Profiel downloaden - Nationaal Register

Informatiememorandum & profielschets
Lid Raad van Commissarissen
Woningcorporatie Viverion
1. Algemeen
Viverion is een middelgrote woningcorporatie die bijna 6000 woningen verhuurt en waar circa 60
medewerkers werken. Het werkgebied strekt zich uit over drie gemeenten; de Hof van Twente, de
gemeente Lochem en de gemeente Rijssen-Holten. De activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen,
verhuren, beheren en verkopen van onroerend goed.
Viverion richt zich vooral op het bieden van perspectief aan mensen met minder kansen op de
woningmarkt en zet zich actief in voor de woonomgeving en leefbaarheid in haar werkgebied.
De exploitatieomzet bedraagt gemiddeld circa € 35 miljoen en het balanstotaal circa € 215 miljoen.
De eigen vermogenspositie is solide en de externe visitatieresultaten zijn voldoende.
Viverion is lid van de branchevereniging Aedes en heeft zich daarmee ook gebonden aan haar Code,
alsmede de Governance-code Woningcorporaties, die daarmee de leidraad vormen voor bestuur,
toezicht en verantwoording.
De organisatie van Viverion is als volgt:
Voor meer informatie over Viverion en de Governance-codes wordt verwezen naar: www.viverion.nl.
1
2. Bestuur en Toezicht
De Viverion-Groep, de stichting Viverion en haar dochtermaatschappijen, wordt bestuurd door één
Directeur-Bestuurder, de heer J.W.T. Allersma, onder toezicht van een Raad van Commissarissen.
De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit vier leden, waarvan twee leden per maart 2014
zijn benoemd op voordracht van de gezamenlijke huurdersvertegenwoordigers en de voorzitter is
per 1 januari 2015 gestart.
Er is behoefte om over te gaan tot uitbreiding met een vijfde lid van de Raad van Commissarissen.
De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur, op de financiële situatie, op
de algemene gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden dochtermaatschappijen
(ondernemingen).
De Raad staat het Bestuur met raad ter zijde en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen
functioneren. De werkwijze van de Raad is vastgelegd per reglement.
De Raad van Commissarissen komt circa zes tot acht keer per jaar bijeen. Daarnaast is er nog een
aantal bijeenkomsten ten behoeve van commissies, bijeenkomsten met belanghouders en voor
bijscholing. De leden van de Raad worden benoemd voor een periode van vier jaren. Aftredende
leden zijn ten hoogste één keer herbenoembaar voor eenzelfde periode van vier jaar.
De Raad van Commissarissen kent twee commissies: de Auditcommissie en de
Remuneratiecommissie. Het lidmaatschap van deze commissies wordt verdeeld onder de leden van
de Raad. Leden van de Auditcommissie vergaderen drie keer per jaar extra.
De leden van de Raad ontvangen voor hun werkzaamheden een jaarlijkse vergoeding
overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens.
De huidige samenstelling van de Raad is als volgt:
- mevrouw S. van Gemeren-Boelhouwer, voorzitter
- mevrouw D. Buitenwerf, lid remuneratiecommissie
- de heer J.H.F. Kampkuiper, lid remuneratiecommissie
- de heer C. Stam, lid auditcommissie
3. Algemene eisen voor alle leden van de Raad van Commissarissen
De leden van de Raad denken met het Bestuur mee op strategisch niveau, waarbij de Raad op
specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner van het Bestuur kan zijn. Dit vraagt van de
Commissarissen een aantal kwaliteiten, een bepaalde achtergrond en specifieke kennis.
Van alle leden van de Raad wordt verwacht dat zij beschikken over de volgende kwaliteiten:
- academisch werk- en denkniveau en in staat om op afstand toezicht te houden;
- positief-kritische en constructieve houding en affiniteit met volkshuisvesting;
- integriteit en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
- ruime werkervaring in bestuurlijke functies bij complexe organisaties;
- vermogen om voorstellen van de bestuurder op waarde te kunnen toetsen;
- brede maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met huurdersparticipatie;
- binding met één of meerdere regio’s waarin Viverion werkzaam is en inzicht in lokale en
regionale verhoudingen.
2
Voorts mag een lid van de Raad van Commissarissen vanuit zijn/haar huidige werkzaamheden geen
conflicterende belangen hebben met Viverion, noch functies vervullen die onverenigbaar zijn met
haar statutaire bepalingen en met de Governancecode Woningcorporaties.
De voorgedragen kandidaat zal, conform de relevante regelgeving, over een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG) dienen te beschikken.
4.
-
Specifieke eisen voor de huidige vacature van een lid met een senior-financieel profiel
aantoonbare kennis en ervaring met financiën en bedrijfsvoering;
ervaring met financiële toezichtkaders, interne control en risicomanagement;
gebondenheid met de Viverion-regio.
5. Procedure
Nationaal Register is ingeschakeld om Woningcorporatie Viverion te begeleiden bij de werving en
selectie van het nieuwe lid van de Raad van Commissarissen.
De heer ir. Kick Visser, adviseur, zal deze opdracht namens het Nationaal Register begeleiden.
Hebt u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u van
harte uit te reageren via onze website vóór 26 januari 2015.
Via deze link kunt u online solliciteren met uw recente CV met pasfoto als bijlage en krijgt u direct
een ontvangstbevestiging van ons.
Contactgegevens
Nationaal Register
De heer ir. Kick Visser, adviseur
Telefoon: 070 324 30 91
Email: [email protected]
Website: www.nationaalregister.nl
3