Op Weg 2014 week 5 - St. Franciscus van Assisië

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL (MARIA LICHTMIS)
ST. PANCRATIUS
ZONDAG 2 FEBRUARI OM 09.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET PACRATIUS DAMES- EN HERENKOOR.
Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie of
thee te drinken in de Pancratiuszaal.
Voorganger: vicaris R. Cornelisse. Lectrice: mevrouw D. Laarhuis. Acolieten/misdienaars: Ruud
Wiggers en Julian ter Horst. Koster: de heer S. te
Bogt.
JAARGEDACHTENIS: Geertruida Aleida Diepemaat; Johan Klein Rot; Johan Noordink; ouders
Lankheet - Noordink; Dine Wijlens - Overbeeke;
Jan Rupert; Herman Siemerink.
GEBEDSINTENTIES: overleden familie Diepemaat
Lansink; Jan Noordink en familie; Truus Waanders
en overleden familie; overleden familie Laarveld
- Horstink; Gerhard Rietman en Trees ter Braack;
Frans ter Doest; Jan Ottink; Maria Josephina Heuzels - Onland; uit dankbaarheid voor een 50-jarig
huwelijk; Herman te Koppele; Marianne Ordelmans - Hofmeijer; Tonnie Deursen; overleden zus-
ters Franciscanessen; overleden ouders.
MEDEDELINGEN:
n Zondag 9 februari om 11.30 uur is er weer een
Oecumenische Kleuterkerkviering Haaksbergen.
Het thema is: ‘Leren luisteren’ en het verhaal ‘Jona
en de Walvis’ wordt verteld. Voor meer informatie
zie: www.kleuterkerkhaaksbergen.nl.
n De totale opbrengst van de collectes, gehouden tijdens de vieringen van 24 december tot en
met 5 januari bedroeg € 2.210,72. De opbrengst
van de extra collectes tijdens die vieringen was €
1.617,52 en wordt gebruikt voor het onderhoud en
de versiering van de St. Pancratiuskerk.
n De eerstvolgende kinderdoopvieringen in de
St. Pancratiuskerk zijn op de zondagen 16 februari,
16 maart, 20 april en 15 juni.
n Voor het opgeven van gebedsintenties kunt u
van dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur
terecht op het Pancratiussecretariaat, Markt 20.
HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN
ZATERDAG 1 FEBRUARI OM 16.00 UUR:
DOOPVIERING.
In deze viering zal aan Diede Waanders het H.
sacrament van het doopsel worden toegediend
door doopgerechtigde pastoraal werker F. de
Heus.
ZATERDAG 1 FEBRUARI OM 18.00 UUR: TAIZÉVIERING M.M.V. TAIZÉKOOR.
Voorganger: pastoraal werker F. de Heus. Lector:
Mevrouw Riky Welberg.
JAARGEDACHTENIS: Gerrit Wijlens. GEBEDSINTENTIES: Herman Waanders; Truus Horck - Horck;
Graddy Hendriks - Hannink; Dine Witbreuk; Sien
Hofstede; overleden ouders van den Berg - Kamphuis en Gerard Konniger.
DONDERDAG 6 FEBRUARI OM 09.00 UUR:
LAUDEN.
Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van
koffie en of thee in de gemeenschapsruimte van
de pastorie.
Voorganger: de heer Jos Westendorp. Misdienaars: Harmen Pelders en Lianne de Boer. De intenties van afgelopen zaterdag worden ook gelezen in deze viering.
MEDEDELINGEN:
n Overleden: Op Donderdag 23 januari 2014 is in
de leeftijd van 76 jaar overleden Geertruida Berendia - Truus - Horck. Zij woonde aan de Smitterijweg 31 A. Zij was echtgenote van Johan Horck. De
uitvaartviering heeft vrijdag 24 januari jl. plaats
gevonden, waarna de crematieplechtigheid in Usselo. Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van het
verlies van hun dierbare vrouw, moeder en oma.
stoken worden. U kunt dan een bezoek brengen
aan het graf van uw dierbare.
n Herhaalde mededeling: Met enige regelmaat
komen er anonieme brieven binnen in de brievenbus van de pastorie. Het zijn vaak brieven die er
toe doen. Graag willen we in contact komen met
deze schrijvers. Wij verzoeken deze schrijvers dan
ook contact op te nemen met degene aan wie ze
de brief hebben gericht.
n Op donderdag 16 januari kwam er een (overigens geen anonieme) brief binnen. De schrijver
wil alle vrijwilligers bedanken die zich inzetten
voor de geloofsgemeenschap in de Veldmaat en
schrijft dat alles er zo piekfijn uitziet. Daarnaast
doneerde de schrijver € 50,00 voor de vrijwilligers. Hartelijk dank voor deze positieve brief en
bijdrage.
n Vacatures: wij zoeken dringend: Acolieten (zie
artikel elders op deze pagina: “Installatie nieuwe
misdienaars”) en een aantal mensen die het kosterswerk willen gaan verrichten. Lees hier niet zomaar overheen, dit is belangrijk voor het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap.
n Is de retourenvelop van de Kerkbalans niet bij u
opgehaald dan verzoeken wij u deze alsnog te deponeren in de brievenbus van de pastorie.
n Noteer vast in uw agenda: Dinsdag 29 april, jaarlijkse vrijwilligersavond in de gemeenschapsruimte van de pastorie.
n Van oudsher is Maria Lichtmis (2 februari) het
einde van de Kersttijd. Vroeger werden de kerststallen weer opgeruimd. Wij verzoek u dan ook de
kerststukken van het graf van uw dierbare te halen. Met Kerst 2013 lagen er op sommige graven
nog kerststukken van Kerst 2012!
n De eerstvolgende doopvieringen in onze kerk
zijn op de zaterdagen (16.00 uur):15 maart en 31
mei en de zondagen 18 mei en 15 juni.
n In de wintermaanden zal na de zaterdagavondviering de verlichting op ons parochiekerkhof ont-
KAPEL HET SAALMERINK
VRIJDAG 31 JANUARI OM 10.30 UUR: KERKDIENST.
Voorganger: dominee J. Bouwmeester.
KAPEL HET WIEDENBROEK
VRIJDAG 31 JANUARI OM 15.00 UUR:
KERKDIENST.
Voorganger: dominee J. Bouwmeester.
WOENSDAG 5 FEBRUARI OM 19.00 UUR:
TAIZÉVIERING.
Voorgangers: Taizégroep.
O.L.V. VAN LOURDES (ZAAL)
WOENSDAG 5 FEBRUARI OM 09.00 UUR: COMMUNIEVIERING.
Voorgangers: enkele parochianen.
MARIA PRAESENTATIE BUURSE
ZONDAG 2 FEBRUARI OM 11.00 UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET SANIBONAKOOR.
Voorganger: Pastor H.Zegger. Misdienaar: Matthijs Jannink.
WOENSDAG 5 FEBRUARI OM 09.30 UUR: OUDERENVIERING IN DE PASTORIE.
Voorganger: pastoraal werker F. de Heus.
MEDEDELINGEN:
De collecte op 19 januari heeft € 45,82 opgebracht.
H. MARCELLINUS BOEKELO
ZONDAG 2 FEBRUARI OM 10.00 UUR: GEBEDSDIENST M.M.V. HET DAMES- EN
HERENKOOR.
Voorgangers: mevrouw Annie Bellers en de heer
Jan Vos. GEBEDSINTENTIES: Wim Bellers, Guus
Coenen, Annie Winters, Ton Bouwmeester, Annie Hollink en Herman Slaghekke. Na deze viering
gezamenlijk koffiedrinken in het parochiezaaltje,
waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd.
MEDEDELINGEN:
n De collecte heeft op zondag 5 januari € 78,69
opgebracht.
n Tijdens de dienst van 2 februari staat achter in de
kerk een mand, waarin u de producten kunt doen
voor de Voedselbank. De Voedselbank heeft vooral behoefte aan houdbare producten zoals koffie,
thee, macaroni, spaghetti, rijst, blikgroenten etc..
PAROCHIEPAGINA
ST. FRANCISCUS VAN
Week 05 30 januari 2014
ASSISIË
Inleveren copij voor donderdag 12.00 uur voor plaatsing
donderdag de week er op. [email protected]
Vrea en goodgoan!
R.K. Parochie St. Franciscus van Assisië
Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Parochiesecretariaat: Alphons Ariënshuis (053) 574 39 29
email: [email protected]
website: www.franciscusparochie.nl
bank: 11.80.98.802
Toen Franciscus een jaar of 37 was, in
1219, lukte het hem eindelijk om op kruistocht te gaan. Heel Europa is in de ban van
de vijfde kruistocht. Waar Franciscus er
eerder van droomde een beroemd ridder
te worden, begint hij nu aan de gevaarlijke
reis naar het heilige land om het zinloze
geweld tussen christenen en moslims te
stoppen. Hij wil vrede brengen of anders
toch minstens als martelaar sterven.
Franciscus belandt uiteindelijk bij de monding van
de Nijl. Hij maakt er kennis met de hel. Hij ziet de
uitwassen van de oorlog
en tot zijn grote verrassing
leert hij de edele moed
en beschaving van de ‘vijand’ kennen. Sultan Al Kamil, een neef van de beroemde Saladin, blijkt een
redelijk en vredelievend
man te zijn. Daar kunnen
de kruisvaarders nog wat
van leren. Dit verhaal uit
het leven van Franciscus
was voor ons aanleiding
om Naija Khiraoui en Rabia Kartal uit te nodigen
voor een gesprek met onze
Wittem-groep, zo’n veertig
ouderen van de KBO die
het interessant vinden om
na te denken over levensbeschouwelijke onderwerpen. Er ontstond een boeiend gesprek. Een Turkse en
Marokkaanse Nederlandse
vertellen in vloeiend Nederlands, met veel overtuiging en ad rem, hoe zij
omgaan met de geboorte
van kinderen, het huwelijk
en de dood. Wat de oude
Nederlanders hebben losgelaten aan regels van het
geloof, houden de nieuwe
Nederlanders op hun manier nog vast. Daarbij zijn
zij zeer principieel. Wat bij
mij blijft hangen, is dat Rabia op een gegeven mo-
ment vertelt, dat haar wereld in Nederland na 11
september onomkeerbaar
veranderd is. Als moslima
word je in ons dorp nagekeken op straat. Zo zou het
toch niet moeten zijn. Was
Jezus niet juist iemand die
familiebanden en religieuze grenzen tussen mensen doorbrak om nieuwe
relaties met nieuwe mensen aan te kunnen gaan?
En probeerde Franciscus
dat 800 jaar geleden niet
in praktijk te brengen? We
hebben nog veel te leren!
Installatie nieuwe misdienaars
in HH. Bonifatius en Gezellen
In de eucharistieviering van zaterdag
11 januari jl., zijn 6
nieuwe misdienaars
geïnstalleerd door
pastor W. Rekveld.
Dit zijn jongste vrijwilligers van onze
gemeenschap en ze
zitten nog op de basisschool. Deze misdienaars assisteren
tijdens de vieringen
door de week, met
name op de donderdagochtend en bij
rouw- en trouwvieringen en daar zijn
we natuurlijk erg
blij mee.
ren zijn die eenmaal in het
kwartaal willen assisteren
(ook jongeren die vroeger
misdienaar of acoliet zijn
geweest zijn welkom). Met
de feestdagen erbij komt
het neer op ongeveer 5
maal per jaar één ruim
uurtje. De normale weekendvieringen zijn altijd
om 18.00 uur op zaterdagavond, daarna heb je de
hele avond nog voor jezelf.
Het is van groot belang
voor het voortbestaan van
Wanneer deze misdienaars
Pastoraal werker de basisschool verlaten
Frank de Heus mogen ze verder dienen
als acoliet in de weekendvieringen en tijdens de
feestdagen.
Vorig jaar hebben om moverende redenen helaas
een aantal trouwe acolieten, één van de acolieten
zelfs na 29 jaar, afscheid
ons genomen. Ik wil
De Mariakapel “Onze Lieve Vrouw van Vrede” is door de ge- van
vanaf deze plek al diegemeente Haaksbergen officieel overgedragen aan de Stichting nen die zich jaren hebben
Kerkelijk Erfgoed de Veldmaat. De kapel staat op de hoek van de ingezet voor onze geloofs-
gemeenschap hartelijk bedanken voor hun inzet en
gezelligheid.
Ik zit nu met een probleem
dat de groep acolieten
aanmerkelijk kleiner is geworden. Tot nu toe kwam
een acoliet ongeveer één
keer per kwartaal aan de
beurt en dit was redelijk
te combineren met (weekend) werk, sport enz..
Ik roep iedereen op om
rondom zich heen te kijken
of er nog (oudere) jonge-
Formeel was de gemeente nog eigenaar. Nadat de
De oorspronkelijke Ma- streeks 1970 met de bouw hebben vrijwilligers uit de Stichting Kerkelijk Erfgoed
riakapel die op deze plek van de woonwijk verdwe- Veldmaat de Mariakapel Veldmaat in 2013 is opgeheeft gestaan was om- nen. De afgelopen jaren onderhouden en verzorgd. richt en de gemeente geen
belangen bij de kapel heeft,
leek het voor de toekomst
beter de Mariakapel over te Er wordt op zondagmiddag
dragen aan deze stichting. 2 februari een meditatieve wandeling gehouden.
De gemeente blijft eige- Het vertrek is om 14.00 uur
naar van de ondergrond, vanaf het Trefpunt aan de
maar de Stichting Kerkelijk Irenesingel 23a voor een
Erfgoed de Veldmaat is nu niet al te lange wandeeigenaar van de Mariakapel ling. Het thema is “vrienden ook verantwoordelijk schap”. Na de wandeling
is er een film en wordt er
voor het onderhoud.
gezamenlijk soep en een
Meer informatie over de broodje gegeten. Belangstichting is te vinden zijn op stellenden moeten zich
aanmelden in verband met
www.erfgoedveldmaat.nl.
de organisatie en eventuele diëten. Introducees zijn
Stichting Kerkelijk
Erfgoed de Veldmaat
Veldmaterstraat en Wagnerstraat en is daar in 2009 op gemeentegrond herbouwd.
Kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie voor steun Cordaid Mensen in Nood!
Op zaterdag 29 maart vindt
in Haaksbergen de kleding - inzamelingsactie
van Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood plaats. U
kunt dan uw goede, nog
draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in
gesloten plastic zakken van
10.00 uur tot 12.00 uur afgeven bij het volgende adres:
R.K.
Pancratiusparochie
Markt 20 Haaksbergen.
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar
projecten van ontwikkelingsorganisatie
Cordaid
Mensen in Nood. Graag vragen wij dit voorjaar een laatste maal uw aandacht voor
een preventieproject van
Cordaid in het Zuiden van
India, dat Sam’s Kledingactie voor het derde achtereenvolgende jaar steunt.
Het zuiden van India wordt
met grote regelmaat getroffen door overstromingen en cyclonen. De slechte huizen van met name
de kastelozen (Dalit) worden volledig vernield. Om
mensenlevens te redden,
bouwt Mensen in Nood samen met lokale
organisatie Kalvi Kendra hier
aan evacuatiecentra waar
mensen een
veilig heenkomen kunnen
Contact & bezoek
Secretariaat St. Franciscusparochie:
Alphons Arienshuis, Sonderenstraat55
7481 HB Haaksbergen, telefoon: 053-574 39 29
e: [email protected]
open: ma, wo en do 09.00 - 12.00 uur, buiten openingstijden kunt u luisteren naar een antwoordband.
banknummer: NL 87 RABO 011 80 98 802
www.franciscusparochie.nl
facebook: St. Franciscusparochie Overijssel
twitter: @parfranciscus.nl
parochiële caritas instelling: e: [email protected]
vinden. De planning is dat
deze centra eind dit jaar opgeleverd kunnen worden.
Wij hopen nog één keer,
met u, de handen ineen te
slaan voor dit waardevolle project: Help mee, voor
India!
Sam’s Kledingactie zamelt
al sinds 1967 kleding in en
is daarmee één van de oudste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland.
Bij de kledinginzameling
wordt Sam’s Kledingactie
ondersteund door 1.200
vrijwilligers. Met de opbrengst steunt Sam’s Kledingactie de projecten van
Cordaid Mensen in Nood.
Voor meer informatie over
Sam’s Kledingactie en de
gesteunde projecten kunt u
kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073687 10 60.
zaterdag
01 februari
zondag
02 februari
Boekelo, H. MARCELLINUS
Beckummerstraat 169, 7548 BD,
secretariaat: tel: 053-428 26 94
b.g.g. 053-428 14 72,
e: [email protected]
Buurse, H. MARIA PRAESENTATIE
Broekheurnerweg 46, 7481 PZ,
secretariaat: tel: 053-569 62 03,
e: [email protected]
franciscusparochie.nl
open: dinsdag 18.30 - 19.00 uur
Haaksbergen,
H.H. BONIFATIUS EN GEZELLEN
Veldmaterstraat 61-63, 7481 AB,
secretariaat: tel: 053-572 14 19
e: [email protected]
open: donderdag 09.30 - 10.00 uur
onze geloofsgemeenschap
in de Veldmaat dat we jongeren betrokken houden.
Jos Westendorp, tel.: 06
186 00 463, email: [email protected]
Op de foto van links naar
rechts: Jeroen Simmelink,
Lianne de Boer, Feiko Boerhof, pastor Willy Rekveld,
Luuk Pelders, Julia Wegdam en Alberto Wilderink.
Meditatieve wandeling
welkom. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd
om de onkosten te dekken.
Opgave: ds. Bob Wijnbergen, tel. 053-8523933 of
[email protected]
18.00 UUR
BONIFATIUS
Taizéviering
F. de Heus
Taizékoor
09.30 UUR
PANCRATIUS
Eucharistieviering
R. Cornelissen
Pancratius dames- en
herenkoor
Haaksbergen, ST. PANCRATIUS ,
EUCHARISTISCH CENTRUM,
Markt 20, 7481 HT, secretariaat:
tel: 053-572 13 53
e: [email protected]
open: di t/m vr 09.00 - 10.00 uur
Haaksbergen, O. L. VROUW VAN
LOURDESZAAL
Sonderenstraat 55, 7481 HB
Haaksbergen,
KAPEL HET SAALMERINK
Klaashuisstraat 9, 7481 EN
Haaksbergen,
KAPEL HET WIEDENBROEK
Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT
10.00 UUR
MARCELLINUS
Gebedsviering
A. Bellers en J. Vos
Dames- en herenkoor
11.00 UUR
MARIA PRAESENTATIE
Eucharistieviering
H. Zegger
Sanibonakoor
Pastoraal team
•
Pastoor A. Monninkhof
t: 06-227 561 51 e: [email protected]
franciscusparochie.nl
•
W. Rekveld t: 06-208 748 66
e: [email protected]
•
B. Huitink t: 06-389 039 99
e: [email protected]
•
F. de Heus
t: 06-300 988 33
e: [email protected]
•
C. Berbée t: 053-711 34 57
e: [email protected]
•
I. Schraven t: 053- 711 34 57
e: [email protected]
•
J. van den Nieuwendijk
t: 06-458 605 54
e: [email protected]
katholiekenschede.nl
•
J. Klaassen t: 06-138 036 82
e: [email protected]