VE Cardiologie 2 Aalst X2Z

Studentenbrochure
OLV Ziekenhuis
Afdeling VE Cardiologie 2
Moorselbaan 164
9300 Aalst
Tel. 053/72.43.50
Hier komt titel van persbericht
Versie 2012-2013 Pagina 1
Verwelkoming
Eerst en vooral willen we, namens de voltallige équipe, je van harte
welkom
heten
op
onze
dienst
VE
Cardiologie
2
(X2Z).
Onze
hoofdactiviteit bestaat erin patiënten met een cardiologische aandoening
te verzorgen, te behandelen en te bewaken.
Een team van gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers staat in
voor een professionele en humane zorgverlening van patiënten. Tevens
zien we het ook als onze taak onze studenten op dezelfde professionele
wijze
te
begeleiden
in
hun
ontwikkeling
naar
een
goede
verpleegkundige.
Deze brochure dient als leidraad, om je gemakkelijker wegwijs te maken
op de afdeling gedurende je stageperiode. Indien er nog vragen zijn, kan
je steeds bij de verpleegkundigen terecht. Aarzel niet om vragen te
stellen!
We wensen je een leerrijke en aangename stage toe op onze afdeling.
Versie 2012-2013 Pagina 2
Inhoudstabel
Verwelkoming
1.
Voorstelling afdeling
1.1
1.2
1.3
1.4
Voorstelling van de verpleegafdeling
Voorstelling personeel
Voorstelling patiëntenpopulatie
Hoe kan je de afdeling bereiken?
p. 4
2.
Stageverloop
2.1 Uurrooster/stage-uren
2.2 Evaluatiemomenten
2.3 Begeleiding
2.4 Dagtaken als student
2.5 Duidelijke afspraken
p. 8
3.
4.
5.
6.
Dagindeling
Meest voorkomende onderzoeken
Meest voorkomende handelingen
Doelstellingen/verwachtingen van de student
p.14
p.16
Versie 2012-2013 Pagina 3
p.19
1.
Voorstelling afdeling
1.1 Voorstelling van de afdeling
Onze verpleegéénheid hoort thuis onder het departement inwendige
geneeskunde, specialiteit cardiologie.
Wij bevinden ons op de tweede verdieping in blok X, kant zuid (X2Z).
Cardiologie X2Z
XXX2ZX2Z
De dienst VE Cardiologie 2 omvat een verpleegéénheid van totaal 30
bedden.
Hoofdactiviteit is het verzorgen, bewaken en behandelen van patiënten
met een cardiale pathologie.
Ritmemonitoring behoort daarbij tot één van de mogelijkheden van onze
dienst.
Een multidisciplinair team van cardiologen, ritmologen, interventionele
cardiologen, intensivisten samen met verpleegkundigen, kinesisten,
sociaal verpleegkundige, psychologe en diëtisten, staan hier in voor
kwalitatief hoogstaande zorg en dit 24 u op 24 uur.
Versie 2012-2013 Pagina 4
Wachtzaal en
infokiosk
Vergaderzaal
Verpleegpost
Keuken
Utility proper
Afvallokaal en
onderhoudsloka
al
Utility vuil
Berging
INGANG
VERPLEEGAFDELING
Bureau
hoofdverpleegkundige
Doktersbureau
Versie 2012-2013 Pagina 5
1.2 Voorstelling personeel
Medisch personeel
Diensthoofd
Dr Van der Heyden
Stafleden:
20 cardiologen
Clusterartsen:
Dr Geelen, Dr De Raedt, Dr De Potter,
Dr Penicka
Residenten:
Verpleegkundig personeel
Hoofd klinische zorg
Dhr. Pascal Vanmeenen
Hoofdverpleegkundige
Dhr. Jan De Cooman
Stagementoren
Mevr. Jolien De Wilde
Mevr. Vaeyens Christel
Hartfalen verpleegkundige
Mevr. Margot De Proft
Mevr. Elly Boel
Mevr. Anneleen Pappaert
Verpleegkundig team
De begeleiding van de studenten is een taak die door iedere
verpleegkundige op de afdeling ter harte wordt genomen.
Versie 2012-2013 Pagina 6
Multidisciplinair Paramedisch
Pacemakerverpleegkundige
Diëtiste
Psycholoog
Kinesist
Sociaal verpleegkundige
Secretaresse
Liaison geriatrie
Het onderhoudsteam
1.3 Voorstelling patiëntenpopulatie
 Patiënten met coronair ischemisch hartlijden (myocardinfarct,
(on)stabiele angor,…)
 Patiënten ter observatie van de bloeddruk, het hartritme…
 Patiënten met hartritmestoornissen (ventrikeltachycardie,
ventrikelfibrillatie, voorkamerfibrillatie, voorkamerflutter, …)
 Patiënten met geleidingsstoornissen (AV-block, sinusarrest, …)
 ICD- en pacemakerpatiënten
 Patiënten met kleplijden
 PVI
 TAVI
 Patiënten met hartfalen (zie studentenbrochure VE Cardiologie 1)
Versie 2012-2013 Pagina 7
1.4 Hoe kan je de afdeling bereiken?
Bij ziekte of afwezigheid vragen wij jou zo snel mogelijk de afdeling te
verwittigen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de
hoofdverpleegkundige (053/72.43.50) of met de verantwoordelijke op
het rechtstreeks nummer van de afdeling (053/72.43.50). Eventueel kan
je ook via het algemeen nummer van het OLV ziekenhuis de afdeling
bereiken (053/72.41.11). Vergeet ook de school niet te verwittigen!
E-mail: [email protected]
2.
Stageverloop
2.1 Uurrooster/stage-uren
Vroegdienst 1: 7u30 – 16u30 (1u middagpauze)
Vroegdienst 2: 9u – 17u30 (1u middagpauze)
Avonddienst: 14u – 22u (1/2u avondpauze)
Versie 2012-2013 Pagina 8
2.2 Evaluatiemomenten
Bij de aanvang van de stage dien je concrete doelstellingen te
formuleren i.f.v. de geziene theoretische en praktische leerstof. Ze
worden genoteerd op het eerste blad van het functioneringsverslag. De
doelstellingen worden in het begin van de stage met de mentor(en) en
de verpleegkundigen waarmee je werkt kenbaar gemaakt, zodat
aanpassen en bijsturen bespreekbaar is.
Het
invullen
van
het
functioneringsverslag
is
je
eigen
verantwoordelijkheid, vraag dagelijks feedback aan de verpleegkundige
waarmee je hebt samengewerkt. Ook de stagedocent zal haar
bevindingen
na
het
samenwerken
neerschrijven
in
het
functioneringsverslag.
Halfweg de stage zal op basis van deze feedback door één van de
mentoren en/of de stagedocent een tussentijdse evaluatie worden
opgemaakt. Deze wordt met jou uitgebreid besproken zodanig dat de
mogelijkheid bestaat om je doelstellingen bij te sturen en er eventuele
problemen kunnen verholpen worden.
Op het einde van de stage volgt een eindevaluatie. Deze wordt
opgemaakt door één van de mentoren én de praktijklector. Deze
evaluatie wordt gemaakt op basis van de feedback van de
verpleegkundigen en de feedback van de stagedocent. Persoonlijke
voorbereiding van deze eindevaluatie is noodzakelijk! Dit houdt in dat je
het competentiecriteriaboek invult en het functioneringsverslag
voorbereidt.
2.3 Begeleiding
De eerste dag stelt de hoofdverpleegkundige het werkschema op voor
de volledige stageperiode. Er wordt gevraagd dat er per dag één
student aanwezig is tot 17u30 en dat ook de avonddiensten onderling
worden afgewisseld. (opgelet! 1ste-jaarsstudenten mogen geen
avonddiensten presteren(SAI).
Versie 2012-2013 Pagina 9
Per dag zal je door de verantwoordelijke aan een aantal
verpleegkundigen
worden
toegewezen.
Gelieve
dagelijks
de
werkplanning na te kijken, deze bevindt in de verpleegpost.
OP ZOEK NAAR INFORMATIE VOOR JE STAGEBOEK? KIJK DAN
EENS OP…
1. Zie OLV-connect
* zorgprogramma cardiologie
* VE Cardiologie 2
Hier vind je allerhande informatie betreffende:
 Verpleegafdeling
 Verpleegplannen
 Anatomie
 Interventionele onderzoeken en therapieën (coronaro, PTCA, EFO,
pacemaker, ICD)
 Medicatieschema’s
 …
2. Link: www.cardio-aalst.be
2.4 Dagtaken als student
VE Cardiologie 2 is een afdeling waar het zeer belangrijk is om patiënten
goed te observeren!
De meest voorkomende technieken die je op deze afdeling kan
inoefenen zijn ondermeer:
Versie 2012-2013 Pagina 10
Cardio-vasculair stelsel
o Controle gewicht
o Telemetrietoestel bevestigen
o Controle bloeddruk en pols en CVD
o Controle van pulsaties thv onderste ledematen met behulp van
doppler
o Controle punctieplaats coronaro/angiografie
o Veneuze bloedafname (labo)
o Centraal veneuze katheter: controle, wondzorg, verwijderen
o Perifeer infuus: plaatsen, controle, verwijderen
o ECG-afname (toezicht!)
Ademhalingsstelsel
o Toedienen van zuurstof via neussonde/neusbril
o Zuurstofbevochtiging
o Toedienen van aërosol
o Observatie van de ademhaling
Versie 2012-2013 Pagina 11
Huid en zintuigen
o Controle temperatuur
o Decubitus: preventie dmv wisselhouding, controle huiddefecten
o Wondzorg
Hygiëne
o Hygienische zorgen: hulp aan lavabo, bedbad
o Bedopschik: met patiënt in of uit het bed
o Aan- en uitkleden van de zorgvrager met of zonder infuus,
gedeeltelijke/volledige hulp
o Aanvullende zorgen: mondtoilet, haarverzorging, scheren
o Handhygiëne
Mobiliteit
o Installeren van patiënt in bed, in zetel, in rolstoel,...
o Toepassen van de hef- en tiltechnieken
o Gebruik van tillift
o Begeleiden van patiënten met looprek, rolstoel, bed, ... naar
onderzoeken
o Wisselhouding toepassen
o Mobiliteit stimuleren!
Het uitscheidingspatroon
o Plaatsen van bedpan, urinaal
o Aanbrengen van incontinentiemateriaal
o Plaatsen van verblijfsonde bij man/vrouw
o Eénmalige sondage bij man/vrouw voor residubepaling
o Afnemen van een urinecultuur via midstream/eenmalige sondage
o Bladderscan
o Observaties mbt het uitscheidingspatroon: urine, stoelgang
Versie 2012-2013 Pagina 12
Vocht- en voeding
o Op- en afdienen van de maaltijden
o Hulp bij het toedienen van voeding
o Toedienen sondevoeding/parenterale voeding
o Vochtbalans
Medicatietoediening
o Toedienen van:
o Orale medicatie
o Sublinguale medicatie
o IM-injectie, SC-injectie
o SC toediening van insuline
o Voorbereiding van IV-therapie: optrekken en oplossen van
medicatie
o IV toediening in shot of via minibag
o Medisch rekenen
o Infuuspomp, spuit pomp: toezicht en gebruik
o Aërosoltherapie
2.5 Duidelijke afspraken
De verpleegkundigen op deze afdeling werken in volgende shiften:
Vroegdienst:
07.00 - 15.30 of 08.00 – 17.00
Avonddienst:
13.54 - 22.00
Nachtdienst
21.45- 7.15
De te presteren uren van de studenten worden bij aanvang van de stage
besproken met de hoofdverpleegkundige. Afwijken van het uurrooster
kan enkel en alleen in samenspraak met de hoofdverpleegkundige.
De verpleegkundigen worden opgesplitst in 2 groepen:
Versie 2012-2013 Pagina 13
Groep 1
Groep 2
kamer 1226-1247
kamer 1232-1241
De studenten worden gekoppeld aan één of twee verpleegkundigen . De
toewijzing van de patiënten en studenten gebeurt dagelijks door de
hoofdverpleegkundige. De planning dient elke ochtend nagekeken te
worden.
Dagelijks is er iemand van het team verantwoordelijk voor de
permanentie en volgt de administratieve taken op.
De taak van de logistieke hulpverleners bestaat o.a. uit:
 Maaltijdbedeling
 Patiëntentransfer
 Materiaalbeheer
 …
Er wordt van de studenten verwacht dat zij naast het verlenen van
verpleegkundige zorgen eveneens hulp bieden bij de logistieke
ondersteuning.
3.
Dagindeling
7.00 u
7.15 u
Briefing nachtdienst naar vroegdienst
Controle vitale parameters (RR, pols, temperatuur, CVD)
Controle gewicht
Controle diurese (let op bij het leeggieten van
urinaal/bedpan)
Opmaken vochtbalans
OPGELET! Deze waarden zijn allemaal belangrijk in
het kader van hartfalen! Ze worden in het
verpleegdossier genoteerd.
Medicatie bedeling: per os, IV en SC
Bedside glycaemiebepaling + insulinetoediening SC
OPGELET! Medicatie wordt enkel onder toezicht
gegeven!
Versie 2012-2013 Pagina 14
8.30 u
Ontbijt op- en afdienen (eventueel voorbereiden en
toedienen van de voeding)
Ochtendverzorging: verzorging en bedopschik
Plaatsen perifere persfusies
ECG opnames
Informatie geven aan de patiënten
Controles bij patiënten post-onderzoek
Administratie door verpleegkundigen (o.a. verpleegdossiers)
Ronde met dokters en hoofdverpleegkundige
Ordenen van spoelruimte en linnenkamer
Koffiepauze
12.00 u
Medicatie per os, IV en SC
Bedside glycaemiebepaling + insulinetoediening SC
OPGELET! Medicatie wordt enkel onder toezicht
gegeven!
Op- en afdienen middagmaal
Op- en afdienen koffie
13.54 u
briefing vroegdienst-avonddienst
14.20 u
begin avonddienst met Medicatieronde
14.00 u
Ontslag en opname van patiënten: hulp bieden bij opruimen
en in orde brengen van de kamer, patiënten installeren bij
opname
Koffiepauze
15.00 u
Namiddagverzorging: controle
bedlegerige patiënten verzorging
16.30 u
Bedside glycaemiebepaling
Eventueel nog verder opname van patiënten
Opvolgingen post-catheterisatie
Versie 2012-2013 Pagina 15
vitale
parameters,
bij
OPGELET! Eerste uur worden elk kwartier de vitale
parameters gecontroleerd alsook de insteekplaats en
de pulsaties, nadien elk uur.Te noteren op het
volgblad aan het bed!
Op- en afdienen avondmaal
18.00 u
Eetpauze avonddienst
18.30 u
Avondverzorging:
Verzorging indien nodig
Medicatie per os, IV, SC en geven van aërosols
Controle vitale parameters (RR controle bij patiënten die antihypertensiva nemen) en controle verbanden
Patiënten installeren voor de nachtrust
21.00 u
Bedside glycaemiebepaling en insulinetoediening SC
21.45 u
Begin nachtdienst
Briefing avonddienst naar nachtdienst
4.
Meest voorkomende onderzoeken
Diagnostische onderzoeken
 Labo
 ECG
 Echo cor (TTE, TEE, TDI)
 Isotopen onderzoek:
o Mibi
o PET
o Ejectiefractie
 Viabiliteitstesten: FDG, MR hart
 Coronarografie en rechts cathé
Versie 2012-2013 Pagina 16
 Radiologie:
o RX
o Echo
o CT coronairen
o MR
 EFO
 …
Er is informatie over deze onderzoeken beschikbaar op het intranet. Je
mag deze steeds opvragen bij één van de stagementoren /
hoofdverpleegkundige!
Behandelingen van hartziekten die je zeker zal tegenkomen op
VE Cardiologie 2
Deze bestaat o.a. uit:
 Aanpassingen in de levensstijl
 Medicamenteus:
 Diuretica (lisdiuretica, thiazide diuretica, aldosterone
antagonisten)
 Bèta-blokkers
Versie 2012-2013 Pagina 17
 ACE-inhibitoren
 Anti-hypercholesterolemie-medicatie
 Anti-diabetica
 …
 Interventionele cardiologie:
PCI, PVI (carto), TAVI, PFO-sluiting, PM-therapie, CRT…
 Chirurgisch:
 Klepchirurgie
 CABG
 Harttransplantatie
5.
Meest voorkomende handelingen
Zie dagtaken student
Versie 2012-2013 Pagina 18
6.
Doelstellingen/verwachtingen van de student
Vanuit de afdeling én de school wordt er van jou verwacht dat je je
eigen leerproces zelf in handen neemt en stuurt. Je stagedoelstellingen
dienen dan ook vooraf geformuleerd te zijn zodanig dat de begeleidende
verpleegkundigen weten wat je wil bereiken tijdens deze stage.
De stagebrochure dient grondig gelezen te zijn zodat je voorbereid op
stage vertrekt. Verder is het aangewezen om vooraf de anatomie en de
pathologie (voor 2de en 3de jaarsstudenten)van het hart na te kijken in je
cursus. Voor 3de jaarsstudenten is het belangrijk om ook de
ritmestoornissen vooraf te bestuderen zodat je adequaat kan reageren
bij problemen. Uiteraard worden alle gemaakte afspraken STIPT
nageleefd.
Verder wordt er verwacht dat je de nodige inzet en motivatie toont, dat
je het beroepsgeheim respecteert en dat je een open houding aanneemt
waar ruimte is voor feedback.
Er is héél veel informatie beschikbaar voor de studenten. Deze informatie
kan je steeds opvragen bij één van de verpleegkundigen. Probeer
gedurende deze stageperiode zoveel mogelijk te leren en ervaring op te
doen.
Indien je bepaalde vragen hebt omtrent het bijwonen van onderzoeken
kan dit afgesproken worden met de stagementor/ hoofdverpleegkundige.
(1ste jaar: echo ; 2de en 3de jaar: idem + coronarografie en ev. een
operatie, bv. CABG of klepoperatie)
***********************
Versie 2012-2013 Pagina 19
OLV Ziekenhuis
VE Cardiologie 2
Campus Aalst
Moorselbaan 164
9300 Aalst
Contact
T. 053 72 43 50
Email: ve Cardiologie2 [email protected]
Versie 2012-2013 Pagina 20