Sp Locomotorische revalidatie 1

AFDELINGSPROFIEL
SP LOCO1 BE
AFDELINGSPROFIEL SP-LOCO1 BE
Algemene gegevens
Geneeskundig diensthoofd: Dr. Debuysscher
Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries
Hoofdverpleegkundige: Anneleen Vantomme
Specialisten: Dr. A. Debuysscher, fysiotherapeut
Dr. A. Hofman, fysiotherapeut
Specialismen: locomotorische revalidatie
Stagementoren: Stefaan, Evi, Kristien en Isabelle
Aantal bedden: 26
Aantal kamers: 12 éénpersoons & 7 tweepersoons en 3 aangepaste kamers voor
neurologische patiënten
Kamernummers: 400 - 426
Tel: 03 760 5040
E-mail: [email protected] / [email protected]
Bezoekuren: 14u30 tot 20u00
Locatie: campus Beveren, blok C, 1ste verdieping
AZN afdelingsprofiel SP-LOCO1 2014 -2015
2
Pathologie, behandelingen en onderzoeken
Meest voorkomende pathologie
 CVA
 Ziekte van Parkinson
 Multiple Sclerose
 Heupprothese
 Knieprothese
 Rug operaties
 Polytrauma met neurologische uitval
 Vaatchirurgie en amputatie
 Andere orthopedische OK patiënten
Meest voorkomende behandelingen
 Revalidatie
 Incontinentietraining
 Transfertraining
 Controle en hulp bij voeding- en vochtinname
 Emotionele opvang
 Peg – Sonde
 Rolstoeltraining
Meest voorkomende onderzoeken
 Botdensitometrie
 Veneuze duplex
 Urine- en bloedonderzoek
 RX-opnames
 EEG : Elektro-encefalogram
 EMG: Electromyografie
 Botscan
 3–fase botscan
 ECG: Electrocardiogram
Verpleegactiviteiten








Wondverzorging: DAV, decubituswonden, …
Decubituspreventie
Sondevoeding
Suprapubisch sonde
Glycemiecontrole
Hef – , til - en verplaatsingstechnieken
ADL en zelfstandigheidstraining
Verzorging van de patiënt
AZN afdelingsprofiel SP-LOCO1 2014 -2015
3
Verpleegkundige dagindeling
06u54
Patiëntenoverdracht: nacht en ochtendshift
07u15
Medicatie controleren en toedienen
Voorbereiding ontbijt: kannen en bekers vullen met koffie en thee
en eventueel melk opwarmen
Insuline klaarleggen
Opdienen van ontbijt en patiënten installeren
Hulp bij het eten geven
08u15
Afdienen en waterbedeling
Ochtendverzorging en kamer opruimen
Orthesen van patiënten uitwassen met water en zeep
Patiënten doen dagkledij aan en zitten in de mate van het mogelijke op
in de rolstoel of zetel.
Controle parameters: temperatuur en bloeddruk
Patiënten comfortabel installeren op de kamer
Afhankelijk van hun persoonlijk revalidatieprogramma worden patiënten
naar de revalidatiezaal gebracht.
Tussendoor gebeuren er geplande onderzoeken.
10u30
Aanvullen van verzorgings- en linnenkarren na de verzorging
11u30
Middagpauze voor eerste shift verpleegkundigen
11u45
Patiënten worden samen in de eetzaal gebracht.
Opdienen van het middagmaal en hulp geven indien nodig
Toedienen van de medicatie
12u30
Afdienen en patiënten comfortabel installeren in bed/ zetel/ rolstoel en
controleren van het incontinentiemateriaal
13u00
Koffie of thee delen
14u00
Patiëntenbespreking naar de avondshift
15u00
Namiddagtoer met controle van het incontinentiemateriaal
Patiënten opzetten in zetel of rolstoel
16u00
Maaltijdkar gaan halen en boterhammen smeren
Avondmedicatie klaarzetten
Kannen met koffie of thee vullen
AZN afdelingsprofiel SP-LOCO1 2014 -2015
4
16u45
Opdienen avondmaal en patiënten installeren
Controle en toediening van medicatie
17u30
Afdienen maaltijd en patiënten comfortabel installeren
Verpleegkundigen nemen hun eetpauze
20u00
Avondverzorging en nachtkledij aandoen
Controleren en toedienen van medicatie geven
Controle incontinentiemateriaal
Installeren voor de nacht + kledij voor ’s anderdaags klaarleggen
Waterkannen aanvullen
21u30
Opruimen van de verzorgings- en linnenkarren
21u45
Patiëntenoverdracht
CAVE: Aandacht voor het invullen van de Otiplannen na elk verzorging.
Overlegstructuren op de afdeling
Overdrachtmomenten→SBAR
Overdracht nachtshift  ochtendshift
Overdracht avondshift  nachtshift
Patiëntenbespreking→SBAR
Overdracht ochtendshift  avondshift
Multidisciplinaire patiëntenbespreking
Maandag oneven weken: Zone 1
Woensdag even weken: Zone 2
Werkoverleg
Om de 3 maand met de verpleegkundigen en verzorgenden van de dienst
Interprofessioneel overleg (thuiszorgteam)
Informatie en procedures



verpleeglokaal
kast bureel bureel HV
intranet
AZN afdelingsprofiel SP-LOCO1 2014 -2015
5
Aandachtspunten







Toediening anticoagulantia
Stimuleren tot zelfzorg: “verplegen met de handen op de rug”
Aangeleerde technieken van ergo en kine toepassen in de
verpleegkundige zorg
Emotionele opvang van patiënten en familie
Slikproblemen: controle vochtinname, voeding en gewicht
Aandacht bij de principes van het verplegen van hemiplegische
patiënten en bij patiëntentransfer
Multidisciplinair overleg: communicatie tussen verpleegkundigen –
artsen – ergotherapeuten –kinesitherapeuten - psychologen –
logopedisten – sociale dienst
Verpleegkundige organisatie
In de ochtendshift wordt er in 2 zones van 13 patiënten gewerkt.
Er werkt minimum 1 verpleegkundige per zone.
In de late shift wordt er alleen gewerkt met 2 zones indien er 2
verpleegkundigen aanwezig zijn.
Wij streven ervoor om de studenten steeds aan dezelfde verpleegkundige te
koppelen. Wij verwachten dat de studenten hun doelstelling zichtbaar
ophangen en bespreken met de mentor of een andere verpleegkundige.
Zo bespreken en plannen wij de haalbare doelstellingen.
_________________________________________________________________________
AZN afdelingsprofiel SP-LOCO1 2014 -2015
6