Participatiewet - Inzet op maat

JOhan Berends
Participatiewet
Even kijken wat u al weet?
UWV
Inclusie
CAP100
Quotumwet
Verloonde uren
Doelgroepenregister
Als je een beperking hebt; ben je gericht
op de vereenvoudiging van het werk;
dat komt de productiviteit ten goede
Participatiewet per 1 januari 2015
Met de Participatiewet wil de overheid meer
mensen met een arbeidsbeperking aan het werk
krijgen. Gemeenten zijn verantwoordelijk om per
2018 minimaal 125.000 mensen te ‘plaatsen’.
Nederland telt maar liefst 815.000
arbeidsongeschikten in 2013, die gezamenlijk
11 miljard aan uitkeringen ontvangen. De
Wajong groeide van alle
arbeidsongeschiktheidsregelingen (WAO/
/Wajong/WAZ/WIA) het hardste, de afgelopen
jaren met 16 tot 17.000 mensen per jaar. In de
Wajong zitten ongeveer 200.000 mensen
Participatiewet 1
Wajong
Vanaf 1 januari 2015 hebben alleen jongeren die
nooit meer kunnen werken nog recht op Wajong.
Heeft u al Wajong dan volgt een herbeoordeling.
Heeft u geen arbeidsvermogen? Dan houdt u de
huidige Wajong van 75% van het minimumloon.
Heeft u een deel arbeidsvermogen dan wordt uw
Wajong verlaagd naar 70% van het minimumloon.
Wajong = Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Participatiewet 2
De sociale werkvoorziening
De Participatiewet vervangt ook de Wet sociale
werkvoorziening (wsw) vanaf 1 januari 2015.
Staat u al op de wachtlijst voor een wsw-plek? Dan
krijgt uw gemeente vanaf 1 januari 2015 de
verantwoordelijkheid om u aan het werk te helpen.
102.445 personen werkten eind 2012 in Wsw-verband
Participatiewet 3
Bijstand in 2015
Heeft u een bijstandsuitkering? Dan valt u vanaf 1
januari 2015 onder de Participatiewet. U krijgt met
strengere eisen te maken:
• U moet sneller werk accepteren. Dit betekent
dat u langer moet reizen of moet verhuizen als
dat nodig is om een baan te krijgen.
• De gemeente kan een tegenprestatie van u
vragen.
• Uw uitkering kan dalen als u met andere
volwassenen de woonkosten deelt.
Mensen in de bijstand is in 2014 met 8.000 toegenomen tot 434 duizend.
Participatiewet 4
Extra banen voor mensen met arbeidsbeperking
Werkgevers hebben met de overheid afgesproken
extra banen te scheppen voor 125.000 mensen met
een arbeidsbeperking. Dat gaat zowel om beschutte
banen als om niet-beschutte banen.
Geven werkgevers niet genoeg banen vrij? Dan
dwingt de overheid deze af met een quotum. De
overheid wil dit wettelijk vastleggen in
de Quotumwet. De Tweede en Eerste Kamer
moeten het wetsvoorstel nog behandelen.
((aantal banen nulmeting + baanafspraak cumulatief in jaar t) x
gemiddelde aantal verloonde uren doelgroep) / (aantal werknemers
jaar t totaal x gemiddeld aantal verloonde uren per werknemer)
Participatiewet 5
Loonkostensubsidie/no-risk polis/ werkplekaanpassingen
Door de Participatiewet kunnen gemeenten werkgevers
aanmoedigen om banen te bieden:
• Een gedeelte van het loon meebetalen (subsidie).
Bijvoorbeeld 20% voor een werknemer die door een
arbeidshandicap 20% langzamer werkt dan een ander.
• Een gemeente kan ook werkplek-aanpassingen voor een
werkgever betalen.
• Of met een no-risk polis het mogelijke risico voor de
werkgever wegnemen.
EINDCONCLUSIE: de gemeente moet het regelen met de werkgever.
Sancties zijn zeer beperkt. 2018 pas effecten zichtbaar.
Overgangsregelingen remmen effecten af.
Wat is inclusie?
Inclusie wordt gebruikt
rond allochtonen, kansarmen en mensen met
een handicap / functiebeperking.
De verantwoordelijkheid tot ‘aanpassing’ ligt niet
bij een sociaal achtergestelde groep, zoals
bij integratie. Het is de maatschappij die zich
aanpast en diversiteit als een meerwaarde ziet.
Hindernissen voor sociale participatie worden
(letterlijk en figuurlijk) verwijderd, zodat iedereen
naar beste vermogen kan deelnemen aan het
maatschappelijk leven.
De beperking is het uitgangspunt, daar passen de
‘onbeperkten’ zich op aan.
CAP100 en LWF doen…..?
U kent Lucille Werner wel. De bekendste BN-er
met een arbeidshandicap. Zij richtte de Lucille
Werner Foundation op. Van daaruit vinden
allerlei activiteiten plaats:
LWF academy
LWF broadcasting
LWF ambassadors
LWF network
LWF productions
LWF work
LWF Cap100
CAP100 is de kandidaten-pool met
talenten met een beperking
Metamorfase en LWF verzorgen een
eendaagse training in 2015
• Participatiewet – alle ins en outs
• Effect op de organisatie: ‘anders denken en
dus anders werken’
• De wet vóór zijn en blijven…………..
• LWF ambassadeurs komen langs
• Interactie aan de hand van stellingen
• U stelt een concreet actieplan ‘inclusie’ op
In de WOR, artikel 28, staat dat u de
deelname van medewerkers met een
arbeidsbeperking dient te bevorderen.
JOhan Berends, coacht HR en OR bij de
interpretatie en concrete implementatie van
de Participatiewet…..
Een eendaagse training met actieve inbreng
van de ambassadeurs van de Lucille Werner
Foundation kunt u reserveren via:
06 – 83 56 18 29 of [email protected]