Nieuwsbrief 43

Ludgerstraat 86
7121 EM Aalten
telefoon (0543) 472256
e-mail [email protected]
internet www.cbsgroen.nl
Nr. 43
juni 2014
Inhoud











Belangrijke data
Trefwoord
Welkom
Afscheid
Personele zaken
Toetsen - vervanging
Groepen 4 vr. mi. naar school
Eindactiviteit
Pleegzorg
Andere schooltijden
Ouderavond / ledenvergadering
Belangrijke data
vr. 6 juni
ma. 9 en di.
10 juni
vr. 13 juni
vr. 20 juni
wo. 2 juli
wo. 9 juli
do. 10 juli
di.av. 15 juli
wo.av. 16 juli
do. 17 juli
vr.mi. 19 juli
ma. 22 juli t/m
vr. 29 aug.
Bruiloft juf Hanneke
Pinkstervakantie
Juffenfeest groep 3-4
Groep 6a naar bieb
15-minutengesprekken
(facultatief)
Afsluiting schooljaar
16.30 – 19.00 uur
Rapport mee
Afscheid groep 8a
Afscheid groep 8b
Schoolkrant mee
Alle groepen vrij
Zomervakantie
.
Trefwoord
De godsdienstige vorming van uw kinderen krijgt ook in het schooljaar 2013/2014 volop onze
aandacht. Elke morgen beginnen
wij de dag rondom de bijbel. Op school
gebruiken we voor de
godsdienstige vorming de methode ‘Trefwoord’.
Op het digibord is iedere dag een
tekening, foto, puzzel of tekst te zien. De
(Bijbel-) verhalen, gedichten,
gebeden en liederen die daarbij horen staan in
de handleiding voor de
leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende
thema’s uit de leefwereld van de kinderen en uit de Bijbel aan de orde.
In de komende weken gaat het over de volgende thema’s:
 Respect (26 mei t/m 13 juni)
Inhoud: Over respectvol omgaan met de dingen in onze leefomgeving en met mensen, hun
overtuigingen en hun geloof. Over regels die respectvol gedrag ondersteunen.
Bijbel: Hemelvaart, Pinksteren, De Tien Woorden (Handelingen 1 en 2; Exodus 19 en 20).
1
 Op je sterkst… (16 t/m 27 juni)
Inhoud: Wanneer ben je op je sterkst? Hoe ‘gewoon’ is geweld? Over het serieus nemen van geweld
zonder het als vanzelfsprekend te beschouwen.
Bijbel: Simson (Rechters 13 t/m 16).
 De Verhalenboom (30 juni t/m 18 juli)
Inhoud: Over de kracht van verhalen, over wat een verhaal met mensen doet en wat mensen met
een verhaal doen.
Bijbel: De fabel van Jotam (Richteren 9), De parabel van Natan (2 Samuël), Het oordeel van Salomo
(1 Koningen 20), De parabel van de zaaier (Matteüs 13), De schat in de akker (Matteüs 13) en De
goede herder (Johannes 10).
De komende 2 weken is het thema ‘Respect’ aan de orde.
Respect is een belangrijk woord, het wordt veel gebruikt. Respect is meer dan een woord, het gaat
om concreet gedrag dat we van elkaar verwachten. Ouderen en mensen die je niet kent spreek je
aan met u. Tijdens een voorstelling ga je niet praten uit respect voor de artiest. In een museum
blijf je met je vingers van de spullen af. En iemand met een afwijkend uiterlijk maak je niet
belachelijk. Als het om respect gaat, houd je rekening met de gevoelens en de rechten van je
medemens. Je laat hem in zijn waarde. Ook in de social media.
Gebruiken we het woord misschien zoveel omdat we vinden dat het vaak aan respect ontbreekt in
onze samenleving? Regels en aanwijzingen kunnen daarbij helpen. Ook de bekende Bijbelse Tien
Geboden roepen op tot respect. Spreek met respect over God en misbruik zijn naam niet. Steel niet
uit respect voor het eigendom van de ander. Dood niet uit respect voor het leven…
Hoe leren onze kinderen respect? Praten erover is goed, maar wat veel beter werkt is het goede
voorbeeld geven. Daarover gaat overigens dat beroemde Bijbelse gebod ‘Eer uw vader en uw
moeder’. Wij, opvoeders, behoren immers het respect van onze kinderen te verdienen door het
goede voorbeeld te geven.
Welkom
In de afgelopen periode hebben we de volgende leerlingen welkom geheten in de instroomgroep
(Bob de Bouwergroep):
Anouk Kraaijenbrink, Lieke Hoftijzer en Sander Perebolte. We hopen dat zij zich gauw thuis zullen
voelen op “de Groen”.
Afscheid
Tim ter Haar (Bob de Bouwergroep) heeft onze school verlaten. Maandag 26 mei heeft Tim afscheid
genomen en dinsdag 27 mei heeft hij nog een fijne juffendag gehad. Maandag 2 juni is Tim
begonnen op NieuwHessen. We wensen hem in alle opzichten alle goeds toe!
Personele zaken
Juf Leonie vertelde enige tijd geleden dat zij en haar man Martijn hun eerste kindje verwachten.
Wat een mooi nieuws! We hopen dat de zwangerschap voorspoedig zal verlopen en zij begin
november de trotse ouders zullen zijn van een gezonde zoon of dochter.
Juf Els is, na haar operatie, al weer regelmatig op school en actief in de Kikkergroep. Geleidelijk
probeert zij de intensiteit van de werkzaamheden op te voeren. De insteek is dat zij begin juli weer
volledig is hersteld.
2
Juf Hanneke gaat op vrijdag 6 juni trouwen met Lars Vaags. De kinderen van de groepen waaraan zij
les geeft (gr. 8a en 5-6), zijn ook uitgenodigd voor de kerkdienst en de kinderreceptie. Alvast van
harte gefeliciteerd!
Tevens vertelde juf Hanneke het mooie nieuws dat zij en Lars hun eerste kindje verwachten. We
hopen ook voor hen dat de zwangerschap voorspoedig zal verlopen en zij begin december de trotse
ouders zullen zijn van een gezonde zoon of dochter.
Juf Mariska moet 10 juni geopereerd worden aan haar pols. Zij kan daarna enkele weken niet
werken. Zoals het er nu voorstaat, zal zij vervangen worden door juf Hanneke. Dit betekent
dat de er voor de dagdelen dat juf Hanneke in groep 5-6 is externe vervanging komt.
Tussenschoolse opvang
Doordat enkele mensen (langdurig) ziek zijn én door een toenamen van het aantal kinderen dat
overblijft. Zijn wij dringend op zoek naar mensen die ons team voor de Tussenschoolse opvang op
dinsdag en donderdag willen versterken. (11.30 – 13.00 uur) Per overblijfmoment ontvangt u een
vergoeding van € 10,00.
Wanneer u interesse heeft, neemt u dan contact op met school. Dit kan via mail:
[email protected] of tel. 472256.
Welke dagde(e)l(en) en hoeveel u beschikbaar bent, kan uiteraard in onderling overleg worden
vastgesteld. Bij voorbaat hartelijk dank!
Toetsen - vervanging……
In de komende periode worden in alle groepen (CITO)toetsen afgenomen.
Deze toetsen geven ons inzicht in de ontwikkeling van uw kind(eren) en zijn ijkmomenten om
te kunnen beoordelen of ons onderwijsaanbod aansluit bij de talenten en mogelijkheden van
de kinderen.
Hieronder een overzicht van de toetsen die worden afgenomen.
Kleuterscreening dyslexie (gr. 1 en 2) (gekeken wordt of de voorwaarden om tot lezen te komen op niveau
zijn)– Taal voor kleuters (gr. 1 en 2) – Rekenen voor kleuters (gr. 1 en 2) - Spelling (gr. 3 t/m 7)
– AVI (gr. 3 t/m 7) (lezen van teksten waarbij m.b.v. tijd en het aantal fouten het niveau wordt vastgesteld)–
DMT(gr. 3 t/m 7) (in 1 min. zoveel mogelijk woorden van een kaart goed te lezen)– Woordenschat (gr. 3
t/m 7) – Rekenen en wiskunde (gr. 3 t/m 7) – Begrijpend lezen (gr. 3 en 4)
Voor het leesonderwijs wordt in groep 3, naast de DMT en AVI-toets, ook de eindsignalering
afgenomen.
Inval: omdat wij het van belang vinden dat de eigen leerkracht de toetsen afneemt, kan het
zijn dat er deze week en de komende tijd een invaller in de groep van uw kind is tijdens het
afnemen van de leestoetsen.
Groepen 4 op vrijdagmiddag
naar school
In de laatste weken van het schooljaar gaan de beide groepen 4 ook op vrijdagmiddag naar
school. (20 juni, 27 juni, 4 juli en 11 juli) De reden hiervoor is, dat mochten we op termijn
overgaan naar het 5-gelijke schooldagenmodel, elke groep voldoende lesuren moet hebben
gemaakt.
In groep 4a geeft juf Erica deze middagen les aan groep 4a
In groep 4b geeft is de verdeling als volgt:
20 juni: juf Ronanke
27 juni: juf Daniëlle
4 juli: juf Daniëlle
11 juli: juf Ronanke.
3
Eindactiviteit
Op woensdag 9 juli van 16.30 uur tot 19.00 uur is de afsluiting van het schooljaar. We vieren dat dit
jaar in de vorm van een gezellige zomermarkt, met allerlei zomerse activiteiten, waaronder een
kinderrommelmarkt, limbodansen en snoephappen. Dit alles onder het genot van een lekker hapje
en drankje. Jullie ontvangen t.z.t. nog een mail met nadere informatie. Houd deze datum vast vrij
in de agenda en wie een plekje wil op de rommelmarkt kan alvast de zolder op om spullen te
verzamelen.
Pleegzorg….
Lindenhout pleegzorg vraagt uw hulp
Elk kind of jongere wil meedoen, erbij horen, zich ontwikkelen en groot worden in een veilige
omgeving. Dat is ook wat ouders het liefste willen voor hun kind, zij zetten zich daarvoor in met
alles wat hen daarbij helpen kan. Maar voor sommige ouders is dat vanwege verschillende redenen
(tijdelijk) erg moeilijk en zij zoeken professionele hulp.
Die hulp vinden zij bij Lindenhout, organisatie voor Jeugd en Opvoedhulp. In de eigen leefomgeving
zorgen ouders met hulpverleners en andere professionals, bijvoorbeeld van kinderopvang en
onderwijs, dat het kind veilig opgroeit en zich optimaal kan ontwikkelen.
Maar soms lukt dit even niet thuis. Soms is het voor de ontwikkeling van een kind beter om
(tijdelijk) elders te wonen, zoals in een pleeggezin. Het kind houdt zoveel mogelijk één leefwereld,
ouders delen het opvoederschap met pleegouders.
Dit kan een korte periode zijn, zo nu en dan, of zo lang als nodig. Pleegouders komen bij voorkeur
uit de eigen familie, het sociale netwerk of de directe omgeving van het kind/de jongere of diens
ouders. Zij worden door Lindenhout geholpen om het pleegkind op een fijne manier in hun gezin op
te nemen en te begeleiden, en daarin samen te werken met de ouders. En soms kan het kind thuis
blijven wonen met ondersteuning van een pleeggezin, dit kan helpend zijn om een moeilijke
periode te overbruggen of het gezin te ontlasten.
Lindenhout is op zoek naar deze pleeggezinnen; bij u in de stad, bij u in de wijk, bij u in de directe
omgeving. Want we willen kinderen, die (tijdelijk) elders moeten wonen, een plek bieden waardoor
ze naar hun eigen school kunnen gaan, contact met hun ouders kunnen houden en met hun vriendjes
en vriendinnetjes blijven spelen.
Dus overweeg uw eigen mogelijkheden een kind te helpen, of praat en vertel over pleegzorg in uw
omgeving, familie, vriendengroepen, op school en het schoolplein, aan uw collega’s en die van uw
partner.
Wilt u meer weten over pleegzorg, bekijk dan de website www.pleegzorg.nl en
www.lindenhout.nl/pleegzorg.
4
Andere schooltijden – stand van zaken
In de laatste maanden was er weinig nieuws over de eventuele invoering van het vijf gelijke
schooldagenmodel, ‘Andere schooltijden’. Tegelijkertijd wordt er wel hard gewerkt om alle
informatie te vergaren die nodig is om begin 2015 een afgewogen besluit over invoering te kunnen
nemen. Daarom voor het eind van het schooljaar nog een update over de stand van zaken, mede
naar aanleiding van enkele vragen tijdens de ouderavond eind april.
Enquête en voorlopig besluit
Na de info-avond in oktober 2012 hebben ouders in december 2012 de enquête ingevuld. 54 procent
van de ouders stemde voor, hierover is uitvoerig verslag gedaan in de nieuwsbrief januari 2013.
Daarna bleek dat het personeel van de Groen niet afwijzend stond tegenover ‘andere schooltijden’
maar dan moest er wel eerst duidelijkheid komen over een aantal zaken. Dat is besproken in de
Medezeggenschapsraad (MR).
Alles afwegend is de MR positief over het vijf-gelijke-dagen model. Maar wel onder het voorbehoud
dat er duidelijkheid komt over de volgende punten:
1.
De jongste leerlingen gaan meer uren naar school, verdeeld over alle dagen. Kunnen zij dat
aan? En wat is de ervaring met kleuters op scholen die dit model hanteren?
2.
De hogere groepen (5 tot en met 8) zullen per week ruim 1 uur minder les hebben dan nu,
maar moeten wel dezelfde stof door. Kan dit? Blijft de kwaliteit gewaarborgd? Naast de verplichte
leerstof moet er ook tijd blijven voor de leuke dingen, zoals handenarbeid, muziek, projecten, etc.
3.
Werktijdfactoren: met invoering van Andere schooltijden zullen de werktijdfactoren van de
leerkrachten wijzigen. Welke gevolgen heeft dat voor de leerkrachten?
4.
Aansluiting met het voortgezet onderwijs, zoals Schaersvoorde.
5.
Compensatie-uren, aan het eind van groep 8 moet iedere leerling 7.520 schooluren hebben
gemaakt. Hoe gaat dit ingevuld worden?
De MR heeft in 2013 besloten dat de besluitvorming tot invoering van de ‘andere schooltijden’ is
uitgesteld tot januari 2015. Dan moet er helderheid zijn met betrekking tot bovenstaande vragen
die zijn vastgelegd in een stappenplan (zie de nieuwsbrief van juni 2013).
Indien dan besloten wordt tot de invoering van ‘andere schooltijden’ willen we dit ook zo snel
mogelijk tot uitvoering kunnen brengen m.i.v. het schooljaar 2015-2016.
Uitvoering stappenplan
Om antwoord te krijgen op de punten 1 en 2 is inmiddels een bezoek gebracht aan een school die al
langer met het nieuwe model werkt. In het begin van het nieuwe schooljaar zullen er nog enkele
scholen worden bezocht. Deze bevindingen worden meegenomen in de uiteindelijke afweging.
Voor punt 3 zal intern een oplossing moeten worden gevonden.
Ten aanzien van punt 4 is er op dit moment geen enkel signaal dat Schaersvoorde ook over zal gaan
naar andere schooltijden. Men werkt daar met een ander systeem dan in het basisonderwijs.
Zoals we al eerder meldden zijn we begonnen met het invullen van de compensatie-uren onder punt
5: nascholing van leerkrachten op woensdagmiddag en geen vrije dag, extra uren op vrijdagmiddag
voor groep 4 en volgend schooljaar ook enkele middagen voor groep 3.
Over de verdere voortgang van het stappenplan zal de MR opnieuw verslag doen in de nieuwsbrief.
Het zal ook aan de orde komen in de vergaderingen van de MR die toegankelijk zijn voor alle
ouders.
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u die stellen aan de leden van de MR. Mailen kan ook naar
[email protected] of direct naar de MR: [email protected]
Ouderavond / ledenvergadering
‘Vriend’ op internet is niet altijd leuk.
‘Ik ga huiswerk maken.... op internet’
5
Wat moet je ermee als ouder als je kind aankondigt dat het huiswerk gaat maken op internet? Is het
alleen maar leuk? Of is het is het ook gevaarlijk? Kunnen we nog we nog wel zonder internet,
Facebook, Twitter, Whatsapp en andere Social Media? Sommige ouders zullen misschien nog prima
zonder kunnen, al zal het heel lastig zijn. Maar voor onze kinderen zijn al deze zaken een
vanzelfsprekend onderdeel van het moderne leven, ook op de basisschool al. Tijdens de
ouderavond op 24 april hield jongerenwerker Frank Sikking een boeiend verhaal over
internetgebruik van kinderen en het gebruik van Social Media. Hij ziet elke dag veel leuke, maar
ook minder leuke dingen voorbij komen.
Hij begint zijn verhaal met de constatering dat er bij een bericht op internet een ‘verschrikkelijke’
foto van hem is terechtgekomen. Dat is lachen en lijkt eigenlijk onschuldig. Tot het besef
doordringt dat het wel op internet staat en dan is het in principe ‘voor eeuwig’ vastgelegd. Via de
Googles van deze wereld, Facebook, Twitter, Instagram en noem maar op welke andere manier
worden beelden, uitspraken, leuke dingen, maar ook nare dingen in een mum van tijd verspreid en
vastgelegd. Dat is meteen een groot verschil met communicatie van pakweg 20 jaar geleden, ja
zelfs 10 jaar geleden. Een groot aantal voorbeelden volgt. Over gebruik van smartphones door
kinderen, al heel jong begint het. Over verslaafd raken aan spelletjes of chatgroepen. Over
uitgesloten worden van chatgroepen oftewel het ‘nieuwe pesten’.
Wat Frank betreft zullen ouders in ieder geval hun best moeten doen om zicht te houden op wat
hun zoon of dochter doet op de smartphone, tablet en computer. En daar ook tijd voor maken. Laat
je uitleggen welk spelletje gespeeld wordt en hoe moet dat dan? Meestal willen kinderen het graag
uitleggen. Vooral ook duidelijk maken wat de impact is van het plaatsen van foto’s van jezelf of
iemand anders. Overigens is dat besef ook niet bij ouders zelf altijd aanwezig die ongevraagd foto’s
van hun kinderen plaatsen.
Veel lijkt zo vanzelfsprekend in het dagelijks leven, je geeft geen rare foto van jezelf aan een
onbekende die zomaar aanbelt, toch? Maar een foto niet afgeschermd op Facebook, kan door
iedereen bekeken worden, en over de hele wereld bovendien. Gratis spelletjes via apps die je met
anderen speelt die je helemaal niet kent, maar toch vertrouwd lijken. Een dierentuin bouwen
samen met zoveel mogelijk ‘vrienden’. Maar wat als dat geen kind is die het spelletje meespeelt?
Klein en soms groot gevaar loert op meer manieren en daar moet iedereen zich vooral van bewust
zijn. Advertenties die precies het product tonen waar je op een heel andere site naar hebt gezocht
krijg je niet toevallig te zien. Er zijn echter ook manieren om je af te schermen, zodat niet
iedereen mee kan kijken bijvoorbeeld op je Facebook.
Na alle voorbeelden benadrukt Frank dat het uitdrukkelijk niet is bedoeld om ouders en kinderen
bang te maken. Het gaat er om dat kinderen bewust actief te zijn op internet en sociale media. Een
kind leerde vroeger ook met vallen en opstaan, alleen kunnen de gevolgen nu veel extremer zijn. En
als er echt iets aan de hand is dan ook aangifte doen bij de politie. Ook in Aalten krijgt de politie
ouders van basisschoolkinderen op het bureau. De gemeente heeft voorlichting op scholen
opgenomen in haar beleid. Dat is inmiddels ook op de Groen gebeurd door Frank Sikking in de
groepen 7 en 8.
Arjen Smit benadrukte in zijn dankwoord dat het goed is om in dit soort zaken samen op te trekken.
“We horen graag signalen van ouders als ze denken of weten dat er wat aan de hand is. Daar doen
we wat mee en dat delen we ook weer met andere ouders. Soms hebben kleine dingen een enorme
impact zonder dat de veroorzaker het zelf in de gaten heeft.”
6