Profiel R v C leden St.Talent voor Rotterdam

Datum: 14 oktober 2014
Stichting Talent voor Rotterdam zoekt:
leden voor de Raad van Commissarissen.
1. Algemeen

De Stichting Talent voor Rotterdam richt haar activiteiten op het voorkomen van uitval
en uitkeringsafhankelijkheid van jongeren én het terugleiden van uitgevallen jongeren
naar school en werk. De partners bundelen hun expertise en menskracht in de stichting.
De stichting biedt deze jongeren een gecombineerde ondersteuning met Werk + Leren +
Woonruimte en Coaching. De meerwaarde van Talent voor Rotterdam.

De Stichting is een netwerkorganisatie. Daarin werken op een innovatieve wijze samen
bedrijven (privaat-/ publiek), gemeente, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en
organisaties die coaching-/ jeugdbegeleiding leveren.

De stichting heeft een Raad van Commissarissen. Voor werving en selectie van leden
voor de R v C heeft het bestuur deze profielschets opgesteld. De toekomstige R v C
evalueert deze profielschets en toetst deze op maatschappelijke ontwikkelingen en de
strategische koers van de stichting. Zo nodig wordt deze door de R v C aangepast.
2. Taak
De Raad van Commissarissen heeft tot taak het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren, toezicht te houden op de realisatie van de doelstellingen en het beleid en algemene
zaken in de stichting (good governance). De Raad heeft een aantal statutaire bevoegdheden
(vaststellen beleidsplan, goedkeuring jaarrekening).
3 Profiel
Voor de Raad van Commissarissen zoekt het bestuur nadrukkelijk naar maatschappelijk
betrokken kandidaten die de diverse branches-/ sectoren vertegenwoordigen; een relevant
netwerk hebben en als ambassadeur voor Talent voor Rotterdam willen optreden. De
stichting zoekt nadrukkelijk ook kandidaten die een bijzondere rol-/ positie in Rotterdam
vervullen en aansprekend zijn voor de jongeren.
De leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en te inspireren. De Raad in haar
geheel dient over een stevig politiek-/ bestuurlijk netwerk te beschikken. Een netwerk met
een mix van vakinhoudelijke expertise en stimulerend ambassadeurschap.
14 10 2014 Profielschets R v C Talent voor Rotterdam / FK
1
4. Samenstelling
De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. De
samenstelling zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid de leden de Raad het best in staat stelt de diverse taken naar behoren te
verrichten. Het bestuur vindt het belangrijk dat bij de selectie en samenstelling van de Raad
deskundigheid op één of meerdere terreinen aanwezig is. Het gaat hierbij om de terreinen:
•
•
•
•
•
•
•
arbeidsmarktontwikkelingen en onderwijs
economische en maatschappelijke participatie
stedelijke ontwikkeling en volkshuisvesting
jeugdhulpverlening / sport
maatschappelijk ondernemen en innovatie
publieke sector / bestuurlijke ervaring
en nadrukkelijke betrokkenheid bij de stad Rotterdam / Rijnmond.
4. Voordracht
Het bestuur benoemt de Raad van Commissarissen. Aan de leden wordt geen beloning
toegekend; wel een onkostenvergoeding. De Raad wordt zodanig samengesteld dat sprake
is van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de Raad van Commissarissen in het
belang van de Stichting als een team kan optreden.
Voor meer informatie Stichting Talent voor Rotterdam:



Anky Romeijnders – van Tiggelen, voorzitter
directeur Albeda College Branche Gezondheidzorg
Ben van Dorp, secretaris
directeur Laurens regio Zuid-Oost
Arthur Oerlemans, penningmeester
directeur Woonbron
06 - 228 78 306
06 – 537 25 628
06 – 535 32 207
Projectmanagement T v R:
Frank Köster 06 – 229 750 44
[email protected]
14 10 2014 Profielschets R v C Talent voor Rotterdam / FK
2