Verslag van de eerste fysieke overlegtafel Wmo 2015 regio AV

Verslag van de eerste fysieke overlegtafel Wmo 2015 regio AV-gemeenten op 19 juni 2015
Aanwezig namens de deelnemende gemeenten:
dhr. J. Meiling, inkoopadviseur GLZ-gemeenten
mevr. C. van Zijl, inkoopadviseur gemeente
Molenwaard
dhr. S. van Hezik coördinator Wmo GLZ-gemeenten;
dhr. M. Potters, inkoopcoördinator gemeente
Gorinchem
mevr. P. van Dam , senior juridisch adviseur gemeente
Leerdam
dhr. A. v.d. Nat Wmo- kwaliteitsmedewerker GLZ
dhr. P.Prevo, medewerker Concerncontrol
Dagvoorzitter
e
1 ring
e
1 ring
Notulist
e
2 ring
e
2 ring
e
2 ring
Aanwezig namens de aanbieders:
Mevr. S. Schopman, als adviseur ASVZ
mevr. E. van Eck , namens Philadelphia.
mevr. M. Bouter, AV zorggroep.
dhr. J. v. Run, namens Yulius.
dhr. C. van Vlaanderen, regiomanager namens Rivas
dhr. D. de Jong, namens Privazorg thuiszorg.
dhr. A. Kuperus accountmanager namens Eleos,
dhr. A. Krol, clustermanager extramurale zorg zuid
Leger des Heils.
dhr. K. Leenman, Controller namens Syndion.
Bezig met de turnaround. Leveren
dienstverlening aan mensen met een
verstandelijke beperking. Ambulante en
intramurale zorg, dagbesteding. Wil graag
de connectie met jeugd en de verbinding
met behandeling zien geborgd. Heeft
volledig mandaat.
Begeleiding individueel. Uiteindelijk zal de
regiomanager tekenen.
Individuele begeleiding thuis. Zal de
voorbereidingen doen. Later zal
bestuurder aanschuiven voor
ondertekening contracten.
Diensten: beschermd wonen,
dagbesteding (groep)
Thuiszorg, lokale steunpunt Privazorg.
Accountmanager landelijk zal in een later
stadium aanschuiven.
Een gereformeerde instelling voor GGZ die
landelijk actief is. In de regio
verantwoordelijk voor een beschermde
woonvorm en individuele en ambulante
begeleiding van mensen met een
psychische beperking. Ook participeren in
pilots als huis van de Waard. Een
reorganisatie heeft een vermindering van
activiteiten tot gevolg gehad. Hoopt op een
constructieve samenwerking.
Maatschappelijke opvang en diverse
begeleiding, beschermd wonen etc. Enkele
subsidierelaties
Dienstverlening voor mensen met een
beperking, bestuurder zal handtekening
plaatsen.
De voorzitter heet eenieder welkom en opent de vergadering
Mededelingen
•
•
•
•
•
•
•
Het verslag van de bijeenkomst van vandaag zal zodanig worden opgesteld dat ook aanbieders
die niet aanwezig zijn kunnen volgen waarover is gesproken;
Het verslag zal grotendeels in een vraag- en antwoord-format worden opgesteld;
Er zijn signalen dat up- en downloaden van de website www.samensterkinderegio.nl
problematisch zou zijn. De aanwezigen geven aan dat dit niet het geval is. Indien dit toch het
geval mocht zijn wordt afgesproken om via het contactformulier van de website hiervan melding te
doen;
e
De aanwezigen in de 2 ring fungeren als inhoudelijke hulplijn;
Mogelijkerwijs wordt de samenstelling van de fysieke overlegtafel de komende tijd nog (iets)
uitgebreid;
De aanwezige aanbieders zijn geselecteerd op basis van omvang en sector waarin zij werkzaam
zijn. Zij moeten zich realiseren dat zij dus ook namens andere aanbieders uit de sector aanwezig
zijn. Overigens kunnen niet geselecteerde aanbieders via de digitale overlegtafel hun inbreng
leveren;
De agenda voorziet in een kort voorstelrondje waarbij de aanbieders wordt gevraagd kort aan te
geven welke diensten zij leveren, welke subsidierelaties er zijn, welke rol ze hebben in dit proces,
welk mandaat ze hebben en welke verwachtingen ze hebben van dit overleg.
De voorzitter geeft aan dat de doelstelling is: consensus vinden omtrent de op te stellen
contractdocumenten. De voorbereiding vindt plaats aan de fysieke en digitale overlegtafels maar
uiteindelijk zullen de 6 colleges het uiteindelijke besluit nemen en de ondertekening doen.
Fysieke en digitale overlegtafels
Het proces omvat een fysieke en een digitale tafel. Aanbieders die niet fysiek aanwezig zijn kunnen
via de website hun inbreng leveren. Dit wordt weer meegenomen in het fysieke overleg. Het hele
proces wordt zo open mogelijk uitgevoerd. De cyclus bestaat uit :document bespreken, mutaties
verwerken, publiceren en Nota van inlichtingen, gericht op ondertekening op 1 oktober. De website is
hierbij een leidend instrument. Getracht zal worden om, op zo kort mogelijke termijn, te regelen (via
een RSS-feed) dat geïnteresseerden een bericht ontvangen als er iets is gewijzigd.
e
e
e
De planning voor de volgende overlegtafels is: 3 juli (2 ), 17 juli (3 ), 28 augustus (4 ) en 11
e
september (5 ). Alle bijeenkomsten zijn ’s ochtends van 9.00 uur tot 12.00 uur in zalencentrum de Spil
in Bleskensgraaf.
Op de vraag of er, naast dit traject, ook een overeenkomst komt rondom het proces van Sociaal
Team/Toegang wordt geantwoord dat de gemeenten dat in principe zelf organiseren. Wellicht wordt
hierop in een later stadium op teruggekomen.
Uitgangspunt is overigens dat bestaande subsidierelaties zullen blijven bestaan, in welke vorm dan
ook, en dat die niet in dit traject worden meegenomen.
Documenten
•
•
Vandaag wordt het eerste document besproken: de COB-overeenkomst. Deze betreft de
communicatie-, overleg en besluitvormingsstructuur. Na bespreking vandaag zal het aangepaste
document op de website worden geplaatst waarna het een tweede keer zal worden besproken en
vastgesteld.
Datzelfde traject geldt ook voor de resultaatovereenkomst (ROK) die in een later stadium
beschikbaar komt.
•
•
•
•
•
•
Het doel van de projectgroep is om één COB en één ROK op te stellen die inhoudelijk hetzelfde
zijn maar door 6 verschillende colleges zullen worden getekend.
Doel is één aparte ROK voor het overgangsrecht (bestaande cliënten) en één aparte ROK voor
nieuwe cliënten op te stellen. Voor de laatste zal innovatie een belangrijke rol zal gaan spelen.
Daarnaast zal een ROK voor hulp bij het huishouden worden opgesteld. De inkoop van Hulp bij
het huishouden zal parallel aan dit traject lopen en onder dezelfde COB vallen. Deze overlegtafels
gaan over maatwerk begeleiding.
Een vraag met betrekking tot de meicirculaire wordt voorlopig geparkeerd omdat de gemeenten
die nog helemaal door moeten rekenen alvorens er conclusies aan te kunnen verbinden.
Het innovatienetwerk zal zich vooral gaan richten op de nieuwe cliënten. Ook huidige
(overgangsrecht) cliënten zullen, na het overgangsjaar, overgaan naar de nieuwe ROK indien
mogelijk.
Gevraagd wordt of we, net als Drechtsteden, voor het 2015 alleen met bestaande aanbieders een
overeenkomst aan willen gaan. Antwoord: Nee, iedereen (die voldoet aan eisen) kan meedoen in
2015.
De COB-overeenkomst wordt pagina voor pagina behandeld. Weergave is in chronologische volgorde
van bespreking. Daardoor kan het voorkomen dat de artikelen niet helemaal op volgorde worden
behandeld.
Pagina
2
Artikel
2
3
5
6
6
7.3
5
6.4
Vraag
Kunnen de overwegingen wat korter?
Meeste komen weer terug in de
artikelen. Ze zijn ook erg financieel van
aard.
Voetnoot aantal COB’s
Bij overweging 14 wordt verwezen naar
punt 4. Moet dat niet 5 zijn?
Er is onduidelijkheid over de structuur
van het Innovatienetwerk. Wie zitten in
de Stuurgroep en de projectgroepen?
Hoe gaat de besluitvorming? Wat is de
invloed op de totstandkoming van
overeenkomsten?
Kunnen (vertegenwoordigers van)
cliënten ook deelnemen aan deze
fysieke tafel overleggen en aan het
innovatienetwerk?
Er wordt verwezen naar bijlagen die er
niet zijn.
Is er 1 stuurgroep voor hele regio?
Wie is gemeente, wie spreekt namens
gemeente? S.v.p. één stem, één regio.
Vervanger zelfde mandaat?
Mogen er aanbieders op de tribune?
6
7.4
6
7.4
Driemaal missen in een jaar. Kan dat
genuanceerder? Combi met
projectgroepen?
Opzeggen overeenkomst? Geldt dat
ook voor digitale tafel?
Antwoord
Wordt meegenomen
Streven is naar 1. Wordt op
teruggekomen
Wordt meegenomen.
Na sluiten overeenkomsten wordt het
innovatienetwerk opgetuigd. Het
proces zal nader worden uitgewerkt.
Ook de rol van de website krijgt
hierin een plaats. De stuurgroep
wordt vanaf januari pas actief.
Aan het innovatienetwerk zeker. Het
proces zal in een overzicht grafisch
worden uitgewerkt.
Zie hierboven
Dat streven is er zeker
Wordt uitgewerkt. Hangt o.a. af van
aantal COB’s. Uitwerking wordt
opgepakt.
Wordt iemand met voldoende of
vergelijkbaar mandaat
Ja, mits aanbieder en mits
vastgelegd in verslag (naam en
rugnummer)
Ja, wordt versoepeld, Besperken tot
stuurgroep.. Tijdsbepaling?
We checken hoe dit genuanceerder
kan. Wellicht 7.5 toevoegen toe- en
uittreden stuurgroep
Pagina
Artikel
Vraag
Komt er een GR hiervoor?
6
7.1
Eens per kwartaal? Minimaal?
5
6.3
Is leeg?
7
7
10.3
10.3
7
11.1
11.2
10/11
Het woord ‘door’ ontbreekt
Als website prominente rol krijgt is het
wel noodzakelijk dat er een seintje komt
als er iets is gewijzigd.
Onverwachte ontwikkelingen….?
Unaniem? Of consensu?
Ligt heel gevoelig. Wat als….?
10/11
8
12
8
13.1
Wat is proces? Idee inbrengen,
bespreken etc. besluitvorming? Wat als
A iets wil en B niet? Blokkeren?
SROI en duurzaamheid zijn toegvoegd.
Hoe werkt dat?
Opzeggen 6 maanden. Kan dat
tenminste worden? In verband met
boekjaren. In andere regio’s al
toegekend.
Wanprestatie. Krijgen aanbieders tijd
om e.e.a. weer op orde te krijgen?
8
15
Nieuwe aanbieders? Hoe verhoudt dit
zich tot overweging 5?
8
13.1
8
14
Overname personeel bij opzeggen. Niet
verplichten maar facultatief
Overdracht onderneming aan derden:
volledige financiële verplichting? Erg
sterk geformuleerd, kan dat anders?
Hoe wordt er omgegaan met een
veranderende rechtspersoon (bijv.
fusie)
Voorgesteld wordt dat nieuwe
aanbieders niet alleen aan (harde)
selectiecriteria moeten voldoen maar
ook aan gestelde kwaliteitseisen
14
8
15
9
16.1
No blame-cultuur: kan dat nader
gespecificeerd worden?
16.2
Bij geschillen: 3 maanden naar
mediation? Kosten?
Antwoord
Nee, niet op korte termijn. 6
gemeenten, 6 rechtspersonen en
mogelijke volmachten
In aanvang zal het vaker zijn als het
nodig is, in een later stadium minder
vaak. Niet hard voorgeschreven
Alleen in printversie. In digitale versie
niet
Wordt toegevoegd
Daar gaan we met spoed achteraan.
(RSS-feed)
Zin wordt geschrapt
Wordt veranderd in consensus
Tekst van artikel 10 en 11 wordt
herzien en aangepast
idem
Wordt in ROK uitgewerkt
Ja, wordt meegenomen
Ja, wordt opgenomen. Zal niet direct
tot opzegging leiden. Hersteltermijn 2
a 3 keer. Staat ook iets over in art.
16 en inkoopvoorwaarden
Wordt nader bekeken. Klopt niet
helemaal. Wordt anders
geformuleerd.
Wordt aangepast. Geen dwang
(mogelijke overname)
Wordt: als opdrachtgever akkoord
met overdracht dan vervalt deze
financiële verplichting
Wordt uitgezocht
Er wordt gekeken hoe kwalitatieve
criteria kunnen worden meegenomen
(voorbeeld. Drechtsteden?)
Kwaliteitscertificaten? Pauline gaat
dit checken. In ROK komt dit ook
terug.
Wordt eventueel bij definities
meegenomen. Anders hier nader
gespecificeerd.
Uiterlijk binnen 3 maanden en kosten
50/50
Vervolgafspraken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Conceptverslag van eerste fysieke tafel staat 23 juni op de site;
Maandag 30 juni wordt de aangepaste COB-overeenkomst weer op de website geplaatst;
3 juli wordt te vroeg geacht om de COB-overeenkomst al geheel vast te stellen. Misschien komen
er nog vanuit de digitale hoek op- en aanmerkingen. Daarom zal de gezamenlijke vaststelling van
de COB-overeenkomst op 17 juli plaatsvinden;
de eerste concept resultaatovereenkomst (ROK) komt op 27 juni op de website en zal op 3 juli
worden besproken in de tweede fysieke tafeloverleg;
de aangepaste planning staat maandag 23 juni op de website
Op korte termijn zal er geen GR komen. Het streven is naar één gezamenlijke COB-overeenkomst
voor de gehele regio. Datzelfde geldt voor het innovatienetwerk (één voor de gehele regio);
Ook praktische afspraken (bijvoorbeeld een klanttevredenheidsonderzoek (KTO), toepassen
Social Return etc.) zoveel mogelijk uniform. Het wordt ondoenlijk om voor elke gemeente weer
aparte afspraken te maken hieromtrent. De projectgroep neemt deze overweging mee;
Deelname van de Wmo-raad aan de besprekingen (breder draagvlak) wordt door alle aanwezigen
akkoord bevonden;
Gevraagd wordt of de bijeenkomst van 11 september in de ochtend moet plaatsvinden. Dit in
verband met een vergelijkbaar overleg van de BAR-gemeenten. Besloten wordt om het overleg
toch in de ochtend te laten staan;
Rondvraag:
•
•
•
•
•
•
•
De voorzitter vraagt de aanwezigen of het mogelijk is om een kopie te ontvangen van de HUIDIGE
overeenkomsten met het zorgkantoor. Hierop wordt verdeeld gereageerd. Wat gaat gemeente
ermee doen? Gemeente wil graag meer info over productspecificaties, kwalitatieve afspraken
maar ook inzicht in prijsafspraken. Nodig voor inschatten volume, kwaliteit etc.
Voorgesteld wordt om de realisatiecijfers 2013 aan te leveren en de productieafspraken (P*Q).
Niet uitgaan van afspraken 2014 omdat daar al forse kortingen in zijn verwerkt.
Bezien zal worden of punten uit de SLA van Drechtsteden met betrekking tot kwalitatieve
aspecten ook voor AV bruikbaar zijn. Overleg met Drechtsteden vindt volgende week plaats.
ASVZ kan een format (voor de uitvraag) aanleveren dat ook in Drechtsteden is gebruikt. Als dit
een bruikbaar sjabloon is zal het via de website beschikbaar worden gesteld.
Er zal nog worden gesproken met VGZ over ondersteuning bij inkooptraject en/of bij back-office.
Daarover wordt op korte termijn meer helderheid verwacht.
Nogmaals wordt gevraagd om een SSR-feed om wijzigingen op de website te kunnen volgen;
Onderaannemerschap wordt in de ROK opgenomen, PGB zit daar niet in.
De voorzitter sluit de vergadering met dankzegging voor de inbreng van alle aanwezigen.