Verkort info profielwerkstuk 2014-2015

Profielwerkstuk havo 2014-2015
1
Wat is een profielwerkstuk?
Het profielwerkstuk is de ‘meesterproef’: het afsluitende werkstuk van je havo-opleiding. Je laat zien dat je
meer geleerd hebt dan alleen de kennis bij de verschillende vakken. In een profielwerkstuk ga je een
onderwerp uit één of meer vakken verder uitdiepen. Dit mag een profielvak zijn, een vak uit het
gemeenschappelijk deel of een vak uit het vrije deel, maar minstens één van de vakken voor het
profielwerkstuk (havo) moet een minimale studielast hebben van 320 uur. Het profielwerkstuk heeft een
studiebelasting van 80 uur (per persoon).
Het profielwerkstuk kan in verschillende vormen gepresenteerd worden, maar dient altijd vergezeld te gaan
met een schriftelijk verslag (zowel op papier als digitaal in te leveren) en een logboek, waarin
verantwoording wordt afgelegd over het tot stand komen van het werkstuk.
Profielwerkstuk als onderdeel van het examendossier
Het profielwerkstuk telt op de havo mee als onderdeel in het combinatiecijfer samen met de vakken
maatschappijleer en levensbeschouwing. Geen van de onderdelen mag een waardering lager hebben dan
4,0. De afgeronde (hele) cijfers van de drie vakken worden gemiddeld tot het combinatiecijfer.
Profielwerkstuk op de havo van het Jeroen Bosch College
Op de havo van het Jeroen Bosch College kun je je profielwerkstuk op twee manier vorm geven:
A.
Een profielwerkstuk op school.
Je werkt zelfstandig (onder begeleiding van een vakdocent) aan een profielwerkstuk met een
onderwerp naar keuze.
B.
Profielwerkstuk gekoppeld aan een schakelmodule op het HBO (beperkt aantal plaatsen!)
Je neemt deel aan een aangeboden schakelmodule op het HBO. Je maakt kennis met een HBO
opleiding door een schakelmodule te volgen en tegelijkertijd is de schakelmodule de basis voor je
profielwerkstuk. Een deel van de studiebelasting van 80 uur voor het profielwerkstuk wordt
ingevuld binnen deze schakelmodule. Het resterende deel van de studiebelasting (verschillend per
module) werk je aan het profielwerkstuk onder begeleiding van de vakdocent van school. De
schakelmodule vormt de basis voor een onderwerp.
De school wijst jou een begeleider voor het profielwerkstuk toe, met wie je voortgangs- en
beoordelingsgesprekken voert. Deze begeleider beoordeelt de resultaten en geeft een eindbeoordeling op
basis van de 3P’s: Proces, Product en Presentatie. De werkzaamheden met betrekking tot het
profielwerkstuk voer je zo veel mogelijk zelfstandig uit. Je rapporteert aan je begeleider. Vraag om hulp
wanneer je dreigt vast te lopen!
Uitgebreide informatie in het profielwerkstukboekje: www.jbc.nl
Uitgebreide informatie m.b.t. het profielwerkstuk vind je in het informatieboekje dat je kunt vinden op de
website. Er staan mogelijk profielwerkstukonderwerpen in, net als handige startsites. Ook vind je er
concrete informatie over de werkzaamheden die per fase van je verwacht worden.
2
Afspraken profielwerkstuk
Groepsgrootte
Het profielwerkstuk wordt gemaakt in tweetallen. Mentoren kunnen adviseren bepaalde koppels niet toe te
staan. Voor bepaalde schakelmodulen op het HBO worden groepen van afwijkende grootte gemaakt.
Studiebelasting
Het profielwerkstuk heeft een studiebelasting van 80 uur per persoon.
Vak
Het profielwerkstuk wordt op de cijferlijst bij het diploma gekoppeld aan een vak. Dit mag een profielvak
zijn, een vak uit het gemeenschappelijk deel of een vak uit het vrije deel, maar minstens één van de
vakken voor het profielwerkstuk (havo) moet een minimale studielast hebben van 320 uur.
Onderwerpkeuze en -begeleiding
De keuze van onderwerpen voor profielwerkstukken op school is in principe vrij. Het onderwerp moet
natuurlijk wel voldoende mogelijkheden bieden voor diepgang en onderzoek. Of een onderwerp
profielwerkstukwaardig is bespreek je vooraf met een vakdocent.
Het profielwerkstuk op school wordt begeleid door een vakdocent van school. Bij de indiening van jouw
profielkeuze onderwerp moet je twee mogelijke onderwerpen aangeven, gekoppeld aan verschillende
vakken / docenten. Voor de eerste keuze kun je kiezen uit alle vakken (met een studiebelasting van
minimaal 320 uur of meer!), maar voor je tweede keuze niet uit: Economie, M&O, Aardrijkskunde,
Geschiedenis en Biologie. Dit om stapeling van aanvragen bij een beperkt aantal vakken en/of docenten te
voorkomen.
Indien wordt deelgenomen aan een schakelmodule op het HBO, zal de keuze voor een onderwerp voor het
profielwerkstuk gekoppeld zijn aan het onderwerp van de schakelmodule. Ook leerlingen die een schakelmodule volgen krijgen, naast de begeleiding vanuit het HBO, een begeleidend vakdocent toegewezen. De
koppeling van begeleidend docenten voor de schakelmodules wordt gecoördineerd door de decaan.
Beoordeling: proces, product en presentatie
De uiteindelijke beoordeling van het profielwerkstuk is gebaseerd op de beoordeling van het proces, het
product en de presentatie. In hoofdstuk 5 worden deze onderdelen van de uiteindelijke beoordeling nader
toegelicht. De begeleidend docent is degene die uiteindelijk het profielwerkstuk beoordeeld met een cijfer.
Het afgeronde (hele) cijfer van het profielwerkstuk telt mee als onderdeel van het combinatiecijfer
(profielwerkstuk, maatschappijleer en levensbeschouwing). Geen van de afzonderlijke onderdelen van het
combinatiecijfer mag een waardering lager hebben dan 4,0.
Om het proces te kunnen beoordelen, dient er zicht te zijn op dat proces. Tussentijdse voortgangs- en
beoordelingsgesprekken (minimaal 2) met de begeleidend docent zijn verplicht en vormen een wezenlijk
onderdeel van de eindbeoordeling van het profielwerkstuk. Indien de voortgang als onvoldoende wordt
beoordeeld geeft de docent duidelijk en schriftelijk de reden daarvoor aan. Hij informeert daarover de
examencommissie en de mentor. Om het proces goed te kunnen volgen moet een logboek worden
bijgehouden, dat onderdeel is van het schriftelijk verslag. Ook gespreksverslagen met de begeleider
moeten als onderdeel van het schriftelijk verslag worden ingeleverd. Het schriftelijk verslag wordt óók
digitaal ingeleverd.
Profielwerkstuk presentatieavond
Je bent verplicht je profielwerkstuk te presenteren op de presentatieavond. De presentatie maakt deel uit
van de beoordeling.
3
Tijdlijn en belangrijke data
Bij het maken van een profielwerkstuk doorloop je vier fasen:
1. Oriëntatie en keuze
2. Voorbereiding
3. Uitvoering
4. Schrijffase en presentatie
In onderstaand overzicht staan een globale tijdplanning per fase en de belangrijke data per fase
weergegeven. Op de website is het informatieboekje profielwerkstuk havo opgenomen. Daarin vind je per
fase een uitgebreide toelichting van de werkzaamheden.
Belangrijke data (onder
voorbehoud)
Fase
Oriëntatie en keuze
(mei t/m september)
Juni 2014 (4 havo)
Dinsdag 17 juni 2014
Uiterlijk
Vrijdag 12 september 2014
Donderdag 18 september 2014
(februari/maart)
Schrijffase en
presentatie
Uitvoering
(okt./jan.)
Voorbereiding
(okt./nov.)
Uiterlijk 26 september 2014
Toelichting
Voorlichting over het profielwerkstuk in het algemeen,
profielwerkstuk op school en profielwerkstuk in combinatie
met een aansluitingsmodule HBO
Uiterste datum opgave schakelmodules HBO bij de decaan
(Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, zie
informatie bijlage I, infoboekje op de website)
Inleveren keuze profielwerkstukonderwerpen
Eerste bijeenkomst schakelmodules HBO
(Informatie volgt vanuit schakelmodules zelf).
De definitieve keuzes en de begeleiders worden vastgesteld
(door de examencommissie) en aan de leerlingen
meegedeeld.
Uiterlijk 10 oktober 2014
Uiterste datum inleveren plan van aanpak bij begeleider, die
een opstartgesprek voert met de leerlingen.
Oktober, November, december,
januari
Uitvoering profielwerkstuk door de leerlingen, begeleid door
de docent.
Uiterlijk 3 februari januari 2015
Uiterste datum waarop het profielwerkstuk(verslagdeel)
moet zijn ingeleverd (op papier én digitaal).
Donderdag 5 februari 2015
Donderdag 12 februari 2015
Slotbijeenkomst schakelmodules Avans Hogeschool
Slotbijeenkomst schakelmodules Fontys Hogescholen
Dinsdag 10 maart 2015
Profielwerkstukavond havo: presentatie van de
profielwerkstukken (verplicht voor alle leerlingen, ook voor
deelnemende leerlingen aan schakelmodules)
Dinsdag 17 maart 2015
Uiterste datum voor de eindbeoordeling door de docent van
het profielwerkstuk
4
Aanvullende informatie schakelmodules
In het schooljaar 2014-2015 worden 6 schakelmodules aanboden op het HBO. In onderstaand overzicht
zijn de schakelmodules opgenomen, met de studiebelasting (studielastuur, SLU) en toegankelijke
profielen per schakelmodule. Indien van toepassing wordt aangegeven of een bijdrage in de kosten wordt
gevraagd. Het profielwerkstuk heeft een totale studiebelasting van 80 uur per persoon. Afhankelijk van de
studiebelasting van de schakelmodule per schakelmodule moet naast de verwerkingsopdrachten van de
schakelmodule nog een aanvullende verdieping worden gemaakt. Dit verdiepingsdeel heeft de inhoud van
de schakelmodule als uitgangspunt. In de brochure profielwerkstuk is uitgebreide informatie
opgenomen t.a.v. de schakelmodules. Deze info is ook te verkrijgen via de decaan.

De jeugd
Aandacht voor positie van jongeren in de maatschappij, ontwikkelingspsychologie.
Kennismaking met Avans Hogeschool academie voor sociale studies
’s-Hertogenbosch (SLU: 60 uur, alle profielen)

Bouw je eigen
woning
Een kijkje nemen in de ‘technische’ keuken van het HBO, waarbij je onderzoek
doet naar alles wat komt kijken bij het realiseren van nieuwe
studentenhuisvesting. Kennismaking met Avans Hogeschool (academie voor bouw
en infra). (SLU 80 uur, N-profielen)

Leraar gezocht:
Inspirerende oriëntatie op het beroep van leraar. Kennismaking met Fontys PABO
’s-Hertogenbosch. (SLU: 40 uur, alle profielen. Er kan een bijdrage in de
materiaalkosten worden gevraagd van 5 euro.

Ondernemingsplan
Het schrijven van een ondernemingsplan voor een nieuw te starten onderneming
in ’s-Hertogenbosch of omgeving. Er worden hoor- en werkcolleges
georganiseerd. Uiteindelijk wordt het ondernemingsplan gepresenteerd.
Kennismaking met Avans Hogeschool (economisch onderwijs) (SLU: 40 uur, E&M)

Opvoeden enzo
Als je je wil oriënteren op een opleiding die opleidt tot werken met kinderen,
Jongeren en hun opvoeders. Je komt niet voor de klas. Het is een oriëntatie op
pedagogische opleidingen en pedagogisch management. Kennismaking met
Fontys, pedagogische opleidingen, hogeschool voor pedagogiek. (SLU:40 uur, alle
profielen). Er kan een bijdrage in de materiaalkosten worden gevraagd van 5 euro.

Ruimtevaart
Kennis maken met de theorie en praktijk van wat er op technisch gebied bij komt
kijken om een (ruimte)raket te kunnen lanceren. Uiteindelijk wordt een echte
(maar veilige) raket met parachutesysteem gebouwd en gelanceerd.
Kennismaking met Avans Hogeschool. (SLU: 40 uur, N&T profiel). Voor deelname
moet je een motivatiebrief schrijven. Er wordt een bijdrage in de materiaalkosten
gevraagd van maximaal 10 euro.
Opgeven voor schakelmodule op het HBO: uiterlijk dinsdag 17 juni bij de decanen. Het kan zijn dat niet
alle leerlingen plaatsbaar zijn. Plaatsing wordt begin van het schooljaar 2014-2015 bekend gemaakt.
Indien een leerling niet geplaatst kan worden, maakt een leerling automatische de overstap naar het
maken van een profielwerkstuk op school. De bijeenkomsten op het HBO worden op donderdagmiddag
vanaf 14.45 uur georganiseerd. Bij de module Bouw je eigen woning start een drietal bijeenkomsten
eerder (13.50 uur). De eerste bijeenkomst voor alle schakelmodulen is donderdag 18 september 2013.