Het aanleveren van bescheiden wijzigt met de komst van AGS niet.
1.12 Blijft de koppeling met het CBS bestaan?
Ja, aangifte-gegevens worden door AGS aan het CBS verstrekt.
1.13 Is er voor de Omzetbelasting onderscheid tussen verlegging of
stamnummer?
1.5 Hoe moeten de nieuwe vakken bij de aanvraag van een
Tariefcontingent worden ingevuld?
Antwoord is nog in behandeling.
De nationale preferentiecode verdwijnt. De communautaire
preferentiecode wordt vermeld in vak 36 en het contingent/
ordernummer wordt vermeld in vak 39. Zie de toelichting op de
vakken bijlage 37 TVo/CDW.
De toelichting enig document (bijlage VI Algemene Douane
Regeling) wordt nog aangepast.
1.14 Is de verplichte verlegging van bijlage A ingebouwd?
Antwoord is nog in behandeling.
1.15 Moet na ongeldig maken van een aangifte er een vervangende
aangifte ingediend worden?
Antwoord is nog in behandeling.
2. Vragen inzake het beleid van Douane
1.6 Ontvangt een aangever één bericht voor een gecombineerde voor
zowel fysieke als bescheidcontrole?
Er is geen combinatie van de 2 berichten als het zowel een bescheidals fysieke controle betreft. Op basis van het bericht DMSCTL dienen
ook de bescheiden te worden overgelegd bij een fysieke controle.
1.7 Dient bij zendingen, waarbij gezondheidscertificaten moeten
worden overgelegd zoals het Gemeenschappelijk Document van
Binnenbrengen (GDB) via het VGC systeem, bij een fysieke controle
opnieuw alle bescheiden (eventueel eerder aangeleverde documenten)
te worden overgelegd?
Bij de invoering van AGS zullen bij een aangifte, die is geselecteerd
voor een fysieke controle dan wel een bescheidcontrole, alle
bescheiden die betrekking hebben op die aangifte overgelegd
dienen te worden. De huidige manier van aanlevering blijft bestaan.
1.8 Bij DSI is het mogelijk om gelijktijdig een fysieke controle uit te
voeren en een bescheidcontrole. Is dit bij AGS ook mogelijk, of kan er
alleen een fysieke controle of een bescheidcontrole plaatsvinden?
Bij AGS kan een bescheiden en/of alleen een fysieke controle
plaatsvinden. Bij een fysieke controle moeten de bescheiden
beschikbaar zijn.
1.9 In AGS worden gegevens gevraagd bij een preferentie die in DSI niet
gevraagd worden. Worden daar vakken voor bijgemaakt?
De nationale preferentiecode verdwijnt. De communautaire
preferentiecode wordt vermeld in vak 36.
1.10 Kan de douane inschatten hoe vaak de termijn overschreden wordt
bij het volledig maken van een onvolledige aangifte?
Met het versturen van een herinneringsbericht aan de aangever, dat
de onvolledige aangifte nog niet volledig is gemaakt nog voordat de
termijn is verstreken, verwacht de Douane het aantal overschrijdingen te beperken.
Belastingdienst Douane | Vragen en antwoorden over AGS2
2.1 Beschikt Douane over voldoende mens-capaciteit op de verschillende afdelingen om de overgang van DSI naar AGS geruisloos te
realiseren?
Douane heeft mens-capaciteit in de totale keten beschikbaar om er
zorg voor te dragen dat het logistieke proces tijdens de migratie zo
min mogelijk hinder ondervindt.
2.2 Op dit moment komt het voor dat goederen met mondelinge
goedkeuring van FT-ambtenaar direct na de controle (al tijdens de
verwerking van de FT-controle) mogen worden weggevoerd. Hoe gaat
dit straks? Moet je dan wachten tot de automatische mededeling?
Antwoord is nog in behandeling.
2.3 Waarom wordt het SAGOGA overzicht bij de komst van AGS niet
meer verstrekt? Is er een alternatief voor het overzicht?
Het MT Douane besluit het overzicht Sagoga nog niet mee te nemen
in de huidige release van AGS increment 2.
Er is begrip voor de wens van het bedrijfsleven om een gespecifieerde rekening te ontvangen. Het MT Douane onderschrijft dat het
wenselijk is een verband te kunnen leggen tussen de maandelijks te
versturen 'Mededeling afloop betalingstermijn' en de in AGS gedane
aangiften.
Douane gaat hard werken aan een structurele en robuuste oplossing, die ligt wat verder weg in de toekomst. Deze oplossing bestaat
uit het beschikbaar hebben van deze informatie in het portal voor
bedrijfsleven, waar de rekening-courantpositie te allen tijde
duidelijk is.
Bij deze besluitvorming is tevens in overweging genomen dat:
• het bericht comfortinformatie betreft en geen wettelijke basis
kent
|2
• softwareleveranciers aangegeven hebben in de te overbruggen
periode dit bericht tegen geringe kosten ook te kunnen
verstrekken
2.13 Welke tijdspanne zit er tussen het uitvoeren van een fysieke
controle en het afwerken van de aangifte?
2.4 Kan de mededeling 'goederen aangebracht' door een ander worden
gedaan dan degene die de voorafaangifte heeft ingediend?
3. Vragen over de werking van AGS
De mededeling goederen aangebracht in AGS kan alleen maar
gedaan worden door de indiener van de voorafaangifte.
2.5 Komt het proces binnenbrengen ook in AGS?
Nee, dit komt niet in AGS.
2.6 Zijn aangiftegegevens door de klant opvraagbaar? (denk aan
klanten die in het kader van hun interne controles deze gegevens willen
gebruiken)
Een aangever heeft geen mogelijkheid om in het systeem AGS,
aangiftegegevens te raadplegen. Om deze reden moet informatie via
de door de aangever gebruikte software worden verkregen.
2.7 Is het mogelijk om contante betalingen af te handelen met iDeal?
Antwoord is nog in behandeling.
3.1 Is er een mogelijkheid om op verzoek van een aangever in het
systeem iets aan te passen?
Een aangever heeft de wettelijke mogelijkheid om op een gedane
aangifte een verzoek tot correctie in te dienen.
3.2 Hoe gaat het met eventuele updates, worden deze met AGS 3 of
wordt alles met AGS 4 meegenomen?
Eventuele updates worden bij een volgende release doorgevoerd.
3.3 Heeft AGS een limiet voor het aantal te ontvangen berichten?
De overdracht van gegevens tussen de AGS en de software van de
aangever is gestandaardiseerd en ligt vast in de MIG (Message
Implementation Guide).
Nee, deze mogelijkheid bestaat niet.
2.8 Waarom is ‘betalen door’ reeds actief terwijl dit wellicht nog niet
veilig is?
Antwoord is nog in behandeling.
3.4 Is er bij het vastlopen van - of storing in - het systeem een noodprocedure beschikbaar?
Voordat AGS in productie gaat is de ‘noodprocedure’ beschikbaar op
www.douane.nl.
2.9 Worden medewerkers waarvan werkzaamheden komen te vervallen
gebruikt om andere zaken (bijv. op veterinair gebied) vlotter te laten
verlopen?
3.5 Is er voor aangevers de mogelijkheid proefaangiften in AGS te doen?
Met de komst van AGS kunnen handelingen die eerst door medewerkers moesten worden uitgevoerd, geautomatiseerd worden
afgehandeld. Dit heeft tot gevolg dat medewerkers op andere
werkzaamheden binnen de processen van Douane kunnen worden
ingezet.
3.6 Blijven de bevindingen van controles in AGS zichtbaar in de
aangifte?
Deze mogelijkheid is niet beschikbaar voor aangevers.
Alle bevindingen op de uitgevoerde controles tijdens de behandeling van de aangifte worden bij de aangifte vastgelegd.
3.7 Wat is de noodprocedure voor AGS en hoe ziet die eruit?
2.10 Bij de melding ‘controle op bescheiden’ worden de goederen
vrijgegeven. Geldt dit ook voor veterinaire goederen?
Binnen AGS ontvangt de aangever meerdere berichten. Het bericht
van AGS dat er op een aangifte een bescheidcontrole zal plaatsvinden, houdt niet automatisch in dat de goederen worden vrijgegeven. Over het mogen wegvoeren van de goederen ontvangt de
aangever vanuit AGS een separaat bericht.
2.11 Bij de melding ‘controle op bescheiden’ worden de goederen
vrijgegeven. Wat als er daarna een dispuut ontstaat over de indeling
van de goederen? De goederen zijn dan reeds weggevoerd.
Deze situatie verandert met de komst van AGS niet met de afhandeling in DSI. Hierbij zal dezelfde procedure gevolgd worden zoals nu
het geval is.
2.12 De laatste SAGITTA aangiftes worden afgedaan ‘onder voorbehoud’. Waarop rust het voorbehoud en hoe zit dat juridisch?
Antwoord is nog in behandeling.
Belastingdienst Douane | Vragen en antwoorden over AGS2
Voordat AGS in productie gaat is de ‘noodprocedure’ beschikbaar op
www.douane.nl.
3.8 Wat is de vastgestelde periode tussen reminder en afwerken van de
aangifte door AGS?
Als niet tijdig wordt voldaan, dan volgen enkele REMINDERS
DMSINC: (als DMSSUP niet is ontvangen)
1e reminder 24 dagen na registratie, en
wanneer verlenging is gevraagd na maximaal 115 dagen.
2e reminder na 29 dagen of bij verlenging na maximaal 120 dagen.
DMSDOC: Wordt gestuurd met een termijn van 2 dagen om de
bescheiden in te leveren.
Eventueel een 2 keer ook weer met een termijn van 2 dagen.
DMSCPI: Wordt verstuurd met een termijn van 2 dagen waarbinnen
de betaling (contant of aanvulling zekerheid) moet plaatsvinden.
|3
DMSCPR: Als de termijn voor betaling is verstreken wordt maximaal
1 reminder gestuurd, ook weer met een termijn van 2 dagen.
Zowel het aantal als de termijn voor reminders is flexibel instelbaar.
Als vanuit het aangifteproces dat wenselijk is, dan kunnen deze
instellingen ad-hoc gewijzigd worden.
5. Vragen met betrekking tot DTV
3.9 Mag een aangever standaard een termijn van 4 maanden voor een
onvolledige aangifte hanteren?
5.2 Wordt er bij de berekening van btw onderscheid gemaakt tussen
standaard en verlegging?
Aangevers hebben de mogelijkheid om éénmalig te verzoeken om
de standaard termijn van 1 maand te verlengen naar maximaal 4
maanden. Belangrijk hierbij is dat het verzoek direct bij het
indienen van de aangifte gedaan wordt. Achteraf is er geen enkele
mogelijkheid meer.
DTV berekent altijd een bedrag omzetbelasting. Bij verlegging wordt
dit door AGS niet doorberekend als schuld.
5.1 Hoe lang kan een aangever in het verleden Tariefinformatie
raadplegen?
Antwoord is nog in behandeling.
5.3 De verplichte verlegging van bijv. bijlage A goederen, is in DSI niet
ingebouwd. Is dit in AGS wel het geval?
Antwoord is nog in behandeling.
3.10 Is bij een voorafaangifte de termijn van 7 dagen te verlengen?
Aangevers hebben geen mogelijkheid om de termijn te verlengen.
5.4 Wanneer wordt Gebruikerstarief buiten werking gesteld?
Antwoord is nog in behandeling.
3.11 Wat is de procedure indien niet alle gegevens bij een voorafaangifte
beschikbaar zijn?
5.5 Hoe lang blijft het Gebruikstarief benaderbaar?
Er kan dan een onvolledige voorafaangifte ingediend worden.
Antwoord is nog in behandeling.
4. Vragen met betrekking tot verzoeken
5.6 Komt er ook een versie van DTV in de Engelse taal?
De gewenste taal is door de gebruiker zelf in DTV in te stellen in
bijvoorbeeld Engels of Nederlands.
4.1 Tot hoe lang kan een aangever een verzoek tot ongeldig maken
indienen?
Een verzoek tot ongeldig maken kan ingediend worden tot
maximaal 7 dagen na vrijgave voor de regeling.
De termijn is flexibel instelbaar. Als vanuit het aangifteproces dat
wenselijk is, dan kan deze instelling gewijzigd worden.
4.2 Krijgt een aangever de goedkeuring voor het ongeldig maken ook
via een bericht?
6. Vragen over implementatie
6.1 Wat wordt precies bedoeld met de pre-fase?
De pre-fase is een periode van 4 weken tussen 6 oktober en 7
november 2013, waarin in 2 blokken van 2 weken 2 maal 25
aangevers worden aangesloten op AGS.
Een aangever krijgt een bericht van AGS of zijn verzoek tot ongeldig
maken is goedgekeurd of afgekeurd.
6.2 Is er al bekend wanneer mijn bedrijf gepland staat om over te gaan
naar AGS?
4.3 Stel, op verzoek van een aangever wordt een aangifte ongeldig
gemaakt. Er dient dan een nieuwe aangifte gedaan te worden en deze
valt rood. De goederen zijn er niet meer. Wat nu?
In samenspraak met de softwareleveranciers is een transitieplanning opgesteld. De softwareleveranciers zullen nadere afspraken
maken met hun klanten op basis van deze planning (wie wanneer
overgaat).
Antwoord is in behandeling.
4.4 Wordt een verzoek tot ongeldig maken van de aangifte door het
systeem beoordeeld of gebeurt dit handmatig?
Of een verzoek tot ongeldig maken in behandeling genomen kan
worden, zal middels een eerste beoordeling door AGS worden
gedaan. Is behandeling gezien de status waarin de aangifte zich
bevindt mogelijk, dan zal AGS het verzoek geautomatiseerd
afhandelen. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, zal
de afhandeling door een ambtenaar plaatsvinden.
4.5 Is er een vastgestelde layout in AGS voor een verzoek om correctie?
De overdracht van gegevens tussen de AGS en de software van de
aangever is gestandaardiseerd en ligt vast in de MIG (Message
Implementation Guide).
Belastingdienst Douane | Vragen en antwoorden over AGS2
6.3 Hoe verloopt de migratie naar AGS indien er binnen een bedrijf
gebruik wordt gemaakt van software van verschillende leveranciers?
De migratie heeft in dergelijke gevallen de grootste impact op het
interne proces bij het bedrijf. Daarom zal er een gedegen afstemming moeten plaatsvinden tussen de betrokken softwareleveranciers en het bedrijf en Douane.
6.4 Wat is de deadline van overgaan op het nieuwe systeem?
Uiterlijk 4 maanden na 6 oktober 2013. Echter wanneer u als bedrijf
overgaat van DSI naar AGS ligt vast in een planning die door de
softwareleveranciers in samenspraak met Douane is opgesteld. U
krijgt over uw moment van migratie informatie van uw eigen
softwareleverancier.
|4