Op Weg 2014 week 21 - St. Franciscus van Assisië

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
zesde zondag van pasen
ST. PANCRATIUS
ZONDAG 25 MEI OM 09.30 UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET PANCRATIUS DAMES- EN HERENKOOR.
Na afloop is er gelegenheid om een kop koffie of thee te drinken in de Pancratiuszaal.
Voorganger: pastor C. van Breemen. Lectrice:
mevrouw D. Laarhuis. Acolieten/misdienaars:
Pien Olde Engberink en Masrny Horck. Koster:
de heer H. Abbink. JAARGEDACHTENIS: Herman Damveld; Johanna Berendina Hammer –
Hemink; Bernard Scholten; Herman Leferink;
Dinant Schutten. GEBEDSINTENTIES: Truus
Noordink; Marijke Baakman – Hammer; Tonnie
Deursen – Markink; uit dankbaarheid en overleden familie Lankheet – Wielens; Lies Leferink
– Bomers en Ingrid Velthuis – Leferink; overleden familie Leferink, Bomers, Abbink; priester
Gerhard Abbink en zus Anna Abbink; overleden familie Wayerdink – ter Haar; Herman ten
Asbroek.
Voor de vierde en tevens laatste keer tijdens
de Mariamaand mei kunt u samen met anderen een rozenhoedje bidden in de Mariakapel.
Als de St. Pancratiuskerk i.v.m. een avondwake of afscheidsviering bezet is, zal het rozenhoedje in de Pancratiuszaal worden gebeden.
DONDERDAG 29 MEI OM 08.00 UUR:
DAUWTRAPPERSMIS OP BON BOYS-COMPLEX ‘DE GREUNE’.
Deze Eucharistieviering is op Hemelvaartsdag
de enige viering in onze St. Franciscusparochie!
MEDEDELINGEN:
n Op 10 mei is Truus [Geertruida Maria] van
Sark – Terhürne in de leeftijd van 89 jaar overleden. Zij woonde aan de Blekerstraat 8. De
uitvaartviering in de HH. Bonifatius en Gezellenkerk (dit i.v.m. de kermis vóór de St. Pancratiuskerk), waarna de crematieplechtigheid,
heeft donderdag 15 mei plaatsgevonden.
n Op 10 mei is Jan [Johannes Antonius] LaarWOENSDAG 28 MEI OM 13.00 UUR:
veld in de leeftijd van 84 jaar overleden. Hij
HUWELIJKSVIERING.
In deze viering zullen Rozemarijn Jansen en woonde aan de Albert Cuyplaan 99. De uitPatrick van Dijk elkaar het H. Sacrament van vaartviering in de HH. Bonifatius en Gezellenkerk (dit i.v.m. de kermis vóór de St. Panhet huwelijk toedienen.
Voorgangers: pastoor A. Monninkhof en pas- cratiuskerk), waarna de crematieplechtigheid in besloten kring, heeft vrijdag 16 mei
toraal werker F. de Heus
plaatsgevonden.
n Tijdens de eucharistieviering op zondag 25
WOENSDAG 28 MEI OM 19.00 UUR:
mei zal een extra kerkcollecte worden gehouROZENKRANSGEBED.
den waarvan de opbrengst bestemd is voor
Koster: de heer H. Oortman.
een uitje voor de jongste vrijwilligers (misdienaars en kinderkoorleden) van onze parochie.
Zie elders in deze ‘Op Weg’ voor meer informatie hierover.
n Zondag 25 mei om 13.30 uur: een in het kader van de Twentse Mariakapellendag door
parochianen - in samenwerking met pastor
W. Rekveld - verzorgde openluchtviering bij
de ‘Onze Lieve Vrouw van Vrede-kapel’ op de
hoek Veldmaterstraat/Wagnerstraat. Zie elders in deze ‘Op Weg’ voor meer informatie
hierover.
n Zondag 1 juni zal er géén gelegenheid zijn
tot koffiedrinken in de Pancratiuszaal vanwege de eerste heilige Communievieringen.
n Opbrengst collecte tijdens eucharistieviering op zondag 4 mei: € 174,82 en op zondag
11 mei: € 162,38. De extra kerkcollecte t.b.v.
‘Roepingenzondag’ bracht € 181,60 op.
n De eerstvolgende kinderdoopviering in de
St. Pancratiuskerk is op zondag 15 juni.
n Voor het opgeven van gebedsintenties kunt
u van dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 en
10.00 uur terecht op het Pancratiussecretariaat, Markt 20.
HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN
ZATERDAG 24 MEI OM 18.00 UUR: GEEN
VIERING.
ZONDAG 25 MEI OM 09.30 UUR: EERSTE H.
COMMUNIEVIERING M.M.V. SCHOOLKOOR
BONIFATIUS- EN TROUBADOURSCHOOL.
In deze viering doen o.a. de kinderen van genoemde scholen hun Eerste H. Communie.
Voorgangers: pastoor A. Monninkhof en pastoraal werker F. de Heus. Lector: mevrouw Astrid Vogt. Acolieten: Jasmijn Spoolder en Esmée van Druten. Processiekruisdrager: Anneloes ten Hagen
ZONDAG 25 MEI OM 11.30 UUR: EERSTE H. COMMUNIEVIERING M.M.V. HET
REGENBOOGKOOR.
In deze viering doen o.a. de kinderen van
het Los Hoes en uit Boekelo hun Eerste H.
Communie
Voorgangers: pastoor A. Monninkhof en pastoraal werker F. de Heus. Lector: mevrouw
Gonny Selderhuis. Acolieten: Heleen Simmelink. Processiekruisdrager: Luuk Loohuis. GEBEDSINTENTIES voor beide vieringen (09.30
en 11.30): Gerhard Kuipers; Truus van Sark –
Terhürne; Jan Laarveld; Lidy Zuthof – Pot, oma
van Sabine Oude Tanke; Herman Kip, opa van
Tessa Groen; Willy Botterhuis; Tonnie Diepenmaat, opa van Thijs Ottink.
ZONDAG 25 MEI OM 13.30 UUR:
MARIAVIERING.
Viering met koorleden bij de Mariakapel “Onze
Lieve Vrouw van Vrede” (hoek Veldmaterstraat
/ Wagnerstraat).
Voorgangers: pastor W. Rekveld en de pastoraatsgroep, Bernardie Broekhuis, Liesbeth
Dijkhuis en Leonie Rutte. Zie elders in deze ‘Op
Weg’ voor meer informatie hierover.
HET FRANCISCUSKOOR.
Deze viering vindt plaats op het Bon Boys
complex “de Greune”.
Voorganger: pastor C. van Breemen. Lector: de
heer Gerrit de Munnik. Acolieten: Reinier Heemink, Erik Broekhuis en Rico ten Hag.
Na afloop gezamenlijk ontbijt in de kantine,
daarna voor de liefhebbers een fietstocht georganiseerd door de vriendenkring van sv
Bon Boys.
JAARGEDACHTENIS: Herman Westendorp. GEBEDSINTENTIES: Alle overleden leden van de
Bon Boys en ondernemers de Veldmaat; Gerhard Kuipers; Truus van Sark – Terhürne; Jan
Laarveld; Wim Bolster; Anna Spikker – ter Huurne; Jan Rietman; Jan Koppelman; Gerald Waanders; Ans Stokkink – Breukers; Lucie te Lintelo
– Witbreuk; Riek Westendorp – Molenkamp;
Theo Waanders; Riky Scholten – klein Rot; Dine
Witbreuk; Overleden familie Boink – Wielens;
Hendrik Lankheet; Annie Lankheet – Bake; Johanna Hollink - Kuipers; Dinie Hobbenschot –
ten Thije; Joop Haverkort; Wim Roelofs; Gerda
Scharrenborg – Bolster; Annie Temmink – Leferink; Herman Waanders; Truus Horck – Horck; Willy Scheggetman; Tonny Veltkamp – Hilderink; Anneke te Koppele – Somhorst; Aloys
Aellerinck; Graddy Hendriks – Hannink; Jan en
Marie Westendorp – Hollink; Riky Middelhuis
– Grootte Bromhaar; Truus Wildenborg – Leusink; Annie Hannink – Horck; Minie Bloemen Hofmann; André Soomers; Gerard te Vaarwerk;
Antoon Koenderink; Johan Waanders; Wilfried
en Monique Westendorp en kinderen en Gerlo; Tonnie Deursen – Markink;
heeft dinsdag 13 mei plaats gevonden.
n Op zaterdag 10 mei is overleden in de leeftijd van 89 jaar Truus van Sark – Terhürne. Zij
was weduwe van van Gerhardus van Sark Zij
woonde aan de Blekerstraat 8. De gezongen
uitvaartmis heeft donderdag 15 mei plaats gevonden, waarna crematie te Usselo.
n Op zaterdag 10 mei is overleden in de leeftijd van 84 jaar Johannes Antonius - Jan – Laarveld. Echtgenoot van Truus Laarveld – Hubers.
Hij woonde aan de Albert Cuyplaan 99. De gezongen uitvaarmis heeft vrijdag 16 mei plaats
gevonden, waarna crematie te Usselo.
n Op zondag 18 mei zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen door het H. Sacrament van het doopsel Annemijn Mariët Joke
Rillman, Boekelose Stoomblekerij 82, Enschede en Juul Lune Michorius,Rembrandstraat
4, Haaksbergen. Ouders en dopelingen van
harte gefeliciteerd met deze heugelijke
gebeurtenis.
n De eerstvolgende doopviering in onze kerk
is op: zaterdag 31 mei.
n Pinksteren is de Hoogmis op zaterdag 7
juni om 18.00 uur, denk aan tijdige opgave
misintenties.
n Wensen een kerkelijk huwelijk te sluiten op
7 juni: Roderik Diepemaat en Nicole Saksens
n Kinderen die het komende schooljaar in
groep 7 komen te zitten van de Bonifatiusschool of Troubadourschool kunnen zich aanmelden als misdienaar (jongen of meisje) bij
Jos Westendorp 06 186 00 463 email [email protected]
MEDEDELINGEN:
n Op woensdag 7 mei is in de leeftijd van 87
jaar overleden Gerhardus Hermanus (Gerhard)
Kuipers. Weduwnaar van Jo Kuipers – Diepemaat. Hij woonde in het Wiedenbroek, daarDONDERDAG 29 MEI – HEMELVAART - OM voor aan de Grintenbosweg. De gezongen uit08.00 UUR: DAUWTRAPPERSMIS M.M.V. vaartmis, waarna begrafenis op het Waarveld
KAPEL HET SAALMERINK
VRIJDAG 23 MEI OM 10.30 UUR: KERKDIENST.
Voorganger: mevrouw J. Dane.
KAPEL HET WIEDENBROEK
VRIJDAG 23 MEI OM 15.00 UUR : KERKDIENST
Voorganger: Dominee J. Bouwmeester.
O.L.V. VAN LOURDES (ZAAL)
WOENSDAG 28 MEI OM 09.00 UUR: COMMUNIEVIERING.
Voorganger: pastoraal werker F. de Heus.
MARIA PRAESENTATIE BUURSE
ZATERDAG 24 mei om 19.30
UUR: EUCHARISTIEVIERING
M.M.V. HET PAROCHIEKOOR.
Voorganger: Pastoor A. Monninkhof. Lectrice: mevrouw Truus Hilderink. Misdienaar: Boyd Wijlens.
JAARGEDACHTENIS: Johan Onland, Johanna Scholten- van Mast,
Gerhard Wilderink, de overleden
ouders Rupert- Noordink en Mia
Resing- Terhaar. GEBEDSINTENTIES: de overleden ouders ResingWalfort, Annie Klomp- Resing,
Bernard Resing en Catharina van
Mast- Segeler.
MEDEDELINGEN:
n Met Hemelvaart is er geen
viering.
n Zijn voornemens een kerkelijk huwelijk aan te gaan: Remco
Scholten en Barbara Rembisz.
n De collecte op 10 mei heeft
€ 37,24 opgebracht.
n De extra collecte op 10 mei
heeft € 41,33 opgebracht.
H. MARCELLINUS BOEKELO
ZONDAG 25 MEI OM 14.45 UUR:
MARIAVIERING BIJ DE MARIAKAPEL OP HET KERKHOF M.M.V.
DAMES- EN HERENKOOR.
Viering in het kader van de jaarlijk-
se Twentse Mariakapellendag met
gebeden, Marialiedjes, gedicht en
lezing.
Voorganger: Tineke van der Pol.
PAROCHIEPAGINA
ST. FRANCISCUS VAN
Week 21 22 mei 2014
ASSISIË
Inleveren copij voor donderdag 12.00 uur voor plaatsing
donderdag de week er op. [email protected]
Vrea en goodgoan
R.K. Parochie St. Franciscus van Assisië
Sonderenstraat 55, 7481 HB Haaksbergen
Parochiesecretariaat: Alphons Ariënshuis (053) 574 39 29
email: [email protected]
website: www.franciscusparochie.nl
bank: 11.80.98.802
Dezer dagen ging ik met frisse tegenzin
naar een toerustingsdag voor pastores.
Het onderwerp sprak mij minder aan. Ik
was bang, dat ik weer ‘creatief’ zou moeten
worden, met bibliodrama, rollenspelen, en
wat al dies meer zij. Daar houd ik niet zo
van. Veel liever luister ik naar een ‘hoorcollege’ over een bepaald onderwerp, waar
ik iets van kan leren. Echter, belofte maakt
schuld; dit had ik met collega’s afgesproken, dus ik ben toch gegaan.
Het ging over een “verhalencirkel”, een nieuwe
methode om met mensen in gesprek te komen.
Deze “verhalencirkel” is
een draaischijf, met vier
schijven, waar je aan kunt
draaien. Aan de buitenkant staan thema’s als zomer, lente, winter en herfst
(wat roept dit bij je op);
naar mate je meer naar
binnen komt,kan de draaischijf komen stil te staan
bij thema’s, die raken aan
diepere vragen van het leven: “wat zou je anders
willen doen”; “waar heb je
angst voor”; ‘wat geeft je
nen toe op de verhalencirkel viel de draaischijf stil
bij: “waar ben je bang voor
?”. Dat heb ik ook verteld.
Ik ben bang, dat er oorlog
komt (Oekraïne) en ik ben
bang, dat ik (weer) ernstig
ziek zou worden. Gelukkig
vond ik (in het rollenspel)
aandachtige gesprekspartners, die goed naar me
luisterden. Het was wel
confronterend, maar het
was ook leerzaam. Achteraf ben ik blij, dat ik gegaan
ben. De volgende ochtend
kwam ik op de fiets iemand
tegen. Hij was ook bij die
toerustingsdag. Hij zei me:
“Het valt toch wel mee, hè”.
Toeval of niet ?
energie” en dat soort vragen. Er was inderdaad een
rollenspel. We waren met
ons drieën. Om beurten
waren we de pastor, de observator en degene, met
wie het pastorale gesprek
wordt gevoerd (de pastorant). Ook ik was op een
gegeven moment de pastorant. Bij mij viel de draaischijf stil bij “winter”. Dat
riep bij mij de associatie op
van een frisse neus halen
in een winterbos, waar de
takken kaal zijn, maar waar
je even tot de kern kunt komen (via de wortels van de
stam). Wat meer naar bin- Pastoor André Monninkhof.
Ook jongste vrijwilligers
zijn onmisbaar
De meeste kerkbezoekers vinden het heel
normaal dat tijdens de vieringen in onze
St. Franciscusparochie jonge misdienaars
aanwezig zijn om assistentie te verlenen.
Het als misdienaar assisteren tijdens een
viering is een van de oudste functies binnen de christelijke liturgie.
Bij alle soorten vieringen
kan er op de misdienaars
een beroep worden gedaan
en tijdens liturgische hoogtijdagen komen zij vaak aan
de beurt. De liturgie wordt
door hen op een waardige
wijze gediend en zij zijn de
voorganger behulpzaam.
Dankzij hun inzet krijgt elke
viering ook een meerwaarde. Hun betrokkenheid en
zorgzaamheid, naast hun
zaterdag
24 mei
zondag
25 mei
ingetogenheid, brengt met
zich mee dat het ceremoniele en sacrale van een viering nóg meer uitstraling
krijgt dat stichtend werkt
voor alle mensen die in de
kerk aanwezig zijn. De leden van het kinderkoor zijn
eveneens onmisbaar voor
onze parochie. Hun heldere
stemmen, hun jeugdige enthousiasme en hun serieuze inzet heeft al menigeen
Twentse Mariakapellendag, zondag
25 mei in Boekelo en Haaksbergen.
Een
jaarlijkse
Twentse
traditie
Op de laatste zondag in mei wordt voor
de zevende keer de jaarlijkse Twentse
Mariakapellendag gehouden. Deze dag
heeft tot doel om de aanwezigheid van
Mariakapellen bij een groter publiek onder de aandacht te brengen en de aanbidding van Maria te promoten.
Alle kapellen in de regio
zijn op deze zondag open.
Op vier plaatsen worden
bij de Mariakapel korte
vieringen gehouden. Deze
vieringen sluiten op elkaar
aan. De route begint in
Haaksbergen met een viering om 13.30 uur, daarna
komt het gezelschap om
14.45 uur in Boekelo. Om
16.30 uur begint in Markelo een viering, waarna om
18.00 uur in Zeldam bij de
kapel een eindviering in de
vorm van een plechtig lof.
U kunt op deze zondagmiddag de gehele route
volgen of u beperken tot
één of twee kapellen.
Contact & bezoek
secretariaat st. Franciscusparochie:
Alphons Arienshuis, Sonderenstraat55
7481 HB Haaksbergen, telefoon: 053-574 39 29
e: [email protected]nl
open: ma, wo en do 09.00 - 12.00 uur, buiten openingstijden kunt u luisteren naar een antwoordband.
banknummer: NL 87 RABO 011 80 98 802
www.franciscusparochie.nl
facebook: St. Franciscusparochie Overijssel
twitter: @parfranciscus.nl
parochiële caritas instelling: e: [email protected]
nen samen met pastor Wil- met vele bloemen en kaarly Rekveld.
sen versierd. De viering
duurt ongeveer 30 minuTwents Avé Maria bij de ten. Er zullen voldoende
Mariaviering in Boekelo zitplaatsen zijn.
In Boekelo is de viering bij U bent allen van harte
de Mariakapel op het kerk- welkom!
hof. De viering bestaat uit
gebed, het zingen van Ma- Namens de werkgroep Marialiedjes, luisteren naar riakapellendag Haaksbergedichten en verhalen. Het gen, Ben ten Hove
dames- en herenkoor zorgt Namens de locatie Boekevoor de muzikale omlijs- lo, Katrien de Bock
ting. Bijzonder daarbij is
het zingen van het Twents Voor meer informatie:
Avé Maria. De kapel wordt www.mariakapellendag.nl
65e algemene ledenvergadering uitvaartvereniging
St. Barbara Haaksbergen
ontroerd. Ook hun ontwapende manier van optreden heeft velen doen glimlachen en genieten! Om u,
als kerkganger, de gelegenheid te geven de misdienaars en de kinderkoorleden te laten weten/merken
hoezeer u hun inzet waardeert, wordt in het weekend van 24 en 25 mei in alle
locaties van de St. Franciscusparochie een extra kerkcollecte gehouden. Met de
opbrengst van deze collecte wordt voor deze jongste
vrijwilligers met een uitje
een onvergetelijk gezellige
middag georganiseerd.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken zoals de jongste vrijwilligers meehelpen om de
vieringen tot een succes te
maken?
Bij deze nodigen wij u uit
tot het bijwonen van onze
jaarlijkse ledenvergadering
welke zal gehouden worden in de Lourdeszaal van
de R.K. Parochie O.L.Vrouwe
van Lourdes, Sonderenstraat 55 te Haaksbergen,
op dinsdag 27 mei 2014,
aanvang 20.00 uur.
stellen van 18 jaar naar 16
jaar. De hoogte van te betalen
contributiebedrag
voor een 16 jarige is natuurlijk lager dan die van de
18-jarige.
8. Vaststelling contributie,
evt. aanpassen contributiegroepen en ledenkorting
bij uitvaart/crematie
agenda
1. Opening
2. Notulen vergadering 28
mei 2013
3. Jaarverslag / jaarrapport
2013 / begroting 2014
4. Verslag kascontrole
5. Decharge verlening door
de vergadering aan het
bestuur
6. Benoeming nieuw lid
kascontrole
7. Voorstel: de leeftijdsgrens
van betalende leden bij te
pauze
9. Bestuursverkiezing
De
heer
H.G.C.
ter
Huurne,voorzitter, is aftredend en herkiesbaar.
10. Voorstel tot het benoemen van bestuurslid, mevr.
M.E.M. Veurink-Blokhorst
09.30 UUR
BonIFaTIUs
1e heilige communie viering A. Monninkhof en
F.de Heus Schoolkoor Bonifatius en Troubadour
11.30 UUR
BonIFaTIUs
1e heilige
communieviering
A. Monninkhof en F.de
Heus Regenboogkoor
19.30 UUR
MaRIa pRaesenTaTIe
Eucharistieviering
A. Monninkhof
Parochiekoor
09.30 UUR
panCRaTIUs
Eucharistieviering
C. van Breemen
Pancratius dames- en
herenkoor
Landkruizen en kapellen
De Twentse Mariakapellen
staan in het boekje ‘Landkruizen en kapellen’. De kapel in Boekelo en Markelo
staan nog niet in dit boekje, maar wel op de bijbehorende landkaart. De nieuwe landkaart is bij de VVV
te koop voor € 3,00 en op
25 mei bij de vier kapellen.
80-jarig bestaan Bonifatiuslocatie in Haaksbergen
In verband met het 80 jaar
bestaan van de Bonifatiuslocatie is de viering in
Haaksbergen bij de Mariakapel Veltmaterstraat/
Wagnerstraat. . Deze wordt
verzorgd door parochia-
Boekelo, H. MaRCeLLInUs
Beckummerstraat 169, 7548 BD,
secretariaat: tel: 053-428 26 94
b.g.g. 053-428 14 72,
e: [email protected]
Buurse, H. MaRIa pRaesenTaTIe
Broekheurnerweg 46, 7481 PZ,
secretariaat: tel: 053-569 62 03,
e: [email protected]
franciscusparochie.nl
open: dinsdag 18.30 - 19.00 uur
Haaksbergen,
H.H. BonIFaTIUs en gezeLLen
Veldmaterstraat 61-63, 7481 AB,
secretariaat: tel: 053-572 14 19
e: [email protected]
open: donderdag 09.30 - 10.00 uur
Voortgangsrapportage
Samenwerking
UitvaartNog steeds zijn wij op zoek verzekering Twenthe NV
naar aanvulling op ons Enschede
Rondvraag
bestuur.
Heeft u interesse of kent u Sluiting
iemand die geschikt is voor
een functie binnen ons Notulen, het jaarverslag/
bestuur, laat het ons dan jaarrapport kunnen worden ingekeken vanaf één
weten.
Kandidaten kunnen zich uur voorafgaande aan de
conform de statuten schrif- vergadering.
telijk bij het bestuur en/
of vanaf één uur vooraf- Aansluitend zal Crematoria
gaande aan de vergadering Twente een lezing geven.
melden. Informatie over de
Met vriendelijke groet,
openstaande functie kunt u
Algemeen bestuur
opvragen via [email protected]
tot 2e penningmeester.
Uitbreiding Uitvaartgroep
Franciscusparochie.
Wij zijn zeer blij met de
uitbreiding van de groep
uitvaartleiders in onze parochie. Voorheen bestond
deze groep uit de heer
Fred Asbroek, mevrouw
Rosalie Snuverink ook Lansink en de heer Laurens
Lenderink. Door het toegenomen aantal afscheidsvieringen wordt er steeds
vaker een beroep gedaan
op deze groep vrijwilligers.
Daarom is het fijn dat drie
mensen bereid zijn ge-
Haaksbergen, sT. panCRaTIUs ,
eUCHaRIsTIsCH CenTRUM,
Markt 20, 7481 HT, secretariaat:
tel: 053-572 13 53
e: [email protected]
open: di t/m vr 09.00 - 10.00 uur
Haaksbergen, o. L. vRoUW van
LoURdeszaaL
Sonderenstraat 55, 7481 HB
Haaksbergen,
KapeL HeT saaLMeRInK
Klaashuisstraat 9, 7481 EN
Haaksbergen,
KapeL HeT WIedenBRoeK
Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT
weest de benodigde scholing te volgen en geschikt
bevonden zijn de groep te
komen versterken. Wij verwelkomen: mevrouw Maria
Jansen, mevrouw Charlotte Wolferink en de heer
Herman ten Have Wij wensen hen een gezegende
tijd toe in onze parochie.
Elles Veltkamp
pr en communicatie Voorstellen aan de parochie
en zending van de drie vrijwilligers op 27 april j.l.
Pastoraal team
•
Pastoor André Monninkhof
t: 06-227 816 51 e: [email protected]
katholiekenschede.nl
•
Pastoraal werker Carla Berbée
t: 06-412 525 58
e: [email protected]
•
Pastor Willy Rekveld
t: 06-208 748 66
e: [email protected]
•
Pastoraal werker Ingrid Schraven
t: 06-229 246 57
e: [email protected]
•
Diaken Bert Huitink
t: 06-389 039 99
e: [email protected]
•
Pastoraal werker Johan Klaassen
t: 06-138 036 82
e: [email protected]
•
Pastoraal werker Frank de Heus
t: 06-300 988 33
e: [email protected]