Op Weg 2014 week 4 - St. Franciscus van Assisië

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
3e ZONDAG DOOR HET JAAR; SLOT BIDWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN
ST. PANCRATIUS
VRIJDAG 24 JANUARI OM 08.45 UUR:
GEZINSVIERING JUBILEUM BASISSCHOOL PAUS JOANNES M.M.V. HET PAUS
JOANNESSCHOOLKOOR.
Deze viering is ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van die school. Voorganger: pastoraal
werker F. de Heus. Koster: de heer J. Wetzelaer.
ZONDAG 26 JANUARI OM 09.30 UUR: VORMSEL - EUCHARISTIEVIERING VOOR GROEP B M.M.V. HET PABLOKOOR.
Project: ‘In vuur en vlam’.
Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie of
thee te drinken in de Pancratiuszaal. Vormheer
en tevens voorganger: mgr. Th. Hoogenboom,
hulpbisschop van de Aartsbisdom van Utrecht.
Lectrice: mevrouw E. Kleysen. Acolieten/misdienaars: Meike Aldenkamp en Chantal Wildenborg.
Koster: de heer J. Wetzelaer.
GEBEDSINTENTIES: Tonnie Diepenmaat en Gerrit
Witbreuk.
MEDEDELINGEN:
n De eerstvolgende kinderdoopvieringen in de
St. Pancratiuskerk zijn op de zondagen 16 februari, 16 maart, 20 april en 15 juni.
n Voor het opgeven van gebedsintenties kunt
u van dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00
uur terecht op het Pancratiussecretariaat, Markt
20.
HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN
ZATERDAG 25 JANUARI OM 18.00 UUR:
VORMSEL - EUCHARISTIEVIERING M.M.V.
HET JONGVOLWASSENKOOR “SPIRIT” UIT
BECKUM / ST. ISIDORUSHOEVE.
In deze viering zullen de kinderen van groep 8
van een aantal scholen uit de Franciscusparochie
het H. Sacrament van het Vormsel ontvangen.
Vormheer en tevens voorganger: mgr. Th. Hoogenboom, hulpbisschop van de Aartsbisdom van
Utrecht.
Lector: Mevrouw Astrid Vogt. Acolieten: Hedy
Gielink en Kim Bokdam. Processiekruisdrager:
Jos Westendorp.
JAARGEDACHTENIS: Hans Hoffmann; Annie Michorius - Winters en Marinus Wielens
GEBEDSINTENTIES: Herman Waanders; Graddy
Hendriks - Hannink; Hennie Rietman; Ouders
Luttikhold - Ibing; Ouders ten Hag - tenThije; Johanna ten Hag; Annie Linneman (oma van Carmen); Ivonne Wissink - Wegdam; Annie Hendriks
- Kuipers en zoon Henk Hendriks; Gerard Abbink;
Christien Epskamp; opa en oma Koppelman en
opa en oma Extercatte (opa’s en oma’s van Maurice Koppelman)
DONDERDAG 30 JANUARI OM 9.00 UUR:
LAUDEN.
Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van
koffie en of thee in de gemeenschapsruimte van
de pastorie.
Voorganger: Mevrouw Maria Jansen. Misdienaars: Femke Bokdam en Feiko Boerhof.
De intenties van afgelopen zaterdag worden
ook gelezen in deze viering.
MEDEDELINGEN:
n Op Donderdag 9 januari 2014 is in de leeftijd
van 78 jaar overleden Hermanus Johannes Bernardus - Herman - Waanders. Hij woonde aan
de Spanbeddestraat 45, de laatste jaren in het
Wiedenbroek. Hij was echtgenoot van Bertha
Waanders - Spanjaard. De afscheidsviering heeft
woensdagavond 15 januari plaats gevonden. De
crematieplechtigheid in Usselo op donderdag
16 januari. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en
kleinkind veel sterkte toe bij het verwerken van
het verlies van hun dierbare man, vader en opa.
n De eerstvolgende doopvieringen in onze kerk
zijn op de zaterdagen (16.00 uur): 15 maart en 31
mei en de zondagen 18 mei en 15 juni.
n In de wintermaanden zal na de zaterdagavondviering de verlichting op ons parochiekerkhof ontstoken worden. U kunt dan een bezoek brengen aan het graf van uw dierbare.
n Met enige regelmaat komen er anonieme
brieven binnen in de brievenbus van de pastorie. Het zijn vaak brieven die er toe doen. Graag
willen we in contact komen met deze schrijvers.
Wij verzoeken deze schrijvers dan ook contact
op te nemen met degene aan wie ze de brief
hebben gericht.
n Vacatures: wij zoeken dringend: Acolieten en
een aantal mensen die het kosterswerk willen
gaan verrichten. Lees hier niet zomaar overheen,
dit is belangrijk voor het voortbestaan van onze
geloofsgemeenschap.
n De maand januari staat zoals gebruikelijk weer
in het teken van de actie Kerkbalans / kerkbijdrage: “IK GELOOF, DUS IK GEEF”. Is de retourenvelop niet bij u opgehaald dan verzoeken wij u
deze te deponeren in de brievenbus van de pastorie. Voor vragen en opmerkingen: neem contact op met de heer Joop Oosterkamp tel. 57 241
77 [email protected]
n Noteer alvast in uw agenda: Dinsdag 29 april,
jaarlijkse vrijwilligersavond in de gemeenschapsruimte van de pastorie.
KAPEL HET SAALMERINK
ZATERDAG 25 JANUARI OM 17.30 UUR: COMMUNIEVIERING M.M.V. HET OUDERENKOOR.
Voorganger: diaken F. Peters.
KAPEL HET WIEDENBROEK
ZATERDAG 25 JANUARI OM 10.30 UUR: COMMUNIEVIERING M.M.V. HET OUDERENKOOR.
Voorganger: Diaken F. Peters
O.L.V. VAN LOURDES (ZAAL)
WOENSDAG 29 JANUARI OM 09.00 UUR: EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: pastor C. van Breemen.
MARIA PRAESENTATIE BUURSE
ZATERDAG 25 JANUARI OM 19.30 UUR:
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET
PAROCHIEKOOR.
Voorganger: Pastoor A. Monninkhof. Lectrice:
Mevrouw Mieke Wilmink. Misdienaar: Stefan
Jannink.
JAARGEDACHTENIS: Johannes Hendrikus Deeterink en Johan en Elske Horck.
GEBEDSINTENTIES: Bernard Schröer.
MEDEDELINGEN:
n De collecte op 11 januari heeft € 40,56
opgebracht.
H. MARCELLINUS BOEKELO
Géén viering; u bent van harte welkom in één van de parochiekerken te Haaksbergen of
Buurse.
Gezinsviering voor 50-jarig bestaan Paus Joannes
In deze maand, januari 2014, bestaat
basisschool Paus Joannes 50 jaar. In dit
schooljaar gaan de leerlingen, leerkrachten en ouders van de school een aantal
keren met elkaar “op reis”. Zo begon het
schooljaar feestelijk met een schoolreisje. De volgende “reis” gaat naar de Pancratiuskerk, waar we in deze speciale viering dank willen zeggen.
De viering wordt gehouden op vrijdag
24 januari a.s. om 8.45 uur in de Pancratiuskerk op de markt. Om 8.30 uur verza-
melen alle leerlingen, leerkrachten, ouders en overige belangstellenden zich
op het schoolplein van de
Paus Joannes. Samen lopen we dan naar de kerk.
Pastor Frank de Heus zal
voorgaan tijdens deze viering. Het koor wordt gevormd door de leerlingen
van groep 7/8 van de Paus
Joannes.
Er is de mogelijkheid om
een persoonlijke intentie
door te geven voor de personen die ons ontvallen
zijn. Gelieve dit voor 20 januari door te geven door
een e-mail te sturen naar:
[email protected]
Bij deze nodigen we i allen uit om met ons mee te
gaan “op reis”.
PAROCHIEPAGINA
ST. FRANCISCUS VAN
Week 04 23 januari 2014
ASSISIË
Inleveren copij voor donderdag 12.00 uur voor plaatsing
donderdag de week er op. [email protected]
Vrea en goodgoan!
R.K. Parochie St. Franciscus van Assisië
Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Parochiesecretariaat: Alphons Ariënshuis (053) 574 39 29
email: [email protected]
website: www.franciscusparochie.nl
bank: 11.80.98.802
Kerkbalans 2014, daar geef je voor
Ik geloof, dus ik geef
‘Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar
Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en
ging wonen in Kafarnaüm, aan het meer
van Galilea’ (Mat. 4,12). Als je dit leest,
lijkt het erop dat Jezus uitwijkt, omdat hij
zich bewust is van een dreiging van de kant
van Herodes Antipas. Herodes Antipas, de
zoon van Herodes de Grote, zwaaide toen
onder meer de scepter over Galilea in het
noorden van het huidige Israël.
Herodes had Johannes,
een verwante van Jezus,
laten oppakken. Afgelopen
zomer las ik een boek van
Paul Verhoeven, die lange
tijd het verlangen had
om een film over Jezus
te maken. Dat verlangen
resulteerde in veel onderzoek en een boek. Op basis
van dit soort gegevens uit
het leven van Jezus zet hij
Jezus als een revolutionair
neer, die regelmatig moest
vrezen voor zijn leven en
veilige plekken moest zoeken. Feit is, dat Galilea in die
tijd een roerige provincie
binnen het Romeinse rijk
was. De meeste opstanden
tegen de Romeinen begonnen in deze streek. Er
zijn hier gruwelijke dingen
gebeurd. In deze context
neemt Jezus het stokje van
Johannes over. Hij begint
zijn verkondiging en opent
voor zijn luisteraars een
venster op het koninkrijk
van de hemel. Hij gunt hun
een blik op de hemel. Hoe
zou het zijn om door dat
venster heen te stappen?
Ik herken wel iets van die
Nieuwe lectrice
Pancratiuskerk
Dag allemaal, bij deze wil ik mij als
nieuwe lectrice in de Pancratiuskerk per 1
januari 2014 even voorstellen: mijn naam
is Monique Hackmann, leeftijd is niet belangrijk, getrouwd met André en heb twee
kinderen: Joris en Rosalie.
uitwijkende beweging van
Jezus. Op gevaren, spanningen en conflicten kun
je op vele manieren reageren. Maar soms moet je ze
uit de weg gaan, omdat er
iets anders te halen is, dat
waardevoller of beter is.
Dat is wat Jezus hier doet.
Hij laat zijn licht elders
schijnen waar het veilig is,
en verdient er zijn eerste
leerlingen mee.
Pastoraal werker
Frank de Heus
het Katholieke Geloof en
veel andere lieve, inspirerende mensen te ontmoeten. De Kerk brengt een
stukje rust en bezinning in
een hectische, eenzame
en vaak egoïstische maatschappij, waarin veel moet
en nog maar weinig echte
tijd voor elkaar is.
Ik hoop veel mensen te
ontmoeten in de Kerk of
daarna tijdens het gezellig
koffiedrinken.
Werkzaam in de uitvaart als
uitvaartspreekster en voor
de gemeente Haaksbergen
als BABS (ik trouw mensen).
Waarom lectrice geworden?
Eigenlijk is dit door mijn
dochtertje Rosalie, misdienaar, voor mij geregeld, die
in de sacristie tegen de koster zei, dat haar moeder wel
lectrice wilde worden, wat
ook echt zo was en zo is het
gekomen.
Het geeft mij een goed en
warm gevoel dit te mogen
doen om op deze manier
een bijdrage te leveren aan
zaterdag
25 januari
zondag
26 januari
De week van de kerkbijdrage 2014 is bijna voorbij.
Ook dit jaar is het voor de parochie weer spannend
wat de opbrengst zal zijn. Willen wij alles nog zoveel
mogelijk kunnen doen, dan is uw bijdrage hard nodig.
De maand januari is landelijk de maand voor de actie
Kerkbalans 2014. Vele voorbereidingen voor deze
actie zijn hieraan vooraf gegaan. Via de berichten in
de rubriek Op Weg en in de brief die u thuis hebt ontvangen wordt een toelichting gegeven op de financiën
binnen onze parochie en de motivatie om toch verder
te gaan in onze parochie. Ook in de dagbladen (o.a.
Tubantia, Trouw) werd ruim aandacht besteed aan de
zorgelijke financiële situaties in de kerken zowel bij
de katholieke als bij de PKN.
Mocht u op een of andere
manier uw enveloppe niet
hebben kunnen inleveren
dan kan dat nog steeds via
de brievenbus van de pas-
torie op de diverse locaties.
Wilt u alsnog een bijdrage
geven dan kan dit ook via
het bankrekeningnummer
van de parochie. Voor meer
In het licht gezet...
Werkgroep Samen Anders.
Zo’n twintig jaar geleden is de
werkgroep Samen Anders ontstaan met als doel de dialoog
tussen burger en gemeente te
bevorderen mbt het integratie
vraagstuk. Tegenwoordig is
integratie achterhaald en willen mensen opgenomen worden. Vandaar dat het doel nu
anders wordt geformuleerd:
“Antwoorden vinden op de
vraag: wat kunnen wij als groep
vanuit onze onderscheidende
kenmerken voor de samenleving betekenen.”
de verschillende geledingen uit de Haaksbergse
gemeenschap. Met name
De Moskee vereniging; de
PKN Haaksbergen, “Ons
Huis”, Gereformeerde kerk
Haaksbergen,
inwoners
afkomstig uit Equador, NH
Samenstelling van de
kerk Haaksbergen en de
werkgroep:
De huidige samenstelling RK kerk zijn in deze werkvan de werkgroep bestaat groep vertegenwoordigd.
uit afgevaardigden van
De werkgroep wil dit doel
bereiken middels dialoog. Zij biedt hiervoor
het platform en de randvoorwaarden openheid en
veiligheid.
10.30 UUR
HeT WIeDeNBROeK
Communieviering
F. Peters
Ouderenkoor
17.30 UUR
HeT SAALMeRINK
Communieviering
F. Peters
Ouderenkoor
18.00 UUR
BONIFATIUS
Eucharistieviering
Th. Hoogenboom
Spirit
19.30 UUR
MARIA PRAeSeNTATIe
Eucharistieviering
A. Monninkhof
Parochiekoor
09.30 UUR
PANCRATIUS
Eucharistieviering
Th. Hoogenboom
Pablokoor
Contact & bezoek
Secretariaat St. Franciscusparochie:
Alphons Arienshuis, Sonderenstraat55
7481 HB Haaksbergen, telefoon: 053-574 39 29
e: [email protected]
open: ma, wo en do 09.00 - 12.00 uur, buiten openingstijden kunt u luisteren naar een antwoordband.
banknummer: NL 87 RABO 011 80 98 802
www.franciscusparochie.nl
facebook: St. Franciscusparochie Overijssel
twitter: @parfranciscus.nl
parochiële caritas instelling: e: [email protected]
informatie kunt u contact website van de parochie.
opnemen met het secretariaat op het AlphonsaNamens de werkgroep
riënshuis en ook kunt u
Kerkbijdrage
informatie vinden op de
Jan Geuijen
Boekelo, H. MARCeLLINUS
Beckummerstraat 169, 7548 BD,
secretariaat: tel: 053-428 26 94
b.g.g. 053-428 14 72,
e: [email protected]
Buurse, H. MARIA PRAeSeNTATIe
Broekheurnerweg 46, 7481 PZ,
secretariaat: tel: 053-569 62 03,
e: [email protected]
franciscusparochie.nl
open: dinsdag 18.30 - 19.00 uur
Haaksbergen,
H.H. BONIFATIUS eN GeZeLLeN
Veldmaterstraat 61-63, 7481 AB,
secretariaat: tel: 053-572 14 19
e: [email protected]
open: donderdag 09.30 - 10.00 uur
Haaksbergen, ST. PANCRATIUS ,
eUCHARISTISCH CeNTRUM,
Markt 20, 7481 HT, secretariaat:
tel: 053-572 13 53
e: [email protected]
open: di t/m vr 09.00 - 10.00 uur
Haaksbergen, O. L. VROUW VAN
LOURDeSZAAL
Sonderenstraat 55, 7481 HB
Haaksbergen,
KAPeL HeT SAALMeRINK
Klaashuisstraat 9, 7481 EN
Haaksbergen,
KAPeL HeT WIeDeNBROeK
Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT
Huidige activiteiten:
Mooie initiatieven van
deze groep zijn de aansluiting bij Burendag ( jaarlijks), Dag van de dialoog
( 17-10-2013, jaarlijks) en
het Jongerendebat.( 5-112013, jaarlijks)
Toekomstplannen:
Voor 2014 zijn de plannen:
Het bevorderen van de
dialoog door het in kaart
brengen van oudere allochtone mensen die de
Nederlandse taal niet beheersen. Taalvaardigheid
van deze groep mensen
bevordert de goede kansen van hen en hun kinderen. In Berkelland wordt
gekeken naar de mogelijkheden voor het opzetten
van een Pilot project met
deze insteek.
Daarnaast wordt er vanuit
de historie veel gewerkt
met mensen van Turkse
en Marokkaanse afkomst.
De nieuwe stroom “immigranten “komt vooral vanuit het Oostblok ( Polen,
Bulgarije, Roemenië). Deze
groepen komen nog niet
aan de oppervlakte. Een
onontgonnen gebied.
De parochie St. Franciscus van Assisië draagt de
werkzaamheden van de
werkgroep Samen Anders
een warm hart toe en het
bestuur heeft besloten de
samenwerking met deze
werkgroep te continueren middels het afvaardigen van vrijwilligers en
een jaarlijkse financiële
donatie.
Pastoraal team
•
Pastoor A. Monninkhof
t: 06-227 561 51 e: [email protected]
franciscusparochie.nl
•
W. Rekveld t: 06-208 748 66
e: [email protected]
•
B. Huitink t: 06-389 039 99
e: [email protected]
•
drs. F. de Heus
t: 06-300 988 33
e: [email protected]
•
C. Berbée t: 053-711 34 57
e: [email protected]
•
I. Schraven t: 053- 711 34 57
e: [email protected]
•
J. van den Nieuwendijk
t: 06-458 605 54
e: [email protected]
katholiekenschede.nl
•
J. Klaassen t: 06-138 036 82
e: [email protected]