Buitencentrum Almeerderhout

Faites de ce projet VOTRE PROJET
Nous devons réunir 40.000 €
Toutes les catégories de donateurs seront mentionnés
sur la plaquette souvenir ainsi que sur un tableau à
proximité de l’ACM en exposition au MRA
A partir de 40 € versés sur notre compte géré par la
fondation Roi Baudouin, votre don fera l’objet d’une
attestation vous permettant de le déduire de votre
déclaration d’impôts.
ette !
c
z
e
s
truis vec nou
s
n
o
Rec ndée a
-Bli
o
t
u
A
gen
a
w
r
e
ants !
p
e
dez ns mee
w
u
o
o
B
met
his
t
t
c
us!
tru
s
h
n
t
i
o
Rec d car w
oure
m
r
a
agen
w
r
e
Panz s!
n
e
s
die
t un
i
e
i
m
S
n
en
Baue zusamm
Maak van dit project uw project
We moeten 40.000 € inzamelen
Alle schenkers zullen worden vermeld op de herinneringsplaat en op een paneel dat bij de ACM in het
Koninklijk Legermuseum zal zijn opgesteld
Vanaf een bedrag van 40 € gestort op de rekening van de
Koning Boudewijnstichting ontvangt u een fiscaal attest.
Turn this project into your project
We must collect 40.000 €
The name of the donators will be mentioned
on the memory plate as well as on the panel
next to the exhibited ACM vehicle in the MRA
Machen Sie von diesem Projekt Ihr Projekt
Le stand Auto-Canon-Mitrailleuse
De stand Kanon-Mitrailleur-Wagens
The Gun – machine-gun car stand
Der Kanone – Maschinengewehr Wagen Stand
Wir brauchen 40.000 € zusammeln
IBAN : BE10 0000 0000 0404
BIC : BPOTBEB1
Communication : ***128/2500/00047***
La FRB apporte
sa collaboration
au projet
2015, elle va renaître
2015, hij gaat herleven
2015, soon back on track
2015, Bald fährt er wieder
Le rôle de la Belgique dans le développement des
véhicules blindés légers ainsi que la création d’une
unité entièrement dédiée à cette arme est fort
mal connu. Son utilisation sur le front de Russie
entre 1915 et 1918 l’est encore moins. Pour ces raisons, une petite équipe a entrepris de reconstruire
à l’identique une des Auto-Canon-Mitrailleuse
« Minerva / Mors » construites en 8 exemplaires
à la suite d’une commande de l’armée belge. La
construction des véhicules, sur base du châssis
d’une voiture particulière fut assez épique et est à
suivre entre autre sur notre site :
www.auto.canon.2014.com
De rol van België in de ontwikkeling van lichte
gepantserde voertuigen evenals in het oprichten
van een eenheid uitsluitend rond dit wapen is nog
slecht gekend. Dat geldt eveneens voor het gebruik
ervan aan het Russische front tussen 1915 en 1917.
Daarom heeft een klein team de reconstructie op
gelijke grootte ondernomen van één van die “AutosCanon-Mitrailleuse” (Kanon-Mitrailleur-Wagens), in
8 stuks gebouwd als gevolg van een bestelling van
het Belgisch Leger. De bouw van de voertuigen op
basis van een onderstel van een privé wagen verliep nogal episch en is te volgen op onze site :
www.auto.canon.2014.com
The part played by Belgium in the development of
light armoured vehicles as well as in the creation of
a unit totally designed around that weapon has never been fully researched, nor its use on the Russian
front between 1915 and 1917. Therefore a small
team has undertaken the full-scale reconstruction
of one of the “autos-canon-mitrailleuse” ( Car-gunmachine-gun ) of which eight were built, following
an order by the Belgian Army. The construction of
the vehicles based on the frame of a private car
was rather adventurous and can be followed on our
site :
www.auto.canon.2014.com
Die Rolle Belgiens in der Entwicklung von leichten
Panzerwagen sowie in der Entstehung von einer
völlig diesem Waffen gewidmeten Einheit ist wenig bekannt, deren Verwendung an der russischen
Front zwischen 1915 und 1917 ebenso wenig. Darum hat ein kleines Team die Rekonstruktion auf
wahre Grösse von einem dieser “autos-canon-mitrailleuse” ( Wagen-Kanon-Maschinengewehr ) unternommen, die in 8 Stücken gebaut worden sind,
im Auftrag des belgischen Heeres. Der Bau dieser
Fahrzeuge auf Basis eines Fahrgestells eines privaten Wagens war ziemlich episch und kann verfolgt
worden auf unserer Site :
L’idée que la guerre serait courte, « fraiche et
joyeuse » était très répandue au début des hostilités. Très vite, la première guerre de mouvement
se transforma en guerre de positions. Cette situation eut pour conséquence de rendre l’utilisation
des véhicules à roues difficilement envisageable.
Heureusement pour nos 361 volontaires, la Russie,
où des espaces de manœuvre subsistaient, souséquipée en matériel motorisé passa un accord avec
la Belgique et le corps au complet embarqua, sans
le savoir, pour la plus incroyable des odyssées.
L’unité combattit héroïquement les Autrichiens en
Galicie dans des conditions climatiques extrêmes.
Après la révolution de 1917, la troupe dut faire le
tour du monde pour rentrer en Europe et finir la
guerre en Belgique. Cette étonnante aventure vous
sera bientôt racontée en détail.
De opvatting dat de oorlog « kort, monter en vrolijk » zou worden, was in het begin van de vijandelijkheden vrij algemeen. Zeer snel gleed de oorspronkelijke bewegingsoorlog echter uit naar een
stellingenoorlog. Als gevolg daarvan kon de inzet
van wielvoertuigen amper overwogen worden. Gelukkig voor onze 361 vrijwilligers sloot Rusland dat
maneuverruimte zat had maar met een schrijnend
gebrek aan gemotoriseerd materiaal een akkoord
met België en het volledige Corps werd ingescheept zonder het te weten voor de ongelooflijkste
wereldreis. De eenheid vocht heldhaftig tegen de
Oostenrijkers in Galicië in extreme klimaatomstandigheden. Na de revolutie van 1917 moest de groep
rond de wereld reizen om terug in Europa te geraken en het einde van de oorlog in België mee te
maken. Weldra krijg je in detail het relaas van dit
bewonderenswaardige avontuur.
The idea that the war would be « short, cool and
joyous » was widespread at the beginning of the
hostilities. Movement warfare very quickly turned into trench warfare. As a consequence using
wheeled vehicles wasn’t a realistic option. Fortunately for the 361 volunteers, Russia with a wide
manoeuvre space “available” but poorly equipped
in motorized stock signed an agreement with Belgium and the whole Corps was shipped off, totally
unaware of the most incredible odyssey awaiting
them. The unit fought heroically against the Austrians in Galicia in extreme weather conditions.
After the 1917 Revolution the company had to travel around the world in order to reach Europe again
and to end the war in Belgium. You will soon be told
this amazing adventure in details.
Die Idee, der Krieg werde kurz, lebhaft und munter sein, war am Anfang der Kampfhandlungen sehr
verbreitet. Sehr schnell aber verwandelte sich der
Bewegungskrieg in einen Laufgrabenkrieg. Dieser
Zustand machte die Verwendung von Radfahrzeugen ziemlich undenkbar. Glücklicherweise für die
361 Freiwilliger schloss Russland, wo Manöverraum
vorhanden war, und fast ohne motorisiertes Material einen Vertrag mit Belgien und das vollständige
Korps schiffte mit nicht der geringsten Ahnung von
der kaum undenkbarsten Odyssee ein. Die Einheit
kämpfte tapfer gegen die Österreicher in Galizien
im rauhsten Wetter. Nach der Revolution von 1917
musste das Korps um die Welt reisen um zurück
nach Westeuropa zu gelangen und in Belgien das
Ende des Krieges mit zu machen. Dieses erstaunliches Abenteuer werden wir Ihnen bald ausführlich
erzählen.
www.auto.canon.2014.com