JG 26 NR 05 - De Poolster

Jaargang 26 nummer 5
INFO
25-10-2014
Agenda
DVD feest Dans In School
Zo
26-10 Wintertijd » Klok 1 uur terug
Nog steeds kijken wij met veel plezier terug op de
Ma
27-10 OV – Algemene ledenvergadering
schitterende voorstelling van alle kinderen op school,
Di
28-10 Lessen steeldrum groepen 6
bij het feest van Dans In School.
Wo 29-10 Studiedag team » kinderen 1 t/m 8 vrij
Wij weten dat veel ouders, familieleden en/of andere
Do
30-10 Werk conferentie begrijpend lezen
geïnteresseerden graag willen beschikken over een
Di
04-11 Voorlichting LWOO Ronerborg
Schoolverpleegkundige op school (7)
video-opname van dit feest. Daarom hebben wij
Lucien,
Workshop steeldrums groepen 6
de
vader
van
Felino,
Joas
en
Saffan,
gevraagd om een videoproductie te maken. Lucien is
Wo 05-11 Aflevering bestellingen kinderpostzegels
professioneel audio- en videotechnicus, zie
Activiteitenmiddag De Borgen
http://www.lsvideoproductie.nl/. De opnamen zijn op
Bijeenkomst TSO Noordenveld
een DVD gezet en voor een prikkie ( € 5,-) te bestel-
Do
06-11 Voorlichting LWOO Nijeborg
len.
Vr
07-11 INFO verzonden
De kinderen hebben afgelopen week een briefje
meegekregen,
met
een
bestelstrookje.
De
Algemene Ledenvergadering OV 27 oktober
bestelstrookjes kunnen tot 1 november aanstaande
Op maandag 27 oktober a.s. vindt de jaarlijkse alge-
worden ingeleverd.
mene ledenvergadering van de OV plaats. Op de
agenda staan o.a:

Het af- en aantreden van OV-leden;

Het Jaarverslag;

Het financieel Jaarverslag.
Het concept financieel Jaarverslag “ligt” ter inzage
op de OV-pagina van de schoolsite. De vergadering is
openbaar, u bent van harte welkom.
Andere schooltijden op De Poolster?
Op obs De Poolster doorlopen wij een traject om te
onderzoeken of andere schooltijden wenselijk zijn op
school. Wij vinden het erg belangrijk om ook ouders
nauw te betrekken bij dit proces.
Dat doen wij op verschillende manieren. Een daarvan
is een informatieplatform op de website van school,
met o.a. achtergrondinformatie, een stappenplan +
tijdpad, veel gestelde vragen en een digitaal contactfomulier, waar ouders hun vragen en opmerkingen op
kwijt kunnen. Wij adviseren u om deze pagina’s
alvast eens aandachtig door te lezen (zie link).
Omstreeks januari – februari 2015 wordt er ook een
informatie-,
spreekavond
georganiseerd.
Op
die
avond worden ouders / verzorgers uitgenodigd om
informatie in te winnen en om met elkaar te
discussiëren over andere schooltijden.
OBS De Poolster | Zevenhuisterweg 3 | Postbus 131 | 9300 AC Roden | 050-5017772 | [email protected] | www.obsdepoolster.com
Personele zaken
Oproepje voor de kerstmusical
We zijn blij te kunnen melden dat juf Marleen de
Binnenkort starten we in de groepen 7 met de
Vries haar werkzaamheden - na haar bevallings- en
voorbereidingen van de kerstmusical. We zijn nu
zwangerschapsverlof - weer gaat oppakken, per don-
alvast op zoek naar de volgende materialen:
derdag 6 november a.s.

Klamboes in verschillende kleuren
Marleen is gedurende haar afwezigheid vervangen

Grote lappen stof, liefst donkere kleuren
door juf Marjolein de Bruijn en dat heeft Marjolien
hartstikke goed gedaan! Wij willen haar dan ook
Wie zou ons hier aan kunnen helpen?
Graag even
hartelijk bedanken voor haar enorme inzet en haar
melden bij één van de leerkrachten van de groepen
veel succes wensen in haar verdere loopbaan. We
7. Alvast bedankt!
zien je graag terug Marjolein!
Van de verkeerscommissie
Juf Jannie Wielink (1/2a) zal met ingang van 4
De verkeerscommissie heeft de komende periode 2
november a.s. ruim een week afwezig zijn i.v.m. een
belangrijke vergadering gepland, in verband met de
staaroperatie. Wij wensen juf Jannie alvast een
verkeersveiligheid rond, van en naar school:

voorspoedige operatie en een voorspoedig herstel.
Woensdag 12 november met de gemeente en
Dorpsbelangen. Wethouder R. Auwema is
graag bereid om aan te schuiven;
Binnen afzienbare tijd zal juf Anke de Jonge een
operatie moeten ondergaan aan haar voet. Nadere

Woensdag 19 november met de politie, ambtenaren van de gemeente en Dorpsbelangen.
informatie volgt.
Conferentie / studiedag Begrijpend Lezen
NB: Het beek helaas niet mogelijk de twee vergade-
Op donderdag 30 oktober aanstaande gaan onze
ringen te combineren. Nadere informatie volgt.
taalspecialisten, Paula Blaauw en Anneke Gerding,
samen met juf Inge de Jong en juf Carolien Meiborg
naar een conferentie annex studiedag ‘Begrijpend
Lezen’. Hun kennis zal nadien op school worden
gedeeld, met als doel om het niveau van Begrijpend
Lezen op school nog verder op te krikken.
Schoolreisjes en schoolkampen
Ruim voor de zomervakantie bereikten ons signalen
over de hoge prijs van een enkel schoolreisje /
schoolkamp. Dit heeft ons doen besluiten om dit
onderwerp in brede zin onder de loep te nemen en
nader te onderzoeken.
Onlangs heeft een speciale visievergadering over dit
onderwerp plaatsgevonden, waarbij niet alleen de
financiën maar ook aspecten als het doel, het
vervoer, de bestemmingen, de locaties, de veiligheid,
de afstanden, het aantal overnachtingen, begeleiding
etc. uitgebreid aan de orde zijn geweest. Informatie
uit een vergelijkend onderzoek onder een kleine 20
collega-scholen
maakte
onderdeel
uit
van
de
vergadering.
Een en ander heeft geresulteerd in een aantal
richtlijnen en uitgangspunten met betrekking tot het
schoolreisje en het schoolkamp, voor de komende
jaren.
Vóór de kerstvakantie wordt een overzicht van de
bestemmingen van alle groepen bekendgemaakt, met
informatie over de data, prijzen en vervoer.
OBS De Poolster | Zevenhuisterweg 3 | Postbus 131 | 9300 AC Roden | 050-5017772 | [email protected] | www.obsdepoolster.com