pws boekje leerlingen leerjaar 2014-2015 vwo

PROFIELWERKSTUK
NAAM
--------------------------------------KLAS
----------------------------------------CURSUSJAAR
2014-2015
-----------------------------------------
LEERLINGBOEKJE
Pagina 1
Bonhoeffer college
PROFIELWERKSTUK
LEERLINGBOEKJE
INHOUDSOPGAVE
WAT IS DE BEDOELING?
PAG.
3
BEOORDELING
PAG.
3
SPELREGELS
PAG.
4
STAPPENPLAN
PAG.
5
SAMENGEVAT
PAG.
8
BIJLAGEN:
1
2
3
4
5
6
RICHTLIJNEN VOOR DE EXACTE, ZAAK- EN
KUNSTVAKKEN
VOORLOPIG OPGAVENFORMULIER
(2E KEUS)
OPGAVENFORMULIER
LOGBOEK
BEOORDELINGSFORMULIER
STROOMSCHEMA BIOLOGIE
Pagina 2
Bonhoeffer college
WAT IS DE BEDOELING?
Het profielwerkstuk is de bekroning van je opleiding op onze school: een
meesterstuk. Hierin kun je aantonen wat je hebt geleerd aan kennis en
vaardigheden en wat je talenten zijn op het gebied van een (aantal) vak(ken) uit je
profiel. Je formuleert zelf je opdracht. Wel heb je je aan een aantal voorschriften te
houden (zie het volgende hoofdstuk over de spelregels). In dat verband kun je het
profielwerkstuk zien als een uitgebreide praktische opdracht in één of meer van je
vakken. Het is bijna niet te vermijden dat je er ook andere vakken uit je profiel in zult
betrekken. Een profiel is immers een pakket van samenhangende vakken.
Het moet gaan om een onderzoek of een ontwerp. Het is ook uitdrukkelijk de
bedoeling dat je het profielwerkstuk gaat presenteren.
In de vrije ruimte hebben we 80 studielastuur gereserveerd voor het profielwerkstuk.
Je moet dit zien als een streefgetal. Een paar uur minder of een paar uur meer kan
voorkomen. De begeleidende docent beoordeelt aan de hand van het logboek of je
er voldoende diepgaand ingedoken bent.
In het profielwerkstuk ligt de nadruk op algemene vaardigheden, zoals:
 Informatievaardigheden(informatie verzamelen en verwerken)
 Onderzoeksvaardigheden en/of ontwerpvaardigheden
 Communicatieve en presentatievaardigheden
 Samenwerkingsvaardigheden
 ICT vaardigheden
Zoals gezegd dient minstens één vak uit je profiel deel uit te maken van je
profielwerkstuk. Dit kunnen alle vakken zijn die je hebt gekozen.
Jullie bepalen zelf het onderwerp van je profielwerkstuk. Natuurlijk kun je op internet
de nodige informatie voor een profielwerkstuk vinden. Je kunt ook hulp bij het
profielwerkstuk ontvangen via hogescholen en universiteiten.
Tip: een praktische opdracht die je al gedaan hebt kun je ook uitbreiden en
opnemen in je profielwerkstuk.
BEOORDELING
Je profielwerkstuk wordt beoordeeld met een cijfer. Dit maakt onderdeel uit van het
combinatiecijfer. Alle onderdelen van het combinatiecijfer tellen even zwaar mee.
De onderdelen van je combinatiecijfer zijn de eindcijfers voor de vakken ANW,
Maatschappijleer, Levensbeschouwing en het profielwerkstuk. Geen van de cijfers
mag lager zijn dan een 5.
Pagina 3
Bonhoeffer college
DE SPELREGELS
1. Het profielwerkstuk is gekoppeld aan minimaal één van je vakken. Natuurlijk kun je er
meerdere vakken bij betrekken.
2. Je maakt het werkstuk in drietallen. Ieder groepslid moet een bijdrage leveren ter grootte
van het vastgestelde aantal studielasturen.
3. Iedereen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gehele profielwerkstuk. Er wordt
dus ook één cijfer gegeven
4. Je krijgt te maken met één begeleider. Deze zal de voortgang van het hele proces
bewaken en de eindbeoordeling verzorgen.
5. Je bent vrij in de keuze van het onderwerp van het profielwerkstuk. Een onderwerp keuze
is goed als daar een passende vraagstelling bij te vinden is, waaruit vervolgens
geschikte onderzoeksvragen kunnen worden afgeleid. (zie formulier 1 en 2 verderop in
dit boekje ). Bespreek je plannen met je begeleider. Pas nadat deze het heeft
goedgekeurd kun je daadwerkelijk aan de slag!
In de bijlage vind je tevens de voorwaarden en richtlijnen voor de zaakvakken, exacte
vakken en de kunstvakken waar een profielwerkstuk aan moet voldoen.
6. Je bent verplicht om alle door jou ontwikkelde en ter zake doende activiteiten bij te
houden in het logboek in dit boekje (zie formulier 4). Bij elk contact met je begeleider
komt het logboek op tafel. Ook de begeleidende docent plaatst zijn of haar opmerkingen
in het logboek.
7. De begeleidende docent spreekt op zijn minst drie voortgangsgesprekken en drie
beoordelingsmomenten met je af. Hij of zij zal daarbij ook rekening houden met jouw
wensen, natuurlijk binnen de marges van de schooldeadlines. Vanzelfsprekend ben je
dan wel verplicht je aan deze afspraken te houden.
In het examenreglement zijn vier officiële inleverdata opgenomen. Houd je daaraan. Niet
nakomen kan een herkansing “kosten”.
8. Je zult voor je onderzoek of ontwerp een bepaalde presentatievorm moeten kiezen. Je
kunt kiezen uit:
 een schriftelijk onderzoeksverslag
 een technisch ontwerp(werkend model, maquette met toelichting en /of demonstratie)
 een uiteenzetting of betoog
 een presentatie met audiovisuele hulpmiddelen
 een posterpresentatie met toelichting
 een presentatie met behulp van ICT
Opmerking: voor alle vormen van presenteren gelden bepaalde regels. Maak gebruik van
het “Vademecum Vakoverstijgende Vaardigheden Tweede Fase”. In dit vademecum vind je
verder zeer veel handige tips voor het maken van een profielwerkstuk.
NB : Het profielwerkstuk moet digitaal ingeleverd worden. Op deze wijze heeft de
begeleidende docent de mogelijkheid je PWS te controleren op de echtheid van het werk,
d.w.z. dat je niet zo maar zonder de bronnen erbij vernoemd te hebben teksten overneemt.
Oftewel dit is een extra controle om te kijken of het je eigen werk is!. Dit is uiteraard in het
belang van je zelf. Daarnaast lever je een papieren versie in bij je begeleider.
Veel succes en veel plezier met het maken van je profielwerkstuk!
Mentoren van 5/6 vwo
Mevrouw S.H. Metz
Dhr. S.G.B. Hampsink
Pagina 4
Bonhoeffer college
STAPPENPLAN PROFIELWERKSTUK
1.
OPSTARTBIJEENKOMST = di 27 mei 2014 , het 4e uur / SSH
2.
OPSTARTFASE
oriënteren (onder begeleiding van je mentor)

mentorles over het profielwerkstuk

nadenken over onderwerp en het te kiezen vak

overleggen met mentor en vakdocenten

zoeken naar partners

voorlopige keuze onderwerp, vakken, partners vraagstelling en onderzoeksvragen

benaderen begeleider

formuleren van voorlopige vraagstelling

formuleren voorlopige onderzoeksvragen

bijhouden logboek

inleveren formulier 1e keuze, eventueel 2e keuze bij je mentor voor 20 juni
UITERLIJK KLAAR 20 JUNI 2014
Pagina 5
Bonhoeffer college
3.
4.
ONDERZOEKSFASE = START TIJDENS DE PWS-DAG OP
VRIJDAG 27 JUNI : 9.00 – 14.00 UUR
TWEEDE PWS-DAG OP DINSDAG 19 AUGUSTUS 2014 /
INTRODUCTIE.

Definitieve toewijzing begeleider en goedkeuring onderwerp: vooraf aan 27 juni

eerste voortgangsgesprek

invullen en inleveren onderzoeksplan

bijhouden logboek

inlezen op het gekozen onderwerp

zoeken naar informatiebronnen

plannen van onderzoek, practicum of ontwerp

zelf initiatieven nemen

werkschema en tijdsindeling maken

verzamelen en ordenen van informatie

overleg met begeleider
Onderzoeksplan indienen aan het einde van de eerste PWS-dag op
27 juni = officieel inlevermoment
(dus daar zijn consequenties aan verbonden)
Pagina 6
Bonhoeffer college
4.









UITVOERINGSFASE
uitvoeren van onderzoek, practicum of ontwerp
eerste werkdag: dinsdag 19 augustus.
beantwoorden van onderzoeksvragen en vraagstelling
nadenken over presentatievorm
contact zoeken met begeleider: tweede voortgangscontrole afspreken
nadenken over passende titel, zinvolle illustraties, bijlagen enz.
bijhouden logboek
inleveren voorlopige versie van verslag van onderzoek, practicum of ontwerp
overleg met begeleider: tweede beoordelingsmoment op
onderzoeksvaardigheden.
UITERLIJK KLAAR 3 DECEMBER 2014 = officiële deadline
5.












AFSLUITINGSFASE
uitwerken kladversies in het net
definitieve keuze presentatievorm
uitwerken presentatievorm
voor het verslag
schrijven van inleiding, voorwoord en conclusie
maken van inhoudsopgave, bronvermelding en bijlagen
verzorgen van lay-out, titelpagina en illustraties
bijhouden logboek
contact zoeken met begeleider: derde voortgangscontrole
evt.: uiterste inleverdatum EPN-boekje over profielwerkstuk
presentatie: derde beoordelingsmoment op presentatievaardigheden
eindbeoordeling profielwerkstuk
UITERLIJK KLAAR 21 JANUARI 2015 = OFFICIËLE DEADLINE
6
PRESENTATIE
De presentatie van je profielwerkstuk vindt plaats donderdag 29 januari 2015 en
is voor iedereen verplicht. In de week erna maak je een afspraak met je begeleider
om je cijfer te bespreken.
Pagina 7
Bonhoeffer college
SAMENGEVAT
Planning Profielwerkstuk
5 vwo : 2014 / 6 vwo: 2014-2015
Wat
Uiterste
Hoe
inleverdatum
1. opstart bijeenkomst (di 27 mei/
Centrale bijeenkomst met alle leerlingen 5
e
4 uur)
Vwo en de mentoren.
Uitreiking van benodigdheden
2. opstartfase
20 juni 2014
 Groep is bekend
 Begeleider is bekend
 Onderwerp is vastgesteld.
3. voorbereidingsfase (27 juni / 19
 Formuleren van onderzoeksvragen.
aug 2014 )
 Opstellen van een onderzoeksplan.
 Logboek bijhouden.
 Gesprek met begeleider.
4. uitvoerings- en
(19 aug. 2014)
 Informatie verwerven.
5. onderzoeksfase
3 dec. 2014
 Informatie verwerken.
 Voorlopige versie inleveren
 Denk aan je logboek.
6. definitieve versie
21 jan. 2015
 Opmerkingen verwerken.
voorbereiding
 Definitieve versie inleveren.
presentatie
 Plan met betrekking tot presentatie
op 2 februari indienen bij je
begeleider)
week 2-3
29 januari
2015
week 7
Presentatie van het profielwerksuk
Afspraken m.b.t. presentatie maken
Mogelijkheden:
met begeleider.
 Besloten presentatie.
 Posterpresentatie.
 Tentoonstelling.
 Discussie.
 ………….
Presentatieavond
Afronding
Beoordeling is klaar.
Pagina 8
Bonhoeffer college
BIJLAGEN
a)
Exacte vakken :
Bij de exacte vakken bestaat het profielwerkstuk uit het doen van een eigen
(experimenteel) onderzoek.
(zie Vademecum 3.6 )
Belangrijk hierbij:
Formuleren van de onderzoeksvraag en de hypothese
en het opstellen van een werkplan.
De presentatievorm is het schriftelijke onderzoeksverslag.
(zie Vademecum bijlage 14)
Opstartfase:
Voorlopig werkplan met (voorlopige) onderzoeksvraag + hypothese
Voorbereidingsfase:
Informatie verzamelen / literatuuronderzoek.
Definitief werkplan met (definitieve) onderzoeksvraag + hypothese.
(“Wat ga je meten en hoe?”)
Deadline 1
27 juni 2014
Onderzoeksfase:
Meer informatie verzamelen / literatuuronderzoek
(kiezen wat je nodig hebt; rest van de informatie naar de bijlagen)
Werkplan uitwerken.
Uitvoeringsfase:
Het experiment uitvoeren.
Resultaten / Verwerking / Conclusies.
Voorlopig (klad-)verslag inleveren.
Deadline 2
3 december 2014
Deadline 3
20 januari 2015
Afsluitingsfase:
Definitief verslag inleveren.
Presentatie(-avond)
29 januari 2015
Beoordeling :
Cijfer “met voortschrijdend inzicht” resulteert stap voor stap in een eindcijfer.
(dus niet optellen en middelen)
Handige sites :
www.bc-enschede.dedecaan.net -> Handig -> Links, het kopje
Profielwerkstuk
http://www.twenteacademy.nl/account/login.shtml
Pagina 9
Bonhoeffer college
b)
Zaakvakken
Bij de zaakvakken bestaat het profielwerkstuk uit het maken van een schriftelijk
verslag over een onderwerp dat in samenspraak met de begeleidend docent wordt
bepaald.
(zie Vademecum 2.1)
Belangrijk hierbij:
Formuleren van de hoofdvraag en deelvragen en het opstellen van een plan van
aanpak.
De presentatievorm is het schriftelijke verslag.
Bij een vak als Geschiedenis moet er origineel onderzoek gedaan worden, d.w.z. dat
het “nieuw”is en nog niet door derden als zodanig is gedaan.
(zie Vademecum bijlage 13)
Opstartfase:
Voorlopig plan van aanpak(werkplan) met (voorlopige) hoofdvraag + deelvragen.
Voorbereidingsfase:
Informatie verzamelen / literatuuronderzoek
Definitief werkplan met (definitieve) hoofdvraag + deelvragen.
Deadline 1
27 juni 2014
Voortgangsfase:
Meer informatie verzamelen / literatuuronderzoek
(kiezen wat je nodig hebt; rest van de informatie naar de bijlagen)
Uitvoeringsfase:
Resultaten / Verwerking / Conclusies.
Voorlopig (klad-)verslag inleveren.
Deadline 2
3 december 2014
Deadline 3
20 januari 2015
Afsluitingsfase:
Definitief verslag inleveren.
Presentatie(-avond)
20 februari 2014
Beoordeling
Zie bijlage 17 Vademecum (nader aan te vullen per vak)
Handige sites :
www.bc-enschede.dedecaan.net -> Handig -> Links, het kopje
Profielwerkstuk
http://www.twenteacademy.nl/account/login.shtml
Pagina 10
Bonhoeffer college
c)
Kunstvakken
Bij de kunstvakken bestaat het profielwerkstuk uit het maken van een eigen
werkstuk.
Belangrijk hierbij:
Formuleren van de onderzoeksvraag en de bijbehorende deelvragen
en het opstellen van een werkplan.
De presentatievorm is het schriftelijke onderzoeksverslag.
Opstartfase:
Voorlopig werkplan met (voorlopige) onderzoeksvraag + deelvragen
Voorbereidingsfase:
Informatie verzamelen / literatuuronderzoek.
Definitief werkplan met (definitieve) onderzoeksvraag + deelvragen.
Deadline 1
27 juni 2014
Onderzoeksfase:
Informatie verzamelen / literatuuronderzoek
(kiezen wat je nodig hebt; rest van de informatie naar de bijlagen)
Werkplan uitwerken.
Uitvoeringsfase:
Het experiment uitvoeren.
Resultaten / Verwerking / Conclusies.
Voorlopig (klad-)verslag inleveren.
Deadline 2
3 december 2014
Deadline 3
20 januari 2015
Afsluitingsfase:
Definitief verslag inleveren.
Presentatie(-avond)
De vormgeving van het werkstuk, dus ook de lay-out, de tekst, en de afbeeldingen
worden beoordeeld en maken deel uit van het profielwerkstuk zelf.
Presentatie(-avond)
29 januari 2015
Beoordeling :
Cijfer “met voortschrijdend inzicht” resulteert stap voor stap in een eindcijfer.
(dus niet optellen en middelen)
Handige sites :
www.bc-enschede.dedecaan.net -> Handig -> Links, het kopje
Profielwerkstuk
http://www.twenteacademy.nl/account/login.shtml
Pagina 11
Bonhoeffer college
1.
VOORLOPIG KEUZEFORMULIER 1E KEUS
(kopie inleveren uiterlijk 20juni 2014 bij je mentor)
Namen:
profiel:
akkoord
(@begeleider)
-/+/++
Vak (-en)
Onderwerp:
Hoofdvraag (eventueel aangevuld met deelvragen)
Naam begeleidende docent:
2.
VOORLOPIG KEUZEFORMULIER 2E KEUS (OPTIONEEL)
Namen:
profiel:
akkoord
(@ begeleider)
-/+/++
Vak(-en)
Onderwerp:
Hoofdvraag (eventueel aangevuld met deelvragen)
Naam begeleidende docent
Pagina 12
Bonhoeffer college
3.
Definitief OPGAVEFORMULIER
(kopie inleveren uiterlijk 27 juni 2014)
Naam:
profiel:
akkoord
(@ begeleider)
Partners
-/+/++
Vak(-en)
Naam
docent:
Onderwerp
en
vraagstelling
onderzoeksvragen
Pagina 13
Bonhoeffer college
4. LOGBOEK
(bij te houden en na afloop in te leveren bij de definitieve versie)
Naam:
profiel:
Partners:
Datum
Tijd
Werkzaamheden/afspraken/resultaat
Pagina 14
Bonhoeffer college
LOGBOEK (vervolg)
Datum
Tijd
Werkzaamheden/afspraken/resultaat
Pagina 15
Bonhoeffer college
Pagina 16
Bonhoeffer college