Afdeling Longgeneeskunde (pulmonologie) / A3

Patiënteninformatie
Afdeling
Longgeneeskunde
(pulmonologie) / A3
Informatiereader voor patiënten van afdeling A3
InhoudsopgavePagina
1Algemeen
5
2
Afdeling Longgeneeskunde (pulmonologie) / A3
5
Korte beschrijving van afdeling A3 5
Plattegrond afdeling A3
6
Personeel van afdeling A3 7
De afdelingsleiding
7
De verpleegkundigen
7
De andere medewerkers op de afdeling
8
3
Gang van zaken bij opname
8
Op de opnamedag
9
De dagindeling
10
4
Algemene informatie
11
Bezoektijden11
Aantal bezoekers per patiënt
11
Wisseling verpleegkundigen
11
Laboranten11
Roken11
Wees uzelf!
12
Hoestdiscipline12
Ontslag12
6
Tot slot
14
3
Afdeling
Longgeneeskunde
(pulmonologie) / A3
Informatiereader voor patiënten van afdeling A3.
U wordt (of bent reeds) opgenomen op de longafdeling in Tergooi voor
een behandeling. Onze artsen en medewerkers doen er alles aan om u
met de beste zorg te omringen en uw verblijf in het ziekenhuis zo
aangenaam mogelijk te maken.
Ter voorbereiding op uw verblijf, informeren we u met deze folder over
de gang van zaken rondom uw opname. Daarnaast zetten we een aantal
praktische zaken en nuttige informatie voor u op een rij. Heeft u na het
lezen van deze folder nog vragen? Achterin vindt u de contactgegevens
van de betreffende afdeling. De medewerkers van de afdeling of uw
behandelaar beantwoorden uw vragen graag.
4
1Algemeen
Namens alle medewerkers van verpleegafdeling A3 heten we u van
harte welkom op onze afdeling en bieden we u deze reader aan. U kunt
deze reader gebruiken als aanvulling op het boekje ‘Opname
informatie’ van Tergooi locatie Hilversum. We doen ons best om uw
verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
2
Afdeling Longgeneeskunde (pulmonologie) / A3
Korte beschrijving van afdeling A3
Afdeling A3 bevindt zich op de derde verdieping van Tergooi locatie
Hilversum. Onze afdeling is een afdeling voor het specialisme
longgeneeskunde (pulmonologie). De afdeling beschikt over 21 bedden
en deze zijn verdeeld over diverse kamers te weten:
• éénpersoonskamers;
• tweepersoonskamers;
• vierpersoonskamers;
• dagverplegingskamers;
• daarnaast zijn er twee kamers in gebruik voor patiënten die een
chemokuur krijgen.
• In het midden van de afdeling vindt u de centrale (blauwe)
administratiebalie. Tegenover deze balie hangt ook een planbord
waarop de namen staan vermeld van de verpleegkundigen die er die
dag werken en op welke kamer.
• Op de gang vindt u toiletten, een rolstoeltoilet, doucheruimtes en
verder de bloemendienst (aanrecht) waar u uw bloemen kunt
verzorgen.
• Op de patiëntenkamers bestaat de mogelijkheid om een telefoon en/
of televisie te huren. Deze kunt u aanvragen via de telefoon bij uw
bed: telefoonnummer 9.
5
Plattegrond afdeling A3
Garderobe
Poli geriatrie
Kamer 302 (4 bedden)
Onderzoekkamer
Kamer 305 (1 bed)
Kamer 304 (4 bedden)
Vuile dienst
Kamer 306 (4 bedden)
Steriele
dienst
Gang
Balie
Kamer 308 (2 bedden)
Kamer 307 (2 bedden)
Secretariaat
Invalidentoilet en douche
Tuinkamer/conversatie
ruimte
Keuken (niet toegankelijk voor
patiënten/bezoek)
Kamer 313 ( 1 persoonskamer)
Kamer 315 (1 persoonskamer)
Kamer 317 ( 2 bedden)
Chemokuren
Chemokamer
(dagbehandeling)
Teampost
Artsenkamer
Artsenkamer
Kamer
manager
6
Educatieruimte
Personeel van afdeling A3
Aan de afdeling zijn de volgende vijf longartsen verbonden:
• Dhr. J.M.W. van Haarst;
• Mw. S.C.A.M. Hiep-van Casteren;
• Dhr. K.R. Liesker;
• Dhr. P.M.S. Schröder;
• Dhr. P.M.B. van Tilburg.
De longartsen komen gemiddeld eens per week bij u langs. In het
weekend lopen zij in principe geen visite. Wel zijn er voor spoedzaken
altijd een arts-assistent en een longarts beschikbaar. In het weekend
heeft er één longarts dienst. Dat kan een andere longarts zijn dan uw
behandelend longarts.
Er werken twee arts-assistenten op de afdeling die overdag aanwezig
zijn. De arts-assistent komt iedere dag in de ochtend een visiteronde
maken. Tijdens deze ronde bespreekt hij/zij uw ziekteproces (diagnose/
behandeling en eventueel te plannen onderzoeken) met u. Mocht uw
familie een gesprek willen hebben met de arts-assistent dan kunt dat
aangeven bij de verpleegkundige. We plannen dan een afspraak voor
gesprek met u. Deze gesprekken vinden in de regel tijdens het
bezoekuur plaats.
De afdelingsleiding
De leiding van de afdeling berust bij de afdelingsmanager. Dit is voor
verpleegafdeling A3 mw. Carin Wijngaard. Als u behoefte heeft om iets
met haar te bespreken, dan kunt u dit via de verpleegkundige
aangeven.
De verpleegkundigen
Er zijn ongeveer twintig verpleegkundigen werkzaam op de afdeling en
daarnaast ongeveer twee leerling verpleegkundigen. Elke
verpleegkundige is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van de
patiënten die aan hem of haar zijn toegewezen. Als u vragen heeft over
deze zorg, dan kunt u dat met deze verpleegkundige bespreken.
7
De andere medewerkers op de afdeling
• Afdelingssecretaresse
De afdelingssecretaresse verzorgt alle administratieve zaken op de
afdeling.
• Fysiotherapeut
De fysiotherapeut begeleidt u zo nodig bij uw herstel door onder
meer ademhalings- en mobilisatieoefeningen met u te doen.
• Voedingsassistentes
De voedingsassistentes verzorgen overdag de maaltijden en het
drinken.
• Diëtiste
De arts kan de diëtiste vragen om bij u te komen voor voedings- of
dieetadviezen.
• Longverpleegkundige
De longverpleegkundige kan u tijdens de opname begeleiden in het
omgaan met stoppen met roken of wanneer u bent opgenomen voor
COPD en/of astma.
• Transferverpleegkundigen
De transferverpleegkundigen zijn een schakel tussen de thuiszorg en
het ziekenhuis. Ze kunnen u begeleiden bij het regelen van zorg in de
thuissituatie.
• Geestelijke verzorgers
De geestelijke verzorgers kunnen u ondersteuning geven tijdens de
opname wanneer u dit wenst.
• Interieurverzorgers
De interieurverzorgers zorgen ervoor dat uw tijdelijke leefomgeving
hygiënisch blijft.
3
Gang van zaken bij opname
De afdelingssecretaresse of de verpleegkundige ontvangt u en begeleidt
u naar uw kamer. Ook kan het zijn dat u via de afdeling Spoedeisende
Hulp (SEH) of van de Acute Opname Afdeling (AOA) bent opgehaald
door de afdelingsverpleegkundige. De verpleegkundige wijst u uw bed
en kastruimtes, en voert vervolgens een opnamegesprek met u. Hij/zij
stelt u een aantal vragen om zo informatie te krijgen om de
verpleegkundige zorgverlening beter op uw behoeften en wensen te
kunnen afstemmen.
8
Het is daarbij van belang dat u:
• één contactpersoon en diens telefoonnummer en adres opgeeft;
• deze contactpersoon is de enige aan wie we (verpleegkundige)
informatie mogen doorgeven;
• uw medicijnen of een lijstje daarvan meeneemt;
• vertelt over eventuele bijzonderheden of angsten.
De verpleegkundige geeft u uitleg over een aantal zaken zoals:
• het belsysteem, radio, telefoon, televisie;
• de indeling en ligging van de afdeling;
• de dagindeling en het verpleegsysteem.
De verpleegkundige voert enige handelingen uit zoals:
• het meten van uw bloeddruk en tellen van uw pols(slag);
• het meten van uw saturatie (zuurstofgehalte);
• het opnemen van uw temperatuur;
• het bepalen van uw gewicht en soms ook lengte.
Op de opnamedag
Het is van belang dat u de rest van uw opnamedag op uw kamer, of in
de directe omgeving daarvan verblijft omdat:
• ook de arts-assistent een opnamegesprek met u heeft en vervolgens
een lichamelijk onderzoek uitvoert;
• er vaak nog een ECG (hartfilmpje) moet worden gemaakt;
• het mogelijk is dat er bloed bij u moet worden afgenomen voor
onderzoek;
• de kans bestaat dat er een röntgenfoto van uw borst/longen moet
worden gemaakt en/of andere onderzoeken moeten plaatsvinden.
9
De dagindeling
• 06:00 uur: • ± 07:00 uur: • 07:30 – 07:50 uur: • 08:00 uur:
• 09:30 en 10:00 uur:
• 11:00 uur:
• 12:00 – 13:00 uur:
• 15:00 – 17:00 uur:
• 14:00 en 15:00 uur:
• 15:00 uur:
• 15:30 – 16:00 uur:
• 16:00 uur:
• 17:00 – 18:00 uur:
• 18:30 – 20:00 uur:
• ± 19:00 uur:
• 20:00 – 22:30 uur:
• 22:00 uur:
• 23:15 – 23:30 uur:
Uitdelen eventuele medicijnen;
Doen van controles;
Verpleegkundige overdracht van nachtdienst
naar dagdienst, uitdelen ontbijt;
Verpleegkundigen beginnen met de verzorging;
Uitdelen drinken;
Uitdelen eventuele medicijnen;
Broodmaaltijd;
Bezoekuur;
Uitdelen eventuele medicijnen;
Uitdelen drinken;
Verpleegkundige overdracht van dagdienst
naar avonddienst;
Uitdelen eventuele medicijnen;
Warme maaltijd;
Bezoekuur;
Uitdelen drinken;
Verpleegkundigen komen langs voor eventuele
verzorging/bijzonderheden;
Delen eventuele medicijnen;
Verpleegkundige overdracht van avonddienst
naar nachtdienst.
We schrijven u niet voor wanneer u moet gaan slapen. Wel rekenen we
erop dat u er zorg voor draagt dat u zelf en uw medepatiënten
voldoende (nacht)rust krijgen.
10
4
Algemene informatie
Bezoektijden
De bezoektijden zijn dagelijks als volgt:
• 15:00 – 17:00 uur;
• 18:30 – 20:00 uur;
• Op zondag is er een extra bezoektijd van 11:00 – 11:45 uur.
We verzoeken u en uw familie zich te houden aan de bezoektijden.
Alleen in overleg met de verpleegkundige mag ervan worden
afgeweken.
Aantal bezoekers per patiënt
Het maximaal aantal bezoekers per bed is drie! Bij meer bezoekers
graag even overleggen met de verpleegkundige en zaalgenoot(en).
Wisseling verpleegkundigen
Drie keer per dag vindt er een wisseling van de groep verpleegkundigen
plaats. De ene groep draagt dan de bevindingen van de dag over aan de
volgende groep en u krijgt te maken met ‘nieuwe gezichten’. We
proberen het zo te organiseren dat u in een dienst zoveel mogelijk met
dezelfde
verpleegkundige te maken heeft.
Laboranten
Tussen 08:00 – 10:00 uur komen de laboranten op de afdeling om
eventueel bloed bij u af te nemen. We willen dan graag dat u op de
afdeling aanwezig bent. Wanneer uw bloedafname op andere tijden
gebeurt, hoort u dat van ons.
Roken
We verwachten van u dat u tijdens uw opname niet rookt. Als u de
afdeling tijdelijk wilt verlaten, moet u dit aangeven bij de
verpleegkundige zodat zij weet waar u bent.
11
Wees uzelf!
De medewerkers van de afdeling hechten er grote waarde aan om u het
volgende mee te delen: we proberen u zo goed mogelijk te helpen en te
begeleiden. We proberen niet alleen naar uw lichamelijke klachten te
kijken, maar ook naar uw psychische welbevinden en uw sociale
omgeving. We verwachten van u dat u zoveel mogelijk probeert uzelf te
zijn; doe wat u kunt en mag, zeg wat u (on)prettig vindt en stel uw
vragen. Alleen dan is het mogelijk deze ziekenhuisperiode zo ‘normaal’
en prettig mogelijk te laten verlopen.
Hoestdiscipline
Omdat we op afdeling A3 patiënten verplegen met longproblemen,
verzoeken we u om gedurende uw opname een zekere hoestdiscipline in
acht te nemen. Dit houdt in:
• het gebruik van wegwerpzakdoekjes. Die kunt u, na gebruik, in het
afvalzakje bij uw bed deponeren;
• uw mond bedekken en/of afwenden tijdens het hoesten;
• sputum (slijm) ophoesten in het daarvoor bestemde sputumpotje: dat
potje verschonen we dagelijks.
Ontslag
• U krijgt samen met de ontslag papieren een brief met de inlogcode
waarmee u on line de zorg kunt evalueren.
• Het is mogelijk om uw voorgeschreven medicijnen mee te krijgen via
de polikliniek Apotheek op de locatie Hilversum. Een medewerker
van de polikliniek Apotheek brengt u dan de medicijnen rond
09:00 uur op de dag van ontslag.
• Het tijdstip van ontslag ligt in het algemeen tussen 09:00 – 10:00 uur.
• Wilt u bij vertrek ‘s morgens de verpleegkundige hiervan op de
hoogte stellen? Meestal krijgt u dan nog papieren mee zoals recepten
en een poliafspraak.
12
Ruimte voor aantekeningen
13
6
Tot slot
Van uw ervaringen, positief of negatief, kunnen we leren welke wensen
er bij u bestaan. Aarzel dan ook niet om deze ervaringen kenbaar te
maken zowel tijdens de opname, of bij de ontslagevaluatie.
U kunt de afdeling telefonisch bereiken op T 088 753 21 38.
Tot slot hopen we dat uw verblijf op onze afdeling voor u en uw familie
goed zal verlopen.
Namens de medewerkers van de longafdeling.
©Tergooi 000224807 29102014
14
15
T 088 753 1 753
www.tergooi.nl
Locatie Blaricum
Rijksstraatweg 1
1261 AN Blaricum
Locatie Hilversum
Van Riebeeckweg 212
1213 XZ Hilversum
Locatie Weesp
C.J. van Houtenlaan 1b
1381 CN Weesp