Op Weg 2014 week 38 - St. Franciscus van Assisië

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR; VREDESZONDAG
ST. PANCRATIUS
ZATERDAG 20 SEPTEMBER OM 19.00 UUR:
GEZINS-THOMASVIERING M.M.V. INSPIRATION BOEKELO
Voor deze Thomasviering worden ook de kandidaat-vormelingen 2015 uitgenodigd.
Thema: ‘Even naar jezelf kijken’.
Voorganger: pastoraal werker F. de Heus.
Koster: de heer J. Wetzelaer.
Thomasvieringen zijn voor mensen die zoeken,
voor twijfelaars met verlangens, voor gelovigen
met vragen. Het maakt hierbij niet uit tot welke
kerk je hoort. De vieringen zijn bedoeld voor iedereen die op zoek is naar ruimte en rust, eenvoud en meditatie, verwondering en verrassing,
uitdaging en inspiratie.
Belangrijk is een sfeer van warmte, openheid,
respect en eigentijdse uitstraling.
ZONDAG 21 SEPTEMBER OM 09.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET PANCRATIUS
HERENKOOR.
Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie of
thee te drinken in de Pancratiuszaal.
Voorganger: pater A. Korterik.
Lectrice: mevrouw E. Veltkamp.
Acolieten/misdienaars: Jidde ten Asbroek en
Meike Aldenkamp.
Koster: de heer S. te Bogt.
JAARGEDACHTENIS: Maria Baumeister – Blokhorst; Tonnie Diepenmaat.
GEBEDSINTENTIES: Richard Leferink; Gerard Lenderink; Wim Knijff; een extra gebed voor vrede
in de hele wereld.
MEDEDELINGEN
■ Tijdens de vieringen dit weekend wordt er gecollecteerd voor de Vredesweek.
■ Op 6 september is Johan [Johannes Everhardus] Spikker in de leeftijd van 89 jaar overleden.
Hij woonde aan de Brammeloweg 1. De uitvaartviering in de St. Pancratiuskerk, waarna de begrafenisplechtigheid in besloten kring, heeft
vrijdag 12 september plaatsgevonden.
■ Op 9 september is Gerhard [Gerhardus Johannes] Lammers in de leeftijd van 87 jaar overleden. Hij woonde aan de Enschedesestraat 43. De
afscheidsviering in de St. Pancratiuskerk vond
maandag 15 september plaats en de crematieplechtigheid in besloten kring de volgende dag.
■ De eerstvolgende kinderdoopvieringen in de
St. Pancratiuskerk zijn op de zondagen 19 oktober en 21 december. Op zondag 16 november
om 10.00 uur is in de N.H. Kerk een oecumenische viering met doop, waarbij pastoraal werker
F. de Heus en dominee B. Wijnbergen de voorgangers zijn.
■ Vrijdag 26 september a.s. vindt de Dank-jewel-avond voor álle vrijwilligers van de St. Pancratiuslocatie plaats en dan zal ook de vrijwilligersprijs uitgereikt worden. De avond begint om
19.30 uur en zal gehouden worden in de Richtershof. Traditiegetrouw zullen er géén persoonlijke uitnodigingen voor deze vrijwilligersavond
worden verzonden.
■ Voor het opgeven van gebedsintenties kunt
u van dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00
uur terecht op het Pancratiussecretariaat, Markt
20.
HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN
ZATERDAG 20 SEPTEMBER OM 18.00
UUR: COMMUNIEVIERING M.M.V. HET
BONIFATIUSKOOR
Voorganger: pastoraal werker C. van der Wiel
Lectrice: mevrouw Marian Nieuwenhuis
Acolieten: Jasmijn Spoolder en Maud Borghuis
Processiekruisdrager: Linda Beimer
GEBEDSINTENTIES: Johan Horck; Jo Keizers –
Breukers; Anneke Oude Tanke – Westendorp;
Herman ter Woerds; Jan de Lange, Hendrik Keizers; Graddy Hendriks – Hannink; Annie Temmink –Leferink (i.v.m. geboortedag 22 september); ouders Wijlens – Temmink; Marietje Lubberink-te Lintelo
JAARGEDACHTENIS: Herman Lubberink
ZONDAG 21 SEPTEMBER OM 10.00 UUR: OECUMENISCHE VIERING M.M.V. HET PANCRATIUS DAMESKOOR
Voorgangers: pastoraal werker F. de Heus en ds.
H. Elzenga
DONDERDAG 25 SEPTEMBER OM 09.00 UUR:
LAUDEN, THEMA HEILIGEN, vandaag de H.
FRANCISCUS VAN ASSISIË
De intenties van zaterdagavond worden ook in
deze viering gelezen.
Voorganger: mevrouw Leonie Rutte
Misdienaar: Mika Wijlens
MEDEDELINGEN:
■ Tijdens de vieringen dit weekend zal er gecollecteerd worden voor de Vredesweek.
Jongens of meisjes die dit schooljaar in groep 7
zitten van de Bonifatius- of Troubadourschool
kunnen zich aanmelden als misdienaar bij Jos
Westendorp. Ook zoeken we oude misdienaars
die weer acoliet willen worden of anderen die
dat zouden willen, tel 06 - 186 00 463 email [email protected]
■ Doopdata in onze kerk: 4 oktober, 1 november
en 6 december.
■ Noteert u vast in uw agenda: Over enkele
maanden is het al zover, de Top 2000. Derhalve
is er op zaterdag 27 december om 19.30 uur een
Top 2000 viering in onze kerk, verzorgd door het
PaBlokoor en Inspiration.
■ De vieringen in het weekend van 4 en 5 oktober zullen in het teken staan van de patroonheilige van onze parochie de H. Franciscus van
Assisië.
■ Op donderdag 4 september 2014 is in de leeftijd van 90 jaar overleden Hermanus Antonius
(Herman) ter Woerds. Hij was echtgenoot van
Berendina ten Hag. Hij woonde aan de Kolenbranderweg 76. De gezongen uitvaartviering
heeft donderdag 11 september plaatsgevonden, waarna begrafenis op ons parochiekerkhof.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare man, vader,
opa en overopa.
■ Op zaterdag 6 september 2014 is in de leeftijd
van 86 jaar overleden Johannes Andries Joseph
(Jan) de Lange. Hij was echtgenoot van Hermina
Leushuis. Hij woonde aan de Kroonprins 30. De
gezongen uitvaartviering heeft donderdag 11
september plaatsgevonden, waarna de crematie
te Usselo. Wij wensen zijn vrouw veel sterkte toe
bij het verwerken van het verlies van haar dierbare echtgenoot.
KAPEL HET SAALMERINK
ZATERDAG 20 SEPTEMBER OM 17.30 UUR: COMMUNIEVIERING M.M.V. HET OUDERENKOOR.
Voorganger: de heer L. Lenderink
O.L.V. VAN LOURDES (ZAAL)
WOENSDAG 24 SEPTEMBER OM 09.00 UUR: EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: pastoraal werker Frank de Heus
KAPEL HET WIEDENBROEK
ZATERDAG 20 SEPTEMBER OM 10.30 UUR: COMMUNIEVIERING M.M.V. HET SANIBONAKOOR.
Voorganger: de heer L. Lenderink
MARIA PRAESENTATIE BUURSE
ZONDAG 21 SEPTEMBER OM 10.00 UUR:
COMMUNIEVIERING M.M.V. HET PAROCHIEKOOR
BOEKELO.
Voorganger: diaken Peters. Lector: de heer
Laurens Lenderink. Misdienaar: Boyd Wijlens.
GEBEDSINTENTIES: Hendrik ter Huurne; Geertruida ter Huurne - Bomkamp; de overleden familie Horck - Hohmann en Catharina van Mast
- Segeler.
MEDEDELINGEN:
■ Tijdens de viering dit weekend wordt er gecollecteerd voor de Vredesweek.
■ De collecte op 7 september heeft € 51,80
opgebracht.
■ Na de viering op 21 september is er een
extra kerkdeurcollecte in het kader van de
Vredesweek.
PAROCHIEPAGINA
ST. FRANCISCUS VAN
Week 38 18 september 2014
ASSISIË
Inleveren copij voor donderdag 12.00 uur voor plaatsing
donderdag de week er op. [email protected]
Vrea en goodgoan
R.K. Parochie St. Franciscus van Assisië
Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Parochiesecretariaat: Alphons Ariënshuis (053) 574 39 29
email: [email protected]
website: www.franciscusparochie.nl
bank: 11.80.98.802
Priesterkerk ?
“Gaan we weer terug naar een priesterkerk?”, zo werd mij laatst gevraagd. Degene
die mij dit vroeg, doelde hier mee op vroeger tijden, toen de pastoor in de parochie
veel voor het zeggen had.
Het lijkt me niet de bedoeling, dat we weer terug gaan naar zo’n situatie.
De pastoor is weliswaar de
eindverantwoordelijke van
de parochie. Maar hij werkt
in teamverband samen met
pastorale collega’s, het bestuur van de parochie behartigt hij samen met de
andere leden van het parochiebestuur en in de dagelijkse gang van zaken in
de parochie wordt hij bijgestaan door tal van vrijwilligers, die zich met hart
en ziel voor de gelovige
gemeenschap
inzetten.
Op deze manier zijn velen,
die zich op grond van hun
doopsel en vormsel en van-
uit hun gelovige inspiratie gestalte geven aan de
Blijde Boodschap van het
evangelie van Jezus Christus. Deze betrokkenheid
van velen noemen we ook
wel het ‘algemeen priesterschap’. Hiernaast is er echter ook het bijzonder priesterschap. Dit laatste betekent, dat vanuit de gelovige
gemeenschap sommigen
geroepen worden tot een
bijzonder ambt. Tot hen, die
tot zo’n bijzonder ambt geroepen worden, hoort ook
de priester. Hij behoort tot
de gelovige gemeenschap
(en staat dus met beide
benen op de grond), maar
het is de Heer Zelf die hem
krachtig teken kan zijn van
Gods nabijheid, juist ook
op dat moeilijke moment.
Hetzelfde geldt, wanneer
ik als priester bij een huwelijkszegen mijn handen uitstrek over het bruidspaar of
wanneer ik heel voorzichtig
mijn hand leg op het hoofd
van een kindje, dat gedoopt
wordt. Natuurlijk blijf ik als
priester ook mens, en maak
ik ook fouten. Daarom heb
ik ook telkens weer Gods
vergeving nodig. Maar toch
blijf ik het een voorrecht
vinden, om uit kracht van
de wijding, die ik als priester heb mogen ontvangen,
Gods zegen en nabijheid
aan de mensen te mogen
doorgeven. Ik hoop, dat het
mij gegeven is, dat ik dit als
priester nog lang mag blijven doen.
roept tot een bijzonder
ambt, namelijk het priesterschap. Deze roeping komt
tot uitdrukking in de sacrament van de priesterwijding. Dit sacrament heb ik
ook zelf mogen ontvangen.
Op 11 oktober 1997 legde
de Bisschop mij en twee
anderen de handen op.
Hierdoor ben ik als priester op een bijzondere manier verbonden met Onze
Lieve Heer. Dit beleef ik als
een heel speciale uitverkiezing. Deze uitverkiezing betekent onder meer, dat ik
als priester ‘in de persoon
van Christus’ mag voorgaan in de eucharistieviering, en dat ik bijvoorbeeld
bij de ziekenzalving de
zieke de hand mag opleggen. De genade, die ik bij
mijn priesterwijding door
handoplegging ontving,
mag ik op die manier weer
doorgeven aan de zieke,
waardoor deze handoplegging voor de zieke een heel Pastoor André Monninkhof
In Memoriam Mia Terhürne-Wantia
Dinsdag 26 augustus kregen we het droevige bericht dat Mia
Terhürne-Wantia plotseling is overleden.
Mia was een hulpvaardige, actieve vrijwilligster in onze parochiegemeenschap. Het begon al
ongeveer 25 jaar geleden
toen haar kinderen de
1e H. Communie deden,
met het voorbereiden
van deze vieringen. Daarna zat ze in de werkgroep
gezinsvieringen.
Ze kwam de pastoraatgroep versterken. Hier
werd ze erg gewaardeerd
en zal ze node gemist
worden. Vaak stond ze
op zondagmorgen na de
H. Mis achter de bar om
koffie te schenken voor
kerkbezoekers. Ook was
Vredesweek 2014: Wapen je met vrede!
Vredesactivisten in conflictgebieden verdienen onze steun
Wereldwijd woeden er meer dan veertig
oorlogen en gewapende conflicten. De
verwachting is zelfs dat dit aantal verder
toeneemt. Deze conflicten veroorzaken
honderdduizenden burgerslachtoffers en
miljoenen vluchtelingen.
Door oorlog raken samenlevingen ontwricht en krijgen
de economieën van deze
landen een flinke terugslag
te verduren. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen wanneer de kostwinner van een
gezin wegvalt, wanneer medische behandelingen niet
mogelijk zijn, wanneer de
infrastructuur overhoop ligt
en wanneer onderwijs niet
meer gegeven kan worden.
Conflicten escaleren snel-
ler en hebben rampzalige gevolgen voor burgers
wanneer wapens op grote
schaal beschikbaar zijn, zeker in landen waar de schending van mensenrechten
aan de orde van de dag zijn.
Elke minuut sterft er ergens
ter wereld iemand als gevolg van een gewapend
conflict. Dat zijn 1.500 mensen per dag en een half miljoen mensen per jaar!
Een samenleving met wa-
Thomasviering in de Pancratiuskerk
Op zaterdag 20 september
om 19.00 is het thema van
deze viering is: “Even naar
jezelf kijken”. Durf jij werkelijk te laten zien wie jij bent??
Deze viering maakt onderdeel uit van het vormselproject 2014 – 2015. Iedereen
is van harte welkom! Kandidaat vormelingen zijn mede
met hun ouders van harte
uitgenodigd. Het koor “Inspiration” uit Boekelo, o.l.v.
Han Schokker, zorgt voor
een mooie muzikale invul-
ling. Ook luisteren we naar
het nummer “Masker af” van
Marco Borsato: “Voor jou zet
ik mijn masker af, met jou
speel ik geen spel, je mag
me zien zoals ik ben “.Graag
nodigen wij u en jullie van
harte uit !
Voor meer informatie over
de Thomasviering zie :
www.thomasvieringhaaksbergen.nl of Facebookpagina: Werkgroep Thomasviering Haaksbergen.
Contact & bezoek
Secretariaat St. Franciscusparochie:
Alphons Arienshuis, Sonderenstraat55
7481 HB Haaksbergen, telefoon: 053-574 39 29
e: [email protected]
open: ma, di, wo en do 09.00 - 12.00 uur, buiten openingstijden kunt u luisteren naar een antwoordband.
banknummer: NL 87 RABO 011 80 98 802
www.franciscusparochie.nl
facebook: St. Franciscusparochie Overijssel
twitter: @parfranciscus.nl
parochiële caritas instelling: e: [email protected]
pens is niet de juiste weg
naar vrede, zeker wanneer
het om wapens gaat waarbij niet te vermijden is dat
onschuldige burgers omkomen. Hier moeten we ons
tegen blijven uitspreken.
Daarom wordt in de Vredesweek, van 20 tot en met 28
september, extra aandacht
voor het thema ‘ontwapening’ gevraagd onder het
motto: ‘Wapen je met vrede!’ Om de vredesactivisten in conflictgebieden de
mogelijkheden te bieden
onschuldige burgers te beschermen worden in het
weekend van 20/21 september – weekend ‘Vredeszondag’ – in alle kerklocaties van
de St. Franciscusparochie tijdens de vieringen een extra
collecte gehouden.
Meer informatie zie ook:
www.paxvoorvrede.nl
zaterdag
20 september
zondag
21 september
dene van onze parochie.
En afgelopen 1 september hebben we in de Pancratiuskerk afscheid van
haar moeten nemen. Vele
parochianen waren aanwezig om haar een laatste groet te brengen en
afscheid te nemen. Mia,
dank je wel voor je grote
inzet en zorg voor onze
Franciscusparochie. We
wensen haar man Theo,
de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in
de komende moeilijke
Mia lid van de avond- tijd, zonder Mia.
wakegroep. Nog maar
een paar weken geleden We zullen haar in ere
ging ze mee voor bij het houden.
afscheid van een overle-
Voortzetting doordeweekse
Eucharistie- of Communieviering in onze parochie
Sinds de zomer van 2013
biedt het pastoraal team
één doordeweekse Eucharistie- of Communieviering
aan in onze parochie. De
Lourdeszaal is een geschikte ruimte gebleken voor
deze viering en het grote
aantal deelnemers. Daarnaast zijn er geen weekendvieringen meer in de
O.L.V. Lourdeskerk.
Elke
woensdagochtend
vindt er in de Lourdeszaal
een Communie- of een Eucharistieviering plaats.
parochianen van onze St.
Franciscusparochie.
In het afgelopen jaar zijn
gesprekken gevoerd betreffende de voortzetting
van deze vieringen in de
Lourdeszaal na 1 januari
2015.
Het pastoraal team heeft
– gehoord de wens van
de parochianen en het advies van het bestuur - besloten tot voortgang van
deze vieringen in de Lourdeszaal totdat de O.L.V.
Lourdeskerk een andere
bestemming krijgt. Het
Bisdom heeft hiermee
ingestemd.
Deze viering wordt goed
bezocht. ( 50-60 mensen
per viering). Na afloop is er
gelegenheid tot ontmoe- Bestuur en pastoraal team
Parochie St. Franciscus van
ting met koffie /thee.
Deze viering is voor alle Assisië.
10.30 uur
Het Wiedenbroek
Communieviering
L. Lenderink
Sanibonakoor
17.30 uur
Het Saalmerink
Communieviering
L. Lenderink
Ouderenkoor
18.00 uur
Bonifatius
Communieviering
C. van der Wiel
Bonifatiuskoor
09.30 uur
Pancratius
Eucharistieviering
A. Korterik
Pancratius Herenkoor
10.00 uur
Bonifatius
Oecumenische viering
F. de Heus
Pancratius Dameskoor
10.00 uur
Maria Praesentatie
Communieviering
A. Peters
Parochiekoor Boekelo
Boekelo, H. MARCELLINUS
Beckummerstraat 169, 7548 BD,
secretariaat: tel: 053-428 26 94
b.g.g. 053-428 14 72,
e: [email protected]
Buurse, H. MARIA PRAESENTATIE
Broekheurnerweg 46, 7481 PZ,
secretariaat: tel: 053-569 62 03,
e: [email protected]
franciscusparochie.nl
open: dinsdag 18.30 - 19.00 uur
Haaksbergen,
H.H. BONIFATIUS EN GEZELLEN
Veldmaterstraat 61-63, 7481 AB,
secretariaat: tel: 053-572 14 19
e: [email protected]
open: donderdag 09.30 - 10.00 uur
Haaksbergen, ST. PANCRATIUS ,
EUCHARISTISCH CENTRUM,
Markt 20, 7481 HT, secretariaat:
tel: 053-572 13 53
e: [email protected]
open: di t/m vr 09.00 - 10.00 uur
Haaksbergen, O. L. VROUW VAN
LOURDESZAAL
Sonderenstraat 55, 7481 HB
Haaksbergen,
KAPEL HET SAALMERINK
Klaashuisstraat 9, 7481 EN
Haaksbergen,
KAPEL HET WIEDENBROEK
Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT
19.00 uur
Pancratius
Thomasviering
F. de Heus
Inspiration
Pastoraal team
•
Pastoor André Monninkhof
t: 06-227 816 51 e: [email protected]
franciscusparochie.nl
•
Pastoraal werker Carla Berbée
t: 06-412 525 58
e: [email protected]
•
Pastor Willy Rekveld
t: 06-208 748 66
e: [email protected]
•
Pastoraal werker Ingrid Schraven
t: 06-229 246 57
e: [email protected]
•
Diaken Bert Huitink
t: 06-389 039 99
e: [email protected]
•
Pastoraal werker Johan Klaassen
t: 06-138 036 82
e: [email protected]
•
Pastoraal werker Frank de Heus
t: 06-300 988 33
e: [email protected]